Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)"— Sunum transkripti:

1 ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)
Bahar Dönemi Ders Saatleri: Çarşamba 14: :00 Perşembe 11: :00 Dersi veren öğretim üyeleri ve yardımcıları: Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Y.Doç. Dr. Ozan Devrim YAY Araş.Gör. Dr. Hicran ALTUĞ Araş.Gör. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ Araş.Gör. Akif ARI Araş.Gör.Burcu ŞİMŞEK UYGUN

2 ÖĞRENCİLERİN BU DERSTEN BEKLEDİKLERİ KAZANIMLAR
ÇED Raporu hazırlayabilmek Entegre çevre yönetimi yaklaşımını öğrenmek ve uygulamak

3 Dersin Amacı Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik
boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

4 Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler
1.Çevresel faktörleri teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir Çevre yönetiminde sürdürülebilirliğin gereklerini açıklar Çevresel problemlerin çözümünde teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü irdeler Çevre yönetiminde karar verme mekanizmalarını yorumlar. 1.4. Mesleki ve Çevresel etik bilincini kazanır 2.Optimum kaynak kullanımı ve çevre kalitesinin korunması konusunda çevre ekonomisi problemlerini çözebilecektir Çevresel kaynakların ekonomik değerini çeşitli teknikler yardımıyla belirleyebilir Çevre kirliliğinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerin fayda/maliyet hesabını ve değerlendirmesini yapar. 3.Çevre sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilecektir Çevre sistemleri (hava, su, toprak) arasındaki ilişkileri ve geçişleri betimler Çevre sistemleri ile ilgili problemleri bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirir. 4.Yeni kurulacak tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu hazırlayabilecektir ÇED Raporu için gerekli verileri toplar Topladığı verileri değerlendirir Kurulması planlanan tesisten kaynaklanacak kirletici seviyelerini öngörü tekniklerini kullanarak hesaplar ÇED çalışmaları kapsamında tesis için yer seçiminde çoklu kriterlerin değerlendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemini (ARC GIS yazılımını )kullanır Kurulması planlanan tesis için uygun yer seçimini yapar ÇED Raporunu yazar. Bu dersin sonunda öğrenci; 

5 Genel Yeterlilikler Sorgulama, Problem çözme, Karar verme becerisi,
Zamanı etkili kullanma, Takım halinde çalışabilme, Etik kurallara uyma, Toplumsal duyarlılık, Çevre duyarlılığı, Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum,

6 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Uygulama-Alıştırma, Rapor Hazırlama ve Sunma, Rol Oynama/Dramatize Etme Seminerler, Teknik gezi vd.

7 Ders Kitabı Ortolano, L., Environmental Regulation and Impact Assessment, John Wiley&Sons, New York, 1997.

8 Ders Yardımcı Kitapları Listesi
Canter, L.W., Environmental Impact Assessment, Irwin Mc Graw Hill,1997. Marriot, B.B., Environmental Impact Assessment, A Practical Guide Mc Graw Hill, 1997. Barth, H.G., Bayraktar, A., Kantarcı, D., Kocasoy, G., Müezzinoğlu, A., Çevresel Etki Değerlendirmesi, (ÇED) Uygulamalarından Örnekler, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, 1991. Lein, J.K., Integrated Environmental Planning, Blackwell Publishing, 2003. Perman, R., Ma,Y., McGilvray, J., Common, M., Natural Resource & Environmantal Economics, Second Ed., Prentice Hall, 1999. Chapman, D., Environmental Economics Theory, Application and Policy, Addison-Wesley, 2000. Cascio, J., Woodside, G., Mitchell, P., ISO Guide The New International Environmental Management Standards, McGraw Hill, 1996. Çevre Sağlığı Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açıkçğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No:1695, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:880, 2006. IPPC Dokümanları

9 Süreli Yayınlar (Güncel araştırma çalışmalarının ve yeni gelişmelerin takibi açısından önemli)
Environmental Management Publisher: Springer-Verlag New York ISSN:  X (Paper) (Online) Environmental Impact Assessment Review Journal of Environmental Management

10 Yararlanılabilecek WEB Adresleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı IPPC BREF Dokümanları 1.Çevre ve Ormancılık Şurası Bölgesel Çevre Merkezi Avrupa Çevre Ajansı              Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı      Urban Environmental Management Environmental Resource Management International Netwok for Environmental Management Global Environmental Management Initiative Uluslararası Etki Değerlendirme Derneği (IAIA) Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu (EPA) Hollanda Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu Güney Asya Bölgesel Çevre Değerlendirme Derneği (SAREAA) Environmental Management System (EPA) Avrupa Birliği İnternet sayfası – “EIA (ÇED) Ana sayfası”

11 Ulusal Çevre Mevzuatımız http://www. resmigazete. gov. tr/default
Ulusal Çevre Mevzuatımız x ÇED Yönetmeliği (16/12/ ) 17/07/ Çevre Denetimi Yönetmeliği (21/11/ ) Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) (11/11/ ) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05/10/ ) Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (16/12/ ) Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (03/02/ ) Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17/02/ ) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik (08/11/ ) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/08/ ) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/07/ ) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 26/11/ ) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18/03/ ) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( ) Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/08/ ) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (26/12/ ) Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği (31/12/ ) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ (i08/01/ ) Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) (09/01/ ) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) 20/11/ Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06/06/ ) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ( 2 Kasım ) YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği ( ) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ( ) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği (13/01/ ) 07/02/ Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik (08/07/ ) Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)11/06/ ) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ( ) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/ ) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ( ) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ( ) Türkiyede Koku Emisyonları ve İmisyonları Yönetimi

12 Ders ve Uygulama Dokümanlarına

13 ÇEVRE YÖNETİMİ DERSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Öğretim yılı 2003- 2004 2004- 2005 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 Ankete Katılım % 53,85 34,38 32,26 43,24 31,71  Dersin amacının açıkça ortaya konması  3,86 4,18 4,00 3,56 3,85  Konuların dersin amacına uygun işlenmesi  3,76 3,80 3,50 3,77  Ders kitabı ve diğer kaynakların dersin amacına uygunluğu  3,91 4,10 3,75 3,69  Ödev, proje ve uygulamaların dersin amacına uygunluğu  3,90 4,20  Sınavların derste işlenen konulara uygunluğu  4,24 4,27 3,19 4,08  Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi  4,19 4,55 3,88  Sınavların öğrencinin başarısını ölçebilme özelliği  4,09 4,06  Öğretim elemanının ders saatlerine uygun davranması  4,05 4,64  Dersin ilgi çekici biçimde yürütülmesi  3,48 3,45 3,40 3,00 3,23  Konuların anlaşılır biçimde işlenmesi  3,57 3,60 3,25 3,62  Dersin katılımcı bir yöntemle izlenmesi  3,71 3,64 3,31  Öğretim elemanının sorulara ve eleştirilere açık olması  3,73 3,92  Öğr.ele.ders dışında düzenli olarak görüşme saati ayırması  4,11 3,67  Öğretim elemanının öğrencilere karşı hoşgörülü olması  3,95 3,70 4,25 ORTALAMA 3,87 4,03 3,89 3,79 ANKETE KATILIM ORANI DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN VERİ YOK

14 ÇEVRE YÖNETİMİ DERSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Öğretim Yılı Ankete katılım oranı(%) 83 52 96 Ders dönem başında ayrıntılı biçimde tanıtıldı.  3,89  3,79  4,83  Konular Web Sayfasındaki tanıtım bilgilerine göre işlendi.  3,79  3,84  4,74  Dersler ilan edilen gün ve saatlere göre düzenli olarak yapıldı.  3,86 4,80  Dersler açık ve anlaşılır bir biçimde anlatıldı.  3,63  3,68  4,69  Öğretim süreçlerinde yeni teknolojilerden yararlanıldı.  3,94  Öğretim elemanına ilan edilen görüşme saatlerinde ulaşılabildi.  3,67  3,74   Derse öğrenci katılımı sağlandı.  3,78  Öğrencilerin derse devam konusu titizlikle izlendi.  4,67  Telafi derslerinin yapılmasına özen gösterildi.  3,88  3,95   Ders tanıtım bilgilerinde belirtilen yeterlikler dönem sonunda kazandırılmış oldu.  3,68  3,63  4,49  Ortalama   3,8  3,78  4,70

15 CBS ve ÇED Uygulamaları
H Teori (Çarşamba 14:00-17:00) CBS ve ÇED Uygulamaları (Perşembe 11:00-13:00) 1 Çevre Yönetimi dersinin genel tanıtımı ve giriş (T.Döğeroğlu) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Tanımı, Tarihsel Gelişimi ÇED Direktifi, Türkiye’de ÇED; ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünün Yapısı (O.D. Yay) Şubat 2014 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili genel konular ve bilgiler (O.D.Yay) 2 Çevre Yönetiminde Temel Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar (T.Döğeroğlu) Mart 2014 ARC GIS’e giriş (O.D.Yay) 3 ÇED Yönetmelikleri ve ÇED Uygulamaları ÇED mevzuatı ve uygulamaları (O.D.Yay) 12 Mart 2014 ARC GIS’e Giriş (O.D.Yay) 4 ÇED Uygulamaları(Konuk) (Can Serdar Hastürk???) Mart 2014 ARC GIS’te analiz ve yorumlama teknikleri (O.D.Yay) 5 Çevre Ekonomisi- Çevre Kaynaklarına Ekonomik Değer Biçme (T.Döğeroğlu) 26 Mart 2014 ARC GIS’te analiz ve yorumlama teknikleri –ÇED mevzuatı ve uygulamaları (O.D.Yay) 6 I. Arasınav 7 Çevre Ekonomisi- Kaynakların Paylaşımı Çevresel Kanunların Uygulanması-Kirletici Deşarj Ücreti Programları (T.Döğeroğlu) ARC-GIS Kullanımı ile ilgili sınav 8 ÇED süreci Halkın Katılımı Toplantısı (Öğrenci Proje Sunuşları-Ara Rapor Teslimi) 9 Çevre Ekonomisi- Hava ve Su Ortamları ve Biyolojik, Kültürel ve Sosyoekonomik Çevre Ortamlarına Etkiler ve Yönetim Programları (T.Döğeroğlu) TELAFİ …… 23 Nisan Bayramı Çevre Yönetimi-Çevre Politikaları konulu Seminer (Nesrin Algan????) 10 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Çevresel Riskler ve Yönetimi; Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi (SED) (T.Döğeroğlu, H. Altuğ) Çevresel Etik Filminin İzlenmesi ve Film hk. Kısa sınav (Ethem TORUNOĞLU) TELAFİ ……1 Mayıs Tatil 11 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Çevresel Riskler ve Yönetimi; Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi (SED) (T.Döğeroğlu, H. Altuğ) + KONUK??? Ekolojik Planlama-ÇED-SÇD konulu Seminer (Şükran Şahin) 12 II.Arasınav 13 SÇD, planlama, ÇED izleme (O.D.Yay) ÇED Sürecine ilişkin atölye çalışmaları 14 IPPC BREF Dokümanları (O.D.Yay)

16 Ders Planı Teori: Çevre Yönetimi-Çevre Ekonomisi…Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ÇED Süreci …………… Y. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY Uygulama: ARC-GIS, CBS ve ÇED Uygulamaları….. Y. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY (Bilgisayar Laboratuvarında Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında Araş. Gör. Dr. Hicran ALTUĞ, Araş. Gör. Dr. Özlem Özden, Araş.Gör. Akif Arı, Araş.Gör. Burcu Şimşek katkı verecektir) Proje: Toplam 6 Proje grubu (Her bir grup 7 kişiden oluşacaktır.) Proje grupları ilk hafta içinde belirlenerek grup listeleri ilan edilecektir. Seminerler: Ders kapsamında konu uzmanları seminer vermek üzere davet edilecektir.

17 2013-2014 Bahar Dönemi Başarı Değerlendirmesi
I. Ara Sınav % I. Parça......%40 (ÇED+ Çevre-Yönetimi ve Ekonomisi-Sınav) II.Parça......%40 (ARC-GIS sınavı) III.Parça.....%20 (Gelişme Raporu) II.Ara Sınav % I. Parça %40 (Çevre-Yönetimi ve Ekonomisi-Sınav) II.Parça %30 (Çevresel Etik-Sınav) III.Parça......%30 (Proje Halkın Katılımı Toplantısı) Proje % (Sözlü sunu) Final % I. Parça......%60 (Sınav-genel) II.Parça......%40 (Proje Sonuç Raporu)

18 PROJE KONULARI CBS Destekli ÇED Uygulamaları Konu Danışman
Seramik Endüstrisi Tuncay Döğeroğlu Çimento Endüstrisi Akif arı Demir Çelik Endüstrisi Özlem Özden Kağıt üretimi Burcu Şimşek Gübre üretimi Hicran Altuğ Sülfürik asit üretimi O.D.Yay

19 Proje Grupları Grup-1 Grup-2 Grup-3 Seramik End. Çimento End.
Demir-Çelik End. Grup-4 Grup-5 Grup-6 Kağıt End Sülfürik Asit Gübre

20 Proje Aşamaları Hipotetik veri setlerini kullanarak aşağıdaki çalışmaların yapılması beklenmektedir: Aşama 1: Üretim türü ve prosesin seçimine yönelik araştırma Aşama 2: İlgili mevzuatın incelenmesi, ÇED Yönetmeliği Ek-1’e girecek şekilde kapasitelerinin belirlenmesi Ekolojik Yönden Hassas Bölgelerin tespiti (su kaynakları, erozyon riski, tarımsal peyzaj, bitki örtüsü vb.) Fiziksel Çevre Koşullarının Belirlenmesi (Topografik veriler, jeolojik yapı, fay hattı, mevcut alan kullanımı, ulaşılabilirlik, iklim vb.) Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Demografik Veri Analizinin Yapılması Aşama 3: Yer seçimi Aşama 4: Çevre Kirletici Faktörler (Hava, su, katı atık v.b.) Açısından Analiz ve Gerekli Önlemlerin Ortaya Konulması Aşama 5: Proses ve Yer Alternatiflerinin Karşılaştırılması ve Uygun Seçeneğin Belirlenmesi

21 Proje Uygulama Alanı


"ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları