Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi"— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi
Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye

2 AB’ye Katılım Sürecinde Yerel Yönetim Reformu
Türk Hükümeti’nin Yerel Yönetim Reformu Programı’ndaki Temel Hedefleri Yerel yönetimlerde demokratik karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi Yerel yönetimlerin yönetsel/mali özerkliğinin, etkinliğinin ve hesap verebilirliğinin artırılması Yerel kamu hizmetlerin niteliğinin ve vatandaşlara erişiminin iyileştirilmesi

3 “Yerel Yönetim Reformuna Destek” Projesi
Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformu Programı’nın uygulanmasına destek için kararlaştırılan AB fonu: Teknik Destek + Eğitim YYR Programı’nın uygulanması için Teknik Destek: “Yerel Yönetim Reformuna Destek” Projeesi (YYR Projesi) Başlangıç Tarihi: Ağustos 2005 Bitiş Tarihi: Kasım 2007 Finansman: AB-MEDA Yürütücü kurum: UNDP-Türkiye Teknik Destek’ten ana yararlanıcı kurum: İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Diğer doğrudan yararlanıcılar: Mahalli İdare Birlikleri, Yerel Yönetimler ve personelleri, TODAİE, İçileri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve diğer Yerel Yönetim eğitim kuruluşları, yerel kamu maliyesi ve yönetimi danışmanları. Dolaylı yararlanıcılar: yerel kamu hizmetlerini kullananlar, geniş çapta vatandaşlar.

4 Proje Hedefleri Genel Hedef: Vatandaşlara etkin hizmetler sunmak, politika hazırlamak, ve idarelerini düzenlemek için yerel yönetim kapasitesini arttırak, Türkiye’deki yerel yönetim reformunu ilerletmek. Özel Hedefler: Hükümet’in Yerel Yönetim Reformu üzerine politikasını uygulamaya yönelik stratejilerin hazırlanması için diyaloğa geçebilmeleri açısından İçişleri Bakanlığı’nın ve diğer program paydaşlarının (belediye birlikleri gibi) kapasitesinin artırılması. (A Bileşeni) Seçilmiş pilot yönetimlerde bütçe süreçlerinin, mali yönetim ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi (stratejik planlama ve çok yıllı yatırım planlaması dahil olmak üzere). (B Bileşeni) Eğitim programı ve el kitaplarının hazırlanması ve eğitim kurslarının verilmesi ile belediye yöneticileri ve personeli için insan kaynaklarının verimliliğinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi; bununla birlikte danışmanlar için belediye maliyesi üzerine bir eğitim programı ve sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi. (C Bileşeni)

5 Component A Reform Kapasitesinin Güçlendirilmesi A1
Politika Oluşturulması A2 İkincil Mevzuatın Hazırlanma Sürecine Destek A3 Eğitim (İçişleri Bakanlığı Personeli İçin) A4 Belediyeler Arasında İşbirliği ve Dayanışmanın Geliştirilmesi (Belediyeler Birlikleri) A5 Belediyeler Arasında Kardeş Kent İlişkilerinin Geliştirilmesi

6 Temel faaliyetler ve ulaşılacak hedefler
A.1: Politika Oluşturulması Yerel yönetim reformu üzerine kurumlar arası strateji çalışma grubunun oluşturulması ve geniş çaplı görüşmeler sonucunda reform uygulama stratejisinin geliştirilmesi Bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri içeren bir iletişim planının geliştirilmesi ve uygulanması, bununla birlikte bir progam bülteni ve web sitesinin oluşturulması A.2: İkincil Mevzuatın Hazırlanma Sürecine Destek Yerel yönetim reformu kanunlarının uygulanması için gerekli ikincil mevzuatın ve diğer yönetmeliklerin ayrıntılandırılması ve kabul edilmesi (Belediyeler Birliği ve diğer ilgili tarafları içeren danışma süreçleri sonucunda)

7 A.3: İçişleri Bakanlığı Personeli için Eğitim
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi ve bu inceleme sonucunda bir eğitim stratejisi ve programının geliştirimesi (1. ve 4. aylar arası) Proje süresi boyunca MİGM personeline hızlandırılmış eğitim verilmesi MİGM’deki 20 kilit personele İngilizce dil kurslarının verilmesi Valiler, kaymakamlar ve diğer personel için İçişleri Bakanlığı hizmet içi eğitim sisteminin gözden geçirilmesi, bir strateji oluşturulması ve Ankara ve diğer illerde verilecek seminerler yoluyla eğitimin gerçekleştirilmesi (18 seminer x 20 kişi)

8 A.4: Belediyeler Arasında İşbirliği ve Dayanışmanın Geliştirilmesi
Birliklerin kapasite/eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi AB’deki en iyi uygulamaları tanıtan 5 bölgesel seminer düzenlenmesi Birliklerin temsilcileri için AB üye ülkelerine 2 tane bir haftalık çalışma gezisi düzenlenmesi Birliklerin personellerine yönelik eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması Birlikler arasında işbirliği etkinliklerinin düzenlenmesi Birlikler arasında, ve aynı zamanda merkezi yönetim ile birlikte bir iletişim sisteminin oluşturulması

9 A.5: Belediyeler Arasında Kardeş Kent İlişkilerinin Geliştirilmesi
Türkiye’deki ve AB’deki kardeş kent deneyimlerinin değerlendirilmesi ve Türk ve AB belediyeleri arasında kardeş kent ilişkilerinin teşvik edilmesi için bir strateji geliştirilmesi/uygulanması AB destekli programlar çerçevesinde (Sivil Toplum Geliştirme Programı ve diğerleri gibi) kardeş kent olanakları için gerekli bilginin ayrıntılandırılması ve dağıtılması Türk belediyelerinin kardeş kent ilişkilerine girebilmelerine destek verilmesi Kardeş kent ilişkileri üzerine bir kılavuz kitap hazırlanması ve basılması

10 Component B Seçilmiş Pilot Yönetimlerde Bütçe Süreçlerinin ve Hizmet Performansının İyileştirilmesi B1 Pilot Yönetimlerin Seçilmesi B2 İki Pilot Projeinin Uygulanması B3 Belediye Mali Yönetimi İçin Yazılım ve El Kitaplarının Geliştirilmesi B4 Pilot Projelerin İkinci Aşaması B5 Pilot Yönetimlere Destek Sağlanması

11 Temel faaliyetler ve ulaşılacak hedefler
B.1: Pilot Yönetimlerin Seçilmesi Başvuru çağrılarının hazırlanması ve iletilmesi Program Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanan ve kurumlar arası bir uzman çalışma grubu tarafından belirlenen seçim kritlerine göre 6 pilot belediyenin bağımsız bir uzman komitesi tarafından seçilmesi B.2: İki Pilot Projenin Uygulanması Yerel kamu hizmetlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi Hizmet İyileştirme Faaliyet Planlarının ayrıntılandırılması, kabul edilmesi ve uygulanması

12 Belediyedeki mevcut yatırım planlama süreçlerinin, bütçe belgelerinin, mali muhasebe sistemlerinin ve belediye maliyesinin yönetimine destek için kullanılan yazılım araçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi Şeffaf bütçe bilgilerinin ve Çok Yıllı Yatırım Planı’nın hazırlanması ve kabul edilmesi ve kamuya bildirilmesi Belediye Başkanı ve belediye personeli için eğitim programı: 1) Stratejik ve uzun dönemli yatırım planlaması, mali yönetim ve hizmet sunumu ve performansının diğer unsurları üzerine seminer ve dersler; 2) Bir AB üye ülkesine bir haftalık bir çalışma gezisi (8 katılımcı) Projede ulaşılan noktanın ve sonuçların bildirilmesi: 1) bölgelerden gelen belediye başkanları ve vali/kaymakamlar ile Bölgesel Konferans; 2) A Bileşeni altında düzenlenecek olan ulusal/uluslararası konferanslarda nihai sonuçların sunulması

13 B.3: Yazılım Araçlarının ve El Kitaplarının Geliştirilmesi
Belediye mali yönetimi ve çok yıllı yatırım planlaması için mevcut el kitapları ve yazılımların gözden geçirilmesi Küçük ve orta ölçekli belediyeler için, yeni Türk mali sistemine uyumlarını desteklemek amacıyla çok yıllı yatırım planlamasını da içeren bir yazılım ve el kitabı geliştirilmesi. Pilot projelerin ikinci aşamasında yazılım ve el kitaplarının elde edilen deneyimler ışığında yeniden düzenlenmesi Yazılım ve el kitaplarının kamuya sunulması (birinci ve ikinci sürümlerin) ve uygun bir devlet kurumu aracılığıyla (İçişleri Bakanlığı ve/veya Maliye Bakanlığı) dağıtılması

14 B.4: Pilot Projelerin İkinci Aşaması
İlk aşamada elde edilen deneyimler göz önüne alınarak pilot projelerdeki benzer faaliyetlerin tekrar edilmesi B.5: Pilot Yönetimlere Destek Sağlanması Mali yönetim ve hizmet performansının yenilenmesi için belediyelere kısa dönemli uzmanlık sağlayacak bir mekanizmanın yaratılması (program tarafından eğitilen ve sertifikalandırılan danışmanlar aracılığıyla) Belediyelerin bu desteğin varlığından, kapsamından ve erişiminden haberdar edilmesi Belediyelere kısa dönemli uzmanlık sağlanması

15 Belediyeler için Online Kaynak Merkezi
Component C Yerel Yönetimlerde Reform İçin İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi C1 Küçük ve Orta Ölçekli Belediyeler için Belediye Yönetimi üzerine Eğitim Programı C2 Belediye Mali Yönetimi Üzerine Danışmanlar için Eğitim Programı ve Sertifikasyon Sistemi C3 Belediyeler için Online Kaynak Merkezi

16 Main activities and outputs
C.1: Küçük ve Orta Ölçekli Belediyeler için Belediye Yönetimi üzerine Eğitim Programı Mevcut eğitim el kitaplarının gözden geçirilmesi (AB üye ülkelerinde) Küçük ve orta ölçekli belediyelerdeki eğitim ihtiyacının değerlendirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve eğitim kuruluşları (TODAİE ve diğerleri) arasında diyaloğun geliştirilmesi Eğitim programının ve müfredatın geliştirilmesi Eğitim materyallerinin ayrıntılandırılması ve “eğiticilerin eğitimi” dersi olarak programın ilk versiyonunun TODAİE tarafından uygulanması (değişik bölgelerden 12 eğiticinin eğitilmesi) B Bileşeni altında ilk iki pilot proje bağlamında programın denenmesi Eğitim programının ve kursların iyileştirilmesi ve eğitim materyallerinin yeniden düzenlenmesi Belediye birlikleri ile işbirliği yaparak ve İçişleri Bakanlığı’nın yerel temsilcilerinin desteği ile programın hedef belediyelerde uygulanması (toplamda farklı bölgelerden en az 500 belediye personelinin eğitilmesi)

17 C.2: Belediye Mali Yönetimi Üzerine Danışmanlar için Eğitim Programı ve Sertifikasyon Sistemi
Eğitim programı ve sertifikasyon sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi Seçim ölçütlerinin belirlenmesi ve pilot program için en az 25 adayın seçilmesi Eğitim programının verilmesi (TODAİE ile işbirliği içinde) Sınavların yapılması ve başarılı adaylara sertifika verilmesi C.3: Belediyeler için Online Kaynak Merkezi Özelleşmiş internet sitelerinden birisi aracılığıyla sertifikalı uzmanların isim ve adreslerinin belediyelere açık hale getirilmesi Belediye yönetimi üzerine olan eğitim modüllerinin online eğitim kursları olarak uyarlanması

18 Program & Proje Yönetim Yapıları

19 YYR Programı yönetim yapıları (İçişleri Bakanlığı-Avrupa Komisyonu)
Program Yönlendirme Komitesi – Stratejik yönlendirme ve karar alma, ilerleme raporlarının tartışılması Program Danışma Komitesi - Program Yöneticisi (PY) YYR Projesi yönetim yapıları İçişleri Bakanlığı Program Yöneticisi + UNDP Teknik Ekip (resmi olmayan düzenli ve geçici toplantılar) YYR Proje Koordinasyon Grubu (PY + İçişleri Bakanlığı yöneticileri + UNDP Uzun Dönemli Uzmanlar + Avrupa Komisyonu Görev Yöneticisi) – Aylık toplantılar Kurumlar arası Çalışma Komiteleri (Bileşenler ve Alt bileşenlere göre) Özel çalışma grupları (faaliyet düzeyinde) İçişleri Bakanlığı/MİGM Proje Uygulama Birimi + UNDP Teknik Ekip

20 Yönlendirme Kurulu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Avrupa Komisyonu Temsilcisi UNDP Program Yöneticisi Mahallî İdareler Genel Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı APK Kurul Başkanı Eğitim Dairesi Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Daire Başkanı Başbakanlık Temsilcisi Devlet Planlama Teşkilatı Temsilcisi ABGS Temsilcisi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Temsilcisi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Temsilcisi İller Bankası Temsilcisi TODAİE Temsilcisi Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Program Direktörü Teknik Ekip

21 Kısa Dönem Uzman Desteği
200 uluslararası ve 1000 yerel kişi/gün uzman aşağıda belirtilen alanlarda desteklerini sağlayacaklar : AB ye üye ve aday ülkelerin Yerel Yönetim reformundaki politikaları ve deneyimleri Türk Yerel Yönetim Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu politikası Kamu/yerel yönetim alanında AB ilkeleri ve standartları, AB üyeliği için idari kapasite ihtiyaçları Yerel Yönetim reform stratejisi ve planlanması (yerel düzeyde) Uluslararası ya da ulusal Yerel Yönetim Reform Programlarının ve projelerin yönetilmesi Yerel yönetim reformu konusunda uzman hukuk danışmanı Belediyelerde yeniden yapılandırmanın tasarlanması ve uygulanması Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim Yerel Yönetimlerde uzun dönemli yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

22 ihale Mevzuatı Performans yönetimi Kamu Hizmetlerinin özelleştirilmesi- Kamu Özel Ortaklığı Yerel Yönetimlerde iletişim sistemleri Yerel Yönetimlerde ve Yerel Hizmetlerin Yönetiminde Kamu-Yurttaş İşbirliği Kamu-Yerel Yönetimler ve Yurttaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen iletişim planları İnsan kaynakları-personel yönetimi AB ve Türkiye de personel sistemleri Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış yöneticilerin eğitimi Projeye ilişkin diğer alanlar

23 LAR Project Staff Sn. Murat ZORLUOĞLU, Proje Yöneticisi (İçİşleri Bakanlığı) Sn. Adolfo SANCHEZ, Grup Başkanı (Teknik Ekip-UNDP) Sn. Ferhat EMİL, Belediye Mali Yönetimi (Teknik Ekip-UNDP) Sn. Fikret TOKSÖZ, Eğitim (Teknik Ekip-UNDP) Sn. Murat GÜRSOY, İdari Sorumlu (UNDP) Proje Asistanları (Teknik Ekip-UNDP) Sn. Derin KAYALAR Sn. Ayşe OKUMUŞGİL Sn. Gözde TUNA Sn. Ülge UĞURLU Adres İçİşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Proje Uygulama Birimi 06644 Bakanlıklar, Ankara/TURKEY Tel: Fax

24 Şu an Hangi Aşamadayız Hazırlık Aşaması (Ağustos-Ekim 2005)
Program hedeflerinin,sonuçların ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesi (çalışma programı) ve bunların şu an ki durum ve şartlara gore uyarlanması Proje paydaşlarıyla temasa geçilmesi ( Proje faaliyetleriyle ilgili olarak) Program/proje yönetiminin ve eşgüdüm yapısının hazırlanması(Proje yönlendirme Komitesi,Çalışma Grupları) 1. ve 4. ay için planlanan faaliyetlerin başlatılması.


"Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları