Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küreselleşme ve Etkileri Küreselleşme; Malların, paranın ve bilginin uluslar arası akışının önündeki engellerin kaldırılması olarak tanımlanabilir. Küreselleşmeden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küreselleşme ve Etkileri Küreselleşme; Malların, paranın ve bilginin uluslar arası akışının önündeki engellerin kaldırılması olarak tanımlanabilir. Küreselleşmeden."— Sunum transkripti:

1

2 Küreselleşme ve Etkileri Küreselleşme; Malların, paranın ve bilginin uluslar arası akışının önündeki engellerin kaldırılması olarak tanımlanabilir. Küreselleşmeden kimler kazanabilir kimler kaybeder? Firmaların gelirini giderek artıran rekabet avantajını sağlayan ve sürekli kılan nedir? İş gücü yoğun sektörlerde, düşük işçi ücretleriyle fiyat avantajı sağlayan üreticilerle -örneğin Asya ülkeleriyle- nasıl rekabet edilebilir?

3 Küreselleşme ve Etkileri Kaliteyi Artırmak Pazarda Güvenilirlik Kazanmak Hız Ürün Çeşitliliği ve Tasarım Marka Her türlü ürün pazarı için giderek önem kazanmaktadır.

4 SANAYİ KÜMELERİ KOBİLER Üretimlerinde inovasyon yapma, kendi firmalarının sınırları ötesinde yeni pazar fırsatlarını yakalama, Giderek karmaşıklaşan bilgi tabanlı ve dinamik bir küresel ekonomik yapı içinde rekabet edebilme konularında da yetersiz kalmaktadırlar.

5 KOBİ’lerin Rekabet Gücü Bireysel firmalar bütün bunları tek başlarına sağlayabilirler mi? Yoksa KOBİ’ler için; Sinerji, bilginin ve deneyimin paylaşımı, destek hizmetleri altyapısının ortak kurulması, pazarlama ve bilgi sağlama merkezlerinin oluşturulması yani sanayi kümeleri modeli ile stratejik ve planlı bir işbirliği her malın ve hizmetin serbestçe dolaşabileceği küresel pazarda firmalara rekabet avantajı sağlar mı?

6 SANAYİ KÜMELERİ SANAYİ KÜMELERİ (CLUSTERS ) Belirli bir bölgede, aynı sanayi sektöründe rekabet eden, İşbirliği yapan, Karşılıklı bağımlılığı bulunan, firmaların oluşturdukları gruplardır.

7 SANAYİ KÜMELERİ Sanayi kümeleri; kendi faaliyet alanlarıyla ilgili kamu kurumları, bilimsel organizasyonlar, enstitüler, sivil toplum kuruluşları bilgi iletişim teknolojileri ile yakından ilişkili olup, kendi aralarında; yatay (teknoloji ve işgücü paylaşımı) dikey (alım-satım) ilişkileri olan oluşumlardır.

8 SANAYİ KÜMELERİ Firmalar arası yatay bir işbirliği ile, ölçeklerini koruyarak üretim kapasitelerini arttırabilmekte, büyük miktardaki siparişleri karşılayabilmekte (kamu alımları gibi), büyük miktarda girdi satın almakta, optimum ölçekte makine kullanmaktadırlar.

9 Firmalar arası dikey işbirliği ile; yeni fikirlerin oluşması, gelişmesi ve paylaşılması, ürünün kalitesinin arttırılmasına yönelik bilginin paylaşılması, daha karlı bir pazar bölüşümünün temini, sektör ile ilgili yeni politikaların ve vizyonun oluşumuna kollektif katkı, işgücü niteliğinin ve yaratıcılığının arttırılması, sağlanmaktadır. SANAYİ KÜMELERİ

10 60.Hükümet eylem planında yer alan tedbirler kapsamında, Kümelenme politikalarının oluşturulmasına ve kümelenmelerin desteklenmelerine ilişkin çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir.

11 KÜMELENME POLİTİKASI YOL HARİTASI: Kümelenme; işletmelerin kendi aralarındaki ve paydaş kamu- özel kuruluşlarla oluşturacakları işbirliği ağları, ortaklıklar ve platformlar yoluyla bölgesel rekabetçiliğin artırılmasıdır. Kamu; bu girişimlerin ortaya çıkarılması ve etkinliğinin artırılması için önlemler (yasal ve idari) alır, gerekli altyapıyı oluşturur, kolaylaştırıcı destek mekanizmaları sunar. Bu çerçevede, kümelenme politikasının 3 ana unsur altında eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörülmektedir.

12 1- )BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK YARATMA: a- Eğitim programları, Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB yönetimleri, TESK, KOSGEB Bölge birimleri, Kalkınma Ajansları vasıtasıyla Türkiye genelinde eğitim programları düzenlenmesi. b- Seminer ve konferanslar, Mevcut uygulamalar ile Dünya uygulamalarının paylaşılması. c-Web sayfası oluşturma, Küme aktörleri arasında işbirliklerini arttırıcı, bilgi paylaşımının sağlanacağı, network bağlantılarının oluşturulması, d-Rehber hazırlama (Broşür,Doküman vb.)

13 2-UYGUN ORTAMLARIN YARATILMASI: Kümelenmeyi engelleyici faktörlerin belirlenmesine yönelik analizlerin yapılması. Kümelenmenin kolaylaştırılması amacıyla analiz sonuçları doğrultusunda ortaklık ve işbirliği kültürünün gelişmesini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması ve güven ortamının yaratılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

14 3-DESTEK MEKANİZMALARI: Network ve platformlar gibi oluşumlardan meydana gelen Kümelenmeler için güçlendirici destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda Bakanlığımızca hazırlanan Destek Mekanizması önerisi değerlendirilmektedir.

15 KÜMELER NASIL DESTEKLENECEK? 1-KÜME ANALİZİ DESTEĞİ Analiz desteği verilmesi düşünülmemektedir. Her küme kendi analizini yaptırarak destek başvurusunda bulunacaktır. 2-KÜME GELİŞTİRME DESTEĞİ Öncelikle bir küme geliştirme fonu oluşturulması gerekmektedir.

16 KÜME GELİŞTİRME FONU Kümelerin belirli bir program dahilinde, projelerinin finansmanlarını sağlayacakları ve ayrıca bazı küme geliştirme faaliyetlerinin giderlerinin karşılanacağı bir fon olacaktır. Küme Geliştirme Fonundan her küme toplamda üç yıl için 5 milyon YTL destek kullanabilecektir.

17 Projeler 3 yıl için desteklenecek. Üç yıllık süre içerisinde yıl içinde yapılacak kontrol ve denetlemeler neticesinde yapılan değerlendirmeden sonra desteğin devam edip etmeyeceğine karar verilerek, maksimum 5 yıla uzatılabilecek. Desteklenecek küme sayısı bu konuya ayrılan kaynak ve sunulan küme projelerinin maliyeti nedeniyle farklılık gösterebilecektir. Bu itibarla rekabetçi bir ortamda seçilerek uygun görülen projelerin mevcut bütçe imkânları çerçevesinde sıralamaya konularak desteklenmesi sağlanacaktır.(Proje miktarı bütçe miktarını geçemez.).)

18 DESTEKLENECEK KÜMELERİN SEÇİMİ Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak teklif çağrısıyla, kümeler başvuruda bulunacaklar. İki kademeli bir yapı olacak. Birinci aşamada Kalkınma Ajansları ve KOSGEB, bölgelerinden gelen küme taleplerini ön değerlendirmeye alacak. (Kalkınma Ajansları Kuruluncaya kadar KOSGEB) İkinci aşamada uygun görülen talepler arasından desteklenecek kümenin seçimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak bir jüri tarafından yapılacaktır.

19 Bu aşamadaki işlemlerin sekretarya hizmeti Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından yürütülecektir. Jüri, kümelerin destek talebi ile Bakanlığa başvurmasından önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacaktır.

20 JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK? Akademisyenler Kamu Kurumu Temsilcileri Sektör Temsilcileri TOBB YÖK

21 BAŞVURULARDA AŞAĞIDAKİ KRİTERLER IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR. Bölgesel Farklılık Rekabetçilik Yenilikçilik Sektörel Farklılık Gelişme Eğilimi İşbirliğine Açıklık Üniversite, İş Dünyası ve Araştırma Merkezleri İşbirliği Yerel Sahiplenme Lojistik altyapı Eğitim Göstergeleri Bölgenin ve Sektörün Ar-Ge yapma eğilimi Markalaşma motivasyonuna sahip olma.

22 DESTEKLEME KAPSAMINDAKİ GİDERLER 1. KÜME GENEL GİDERLERİ Faaliyetlerin devamı için gerekli koşulların sağlaması için harcanacak giderlerdir. Bir kısmı üye aidatlarından karşılanır.(20%) Hibe olarak desteklenir.(80%) 2. PROJELER Küme geliştirme faaliyetleriyle ortaya çıkacak projelerin bir kısmının karşılanmasıdır. Bir kısmı üye aidatlarından karşılanır. (20%) Hibe olarak desteklenir. (80%)

23 Küme genel giderleri için %80 oranında hibe desteği üst limittir. İlk yıldan sonra, destek süresi dikkate alınarak, destek kademeli olarak indirilecektir. Kümenin sürdürülebilirliği için söz konusu destek her yıl % 5 azalarak kademeli olarak indirilecektir.

24 1-KÜME GENEL GİDERLERİ Küme Danışmanlığı Giderleri (Moderatör) Küme Eğitim Giderleri Çalışma Grupları Toplantı Giderleri İnceleme Gezileri Giderleri Web Sayfası ve Tanıtım İçin Yayın- Dokümantasyon Gideri

25 DESTEKLENEBİLECEK PROJELER Kümenin geliştirilmesi amacıyla, Eğitim Araştırma Ortak üretim, laboratuar, pazarlama, tedarik Ar-ge ve inovasyon Üniversite-Sanayi İşbirliği Ortak ihracat faaliyetleri, Ortak markalaşma faaliyetleri konularındaki projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.


"Küreselleşme ve Etkileri Küreselleşme; Malların, paranın ve bilginin uluslar arası akışının önündeki engellerin kaldırılması olarak tanımlanabilir. Küreselleşmeden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları