Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri 2008 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri 2008 1."— Sunum transkripti:

1 Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri 2008 1

2 Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat Proje Hesabı İle İlgili İşlemler Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri Ayniyat İşlemleri Bütçe İşlemleri 2

3 Proje Teşvik İkramiyesi Projede Personel Çalıştırılması Burs Ödemeleri Seyahat Ödemeleri Kurum Hissesi Proje Durum Değişiklikleri İzleme Diğer Hususlar Sonuçlandırma Sorumluluklar 3

4 YASAL DAYANAK 5724 Sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna Ekli (E) Cetvelinin 45. Maddesi ve bu madde uyarınca Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın müştereken hazırladığı: TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 16.12.2006 tarih ve 148 sayılı toplantısında kabul edilen: TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar 4

5 Tanımlar 5

6 Proje Personeli Proje yürütücüsü, araştırmacı, yardımcı personel ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanları 6 Tanımlar

7 Proje Yürütücüsü Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı, 7 Tanımlar

8 Araştırmacı İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişiler Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. 8 Tanımlar

9 Yardımcı Personel Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel Danışman Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri, 9 Tanımlar

10 Bursiyer/Doktara sonrası bursiyer: Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri“ bursiyer, Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak, 10 Tanımlar

11 Özel Kuruluş Ticaret sicil belgesi olan kuruluşlar, Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik bütün kuruluşlardır. 11 Tanımlar

12 Üniversite Yetkilisi TÜBİTAK ile üniversite adına proje sözleşmesini imzalayan, üniversite mütevelli heyetini veya mütevelli heyetin yetkilerini devrettiği üniversite yöneticisidir. 12 Tanımlar

13 Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum): TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü özel veya kamu, tüzel veya gerçek kişileri, 13 Tanımlar

14 Birim Projenin yürütüldüğü Kurum/Kuruluş tarafından, projeler ile ilgili evrak, kayıt, mali ve idari işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen birim. (Devlet Üniversitelerinde genellikle BAP, diğer kurumlarda ise bu işle görevlendirilen birimleri) Proje Sözleşmesi TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre taraflarca imzalanan sözleşmeyi/talimatnameyi, 14

15 Proje kapsamında yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesindesorumlu olacak kişiler; Harcama Yetkilisi: Proje Yürütücüsü Gerçekleştirme Görevlisi: Proje Yürütücüsü tarafından öncelikle proje personeli arasından, olmadığı takdirde ise Birim veya projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından görevlendirilen kişi veya kişileri, Muhasebe Yetkilisi: Kurumun muhasebe yetkilisi, İhale Yetkilisi: Bu proje ile ilgili belirlenen harcama yetkilisi, olacaktır. 15

16 Özel Hesap: Kurum tarafından proje adına kamu bankalarında veya özel bankalarda açılan hesabı, Ekonomik Sınıflandırma Kodları Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların mahiyeti itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri, 16

17 Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar? Proje yürütücüsü hazırlar ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyinde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, bunlara ilişkin açıklamalara ait doküman web sayfamızda (www.tubitak.gov.tr veya tts.tubitak.gov.tr) mevcuttur. Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımında kullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde uygulanmaz. 17

18 Harcamaların Gerçekleşmesi 18

19 Mevzuat Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktır?  TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik  TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Esasları  TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programına İlişkin Esaslar  Araştırma ve Kariyer Projelerinde Proje Teşvik İkramiyesi, Burs, Bilimsel Toplantıya Katılım ve Kurum Hissesi İle İlgili Uygulanacak Mali İlkeler  TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları  Uluslararası İkili İşbirliği Anlaşma Metinleri  Proje Destekleme Sözleşmesi 19

20 Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak? Desteklenmesi uygun bulunan projeler için, TÜBİTAK tarafından yapılan talep üzerine, Kurum tarafından her proje için ayrı ayrı olmak üzere hesap açılır ve banka hesap numaraları TÜBİTAK’a bildirilir. 20

21 Her proje için ayrı bir hesap açılacak mı? Her bir proje için ayrı bir hesap açılacaktır. Bir projenin parası başka proje için harcanabilir mi? Proje yürütücüleri kabul etseler bile bir proje hesabından başka proje için harcama yapılamaz. 21

22 Gelişme raporu dönemine ait kullanılamayan ödenek ne olacaktır? Proje tamamlanana kadar kullanılmak üzere hesapta izlenir. Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? Kurum tarafından hesaba ilişkin oluşan faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir. 22

23 Yürütücü ön ödeme ile harcama yapabilecek mi? Mal ve hizmet alımlarından sonra ödeme yapılması esastır. Ancak gerektiği zaman ön ödeme yoluyla harcamalar gerçekleştirilebilir. Özel Kuruluş/Vakıf Üniversitelerinde, kendi uygulamaları çerçevesinde ön ödeme verilmesi mümkün olup, ön ödeme ve mahsup işlemleri bu uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Devlet Üniversiteleri ve Kamu Kuruluşlarında ise, ön ödeme ve mahsup işlemleri Yönetmelik, Esas ve Usullerde belirtilen çerçevede yapılır. 23

24 En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2008 yılında ön ödeme limiti 25.000.-YTL dir). Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir ve bu tür ön ödeme talepleri diğer ön ödeme taleplerinden ayrı olarak yapılabilir. 24

25 Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir? Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya görevlendireceği mutemetler tarafından proje bütçesine bağlı olarak ve harcama kalemi (ekonomik sınıflandırma kodu) belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden Birime yapılır. Talep edilen ön ödeme, Birim tarafından proje ödeneğinin kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince dört işgünü içerisinde proje hesabından, ilgililerin banka hesabına aktarılır. 25

26 Mahsup ne zaman yapılacaktır? Mahsup, ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Seyahat faslından ayrıca ön ödeme alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır. 26

27 Mahsup nasıl yapılacaktır? Y apılan harcamalara ait fatura vb. belgeler, projede kabul edilen ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilerek “Avans Mahsup Fişi” ne dökümü yapılarak Birime verilir. Mahsup evrakında yer alan harcamaların Birim tarafından TTS’de proje bütçesindeki ödenekler ile kontrolü yapılarak mahsup gerçekleştirilir. Mahsuba ilişkin muhasebe kayıtlarının Transfer Takip Sistemi (TTS) programına Birim tarafından mutlaka girilmesi gerekmektedir. 27

28 Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Gerçekleşen harcamaların proje kapsamında mutlaka öngörülmüş olması gerekir ve bu harcamalar bütçede yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz. (Not: Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, rapor dönemi içinde yapılan harcamalarda projede öngörülmeyen kalemler varsa, bu harcamaların iadesi istenir.) 28

29 Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Çok zorunlu hallerde proje harcamalarında ödenek aşımı söz konusu ise; ön ödeme almadan önce bu ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır. (Bu işlemlerin mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekir) Aksi halde yapılan fazla harcama mahsupta işlem görmeyecektir. 29

30 Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Proje bütçesinde yer almak ve proje süresi içinde olmak kaydı ile ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilebilir. 30

31 Ön ödemeden artan para ne yapılacak? Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, alınan ön ödemeden para artar ise, artan para, proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallerde bu işlem yapılabilir) 31

32 Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir? Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz. Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birden fazla mutemet de tayin edilebilir. 32

33 Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi geçtikten sonra kapatılan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak yapılacak işlem şöyledir: Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Bunun dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın proje hesabına yatırmaları istenir. 33

34 Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50’si harcanmadan iade edildiği takdirde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir. Yapılacak değerlendirme ve inceleme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje hesabına yatırılır. 34

35 Harcamaların beyanında ve talep edilmesinde hangi form ve belgeler kullanılacak? TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır ( Özellikle, Mahsup/Kesin Hesap Formu, Burslu Öğrenci Bilgi Formu, Geçici Görev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere “tts.tubitak.gov.tr” web adresinden ulaşılabilir. Bunun dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanabilir. 35

36 Satınalma işlemleri nasıl yapılacak? Özel Kuruluş/Vakıf Üniversiteleri kendi mevzuatı ve uygulamaları ile genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Devlet Üniversiteleri ve Kamu Kuruluşlarında ise, Yönetmelik, Esas ve Usullerde belirtilen çerçevede yapılacaktır. 36

37 Yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir. 37

38 Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Kurum adına düzenlenecektir. (Örneğin: Ege Üniversitesi-107M001 nolu Proje) Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Proje Yürütücüsü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından, faturaların arkasına veya icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) “Belgelerde yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır.” ifadesi yazılıp, müştereken imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve mahsubu yapılmak üzere Birime teslim edilecektir. 38

39 Doğrudan temini kim yapacak? Doğrudan temin, Harcama Yetkilisinin görevlendireceği Proje personeli veya Kurum elemanı aracılığı ile yapılacaktır. Doğrudan temin limiti ne kadardır? Doğrudan temin için TÜBİTAK limitleri uygulanacaktır. 2008 yılı için TÜBİTAK limiti: 80.000.-YTL + KDV 39

40 Doğrudan temin nasıl gerçekleştirilecektir? Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin ( gerekiyorsa ) teknik şartname hazırlayarak Birime satınalmanın yapılması için müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti ve ilan yapılmaksızın limite bağlı olarak Harcama Yetkilisi onayı alınarak, onayda belirtilen doğrudan temini yapacak kişi tarafından piyasa araştırması yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. 40

41 İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Alımlar, 22/04/2004 tarih ve 25441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma- Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları”na göre gerçekleştirilir. 41

42 İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Proje Yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak, satınalmanın yapılması için Birime müracaat eder. Satınalma, ilgili Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 42

43 İhale komisyonu kimlerden oluşacak? “TÜBİTAK Ar-Ge Projelerine Ait İhale Esaslarına“ göre oluşturulan komisyonlarda, proje yürütücüsü harcama yetkilisi olduğu için en az bir proje personeli görevlendirilir. 43

44 İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname Kurum tarafından, teknik şartname ise proje personeli ve/veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanıp, yürütücü tarafından onaylanmalıdır. İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. 44

45 Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Kimler olacak? D oğrudan temin yöntemi ile ve/veya ihale yoluyla satınalınan malzemelerde sadece dayanıklı taşınırlar için komisyon oluşturulacak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulacak komisyonlarda proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır. 45

46 Kamu Kuruluşları ve Devlet Üniversitelerinde Alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm, ABD vb.) adına kaydedilir. Oluşturulan “Taşınır İşlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen taşınır, zimmet fişi düzenlenerek proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan diğer taşınırlar kaydedilmez. 46

47 Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversiteleride alınan malzeme nereye kaydedilecektir? Satın alınan malzemeler Özel Kuruluş veya Vakıf Üniversitenin malı olup; malzeme teslimini müteakip Kuruluşun uygulamaları çerçevesinde “Proje başarıyla sonuçlanmadığı takdirde TÜBİTAK’a iade edilecektir” şerhi ile ayniyat ve demirbaş kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. 47

48 Ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak mı? Aksine bir hüküm olmadığı takdirde, proje harcamaları bu düzenlemelerin ve tedbirlerin dışında tutulacaktır. 48

49 Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, yürütücü yetkisinde ve/veya onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir. 49

50 Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? Projelerde öngörülen malzeme ve hizmetlerin dışında olmamak ve bu malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla; 1. Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi) de işlemlerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir. 50

51 Ekonomik sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde? (Devam…) 2. Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda aktarma yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’sine kadar yapılacak aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi)’de işlemlerin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir. 3. Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarmalarda aktarma yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’yi aşması durumunda; proje Proje yürütücüsü tarafından yapılan gerekçeli başvuru, ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir. 51

52 Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarında (fasıllarda) aktarım yapılmaz? Burs, PTİ, Seyahat (arazi çalışmaları hariç) ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz. Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez. 52

53 Projelerde kabul edilen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesi yapılabilir mi? Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi esas olmakla birlikte, zorunlu olması halinde, buna ilişkin değişilikler proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu karar, TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir. 53

54 Proje bütçesinde kalan ödenek ile başlangıçta öngörülmeyen ancak projenin gerektirdiği yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine başlangıçta öngörülmeyen ancak projenin gerektirdiği yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Ancak, araştırmanın gerektirmesi halinde, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli başvurusu ve İlgili Grubun onayı şartıyla mümkün olabilir. 54

55 Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Proje bütçesinde yeralan diğer fasıllardan aktarım yapılamaması durumunda, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli talebi, İlgili Grubun uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir. 55

56 Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır? Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, TÜBİTAK taraflara bilgi verir. Verilen ek ödeneğin transfer dönemine ilişkin kısmı proje hesabına transfer edilir ve TTS’ye yansıtılır. 56

57 Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir? Proje kapsamında yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmaları gerekir. Verilecek ek süre bitiş tarihine dahil edilir. Proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dahil) proje bütçesinden yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir. 57

58 Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Proje personeli kimlerden oluşur? Proje yürütücüsü ve Araştırmacılar Yardımcı personel Danışmanlar 58 Personel Giderleri

59 Projede kimler görev alamaz? Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar. Bu kural, proje yürütücüsünün çalıştığı kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz. 59 Personel Giderleri

60 Proje personeline ne ödenir? Kamu çalışanı ve vakıf üniversitesi çalışanı olması şartıyla, Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlara; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Projeye yeni istidam edilecek yardımcı personele; Hizmet sözleşmesine bağlı olarak projede belirlenen aylık ücret 60 Personel Giderleri

61 Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağı nedir? Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) Cetvelinde konuyla ilgili maddede yer alan hüküm gereğince; “…Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir…” denilmektedir. 61

62 Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2008 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü: 1.000 YTL/ay Araştırmacılar: 500 YTL/ay Danışman: 1.000 YTL/yıl PTİ, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme planı tablosu” yer alır. Proje Teşvik İkramiyesinin hesaplanmasında, projenin panel puanı ile Araştırmacıların projeye katkı oranları (%100 üzerinden) dikkate alınır. 62 Personel Giderleri (PTİ ödemeleri)

63 PTİ ne zaman ve ne kadar ödenir? Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben rapor dönemine tekabül eden PTİ ödeneğinin diğer ödeneklerle birlikte proje hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edildiğinde ve TTS’ye bankaya aktarılan ödeneğin yansıtılması yapıldığı zaman, Proje Yürütücünün Birime yapacağı talimat üzerine ödeme gerçekleştirilir. Ödemeler sözleşme ekinde yer alan “PTİ Ödeme Planı” tablosunda belirlenen miktarlar üzerinden gerçekleştirilir. 63

64 PTİ ödemeleri için talimat nasıl verilecek ve ödemeler nasıl gerçekleştirilecek ? Yürütücü, İlgili Grup tarafından Gelişme veya Sonuç Raporunun kabulüne ve kimlere PTİ verileceğine ilişkin gönderilen yazılı bilgi doğrultusunda, Birime yazılı olarak talimat verir. Yürütücü, Birime vereceği talimat yazısının ekine, İlgili Grup’tan aldığı Gelişme/Sonuç Raporu kabul yazısını ve ekindeki ilgili rapor dönemine ait “PTİ Ödemeler Listesi” tablosunu koyar. Yürütücünün bu talimatı üzerine, Birim tarafından TTS’de ödenek kontrolünü müteakip yasal kesintiler yapılarak, proje hesabından ilgili kişilerin banka hesaplarına PTİ ödemeleri aktarılır. 64

65 Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi, yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz. (2008 yılı için limit: 2.000.-YTL) 65

66 Yurtdışında çalışan bir kişi proje personeli olabilir mi? PTİ alabilir mi? Olamaz ve dolayısı ile PTİ de alamaz. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların T.C. sınırları içinde ikamet etmeleri gerekir. Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapan yabancı uyruklu bir kişi projede görev alabilir mi? Evet alabilir. (Ancak kişinin çalıştığı kuruluştan bu kişilere ödeme yapılabileceğine dair onay belgesi alınır.) 66

67 Projeye yeni araştırmacı alınır mı? Bu kişiye PTİ ödenir mi? İlgili grubun uygun görmesi alınabilir. Ancak bu kişiye PTİ ödenmez. Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine alınan araştırmacıya PTİ ödenir mi? İlgili grubun uygun görmesi halinde ve projeye ek ödenek getirmeyecek biçimde PTİ ödenebilir. 67

68 Proje personelinden emekli olanlara PTİ ödemesine devam edilir mi? Gerekli yasal kesintileri yapılmak şartıyla (vergi, sigorta vb.) ödemelere devam edilir. Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde PTİ diğer araştırmacılar arasında paylaştırılır mı? Hayır. 68

69 Projede dışarıdan yeni personel çalıştırılması için ön koşul nedir? Projede çalıştırılacak personelin niteliği, sayısı, süresi ve ödenecek aylık ücretleri proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması birinci şarttır. 69

70 Projeye yeni personel nasıl alınır? Projede öngörülen nitelikteki personel, Yürütücü tarafından belirlenir ve işvereni Kurum olmak üzere belirli süreli hizmet akdi ile işe alınır. 25/08/1971 Tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 11/09/2006 Tarihli Yönetmelikle değişik 1 inci Maddesi gereği bu personelin İŞKUR aracılığı ile alınması şartı yoktur. 70

71 Bu personele ücretleri nasıl ödenir? Kabul edilen proje bütçesinde söz konusu personel için öngörülen miktarlar üzerinden, çalışılan ay sonunda Kurum tarafından kişinin hesabına aylık gönderilir. Proje personeline yapılacak ödemelere ilişkin yasal kesintiler, ilgili kurumlara muhasebe yetkilisi tarafından süresi içinde gönderilir. 71

72 Personel değişikliğini kim ve nasıl yapar? Projede kabul edilen yardımcı personelin sayı ve niteliğinde değişiklik yapılmaması kaydıyla; Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde yardımcı personelde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yürütücü tarafından, gereği için Birime; bilgi için, gelişme raporlarında TÜBİTAK’a bildirilir. (Not: Bu değişikliklerde projeye alınan yeni kişilere yapılacak aylık ödemeler, değiştirilen kişiler için projede öngörülen ödeneğin üzerinde olamaz) 72

73 Burs ödemeleri için ön koşul nedir? Proje önerisinde projede yer alacak bursiyerin niteliği, (Y.Lisans ve doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı) sayısı, süresi ve ödenecek ücretleri proje bütçesinde belirlenmiş ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olması esastır. 73

74 74 Burs miktarları en fazla ne kadar olabilir? Projede yer alacak bursiyerlere TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırları geçmemek şartıyla, projede belirlenen miktarlarda burs ödemesi yapılabilir. 2008 yılı için burs miktarı üst sınırları: Bursiyer Kurumda veya başka bir kuruluşta, ücret karşılığı çalışmıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250.-YTL/ay Doktora Öğrencisi : 1.500.-YTL/ay Doktora sonrası araştırmacılar: 1.750.-YTL/ay Bursiyer ücretli çalışıyor ise: Yüksek Lisans Öğrencisi : 300.-YTL/ay Doktora Öğrencisi : 400.-YTL/ay

75 Burs ödemeleri nasıl yapılacak? Aylık burs ödemelerinin yapılabilmesi için öncelikle projede yer alacak lisansüstü öğrencilerini ve/veya doktora sonrası araştırmacıları Proje Yürütücüsü belirler. Daha sonra Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Burslu Öğrenci Bilgi Formu” nu her Bursiyer için ayrı ayrı doldurarak ilgili birime verilir. Birim, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda belirlenen burs miktarını, her ay Proje Yürütücüsünün başvurusu üzerine, burs alacak kişinin banka hesabına havale eder. 75

76 Bursiyer değişikliğini kim ve nasıl yapar? Proje Yürütücüsünün uygun görmesi halinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik Proje Yürütücüsü tarafından, gereği için ilgili Birime, bilgi için gelişme raporlarında TÜBİTAK’a bildirilir. Bursiyerin projede öngörülen nitelik ve sayısında değişiklik yapılabilir mi? Bursiyer faslındaki toplam ödeneğin değişmemesi kaydıyla, bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araşırmacı) değişikliği Yürütücü tarafından yapılabilir. Bursiyer sayısının değişikliği ise, Yürütücünün gerekçeli başvurusu, TÜBİTAK’ın uygun görmesi halinde yapılabilir. 76

77 Burs alacak öğrenci birden fazla projeden burs alabilir mi? Bursiyere sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. Bursiyer, aynı anda TÜBİTAK’ın farklı programlarından da burs alamaz. (Not: Bu konudaki sorumluluk “Burslu Öğrenci Bilgi Formu”nda başka burs almadığını beyan etmesi nedeni ile bursiyerde olup, Birim tarafından TTS kayıtlarına ödeme ile ilgili bilgiler girilirken, bursiyerin T.C. kimlik numarası ile adı soyadı girilmesi gerekmektedir. Böylece TÜBİTAK kendi veri tabanlarında bu kişinin TÜBİTAK ile ilişkisini sorgulayarak, yanlış yapılmış bir beyanı tesbit edebilir ve kişiye yapılan haksız ödeme geri alınır. ) Burs alacak öğrenci başka bir üniversitede Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya başka bir kurum/kuruluşta çalışıyor olabilir mi? Olabilir. 77

78 Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler proje kapsamında Burs alabilirler mi? Evet alabilirler. Proje sözleşmesi imzalanmasından sonra Bursiyer kalemindeki ödeneğin artırılması için fasıl aktarımı ve/veya ek ödenek talep edilebilir mi? Hayır edilemez. 78

79 Harcırah ödenebilmesinin şartları nelerdir? Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş olması ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir. Seyahate ilişkin Kurum personelinin izin işlemleri Kurumun uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Projede başka kurum/kuruluşun personelinin olması halinde, bu kişilerin seyahat için kuruluşundan izin alması kendi sorumluluklarında olup, seyahat harcamalarında bu iznin alınması aranmaz. 79

80 Proje kapsamında yapılacak seyahat harcamaları neleri kapsar ve ne kadar ödenir? Kamu Kurumları Yurtiçi seyahatlerde;Vakıf Üniversiteleri Gündelik miktarları - Yürütücü ve Araştırmacılar 35.-YTL - Diğer Personel 30.-YTL Konaklama Ücreti Gündeliğin 2 katına kadar (süre sınırı bulunmaksızın) Yurtdışı seyahatlerde; Gündelik miktarları 6245 sayılı Kanun hükümleri Konaklama Ücreti 6245 sayılı Kanun hükümleri Yol Giderleri Mutad araçların (Uçak dahil) bilet ücreti (Projede ek ödeneğe sebep vermemek kaydıyla yapılacak seyahatlerde uçak kullanımı onaya tabi değildir.) 80

81 Seyahat öncesi ön ödeme alınabilecek mi? Ne kadar alınabilir? Proje bütçesinde öngörülen seyahat dahil her harcama kalemi için belirlenen limit dahilinde ön ödeme alınabilir. Projede öngörülen ödeneği aşmamak ve yapılacak seyahatin gerektirdiği kadar olması şartıyla, seyahat harcamaları için alınacak ön ödemelerde limit yoktur. 81

82 Özel araç ile seyahat yapılabilir mi? Projede ek ödeneğe sebep olmaması kaydıyla, araştırmanın gerektirdiği hallerde, mesafe (kilometre) ve güzergah belirterek şehirlerarası seyahatler özel oto ile yapılabilir. 82

83 Özel araç ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Yapılan şehirlerarası seyahatlerde her 100 kilometre için 6 (altı) litre kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenir. Ödemeye esas olan belge, geçici görev yolluğu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri kısmına yapılan kilometreye bağlı olarak hesaplanan yakıt gideri beyan edilir. Seyahat sırasında kullanılan özel araca alınan yakıt fişlerinin hesaplanan yakıt gideri ile dengeli olması aranır ve bu fişler bilgi için bildirgeye eklenir. 83

84 Araç kiralama ile seyahat yapılabilir mi? Proje bütçesinde ödeneği olmak şartıyla ve araştırmanın gerektirdiği hallerde, fatura alınmak suretiyle araç kiralaması yapılabilir. Araç kiralama ile yapılan seyahatin ödemesi ve belgelendirilmesi nasıl yapılır? Proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına alınacak fatura ile belgelenir. Yakıt hariç taşıt kiralanması durumunda, araç için alınacak yakıt giderlerinin hesabında 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli dikkate alınır. 84

85 Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak yakıt fişi proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Yakıt fişi kabul edilebilmesi için; fişin araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan yakıt fişine eklenmesi gerekir. 85

86 Resmi araç ile seyahat yapılabilir mi? Nasıl uygulanır? Projede ödeneğin bulunması şartı ile yapılabilir. Kamuya ait hizmet otolarıyla yapılan bu seyahatlerde alınacak yakıt fişi proje harcama belgesi olarak kabul edilir. Yakıt fişi kabul edilebilmesi için; fişin araç plaka numarası ve proje numarası belirtilerek Yürütücü Kurum adına alınması gerekmektedir. Ayrıca, yol güzergahı ve yaklaşık kilometre bilgisi belirtilerek, aracın projeye tahsis edildiğine dair yetkili kuruluştan alınacak resmi yazının alınan yakıt fişine eklenmesi gerekir. 86

87 Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılım veya yurt dışında çalışma ziyaretleri için ödemeler nasıl olacak? Bu seyahatler için projede mutlaka ödeneğinin konulmuş olması şarttır ve proje önerildiğinde geçerli olan mali ve idari esaslara göre bu işlemler iki türlü yapılabilir: 1. 2007/2 dönem ve daha önceki dönmelerde önerilen projelerde; Hem yurt içi hem yurt dışında ayrı ayrı olmak üzere yılda bir kez ve bir kişi olmak üzere, proje süresince toplam iki kez ve iki kişi (yıl içinde kullanılmayan ödenek diğer yıla aktarılamaz) bilimsel toplantılarda bildiri sunma veya proje konusu ile ilgili çalışma amaçlı seyahat yapılabilir. Bu seyahatler öncesinde mutlaka ilgili Gruptan onay alınması gerekir. Yurt içi toplantıya katılım için destek limiti: 500 YTL/kez Yurt dışı toplantılara katılım için destek limiti: 2.000 YTL/kez 2. 2007/3 dönem ve daha sonraki dönemlerde önerilen projelerde; Bilimsel toplantılara katılma, çalışma ziyaretleri ve benzeri faaliyetler için yapılacak olan yurtiçi / yurtdışı seyahatlere toplam olarak; yılda 5.000 YTL’yi, proje süresince 9.000 YTL’yi geçmemek şartıyla, ayrıntılı gerekçe talep edilmeksizin ödenek verilir. 87

88 Kurum hissesi nedir? Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında Kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutardır. Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.) bu projelere kurum hissesi ödenmez. 88 Kurum Hissesi

89 Kurum hissesi nasıl hesaplanır? Kurum hissesi, PTİ dışında kalan proje bütçesinin en fazla %10’una tekabül eden ödenektir. Projeye ek ödenek verilmesi durumunda bu ek ödeneğe ilişkin kurum hissesi verilmez. 89 Kurum Hissesi

90 Kurum hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olacak mı? Mahiyeti ne olacak? Kurum hissesi proje bütçesine TÜBİTAK tarafından hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alır. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanması aşamasında araştırmanın fiilen yürütüldüğü birim yetkilisince (Bölüm ve/veya Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere belirlenir. 90 Kurum Hissesi

91 Kurum hissesi nasıl gönderilir ve harcanır? Kurum hissesi, bütçe transfer tablosunda belirlenen dönemlerde, diğer ödeneklerle birlikte proje hesabına transfer edilir. Kurum hissesi projenin ikinci transfer döneminden itibaren ödenmeye başlanır Projenin fiilen yürütüldüğü birimin (Bölüm, Sağlık Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstitü Başkanı vb.) yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün talep edilen harcamanın Ar-Ge niteliğine ilişkin uygun görüşü ile proje harcamalarının tabi olduğu Esas ve Usuller çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz Proje bitiş tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir. 91

92 Gelişme rapor dönemlerinde gönderilen kurum hisseleri proje hesabında bekletilerek topluca harcanabilinir mi? Evet harcanabilir. Ancak, Üniversitelerde yürütülen projelerde yalnızca projenin yürütüldüğü birimde (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir. 92 Kurum Hissesi

93 93 Proje durdurulur mu? Nasıl? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen projeler, İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalısma programına uygun biçimde yürütülmediği anlasılan projeler, Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, Proje Yürütücüsünün talebi veya söz konusu hususların TÜBİTAK’ça tespiti üzerine, TÜBİTAK Başkanlığın kararı doğrultusunda geçici olarak durdurulabilir.

94 Durdurma ne zaman kalkar? Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde tarafların başvurusu TÜBİTAK’ın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir. Durdurma da ne yapılır? Proje ile ilgili hiçbir işlem yapılmaz ve tüm harcamalar da durdurulur. (Buna ilişkin olarak TÜBİTAK tarafından TTS İşlemleri kapatılır) 94

95 Proje yürürlükten kaldırılır mı? Nasıl? Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların basvurusu, TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Yürürlükten kaldırılan projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kuruma bildirilir ve proje hesabının kapatılarak, hesapta kalan miktarın oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. Yürürlükten kaldırmanın müeyyidesi nedir? Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. 95

96 Proje İptal edilir mi? Nasıl? Proje yürütücüsünün kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal edilen projeye hangi işlemler yapılır? Karar TÜBİTAK tarafından Kuruma bildirilir ve proje hesabının kapatılarak, hesapta kalan miktarın oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak proje harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. 96 Proje Durum Değişiklikleri

97 İptalin müeyyidesi nedir? Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınır ve kalan tüketim malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebileceği gibi, TÜBİTAK tarafından bunların projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldüğü kurum talebin gereğini yapar ve TÜBİTAK’a yazılı olarak bilgi verir. Ayrıca kusuru/ihmali olan kişiler hakkında, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları uygulanır; bunlara üç yıl süresince TÜBİTAK’ta hiç bir görev verilmez, TÜBİTAK destek ve teşviklerinden yararlandırılmaz. TÜBİTAK personeli olanlar hakkında TÜBİTAK Personel Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. 97 Proje Durum Değişiklikleri

98 İptalin müeyyidesi nedir? (devam…) İptal edilen proje özel bir kuruluşta yürütülüyorsa, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kişi/kuruluşa bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kişi/kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iade edilir. Dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemesi alımları için yapılanlar dışında, kişi ile projeye yapılan diğer tüm ödemeler ise iptal tarihinden itibaren bir ay içinde kusuru/ihmali olanlardan haksız fiil; kusuru/ihmali olmayanlardan ise sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre TÜBİTAK’a iade edilir. 98 Proje Durum Değişiklikleri

99 İzleme hangi yöntemlerle yapılır? Projeler, TÜBİTAK’ca belirlenen formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları yoluyla izlenir. TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, proje izleyicisi görevlendirebilir. TÜBİTAK, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. 99 İzleme

100 Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecek? Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta yürütücü tarafından hazırlanarak, TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) iletilir. Gelişme raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilmediği ve/veya gelişme raporu içeriğinin eksik/yetersiz olması durumda projeye ilişkin hiçbir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu durumda sözleşmenin cezaya ilişkin madde hükmü uygulanır. Gelişme raporları geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirltilen tarihleri 1 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri de yapılmaz. 100 İzleme

101 Projede yürütücü değişikliği nasıl olur? Proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu ilgili Araştırma Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır. Alınan bu karar taraflara bildirilir. 101 Diğer Hususlar

102 Projede yürütücü Kurum değiştirirse ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğunda olduğu için gerekirse projenin yürütüleceği kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. 102 Diğer Hususlar

103 Projede yürütücü Kurum değiştirirse Kurum hissesi ne olur? Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için TÜBİTAK’ın belirlediği esas çerçevesinde ödenecek olan Kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili Kuruma ödenir. 103 Diğer Hususlar

104 Projede araştırmacı değişikliği nasıl olur? Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve İlgili Grubun onayı ile yapılır. 104

105 Proje süresi uzatılabilir mi? Nasıl? Proje süresi, sözleşmede öngörülen sürenin en fazla %50 si kadar uzatılabilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır ve karar, TÜBİTAK tarafından proje yürütücüsüne bilgi verilir. 105

106 Proje Yürütücüsünün TÜBİTAK ile yapacağı yazışmalar nasıl olacaktır? Projenin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK onayı ya da bilgisi gereken durumlarda yürütücünün TÜBİTAK’a yapacağı talep ve yazışmalar doğrudan ve sadece yürütücü tarafından TÜBİTAK’a (İlgili Gruba) yapılacaktır. 106

107 Proje Sonuç Raporu nasıl ve ne zaman verilir? Proje Yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ca belirlenmiş formata uygun hazırlanan sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde TÜBİTAK’a verilmek zorundadır. Sonuç raporları zamanında iletilmez ise ne olacak? Sonuç raporu geçerli bir mazeret belirtilmeksizin sözleşmede belirtilen tarihleri 3 (bir) ay geçtikten sonra gönderilmeleri halinde, rapor kabul edilse dahi, raporun kapsadığı döneme ait PTİ ödemeleri yapılmaz. 107 Sonuçlandırma

108 Proje Sonuç Raporu nasıl değerlendirilir? Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda Raporun kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen Rapora ilişkin karar, Proje Yürütücüsüne İlgili Grup tarafından bildirilir. 108 Sonuçlandırma

109 Proje Sonuç Raporu kabul edilmez ise ne olur? Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir. Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. 109 Sonuçlandırma

110 Proje Sonuç Raporu kabul edilirse ne olur? Sonuç raporu kabul edilen proje, sonuçlandırılır ve bu karar, taraflara bildirilir. Sonuçlanan projeye hangi işlemler yapılır? Proje hesabı kapatılarak, hesapta kalan miktar oluşan faizleri ile birlikte TÜBİTAK’a iade edilir. Ayrıca Proje hesabının tüm hareketlerini içeren kapanış ekstresi ile TTS’den alınacak harcama raporu TÜBİTAK’a iletilir. 110 Sonuçlandırma

111 Kamu Kurumları ve Üniversitelerde : Harcamalar 5018 sayılı Kanun ile kurumun kendi özel kanunlarında öngörülen denetime tabi olup, ayrıca TÜBİTAK tarafından da denetlenebilecektir. 111 Denetim

112 Özel Kuruluş/ Vakıf Üniversitelerinde: Harcamaların denetimi yeminli mali müşavire yaptırılacaktır. Projenin yürütülmesi aşamasında veya tamamlanmasından sonra TÜBİTAK tarafından da denetim yapılabilecektir. Yeminli Mali Müşavir’in Denetim Raporu, Gelişme Raporu ile birlikte belirlenen formata uygun olarak TÜBİTAK’a sunulur. 112 Denetim

113 Projede yürütücünün sorumlulukları nedir? Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Esaslar ve TÜBİTAK’ın diğer mevzuatına uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. 113 Sorumluluklar

114 Kurum/Kuruluş sorumlulukları nedir? Kurum, bu Esaslarda kendisine verilen görev çerçevesinde projenin; etkin, sözleşmeye uygun yürütülmesinden ve TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, Kurum iç denetimi sonucunda Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucu kurum tarafından TÜBİTAK’a iletmekten ve Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapmaktan, sorumludur. 114 Sorumluluklar

115 Harcama ve ödemelerdeki sorumluluklar nedir? Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, ilgili TÜBİTAK mevzuatı, hüküm bulunmayan hallerde ise 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mali mevzuat çerçevesinde sorumludur. 115

116 TÜBİTAK’ın sorumlulukları nelerdir? TÜBİTAK, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine Proje destekleme sözleşmesinde yer alan ödemeleri zamanında yapmakla, Projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, sorumludur. 116

117 Teşekkürler... 117


"Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri 2008 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları