Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ ildir. Sadece firmamızın tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ ildir. Sadece firmamızın tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ."— Sunum transkripti:

1

2 İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ ildir. Sadece firmamızın tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ ildir. Sadece firmamızın tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

3 GÜVENL İ K DEN İ L İ NCE…

4 Projelerinizdeki Güvenlik hizmetlerinize ilişkin var ise ; Sorunlarınızı çözmeniz için sizlere fikri destek sa ğ lamak, Sizlerle profesyonel bir uyum, bir işbirli ğ i yaratmak ve bu konulara ilişkin gerekli deste ğ i vermek, ve kabul ederseniz ? Fahri danışmanlı ğ ınızı yapmak için, ASİL ÖZEL GÜVENLİK OLARAK ŞUANDA; Buradayız!..

5 Güvenlik ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. İ nsanın temel ihtiyaçları arasında ilk sırayı alır. Gelişen toplum yaşamı ve ekonomik faaliyetler paralelinde önemi sürekli artmaktadır. Metropollerde ve gelişen toplumlarda Genel Kolluk Kuvvetlerinin sayısal yetersizli ğ i, “ÖZEL GÜVENL İ K H İ ZMETLER İ “ ihtiyacını Ön plana çıkarmıştır.

6 Ülkemizde Özel Güvenlik Hizmetleri 26 Haziran 2004 tarihine kadar yasal bir alt yapıya sahip de ğ ildi!

7 Küçük yatırımlarla, Bilgi birikiminden yoksun, Sa ğ lıklı bir alt yapıya sahip olamayan, Yasal yükümlülüklerini yerine getiremeyen veya getirirken zorlanan, E ğ itim seviyesi düşük personel istihdam eden, E ğ itimli ve profesyonel yönetici kadrosuna sahip olamayan, Denetim ve raporlama yapamayan, Adeta işçi simsarı gibi çalışan, BU FİRMALAR (!)

8 Güvenlik Hizmeti veren Firmaların (!) sayıları ise Sadece İ stanbul’da 500’ün üzerinde oldu ğ unu biliyormuydunuz ?

9 Bu Firmalara Yeşil Işık yaktı ğ ınız durumlarda, ALAB İ LECE Ğİ N İ Z R İ SKLER İ de ğ erlendirmenizi ve çok iyi etüt etmenizi öneriyoruz !

10 Sizlere hizmet verecek Güvenlik firması ; “ Yasal Yükümlülüklerini ” yerine getirmesi gerekirken ( Elemanların Maaş ve SSK ödemeleri hususunda) do ğ abilecek sorunlardan dolayı siz Müteselsil Kefil oldu ğ unuzu biliyormuydunuz ? LÜTFEN DİKKAT !

11 Güvenlik hizmetlerini sorunsuz Ve arzu ettiğiniz düzeyde almak İstiyorsanız.

12 B İ Z, AS İ L GÜVENL İ K; OLARAK BU SORUMLULU Ğ U ÜSTLENMEYE HAZIRIZ..

13 KORUYUCU YILDIZINIZ

14 Firmamız ASIL ÖZEL GÜVENL İ K 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na tabi olarak 2006 yılında faaliyete geçmiştir. Yönetimimizin temelinde e ğ itim ve disiplin olan firmamızın misyonu; her birey ve kurumla karşılıklı sevgi, saygı, sadakat çerçevesinde çalışmak, güvenlik hizmeti verdiklerimizi bir aile ferdimiz gibi görüp kollamak ve bu bilinci edinmiş koruyucular yetiştirmektir. Firmamızı Tanıyalım

15 AS İ L GÜVENL İ K 4 ÖNEML İ OLGUYA İ NANIR VE BU OLGULARIN B İ RLEŞ İ M İ NDEN DO Ğ ACAK S İ NERJ İ N İ N GET İ R İ LER İ N İ YAKALAMIŞ B İ R KURULUŞTUR. BU ÖNEMLİ DÖRT NEDİR ?

16 * İNSAN * EĞİTİM * SORUMLULUK * KALİTE MÜKEMMELLİK

17 Asil İNSAN ’a önem verir ! Asil Güvenlik bünyesinde çalışan her birey çözüm orta ğ ımızdır. Başarının çalışan bireylerin mutlulu ğ u çerçevesinde ve güçlü bir takım ruhu içinde oldu ğ unu savunan AS İ L ’in de ğ işmez gerçe ğ idir. İ NSAN !

18 Asil EĞİTİM’ e önem verir ! Asil’ de gerek şirket içinde gerekse görev başında e ğ itim hiçbir zaman bitmez. Bitmeyecektir. Sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip eden Asil çalışanlarına nazari ve tatbiki e ğ itimleri görev öncesi ve görev sonrası verir. İ yi e ğ itilmiş, nerede, neyi, ne zaman, ne şekilde yapaca ğ ını bilen az sayıdaki profesyonel elemanlar ile mükemmelli ğ e do ğ ru yola çıkılır.

19 Asil SORUMLULUĞA önem verir ! Verdi ğ imiz hizmetin, yaptı ğ ımız işin, insan yaşamında temel gereksinim oldu ğ u bilinci ile çalışan Ulusal Güvenlik ; Tüm elemanlarına bizzat bu sorumlulu ğ u aşılar.

20 Asil KALİTE’ ye önem verir ! Hizmetlerimizde standartlara uygunluk objektif denetimlerle kontrol altında tutulur. Müşteri görüş ve tespitleri sık aralıklarla alınarak kalitenin artması temin ve tesis edilir.

21 İşte Hizmet… Bu dört önemli olguyu bütünleştiren AS İ L Mükemmel Hizmeti yakalamış Güvenlik Hizmet Markasıdır.

22 ÖZETLE Güvenlik ve Koruma ihtiyacının do ğ du ğ u her platformda ; Müşteriye beklenenden önce cevap verme alışkanlı ğ ını ve mükemmel hizmeti arayanlar her zaman AS İ L ÖZEL GÜVENL İ K ile karşılaşırlar.

23 Hukuk Müşaviri Pzr. Ve Satış Yöneticisi Tanıtım Sorumlusu İnsan Kayn. Yöneticisi İnsan Kayn. Sorumlusu Lojistik Yöneticisi Satın Alma Sorumlusu Depo Sorumlusu Operasyon Yöneticisi Operasyon Şefi Denetim Şefi Muhasebe Yöneticisi Muhasebe Sorumlusu Finans Yöneticisi Finans Sorumlusu Bölge Müdürü İ.K. Sorumlusu Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kalite Yönetim Temsilcisi Yönetim Asistanı Operasyon Sorumlusu ULUSAL GÜVENLİK ORGANİZASYON ŞEMASI

24 AS İ L GÜVENL İ K OLARAK B İ ZLER…

25 V İ ZYONUMUZ Güvenlik Sektöründe Tercih edilen ilk firma olmaktır.

26 M İ SYONUMUZ Güvenlik ve Koruma ihtiyacının do ğ du ğ u her alanda; Do ğ ru ve uygun etüd edilmiş projelendirme, İ nsan ve teknolojik faktörleri etkin bir şekilde kullanmak, Benzerlerimizden daha farklı, daha verimli hizmet vermek.

27 KAL İ TE POL İ T İ KAMIZ Verilen hizmete ilişkin kayıtsız şartsız müşteri memnuniyeti sa ğ lamak, Çalışanlarımızın mesleki e ğ itimine sürekli katkıda bulunmak, Hatasız iş anlayışını benimsemiş olmak, Takım çalışmasını en üst düzeyde tutmak, Sosyal sorumluluklarımıza sahip çıkmak.

28 H İ ZMETLER İ M İ Z Elemanlı Güvenlik * Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Güvenli ğ i * Site ve Özel Konut Güvenli ğ i * Hastane ve Sa ğ lık Kuruluşları Güvenli ğ i * Alışveriş Merkezi ve Perakende Zincir Ma ğ aza Güvenli ğ i * Plaza, Yüksek Bina, Akıllı Bina Güvenli ğ i * Özel ve Yakın Koruma Hizmetleri Geçici Güvenlik Hizmeti Mobil Devriye ve Özel Denetim Hizmetleri Elektronik Güvenlik Sistemleri (Kamera v.b) Güvenlik Danışmanlı ğ ı ve Risk Belirleme

29 AS İ L GÜVENL İ K OLARAK Kalitemizden ödün vermeksizin; Gerçek maliyetlerle maksimum hizmeti vermek, Müşteri memnuniyeti ve sadakatini sa ğ lamak, İ stenilen kriterlerde eleman istihdam etmek, Dürüstlü ğ ü, yasalara uygunlu ğ u, do ğ rulu ğ u ön planda tutmak, Yeni yöntemler geliştirerek problem çözmek, Mükemmeli yakalamak, Karlılı ğ ınızı arttırmak. HEDEFLERİMİZDİR..!

30 Gelin bu soruları birlikte cevaplandıralım! Kurumunuzun / işletmenizin güvenlik hizmetine ihtiyacı oldu ğ unu düşünüyor musunuz? Şu andaki önlemleriniz, güvenli ğ iniz için yeterli mi? Profesyonel bir şekilde risk analizi yaptırdınız mı? Her hangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Güvenlik hizmeti almadan, kendinizi güvenli bir ortamda hissediyor musunuz? Güvenlik hizmetini kendi bünyenizde yapmanın zorluklarını biliyormusunuz ? Dışarıdan temin edece ğ iniz hizmetin bedeli verece ğ iniz vergiden düşece ğ ini biliyor musunuz?

31 Bizimle Çalışmak Nasıl mı? Güvenlik Hizmetlerini firmamızdan almayı düşündü ğ ünüzde ; Uzman ekibimiz gelsin güvenlik keşfinizi yapsın. Operasyon yöneticilerimiz çalışmalarını tamamlasın. Projenizde verece ğ imiz Güvenlik Hizmetleri için sizlere sanal ortamda sunumlar yapalım. Anlattıklarımızı be ğ enmeyin ve Alternatif uygulamalar isteyin. Ne dersiniz. Her şey düşündü ğ ünüz gibi oldu mu ? Kararınız ….. Asil Güvenlik mi ? S İ Z İ KUTLUYORUZ. DO Ğ RU B İ R F İ RMA SEÇ İ M İ YAPTINIZ !

32 İ nsan Kaynaklarımız çalışmaya başladı bile… 5188 sayılı yasaya uygun kriterlerde personel tespit ediliyor. Proje co ğ rafyasından eleman istihdam etmiyoruz. Psikolojik danışmanımız ile müşterek çalışan Ölçme De ğ erlendirme Uzmanlarımız görev başında,elemanları mülakat ediyor. Müşteri beklentileri paralelinde projeye uygun elemanlar seçildi. Elemanlarınız 5188 Sayılı yasaya tabi E ğ itime başladılar. ( 90 / 120 Saatlik Eğitim bitti.) Elemanlar Valiliklerce açılacak sınav tarihini bekliyorlar.

33 Görev başlıyor ! Projede görev yapılacak her nokta için video ve foto ğ raf çekimleri yaptık. Merkez dershanemizde çekimleri izliyoruz. Projeye Yönelik İ ç E ğ itim başladı GYÖT ler hazır.(Görev Yeri Özel Talimatı) Elemanlar tatbiki e ğ itimler için projede. Sanal ve Reel e ğ itimler tamamlandı. Yeterlilik testlerinin sonuçları alındı. Üniformalarımızın provaları yapıldı, Teçhizatlarımızı teslim aldık. S İ Z İ N İ Ç İ N, S İ Z İ NLE OLMAYA HAZIRIZ !

34 Güvenlik Elemanlarımızın sahip olacağı kriterler nelerdir ? Adli Sicil Kaydı bulunmayan (Bu belge görev öncesi sizlere ibra edilir ) En az Ortaokul Mezunu (5188 Say.Yasa gere ğ i) Disiplin altında ve zor şartlarda görev yapabilecek Ö ğ retilecek Nezaket Kurallarını benimseyebilecek Temsil yetene ğ ine sahip Boy kilo oranı +/- 10 Fiziki arazı olmayan İ letişim becerisi yüksek ve çözüm odaklı Diksiyonu düzgün ve ifade yetene ğ i olan

35 Projenize Teslim Edilecek Personel Dosyasında Neler var ? Güvenlik Elemanlarının Adli Sicil Kayıt Belgesi 3.ncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi Nüfus Cüzdan Fotokopisi Ö ğ renim Durum Belgesi SSK İ şe Giriş Bildirgesi Şirket içi E ğ itim Katılım Formu İ kametgah Belgesi

36 Operasyonu Başlatıyoruz ! Her şey planlandı ğ ı gibi gidiyor. Raporlarımız ile operasyonumuzun her safhasından haberdar oluyorsunuz. Zengin bir rapor indeks’imiz mevcut. Aklınıza takılan bir husus var mı? Kolay, esne ğ iz, reaksiyon hemen, yerine geldi bile. Operasyon yöneticilerimiz 24 saat telefonun di ğ er ucunda. Arayın ulaşın !

37 Denetim İ timat, kontrole mani de ğ ildir. Zamanlı ve zamansız yaptı ğ ımız denetimlerimizin operasyonel sonuçlarını raporlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Mobil ekibimiz 24 saat görev başında.Ulaşabilirsiniz. Denetimlerimizde elemanlarımızın “ Görev Başı E ğ itimleri ” devam ediyor. Denetim şeflerimizin ziyaret amacı tespitlerinizi almak

38 LÜTFEN ARTIK RAHAT UYUYUN... BİZ AYAKTAYIZ !

39 Bizi Nasıl Buluyorsunuz? Müşterilerinize ve personelinize sorun ; Güvenlik Hizmetlerimizden memnunlar mı? Birlikte anketler düzenleyelim.(Hakkımızda) Her şey yolundaysa keyfini çıkarın işinizin Lütfen koltu ğ unuza yaslanın ve rahatlayın. Evinizde işinizin güvenli ğ ini düşünmeyin artık, Düşündüklerinizi paylaşın bizimle, E ğ er memnunsanız lütfen bizi de davet edin, Gelelim, memnuniyetinizi ve haklı gururumuzu paylaşalım hep birlikte.

40 REFERANSLARIMIZ REFERANSLARIMIZI Ö Ğ RENMEK İ Ç İ N; bilgi@asilozelguvenlik.combilgi@asilozelguvenlik.com adresine mail atabilirsiniz. bilgi@asilozelguvenlik.com

41 MUTLUYUZ - GURURLUYUZ

42 ARTIK GÜVENDESİNİZ … ASİL ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

43 BİZBİZ AS İ L ÖZEL GÜVENL İ K OLARAK S İ Z İ N İ Ç İ N S İ ZLERLE OLMAYA HAZIRIZ…

44 Prezentasyonumuz burada sona ermiştir. Bizlere ayırdı ğ ınız vakit için Teşekkür ederiz. AS İ L ÖZEL GÜVENL İ K


"İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ ildir. Sadece firmamızın tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır. İ zleyece ğ iniz sunum e ğ itim maksatlı de ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları