Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜZİK EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜZİK EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 MÜZİK EĞİTİMİ

2 Müzik ve Müzik Eğitimi MÜZİK
Duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle işleyip,anlatan estetik bir bütündür. Herkesin anlayabildiği ve anlayabileceği yegane dildir.

3 Müziğin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi
Müzik, insanın yaşamında her dönemde iç içe olduğu bir olgudur. İşitme yeteneği kazanıldığı andan itibaren yaşama giren müzik, ana kucağında, beşikte, eve, sokakta, okulda, taşıtlarda, tv ve radyolarda, sinemalarda, tiyatrolarda, konser salonlarında, tören ve toplantılarda, insanın yanı başında yer alır. Onu kucaklar, sarar,etkiler. Fark edilmese bile yaşamın vazgeçilmez bir parçası doğal bir unsurudur.

4 Müzik, ilkel veya çağdaş insan için, sevinçli ve kederli anlarında cinsiyeti, sosyoekonomik statüsü ne olursa olsun, onsuz olunamayan bir ruh ve enerji kaynağıdır. Günlük yaşantının her kesiminde milli, manevi, bütün faaliyetlere renk ve canlılık getiren biricik güç kaynağı olan müzik misafire ikramda bile en makbul olandır.

5 Müzik Eğitimi Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma yada bireyin müziksel davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma sürecidir.

6 Müzik eğitimi temelde üç ana amaca yönelik olarak düzenlenir ve gerçekleştirilir.
1.Genel müzik eğitimi 2.Amatör müzik eğitimi 3.Profesyonel müzik eğitimi Müzik eğitimi, genel müzik eğitimi ile zemine oturur, amatör müzik eğitimi ile doğrulur, ayağa kalkar, profesyonel müzik eğitimi ile doruğa ulaşır.

7 1.Genel Müzik Eğitimi: Genel müzik eğitiminde kazandırılması hedeflenen ‘ ortak-genel müzik kültürü’ müziksel çevrenin ve müziksel yaşamın yapısal bütünlüğü esas alınarak ‘çok tür’ üzerine temellendirilir yada temellendirilmelidir. 2.Amatör Müzik Eğitimi: Müziğin yada müziğin belli bir kolunu kazanç gözetmeksizin, yalnız zevk için öğrenen yapan kimselere yönelik, istekle, az çok yatkın olanlara, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamaya ve bunu yaşam içinde olabildiğince sürdürüp geliştirmeye ilişkin müziksel davranışlar kazandırmayı, davaranış değişikleri oluşturmayı amaçlayan müzik eğitimidir.

8 3.Profesyonel Müzik Eğitimi: Müziğin bütününü yada belli bir kolunu, dalını, türünü, o bütün yada kol, dal, tür ile ilgili bir işi, meslek yada uğraşı, uzmanlık olarak seçen yada seçmek isteyen, öğle görünen kişilere yönelik olup, istenilen düzeyde yetenekli- kapasiteli olmak koşuluyla, kolun-dalın-türün,işin-mesleğin-uğraşın yada uzmanlığın gerektiriği müziksel davranışları ve birikimi kazandırmayı, davranış değişiklikleri ve birikim oluşturmayı amaçlayan müzik eğitimidir.

9 Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Çok Boyutluluk
Müzik öğretmenliği eğitimi, mesleki müzik eğitiminin bir alt boyutunu oluşturmaktadır. Ancak kapsam, içerik ve işlevleri bakımından diğer mesleki müzik eğitim türlerine nazaran daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Günümüz müzik eğitimi tek yönlü değil çok yönlü; tek boyutlu değil çok boyutlu olarak düzenlenmeli ve uygulanmalıdır

10 Mesleki müzik eğitiminin bir alt kolu olan müzik öğretmenliği; sanat eğitimi, müzik tekniği eğitimi, müzik bilimi eğitimi ve öğretmenlik formasyonu kavramının sentezlendiği büyük ve kapsamlı bir olgudur.Dolayısı ile müzik öğretmenliği eğitimi; kurum, kural ve işleyişi ile disiplinler arası bilimsel/ sanatsal bir temele dayalı olup yanısıra çağın gerektirdiği hertürlü teknolojik donanımdan yararlanma imkanına açık olması sebebiyle de çok yönlü ve çok boyutlu bir eğitim/ öğretim alanı olarak dikkati çeker.Mesleki müzik eğitimi içerisinde yer alan müzik bilimciliği eğitimi, bestecilik eğitimi, icracılık eğitimi,müzik teknoloğu eğitimi, müzik öğretmenliği eğitimi gibi kavramların her biri özel anlamda ayrı bir uzmanlık alanı ifade etmekle birlikte müzik öğretmenliği eğitimi çok daha geniş ve kapsamlı olarak ele alınıp uygulanır.

11 Müzik öğretmenliği eğitiminin farklı tür ve boyutları olduğu artık bilinen bir gerçektir. Fakat hangi boyut ve düzeyde olursa olsun, düzenlenecek olan müzik öğretim programları mutlaka hem teori, hem uygulama, hemde formasyon alanlarının tümünde yeterli, dengeli ve tatmin edici bir bütünlük taşımalıdır. Zira müzik öğretmenliği eğitimi sadece teori, çalgı,ses,formasyon eğitimi gibi alt boyutlardan ibaret olmayıp bunların bir büyük bileşkesidir

12 Müzik eğitiminin entemel önceliği çağdaş bir müzik öğretim programına sahip olmaktan geçmektedir.Öteyandan, bütünleşen bir dünya üzerinde evrensel müzikteki yerimizi alabilmenin koşulu yine çok yönlü ve çok boyutlu müzik öğretimi anlayışından geçmektedir. Bugün için müzik öğretmenliği eğitimi sadece anabilim dalı düzeyinde gerçekleşmektedir. Oysa daha yakın bir zamana kadar müzik öğretmenliği eğitimi bölüm düzeyinde uygulama alanı ve imkanına sahipti. Peki acaba müzik öğretmeliği eğitimi bu denli gereksiz ve işlevsiz bir eğitim türümüdür ki düzey ve kapsamı genişleteceğine aksine daraltılmıştır? Bu sorunun yanıtı düşündürücüdür! Eğer Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma çabaları ogün için daha katılımcı bir anlayışla ele alınmış olsaydı kuşkusuz bugün için durum ve yapılanma çok daha farklı olacaktı.

13 Yürürlükteki müzik öğretmenliği programı genel anlamda çok boyutlu eğitim anlayışı gözetilerek hazırlanmış gibi görünmekle beraber, içeriksel anlamda sığ bir görünüm arz etmektedir. Bu sanki yüzeysel bir programın müzik öğretmenliği eğitimi çin yeterli düşünüldüğü kanısını uyandırmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde zihinsel engelli çocukların bile müzik eğitimi ile eğitilmeye çalışıldığı bir dönemde, böylesine müthiş yaptırım gücü ve etkisine sahip bir olgunun yeterince önemsenmeyişi üzüntü verici bir durumdur.

14 Artık günümüz müzik öğretmenliği eğitimi anlayışı dar ve sığ bir zemine oturtulamaz. Bir başka değişle, sadece müziğin teorisini bilen sadece çalgısını çalan sadece iyi pedagojik formasyon eğitimi alan veya sadece şarkı söleyen bir müzik öğretmeni tipi bugün için geçerli olmaktan uzaktır. Çünkü zaten bahsi geçen bu alanlarda birebir uzmanlık eğitimi veren diğer mesleki müzik eğitimi kurumları mevcuttur.

15 Fakat müzik öğretmenliği eğitimi her yönü ile en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm müzik eğitimi boyutlarında farklı tür ve işlevleriyle köprü görevini mutlaka yerine getirmelidir. Müzik öğretmeninin geliştirilmesi için; müzik öğretmeni yetiştirme düzeni tüm aşamalarıyla verimli ve etkili olarak işletilmeli, müzik öğretim plan ve programları daha çağdaş ve tutarlı biçimde düzenlenmeli, müzik öğretimi için gerekli alt yapı ve donanım sağlanmalı, gerekirse müzik dal müfettişleri yetiştirilmeli ve evrensel müziğe açılım sağlanmalıdır.


"MÜZİK EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları