Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Personelin Özlük Hakları Metin U Ğ URTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Personelin Özlük Hakları Metin U Ğ URTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 Akademik Personelin Özlük Hakları Metin U Ğ URTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü

2 İ ÇER İ K  Öğretim Elemanı Tanımına Giren Personelin Sınıflandırılması  Aylıklar ve Ek Göstergeler  Derece Yükseltilmesi ve Kademe İlerlemesinin Şekil/Şartları  Sosyal Haklardan Yararlanma  Ek Ders Ücreti  Üniversite, İdari Görev, Geliştirme Ödenekleri  Emekli ve Yabancı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılma Usul ve Esasları 25.11.2014 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Kapsam: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. 25.11.2014 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 Öğretim elemanı tanımına giren personel kimlerdir?? 25.11.2014 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 Ö ğ retim Üyeleri Sınıfı Okutman Ö ğ retim Yardımcıları Sınıfı Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğretim Gör. Okutman Araş.Gör. Uzman Çevirici Eğit-Öğr. Pl. Ö Ğ RET İ M ELEMANLARI 25.11.2014 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 “Ö ğ retim Üyesi” En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 25.11.2014 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 Profesör

8 “Ö ğ retim Üyesi” Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 25.11.2014 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9 Doçent

10 “Ö ğ retim Üyesi” Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 25.11.2014 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11 Yardımcı Doçent

12 Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir “ ö ğ retim elemanıdır ”. 25.11.2014 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 Öğretim Görevlisi

14 Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan ö ğ retim yardımcısıdır. 25.11.2014 14 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 Araştırma Görevlisi

16 Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan ö ğ retim elemanıdır. 25.11.2014 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 Okutman

18 Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen ö ğ retim yardımcısıdır. 25.11.2014 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19 Uzman

20 Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan ö ğ retim yardımcısıdır. 25.11.2014 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 Çevirici

22 Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanması ile görevli ö ğ retim yardımcısıdır. 25.11.2014 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23 Eğitim-Öğretim Planlamacısı

24 Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması a. Profesörler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin, b. Doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, c. Yardımcı doçentler, atanma tarihini izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin 25.11.2014 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ilk kademe aylığını alırlar.

25 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25 Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması Üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

26 Ö ğ retim Elemanlarının Sınıflandırılması Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri; Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 25.11.2014 26 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 Görev Aylıkları: Öğretim elemanlarının görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur. Bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz. 25.11.2014 27 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 Görev Aylıkları Öğretim üyelerinden kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; & 657 sayılı DMK’nın 161.maddesi uygulanır. Unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar Bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 25.11.2014 28 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 Görev Aylıkları Kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 25.11.2014 29 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında: ­ Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı - Ek gösterge cetvelinde unvan/derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. 25.11.2014 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 Ek Gösterge Cetveli: Ünvanı Derecesi Ek Gösterge a) Prof. (Rektör, Rektör Yrd, Dekan, Dekan Yrd, Yüksekokul Müdürü) ile Prof. kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar 1 6400 b) Profesörler 1 5300 c) Doçentler 1-3 4800 d) Yardımcı Doçentler 3-5 3600 e) Öğretim Görevlisi, Okutman ve diğer öğretim yardımcıları 1 3600 2 2700 3-7 2300 25.11.2014 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 Derece Yükseltilmesi: Öğretim elemanlarının bir üst dereceye yükseltilebilmesi için; Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş kadronun bulunması Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş olmaları Bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları gerekir. Derece yükseltilmesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 25.11.2014 32 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 Kademe İ lerlemesi: İlgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. Öğretim elemanlarının bulundukları kademede en az 1 yıl çalışmış Olumlu sicil almış olmalarına Aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. Kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 25.11.2014 33 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

34 Hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır. Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra; 25.11.2014 34 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 Ek Ders Ücreti: Öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla ek ders ücreti ödenir. 25.11.2014 35 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

36 Ek Ders Ücreti Öğretim elamanlarına en çok kaç saate kadar ek ders ücreti ödenir? 25.11.2014 36 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI a) 18 saat b) 10 saat c) 20 saat d) 15 saat e) 12 saat

37 Ek Ders Ücreti Öğretim elamanlarına; - Örgün öğretimde en çok 20 saate kadar, - İkinci öğretimde en çok 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 25.11.2014 37 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

38 25.11.2014 38 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ünvanı Ücret Göst. Profesör300 Doçent250 Yardımcı Doçent200 Öğretim Görevlisi160 Okutman160 0,076791 Ek Ders Ücreti: ( DMK’ya göre aylıklar için belirlenen katsayı)

39 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39 Aldığı ek ders ücretini birlikte hesaplayalım... Elit ATAN, A Üniversitesi’nde profesördür. 23,0373 Ek Ders Ücreti=300x0,076791=23,0373

40 25.11.2014 40 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ünvanı Ek Ders Ücreti Profesör23.03 Doçent19,19 Yardımcı Doçent15.35 Öğretim Görevlisi12,28 Okutman12,28

41 25.11.2014 41 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  17:00’den önce yapılan 2. öğretim derslerinde ek ders ücreti; örgün ek ders ücretinin 2 katıdır.  17:00’den sonra yapılan 2. öğretim dersleri ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretleri % 60 daha zamlı ödenir.  Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. Ek Ders Ücreti

42 25.11.2014 42 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ünvanı II.Öğretim (17.00’den önce) II.Öğretim (17.00’den sonra) Profesör 46,0673.69 Doçent 38,3861,40 Yardımcı Doçent 30,7049,12 Öğretim Görevlisi 24,5639,29 Okutman 24,5639,29 Ek Ders Ücreti

43 Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Teorik derslerin, uygulamaların, tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak tespit edilecek ders yükü 5 saati, diğer faaliyetler için 1 saati geçemez. 25.11.2014 43 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

44 Ek Ders Ücreti Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır. Kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır. 25.11.2014 44 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

45 Ek Ders Ücreti Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar kesilmez. 25.11.2014 45 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46 Sınav Ücreti: Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde sınav ücreti ödenir. Sınav ücreti tespit edilirken; öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. 25.11.2014 46 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

47 25.11.2014 47 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamı) (0,076791) Sınav Ücreti

48 25.11.2014 48 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim Görevlisi Derya AKKURT, 85 kişilik sınıfına yaptığı sınavdan ne kadar sınav ücreti alır? Sınav Ücreti=(300 + 300)x0,076791=46,07 46.07

49 25.11.2014 49 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim elemanlarına ara sınavlar ve bütünleme sınavları için ne kadar sınav ücreti ödenir? a) 15, 5930 b) 16, 3728 d) 14, 8534 c) 17, 6291

50 Üniversite Ödene ğ i: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; 1) Prof.(Rektör, Rek.Yrd, Dekan, Dekan Yrd. YO müd.) ile Prof.kadrosunda 3 yılını tamamlayanlara %245’i 2) Diğer Prof.kadrosunda bulunanlara %215’i 3) Doç.kadrosunda bulunanlara %175’i 4) Yrd.Doç.kadrosunda bulunanlara %165’i 5) Diğer Öğretim Elemanlarından; a) Birinci dereceden aylık alanlara %130’u b) İkinci dereceden aylık alanlara %117’i c) Üçüncü dereceden aylık alanlara %110’u d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %104’ü e) Diğer derecelerden aylık alanlara %98’i her ay üniversite ödeneği olarak ödenir. 25.11.2014 50 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergiye tabi tutulmaz (damga v.hariç)

51 İ dari Görev Ödene ğ i: Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının;  Rektörlere  Rektör Yardımcıları ve Dekanlara  Dekan Yardımcıları, Enstitü Yüksekokul Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına  Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına 25.11.2014 51 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 70'i % 30'u % 20’si % 15'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir.

52 İ dari Görev Ödene ğ i Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneğinden en yüksek olanı verilir. 25.11.2014 52 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

53 25.11.2014 53 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Geliştirme ödeneği nasıl tespit edilir? Kimlere ödenir?

54 Geli ş tirme Ödene ğ i:  Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş  Yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına ödenir. 25.11.2014 54 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖK ile MEB’in görüşü Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

55 Geli ş tirme Ödene ğ i Öğretim elemanlarına; Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının, 657 sayılı DMK uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 25.11.2014 55 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

56 Devlet Konservatuarlarının Ö ğ retim Elemanları: Sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar;  Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi  Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşü üzerine  Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 25.11.2014 56 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

57 Yabancı Ö ğ retim Elemanlarına Ödenecek Ücretler:  Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde  Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 25.11.2014 57 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

58 Emekli Ö ğ retim Elemanlarının Sözle ş meli İ stihdamı: Üniversiteler, İhtiyaç duydukları dallarda 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 25.11.2014 58 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

59 Geçici Görev: Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri; Rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. 25.11.2014 59 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

60 Di ğ er Kurum Mensupları: 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır. 25.11.2014 60 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

61 E ğ itim Ö ğ retim Ödene ğ i: 25.11.2014 61 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

62 25.11.2014 62 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim-öğretim ödeneği kimlere ödenmez?

63 E ğ itim-Ö ğ retim Ödene ğ i Eğitim-Öğretim Ödeneği; 2547 sayılı Kanun’un 33, 38 ve 39.maddeleri uyarınca yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlara ödenmez. 25.11.2014 63 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

64 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 64 Makam Tazminatı: Makam Tazminatı Tazminat Göstergeleri 0,076791

65 Makam Tazminatı Cetveli: Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Rektörler7.000 2 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)6.000 3 Profesörler4.500 4 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar)2.000 25.11.2014 65 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Makam Tazminatı

66 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 66 Görev Tazminatı Cetveli: Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Rektörler17.000 2 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)15.000 3 Profesörler11.500 4 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar) 8.000

67 25.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 67 Ali Al, Kazanılmış hak aylığı 1.derece olan bir doçenttir. Kendisine ödenecek makam tazminatı ne kadardır? Hesaplayalım... 767.91 Makam Tazminatı=(2000 + 8000)x0,076791=767.91

68 25.11.2014 68 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜnvanıMakam Tazminatı Rektörler1842,98 Profesörler (3 yılını tamamlayanlar)1612,61 Profesörler1228,65 Doç.(kazanılmış hak aylıkları 1.der.olanlar)767,91

69 Makam Tazminatı  Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro/görev unvanlarına atananlara ödenir.  Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.  Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.  Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez. 25.11.2014 69 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

70 2914 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 25.11.2014 70 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"Akademik Personelin Özlük Hakları Metin U Ğ URTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları