Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ Ümit ALSAÇ Kamu İhale Uzmanı 26.3.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ Ümit ALSAÇ Kamu İhale Uzmanı 26.3.2014."— Sunum transkripti:

1 ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ Ümit ALSAÇ Kamu İhale Uzmanı 26.3.2014

2 TANIM Çerçeve anlaşma : Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi ifade eder.

3 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Mal Alımları Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, akaryakıt, her türlü katı yakıt, her türlü gıda ve temizlik sarf malzemesi, muhtelif tip ray, muhtelif tip beton ve ahşap travers, her türlü boya malzemesi, tekstil ve giyim malzemeleri, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları, agrega ve balast, kilitli parke, bordür, karo ve her türlü kum, çakıl ve çimento, oy sandı ğ ı seçim torbası, seçimlerde kullanılacak paravan, filigranlı oy pusulası ka ğ ıdı ve filigranlı oy zarfı ka ğ ıdı, elektrik, do ğ algaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde

4 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Hizmet Alımları Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, oy pusulası basım hizmetleri, sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri, piyasa denetim ve gözetim hizmetleri. Teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları (test- tetkik, tahlil, görüntüleme raporlama vb) Elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri

5 Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yapılabilecek Yapım İ şleri Bina bakım ve onarım işleri, karayolu mutat bakım ve onarım işleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bakım ve onarım işleri, enerji nakil hatları bakım ve onarım işleri, doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım işleri

6 Uygulanacak İ hale Usulü (md 8) Kanunda çerçeve anlaşma ihalelerinin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapabileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre ise açık ihale usulü ile yapılacaktır.

7 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar (md 5 ve 6) Rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz. Çerçeve anlaşma en az üç istekli ile yapılabilecektir. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının herhangi bir nedenle üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma sona erecektir. (Ör: ölüm, iflas vs. ) Çerçeve anlaşmaların süresi 48 ayı geçemeyecektir. (çerçeve anlaşma gelecek yıllara yaygın bir yüklenme de ğ ildir) Münferit sözleşmeler ile yapılacak olan alımların toplam miktarı, yasal iş artışları dahil, çerçeve anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarını aşamaz.

8 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi içerisinde yapılmak zorundadır. Ancak iş artışı yapılması, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi hallerinde ya da gecikme cezasının uygulandı ğ ı durumlarda münferit sözleşmenin ifası çerçeve anlaşma süresi aşılarak gerçekleştirilebilir. İ dareye alım yapma yükümlülü ğ ü getirmez. İ dare Kanunda yer alan di ğ er usulleri kullanmak suretiyle de ihtiyacını temin edebilir. Çerçeve anlaşma ihalesine çıkılabilmesi için ödene ğ in bulunması şartı aranmaz. Ancak münferit sözleşme aşamasında ödene ğ in bulunması zorunludur. Ödenek, münferit sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet veya yapım işi için çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen bedeller dikkate alınarak belirlenecektir.

9 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Çerçeve anlaşma bir veya birden fazla idarenin bir araya gelmesiyle yapılabilir. Bu durumda çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan her bir idare tarafından ayrı münferit sözleşmeler yapılabilecektir. İ dari şartnamede çerçeve anlaşmadan yararlanacak olan idareler belirtilecektir. EKAP’ta bu belirleme ihale dokümanı hazırlama aşamasında ayrıca yapılmaktadır.

10 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar 1- M ünferit sözleşmenin imzalanmasına ve uygulanmasına ilişkin hususlar münferit alımı gerçekleştirecek idare tarafından belirlenecek tir. 2- M uayene ve kabul komisyonu da aynı idare tarafından oluşturulacaktır.

11 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar İ hale komisyonu tarafından yapılan de ğ erlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, EAEA tekliften başlanmak suretiyle listeye alınacaktır. Listeye alınacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere idari şartnamede belirtilecektir.

12 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Kısmi teklife açık ise her bir kısma ilişkin imzalanan çerçeve anlaşma ayrı bir çerçeve anlaşma olarak kabul edilecektir. Çerçeve anlaşma imzalanabilmesi için her bir kısım için çerçeve anlaşma imzalayacak en az üç isteklinin bulunması şarttır. Bu sayının üçün altına düştü ğ ü durumlarda çerçeve anlaşma imzalanmayarak bu kısma ilişkin çerçeve anlaşma ihalesi iptal edilecektir.

13 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Konsorsiyumlar çerçeve anlaşma ihalelerine teklif veremezler. Çerçeve anlaşma ihaleleri birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.birim fiyat Münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedeli çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamaz. Ancak yeni fiyat farkı kararnameleriyle birlikte ilaç, elektrik, petrol ürünleri gibi alımlarda çerçeve anlaşma birim fiyatlarını güncelleme imkanı getirilmiştir. İ stekliler yeterliklerinin devam etti ğ ini on iki ayda bir belgelendireceklerdir. Bu de ğ erlendirme EKAP üzerinde kayda alınır. Oniki ayda bir istenecek olan belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamede belirtilecektir. idari şartnamede İ ş deneyimini gösteren belgeler tekrar istenemez. Di ğ er belgelerin istenilmesi idarenin takdirindedir.

14 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar  Çerçeve anlaşma metninde isteklilerin belgelerini sunaca ğ ı ay belirtilecektir. İ stekliler bu ay içinde belgelerini sunacaktır. (Ay ve yıl olarak) (Ay ve yıl olarak  Yeterli ğ i devam etmeyenler ile çerçeve anlaşma kapsamında teklif vermeye davet edildi ğ i halde iki kez teklif vermeyen veya iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilecektir. (yasaklama yok)

15 Temel İ lkeler ve Genel Esaslar Teklif vermeye davet edildiği halde teklif vermeyen veya geçerli teklif vermeyen istekliler, münferit sözleşmeyi imzalayacak idare tarafından çerçeve anlaşma ihalesini yapan idareye bildirilecek Bu bildirim EKAP üzerinden de yapılabilmektedir.

16 Yaklaşık Maliyet Çerçeve anlaşma ihalesinin yaklaşık maliyeti; İ hale konusunun mal veya hizmet alımı ya da yapım işi olmasına göre ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde düzenlenen esas ve usullere göre belirlenecektir. Yaklaşık maliyet, anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.

17 Yaklaşık Maliyet Münferit sözleşme aşamasında ; İ htiyaç miktarı göz önüne alınarak hesaplanır. Bu hesaplama çerçeve anlaşma yapılması aşamasında tespit edilen bedel üzerinden yapılabilir. Bu bedelin güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde düzenlenen esas ve usullere göre güncelleme yapılacaktır.

18 İ hale Dokümanı İ dari şartname, standart formlar, mal ve hizmet alımlarında teknik şartname, yapım işlerinde işin projesini de kapsayan teknik şartname, çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme tasarısı ile gerekli di ğ er belge ve bilgiler bulunur. İ hale dokümanı, münferit sözleşme tasarısı hariç, ilk ilan tarihine kadar kesinleştirilir. Münferit sözleşme tasarısı ise münferit sözleşme için teklif vermeye davet aşamasında kesinleştirilir ve teklif vermeye davet yazısının ekinde isteklilere gönderilir. İ hale dokümanları EKAP üzerinden hazırlanır.

19 İ hale Onayının Alınması YM hesap cetveli, şartnameler, St. formlar, çerçeve anlaşma tasarısı, münferit sözleşme tasarısı ve di ğ er doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur. Çerçeve anlaşmaya ilişkin ihale dokümanı hazırlanmadan önce EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınır. Münferit sözleşme aşamasında da bu alımı yapacak idare tarafından EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınır..

20 İ hale Onayının Alınması - Ön İlan Mal veya hizmet alımı veya yapım işi ihalelerine ilişkin yapılan ön ilanlarda çerçeve anlaşma yapılacağının belirtilmesi durumunda; Çerçeve anlaşma ihalesinin ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması kaydıyla yeniden ihale kayıt numarası alınmaz.

21 İ hale Komisyonu İ hale yetkilisi ihale ilk ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İ hale komisyonu en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az 2’si ihale konusu işin uzmanı olacaktır. Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

22 İ hale Komisyonu İdarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Üyeler kararlarda çekimser kalamaz. Teklif ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon üyeleri EKAP’a kaydedilir.

23 İ hale Komisyonu - Münferit Aşama M ü nferit s ö zleşme yapmak i ç in verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak ü zere en az 3 kişiden oluşturulacak bir ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. İşin uzmanı olma şartı aranmaz. Münferit sözleşme yapılmasına ilişkin onay belgesinde asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilir. Her bir m ü nferit s ö zleşme yapmak i ç in komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla m ü nferit s ö zleşme yapmak i ç in de g ö revlendirilebilir. Komisyon üyeleri EKAP’a kaydedilir.

24 İ hale Komisyonu Çerçeve anlaşma ihalesini yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun görevi çerçeve anlaşmanın imzalanması ile sona erecektir. Çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin on iki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi, yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilecektir.

25 Çerçeve Anlaşma İ şlem Dosyası İdare, her bir çerçeve anlaşma ihalesi için bir çerçeve anlaşma işlem dosyası düzenler. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla çerçeve anlaşma işlem dosyasının birer örneği, ihale ilanını izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir. Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesini gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma işlem dosyasının bir örneği, bu anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idarelere gönderilir.

26 Münferit Sözleşme İ şlem Dosyası İdare, çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak her bir alım için ayrı bir münferit sözleşme işlem dosyası düzenler. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla münferit sözleşme işlem dosyasının birer örneği, teklif vermeye davet yazısının isteklilere gönderildiği tarihte idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir. Münferit sözleşme işlem dosyası çerçeve anlaşma işlem dosyası içinde muhafaza edilir.

27 Yeterli ğ in Belirlenmesinde Uyulacak İ lkeler Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, istekliler her kısım/kalem için ayrı teklif vermek zorundadır. Birden fazla kısma/kaleme teklif veren isteklilerin yeterlik de ğ erlendirilmesi teklif verilen her bir kısım/kalem itibarıyla yapılacaktır.

28 İ stenecek Belgeler Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterli ğ e ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenecektir. Çerçeve anlaşma aşamasında geçici teminat ve kesin teminat istenilmemektedir. Kesin teminat münferit sözleşme aşamasında istenilmektedir. Mal alımlarında alımın garanti süresi öngörülmeyen mal alımı olması ve bir defada teslim edilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir.

29 İ stenecek Belgeler Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin altında olan çerçeve anlaşma ihalelerinde ; 1- İ steklinin ekonomik ve mali durumunu gösteren belgelerden bankalardan temin edilecek belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler 2- M esleki ve teknik yeterli ğ ini gösteren belgelerden iş deneyimini gösteren belgeler ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde belirlenen oranlara göre istenilir.

30 İ stenecek Belgeler Bu belgeler için ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde öngörülen oranlar; yaklaşık maliyeti eşik de ğ ere eşit ve eşik de ğ erin iki katına kadar olan ihalelerde 4/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin iki katına eşit ve eşik de ğ erin üç katına kadar olan ihalelerde 3/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin üç katına eşit ve eşik de ğ erin dört katına kadar olan ihalelerde 2/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin dört katına eşit ve eşik de ğ erin beş katına kadar olan ihalelerde 1/5’i oranında, Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin beş katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise 1/10’u oranında belirlenir.

31 İ ş deneyiminin gösteren belgeler İ ş deneyim belgeleri, ilgili Uygulama Yönetmeli ğ indeki hükümlere uygun olarak çerçeve anlaşma kapsamında yapılan her bir münferit sözleşme için ayrı ayrı düzenlenecektir. İş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

32 İhalenin Karara Bağlanması ve L istenin Oluşturulması İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunan istekliler EAEA tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınacaktır. Listeye alınacak istekliler sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlen ecektir.

33 İhalenin Karar Bağlanması ve L istenin Oluşturulması Tekliflerin eşit olması nedeniyle listeye alınacak istekli sayısının ihale dokümanında öngörülen sayıyı aşması halinde, aynı teklifi veren isteklilerin tamamı listeye alınacaktır. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İ hale kararı onaylanmadan önce listeye alınan isteklilerin tamamının ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ı EKAP üzerinden teyit ettirilecektir.

34 İhalenin Karar Bağlanması ve L istenin Oluşturulması Yasaklı olduğu anlaşılan istekli listeden çıkarılacaktır. Ancak çerçeve anlaşma imzalanacak istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

35 Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, listeye alınan istekliler dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe isteklilerle çerçeve anlaşma imzalanmayacaktır.

36 Çerçeve anlaşmaya davet: İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün bekledikten sonra bu sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, listeye alınan istekliler anlaşmaya davet edilir. Davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle anlaşmayı imzalaması hususu isteklilere bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

37 Çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin görev ve sorumluluğu Listeye alınan istekliler ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri, anlaşmaya davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde vererek anlaşmayı imzalamak zorundadır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.

38 Çerçeve anlaşmaya davet edilen isteklilerin görev ve sorumluluğu Listeye alındığı halde, mücbir sebep halleri dışında, süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşma imzalamayan istekliler, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

39 Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması Anlaşma ihale yetkilisi ve istekliler tarafından imzalanır ve anlaşmanın idarece onaylı bir örneği isteklilere verilir. Anlaşmanın imzalanaca ğ ı tarihte, anlaşma imzalanmadan önce, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanacak olan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ı EKAP üzerinden teyit edilecektir. Yasaklı oldu ğ u anlaşılan istekli ile çerçeve anlaşma imzalanamaz. Ancak, çerçeve anlaşma imzalayabilecek istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale iptal edilecektir.

40 Aşırı düşük teklifler Çerçeve anlaşma aşamasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ilgili Uygulama Yönetmeli ğ inde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecektir. Münferit sözleşme aşamasında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacaktır.

41 Yerli İ stekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaması durumunda, münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılmayacaktır. Çerçeve anlaşma ihalesinde yerli istekliler/yerli malını teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumunda ise münferit sözleşme aşamasında da fiyat avantajı uygulaması yapılması zorunludur.

42 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde, idare listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ını EKAp üzerinden teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden yasaklı olmadı ğ ı anlaşılanlar münferit alıma teklif vermeye davet edilir. Yasaklı oldu ğ u anlaşılanlar ise teklif vermeye davet edilmez.

43 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin veya yapım işinin miktarı, son teklif verme tarih ve saati, tekliflerin geçerlilik süresi ve itirazen şikayet başvuru bedeli belirtilir. Bu davete ilişkin standart form bulunmaktadır.standart form Teklif vermeye davet yazısı, son teklif verme tarihinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.

44 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar  İ stekliler son teklif verme saatinden önce tekliflerini idareye sunacaktır. tekliflerini  Teklifler ve yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından isteklilere açıklanır.  Bu duruma ilişkin standart formun bir sureti imza karşılı ğ ı isteyenlere verilecektir.bir sureti

45 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Teklifler ihale komisyonu tarafından de ğ erlendirilir ve EAEA tekliften başlamak üzere sıralanır. İ hale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur İ hale yetkilisi en geç 3 gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İ hale kararının onaylanmaması çerçeve anlaşmanın feshedildi ğ i anlamına gelmez.

46 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandı ğ ı günü izleyen iki iş günü içinde bildirilir. Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmeden sözleşme imzalanamayacaktır.

47 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçtikten, Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandı ğ ı tarihi izleyen günden itibaren iki gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaya davet edilir. Ancak sözleşmeye davet yazısı gönderilmeden önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadı ğ ına ilişkin EKAP üzerinden sorgulama yapılması da zorunludur.

48 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Münferit sözleşmeye davet yazısında; isteklinin davet yazısının tebli ğ ini izleyen üç iş günü içinde son teklif verme tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadı ğ ını gösteren belgeler ile kesin teminatı ve di ğ er yasal yükümlüklerini (sözleşme pulu, karar pulu, K İ K payı) de yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

49 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Mücbir sebep halleri dışında, münferit sözleşmeye davet edilen istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunlulu ğ a uyulmaması halinde istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilecektir.

50 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Ancak, di ğ er yasal yükümlülükler yerine getirildi ğ i halde, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

51 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar İ hale üzerinde bırakılan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek münferit sözleşmenin imzalanmaması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, A) listede yer alan di ğ er istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilebilir. B) listede yer alan di ğ er istekliler yeniden teklif vermeye de davet edilebilir.

52 Münferit Sözleşme Yapılmasına İ lişkin Kurallar Münferit sözleşmenin imzalanaca ğ ı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ının EKAP üzerinden teyit edilmesi zorunludur. İ steklinin ihalelere katılmaktan yasaklı oldu ğ unun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmayarak kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Bu durumda da yukarıdaki usul uygulanacaktır.

53 Tekliflerin Reddedilerek Münferit Alımdan Vazgeçilmesi İ hale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek, münferit sözleşme aşamasında alım yapmaktan vazgeçebilir. Alımdan vazgeçilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. İ dare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

54 Kurum payı M ünferit sözleşme bedelinin Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı (315.856 TL) aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar münferit sözleşmeyi imzalamaya davet edilen istekli tarafından Kamu İ hale Kurumu hesabına yatırılacaktır. Çerçeve anlaşmalara ilişkin ihale kararlarından damga vergisi alınamamaktadır. (488 sayılı Damga Vergisi Kanunu)

55 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İ darenin çerçeve anlaşmayı feshetmesi; 1- Çerçeve anlaşmanın imzalandı ğ ı tarihten itibaren her oniki ayda bir yapılacak olan yeterlik de ğ erlendirmesinde, isteklinin yeterli ğ inin devam etmedi ğ inin anlaşılması durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. 2- İ steklinin münferit sözleşmeye teklif vermeye davet edildi ğ i halde iki kez teklif vermemesi veya iki kez geçerli teklif vermemesi durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. 3- Anlaşmaya taraf olan istekli sayısının herhangi bir nedenle üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma feshedilir. (bütün çerçeve anlaşma) 4- Münferit sözleşmeye davet edilen isteklinin mücbir sebep halleri dışında süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamaması veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı oldu ğ unun anlaşılması durumunda, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

56 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri Yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih; 1- İ steklinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulundu ğ unun anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. 2- İ steklinin, çerçeve anlaşma süresi içerisinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulundu ğ unun tespit edilmesi halinde kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

57 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İ steklinin iflası, gerçek kişi olması halinde ölümü, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişili ğ in sona ermesi nedeniyle fesih İ steklinin iflası, Gerçek kişi olması halinde ölümü, Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişili ğ in sona ermesi halinde, (ticaret sicilinden terkin) kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

58 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İ steklinin a ğ ır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet hali nedeniyle fesih İ steklinin a ğ ır hasta olması, tutuklanması veya özgürlü ğ ü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması sebebiyle anlaşma hükümlerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 10 (on) gün içinde İ darenin kabul edece ğ i birini temsilci tayin etmek şartı ile istekli anlaşmaya taraf olmaya devam edebilir.

59 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İ steklinin a ğ ır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet hali nedeniyle fesih E ğ er, istekli kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, onun yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir.

60 Çerçeve Anlaşmanın Sona Erme Halleri İ steklinin iş ortaklı ğ ı olması halinde fesih İ ş ortaklı ğ ının sona ermesi halinde, kendisiyle imzalanan çerçeve anlaşma feshedilir. Anlaşmanın feshinin bildirilmesi İ dare, çerçeve anlaşmanın feshedildi ğ ini makul bir süre içerisinde istekliye bildirir. Çerçeve anlaşma fesih işlemleri EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

61 TEŞEKKÜRLER.


"ÇERÇEVE ANLAŞMA İ HALELER İ Ümit ALSAÇ Kamu İhale Uzmanı 26.3.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları