Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Saatleri: Çarşamba 14:00 - 17:00 Per ş embe 11:00 - 13:00 Dersi veren ö ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Saatleri: Çarşamba 14:00 - 17:00 Per ş embe 11:00 - 13:00 Dersi veren ö ğ."— Sunum transkripti:

1 ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Saatleri: Çarşamba 14:00 - 17:00 Per ş embe 11:00 - 13:00 Dersi veren ö ğ retim üyeleri ve yardımcıları: Prof. Dr. Tuncay DÖĞERO Ğ LUProf. Dr. Tuncay DÖĞERO Ğ LU Y.Doç. Dr. Ozan Devrim YAYY.Doç. Dr. Ozan Devrim YAY Araş.Gör. Dr. Hicran ALTUĞAraş.Gör. Dr. Hicran ALTUĞ Araş.Gör. Dr.Özlem ÖZDEN ÜZMEZAraş.Gör. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ Araş.Gör. Akif ARIAraş.Gör. Akif ARI Araş.Gör.Burcu ŞİMŞEK UYGUNAraş.Gör.Burcu ŞİMŞEK UYGUN

2 Ö Ğ RENC İ LER İ N BU DERSTEN BEKLED İ KLER İ KAZANIMLAR ÇED Raporu hazırlayabilmek Entegre çevre yönetimi yakla ş ımını ö ğ renmek ve uygulamak

3 Dersin Amacı Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve de ğ erlendirilmesidir.

4 Ö ğ renme Çıktıları ve Alt Beceriler 1.Çevresel faktörleri teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü göz önünde bulundurarak de ğ erlendirebilecektir. 1.1.Çevre yönetiminde sürdürülebilirli ğ in gereklerini açıklar. 1.2.Çevresel problemlerin çözümünde teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutların tümünü irdeler. 1.3. Çevre yönetiminde karar verme mekanizmalarını yorumlar. 1.4. Mesleki ve Çevresel etik bilincini kazanır 2.Optimum kaynak kullanımı ve çevre kalitesinin korunması konusunda çevre ekonomisi problemlerini çözebilecektir. 2.1.Çevresel kaynakların ekonomik de ğ erini çe ş itli teknikler yardımıyla belirleyebilir. 2.2.Çevre kirlili ğ inde düzeltici ve önleyici faaliyetlerin fayda/maliyet hesabını ve de ğ erlendirmesini yapar. 3.Çevre sistemlerini bütünle ş ik bir yakla ş ımla analiz edebilecektir. 3.1. Çevre sistemleri (hava, su, toprak) arasındaki ili ş kileri ve geçi ş leri betimler. 3.2. Çevre sistemleri ile ilgili problemleri bütünle ş ik bir yakla ş ımla de ğ erlendirir. 4.Yeni kurulacak tesisler için Çevresel Etki De ğ erlendirme (ÇED) raporunu hazırlayabilecektir. 4.1.ÇED Raporu için gerekli verileri toplar. 4.2.Topladı ğ ı verileri de ğ erlendirir. 4.3.Kurulması planlanan tesisten kaynaklanacak kirletici seviyelerini öngörü tekniklerini kullanarak hesaplar. 4.4. ÇED çalı ş maları kapsamında tesis için yer seçiminde çoklu kriterlerin de ğ erlendirilmesinde Co ğ rafi Bilgi Sistemini (ARC GIS yazılımını )kullanır. 4.5. Kurulması planlanan tesis için uygun yer seçimini yapar. 4.6.ÇED Raporunu yazar. Bu dersin sonunda ö ğ renci; Bu dersin sonunda ö ğ renci;

5 Genel Yeterlilikler Sorgulama, Sorgulama, Problem çözme, Problem çözme, Karar verme becerisi, Karar verme becerisi, Zamanı etkili kullanma, Zamanı etkili kullanma, Takım halinde çalışabilme, Takım halinde çalışabilme, Etik kurallara uyma, Etik kurallara uyma, Toplumsal duyarlılık, Toplumsal duyarlılık, Çevre duyarlılığı, Çevre duyarlılığı, Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum, Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum,

6 Ö ğ retim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Anlatım, Tartışma, Tartışma, Soru-Yanıt, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Takım/Grup Çalışması, Uygulama-Alıştırma, Uygulama-Alıştırma, Rapor Hazırlama ve Sunma, Rapor Hazırlama ve Sunma, Rol Oynama/Dramatize Etme Rol Oynama/Dramatize Etme Seminerler, Teknik gezi vd. Seminerler, Teknik gezi vd.

7 Ders Kitabı Ortolano, L., Environmental Regulation and Impact Assessment, John Wiley&Sons, New York, 1997.

8 Ders Yardımcı Kitapları Listesi Canter, L.W., Environmental Impact Assessment, Irwin Mc Graw Hill,1997. Marriot, B.B., Environmental Impact Assessment, A Practical Guide Mc Graw Hill, 1997. Barth, H.G., Bayraktar, A., Kantarcı, D., Kocasoy, G., Müezzino ğ lu, A., Çevresel Etki De ğ erlendirmesi, (ÇED) Uygulamalarından Örnekler, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, 1991. Lein, J.K., Integrated Environmental Planning, Blackwell Publishing, 2003. Perman, R., Ma,Y., McGilvray, J., Common, M., Natural Resource & Environmantal Economics, Second Ed., Prentice Hall, 1999. Chapman, D., Environmental Economics Theory, Application and Policy, Addison-Wesley, 2000. Cascio, J., Woodside, G., Mitchell, P., ISO 14000 Guide The New International Environmental Management Standards, McGraw Hill, 1996. Çevre Sa ğ lı ğ ı Kitabı. Anadolu Üniversitesi Açıkç ğ retim Fakültesi Yayınları, Yayın No:1695, Açıkö ğ retim Fakültesi Yayın No:880, 2006. IPPC Dokümanları

9 Süreli Yayınlar (Güncel araştırma çalı ş malarının ve yeni gelişmelerin takibi açısından önemli) Environmental Management Publisher: Springer- Verlag New York ISSN: 0364-152X (Paper) 1432- 1009 (Online) Environmental Impact Assessment Review www.sciencedirect.com www.sciencedirect.com Journal of Environmental Management

10 Yararlanılabilecek WEB Adresleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı http://www.csb.gov.tr/http://www.csb.gov.tr/ Orman ve Su İşleri Bakanlığı http://www.ormansu.gov.tr/http://www.ormansu.gov.tr/ IPPC BREF Dokümanları http://eippcb.jrc.es/reference/ 1.Çevre ve Ormancılık Şurası http://sura.cevreorman.gov.tr/http://sura.cevreorman.gov.tr/ Bölgesel Çevre Merkezi http://www.rec.org.tr/http://www.rec.org.tr/ Avrupa Çevre Ajansı www.eea.eu.int www.eea.eu.int Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı www.eionet.eu.intwww.eionet.eu.int Urban Environmental Management http://www.gdrc.org/uem/http://www.gdrc.org/uem/ Environmental Resource Management http://www.erm.com/erm/main.nsf/pages/homepage?opendocumenthttp://www.erm.com/erm/main.nsf/pages/homepage?opendocument International Netwok for Environmental Management http://www.inem.org/http://www.inem.org/ Global Environmental Management Initiative http://www.gemi.org/http://www.gemi.org/ Uluslararası Etki Değerlendirme Derneği (IAIA) http://www.iaia.orghttp://www.iaia.org Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu (EPA) http://www.epa.gov/http://www.epa.gov/ Hollanda Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu http://www.eia.nlhttp://www.eia.nl Güney Asya Bölgesel Çevre Değerlendirme Derneği (SAREAA) http://sareaa.sdnpk.org/http://sareaa.sdnpk.org/ Environmental Management System (EPA) http://www.epa.gov/ems/http://www.epa.gov/ems/ Avrupa Birliği İnternet sayfası – “EIA (ÇED) Ana sayfası” http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htmhttp://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm

11 Ulusal Çevre Mevzuatımız http://www.resmigazete.gov.tr/default.asp http://www.mevzuat.gov.tr/ x http://www.resmigazete.gov.tr/default.asp http://www.mevzuat.gov.tr/ http://www.resmigazete.gov.tr/default.asp http://www.mevzuat.gov.tr/ ÇED Yönetmeliği (16/12/2003-25318) 17/07/2008-26939 ÇED Yönetmeliği (16/12/2003-25318) 17/07/2008-26939 Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Denetimi Yönetmeliği (21/11/2008-27061 ) Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) (11/11/2008-27051 ) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05/10/2004-25604) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05/10/2004-25604) Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (16/12/2004-25672) Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (16/12/2004-25672) Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (03/02/2005-25716) Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (03/02/2005-25716) Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17/02/2005-25730) Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17/02/2005-25730) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik (08/11/2004-25637) Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik (08/11/2004-25637) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/08/2004-25545) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06/08/2004-25545) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/07/2005-25883) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/07/2005-25883) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 26/11/2005-26005) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 26/11/2005-26005) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008-26952) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008-26952) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18/03/2004-25406) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18/03/2004-25406) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.06.2007-26562) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.06.2007-26562) Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/08/2004-25569) Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/08/2004-25569) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (26/12/2004-25682) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (26/12/2004-25682) Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği (31/12/2004-25687) Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği (31/12/2004-25687) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ (i08/01/2006-26047) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğ (i08/01/2006-26047) Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) (09/01/2006-26048) Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) (09/01/2006-26048) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) 20/11/2005-25999 İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) 20/11/2005-25999 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06/06/2008-26898 ) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ( 2 Kasım 1986-19486) YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ( 2 Kasım 1986-19486) YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (03.07.2009-27277) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği (03.07.2009-27277) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik (12.11.2008 - 27052) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği (13/01/2005-25699) 07/02/2009-27134 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği (13/01/2005-25699) 07/02/2009-27134 Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik (08/07/2005-25869) Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik (08/07/2005-25869) Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)11/06/2004-25489) Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)11/06/2004-25489) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (04.04.2009 - 27190) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (04.04.2009 - 27190) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/2005-25831) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/2005-25831) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24.03.2000 - 23999) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24.03.2000 - 23999) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (07.03.2008 - 26809) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (07.03.2008 - 26809) Türkiyede Koku Emisyonları ve İmisyonları Yönetimi

12 Ders ve Uygulama Dokümanlarına http://akifari.home.anadolu.edu.tr/

13 ÇEVRE YÖNETİMİ DERSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Öğretim yılı2003- 2004 2004- 2005 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 Ankete Katılım %53,8534,3832,2643,2431,71 Dersin amacının açıkça ortaya konması 3,864,184,003,563,85 Konuların dersin amacına uygun işlenmesi 3,764,003,803,503,77 Ders kitabı ve diğer kaynakların dersin amacına uygunluğu 3,763,914,103,753,69 Ödev, proje ve uygulamaların dersin amacına uygunluğu 3,904,184,203,693,85 Sınavların derste işlenen konulara uygunluğu 4,244,274,103,194,08 Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi 4,194,554,103,883,77 Sınavların öğrencinin başarısını ölçebilme özelliği 3,864,093,804,063,77 Öğretim elemanının ders saatlerine uygun davranması 4,054,643,904,003,85 Dersin ilgi çekici biçimde yürütülmesi 3,483,453,403,003,23 Konuların anlaşılır biçimde işlenmesi 3,573,453,603,253,62 Dersin katılımcı bir yöntemle izlenmesi 3,713,643,803,313,69 Öğretim elemanının sorulara ve eleştirilere açık olması 3,903,733,803,753,92 Öğr.ele.ders dışında düzenli olarak görüşme saati ayırması 4,004,274,113,67 Öğretim elemanının öğrencilere karşı hoşgörülü olması 3,954,003,704,064,25 ORTALAMA3,874,033,893,623,79 ANKETE KATILIM ORANI DÜ Ş ÜK OLDU Ğ U İ Ç İ N VER İ YOK

14 Öğretim Yılı2010-20112011-20122012-2013 Ankete katılım oranı(%)835296 Ders d ö nem başında ayrıntılı bi ç imde tanıtıldı. 3,89 3,79 4,83 Konular Web Sayfasındaki tanıtım bilgilerine g ö re işlendi. 3,79 3,84 4,74 Dersler ilan edilen g ü n ve saatlere g ö re d ü zenli olarak yapıldı. 3,86 3,84 4,80 Dersler a ç ık ve anlaşılır bir bi ç imde anlatıldı. 3,63 3,68 4,69 Ö ğretim s ü re ç lerinde yeni teknolojilerden yararlanıldı. 3,94 3,84 4,69 Ö ğretim elemanına ilan edilen g ö r ü şme saatlerinde ulaşılabildi. 3,67 3,74 4,69 Derse ö ğrenci katılımı sağlandı. 3,78 3,68 4,74 Ö ğrencilerin derse devam konusu titizlikle izlendi. 3,89 3,79 4,67 Telafi derslerinin yapılmasına ö zen g ö sterildi. 3,88 3,95 4,67 Ders tanıtım bilgilerinde belirtilen yeterlikler d ö nem sonunda kazandırılmış oldu. 3,68 3,63 4,49 Ortalama 3,8 3,78 4,70 ÇEVRE YÖNETİMİ DERSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

15 H Teori (Çarşamba 14:00-17:00) CBS ve ÇED Uygulamaları (Perşembe 11:00-13:00) 1Çevre Yönetimi dersinin genel tanıtımı ve giri ş (T.Döğeroğlu) Çevresel Etki De ğ erlendirme (ÇED) Tanımı, Tarihsel Gelişimi ÇED Direktifi, Türkiye’de ÇED; ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünün Yapısı (O.D. Yay) 26 Şubat 2014 Co ğ rafi Bilgi Sistemleri ile ilgili genel konular ve bilgiler (O.D.Yay) 2Çevre Yönetiminde Temel Tanımlar, Kavramlar ve Yakla ş ımlar (T.Döğeroğlu) 5 Mart 2014 ARC GIS’e giri ş (O.D.Yay) 3ÇED Yönetmelikleri ve ÇED Uygulamaları ÇED mevzuatı ve uygulamaları (O.D.Yay) 12 Mart 2014 ARC GIS’e Giri ş (O.D.Yay) 4ÇED Uygulamaları(Konuk) (Can Serdar Hastürk???) 19 Mart 2014 ARC GIS’te analiz ve yorumlama teknikleri (O.D.Yay) 5Çevre Ekonomisi- Çevre Kaynaklarına Ekonomik De ğ er Biçme (T.Döğeroğlu) 26 Mart 2014 ARC GIS’te analiz ve yorumlama teknikleri –ÇED mevzuatı ve uygulamaları (O.D.Yay) 6I. Arasınav 7Çevre Ekonomisi- Kaynakların Payla ş ımı Çevresel Kanunların Uygulanması-Kirletici De ş arj Ücreti Programları (T.Döğeroğlu) ARC-GIS Kullanımı ile ilgili sınav 8ÇED süreci Halkın Katılımı Toplantısı (Ö ğ renci Proje Sunu ş ları-Ara Rapor Teslimi) 9Çevre Ekonomisi- Hava ve Su Ortamları ve Biyolojik, Kültürel ve Sosyoekonomik Çevre Ortamlarına Etkiler ve Yönetim Programları (T.Döğeroğlu) TELAFİ …… 23 Nisan Bayramı Çevre Yönetimi-Çevre Politikaları konulu Seminer (Nesrin Algan????) 10Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Çevresel Riskler ve Yönetimi; Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi (SED) (T.Döğeroğlu, H. Altuğ) Çevresel Etik Filminin İ zlenmesi ve Film hk. Kısa sınav (Ethem TORUNOĞLU) TELAFİ ……1 Mayıs Tatil 11Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Çevresel Riskler ve Yönetimi; Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi (SED) (T.Döğeroğlu, H. Altuğ) + KONUK??? Ekolojik Planlama-ÇED-SÇD konulu Seminer (Şükran Şahin) 12II.Arasınav 13SÇD, planlama, ÇED izleme (O.D.Yay)ÇED Sürecine ili ş kin atölye çalı ş maları 14IPPC BREF Dokümanları (O.D.Yay)ÇED Sürecine ili ş kin atölye çalı ş maları

16 Ders Planı Teori: Çevre Yönetimi-Çevre Ekonomisi…Prof. Dr. Tuncay DÖ Ğ ERO Ğ LU ÇED Süreci ……………....................... Y. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY Uygulama: ARC-GIS, CBS ve ÇED Uygulamaları….. Y. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY (Bilgisayar Laboratuvarında Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında Ara ş. Gör. Dr. Hicran ALTUĞ, Araş. Gör. Dr. Özlem Özden, Araş.Gör. Akif Arı, Araş.Gör. Burcu Şimşek katkı verecektir) Proje: Toplam 6 Proje grubu (Her bir grup 7 ki ş iden olu ş acaktır.) Proje grupları ilk hafta içinde belirlenerek grup listeleri ilan edilecektir. Seminerler: Ders kapsamında konu uzmanları seminer vermek üzere davet edilecektir.

17 2013-2014 Bahar Dönemi Ba ş arı De ğ erlendirmesi I. Ara Sınav.............20% I. Ara Sınav.............20% I. Parça......%40 (ÇED+ Çevre-Yönetimi ve Ekonomisi-Sınav) II.Parça......%40 (ARC-GIS sınavı) III.Parça.....%20 (Geli ş me Raporu) II.Ara Sınav.............20% II.Ara Sınav.............20% I. Parça.......%40 (Çevre-Yönetimi ve Ekonomisi-Sınav) II.Parça.......%30 (Çevresel Etik-Sınav) III.Parça......%30 (Proje Halkın Katılımı Toplantısı) Proje.......................20% (Sözlü sunu) Proje.......................20% (Sözlü sunu) Final........................40% Final........................40% I. Parça......%60 (Sınav-genel) II.Parça......%40 (Proje Sonuç Raporu)

18 PROJE KONULARI KonuDanı ş man Seramik Endüstrisi Tuncay Döğeroğlu Çimento Endüstrisi Akif arı Demir Çelik Endüstrisi Özlem Özden Kağıt üretimi BurcuŞimşek Gübre üretimi Hicran Altuğ Sülfürik asit üretimi O.D.Yay CBS Destekli ÇED Uygulamaları

19 Proje Grupları Grup-1Grup-2Grup-3 Seramik End.Çimento End.Demir-Çelik End. Grup-4Grup-5Grup-6 Kağıt EndSülfürik AsitGübre

20 Proje A ş amaları Hipotetik veri setlerini kullanarak a ş a ğ ıdaki çalı ş maların yapılması beklenmektedir: A ş ama 1: Üretim türü ve prosesin seçimine yönelik araştırma Aşama 2: İlgili mevzuatın incelenmesi, ÇED Yönetmeliği Ek-1’e girecek şekilde kapasitelerinin belirlenmesi Ekolojik Yönden Hassas Bölgelerin tespiti (su kaynakları, erozyon riski, tarımsal peyzaj, bitki örtüsü vb.) Fiziksel Çevre Ko ş ullarının Belirlenmesi (Topografik veriler, jeolojik yapı, fay hattı, mevcut alan kullanımı, ula ş ılabilirlik, iklim vb.) Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Demografik Veri Analizinin Yapılması A ş ama 3: Yer seçimi A ş ama 4:Çevre Kirletici Faktörler (Hava, su, katı atık v.b.) Açısından Analiz ve Gerekli Önlemlerin Ortaya Konulması A ş ama 5:Proses ve Yer Alternatiflerinin Kar ş ıla ş tırılması ve Uygun Seçene ğ in Belirlenmesi

21 Proje Uygulama Alanı


"ÇEV 438 ÇEVRE YÖNETİMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Saatleri: Çarşamba 14:00 - 17:00 Per ş embe 11:00 - 13:00 Dersi veren ö ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları