Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ ÇALIŞMASI 2 EKİP 21 HAZİRAN 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ ÇALIŞMASI 2 EKİP 21 HAZİRAN 2011."— Sunum transkripti:

1 ARAZİ ÇALIŞMASI 2 EKİP 21 HAZİRAN 2011

2 EKİP ELEMANLARI 010080417 Orhun ÖZER 010080414 Vedat OMAK
Seyfettin CEYLAN Ahmet Turan İŞBECEREN Hüseyin Halil ACAR

3 İÇİNDEKİLER Çalışmanın Amacı Kullanılan Donanımlar
Kolimasyon hataları ölçmeleri ve sıfır noktası eki tespiti Arazi keşfi ve kroki çizimi Poligon tesisi ve röper krokisi çizimleri Poligon kenar açı ölçmeleri, kenar indirgeme ve koordinat hesabı Trigonometrik nivelman ölçmeleri ve hesabı Prezisyonlu Nivelman Ölçmeleri Takeometri Aplikasyon elemanlarının hesabı ve araziye aplike edilmesi En kesit-boy kesit ölçmeleri ve çizimi Netcad ile pafta çizimi Maliyet hesabı

4 ÇALIŞMANIN AMACI Çalışmanın öncelikli amacı yıl içinde kazanılan teorik bilginin pratikteki uygulanmasıdır. Uygulamanın gerçekliğe yakınlığı sayesinde çalışma koşullarına uyum sağlayabilme, grup çalışması disiplinini edinme, zamanı verimli kullanabilme, ve ortaya çıkan problemleri en uygun ve ekonomik yollardan çözme becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Arazi Çalışması II’de ekip 21 olarak bizim amacımız; bize gösterilen arazinin eş yükseklik eğrili şeritvari planını çıkarmak, bize koordinatı verilen noktaları araziye aplike etmek ve aplike ettiğimiz noktalarla poligon noktalarıyla oluşturduğumuz güzergahta boykesit ölçmesi ve sonrasında en kesit ölçmesi yapmaktır.

5 KULLANILAN DONANIMLAR
Elektronik Total Station ( GEOMAX) Seri No; ZTS 603 SR Reflektör Total station sehpası KERN GKO Nivo Seri No;

6 KULLANILAN DONANIMLAR
Presizyonlu Nivo A. Jena Seri No : Ni Nivo sehpası İnvar Mira (2 tane) Çelik şerit metre Çekiç ve çivi Nivo ve nivo sehpası Mira (1 tane) İpli çekül

7 GENEL BAKIŞ Gerçekleştirdiğimiz arazi çalışması genelde “Arazi ölçmeleri” ve “Büro işleri” olarak iki ana başlık altında toplanmıştır. Arazi ölçmeleri safhasında belirlenen arazi sınırları içinde gerekli ölçümler yapıldıktan sonra büro işlerinde ölçümleri yapılan bölgenin sayısallaştırılması, hata kontrolleri ve benzeri işlemler ile bölgenin 1:500 ölçekli halihazır haritası üretilmiştir.

8 KOLİMASYON HATALARI ÖLÇMELERİ VE SIFIR NOKTASI EKİ TESPİTİ
Arazi ölçmelerine başlamadan önce ileriki safhalarda uzunluk ölçmeleri hesaplarına eklenmek üzere alet laborutuvarında sıfır noktası eki tespit edildi. “ ” metrelik uzunluklar, teslim alınan reflektör ve total station ile ölçüldü. Herbir noktada 10 okuma yapıldı ve toplam 30 ölçmede -2 mm’lik Sıfır Noktası Eki Hatası olduğu ortaya çıktı.

9 Düşey Kolimasyon Hatası 0,0004 (g)
İstasyon Alet durumu Düşey Daire Okuması Başucu Açısı (z )grad a I II Ʃ Düşey Kolimasyon Hatası 0,0004 (g) 

10 Yatay kolimasyon hatası = 0.0006 (g)
İstasyon Nokta No. Gözlenen no Seri Sayısı Doğrultu okumaları I II Dhi(cc) a 1 4 11 13 12 10 Yatay kolimasyon hatası = (g)

11 ARAZİ KEŞFİ VE KROKİ ÇİZİMİ
Ölçümleri yapılacak araziyi tanımak ve incelemek için araziyi gezip sınırlarına karar verdik. Ayrıca bağlanacağımız nirengi noktalarının keşfini yaptık. Arazide F ve F İTÜ test ağı noktalarına bağlanarak, aralarına 4 tane poligon noktası attık.Her grup elemanı tespit edilen arazinin krokisini A3 boyutundaki schöller kağıdına çizdi.

12 POLİGON TESİSİ VE RÖPER KROKİSİ ÇİZİMİ
Arazide detay noktalarını en iyi şekilde görmesi öngörülen ayrıca ardışık olarak bir öncekini görecek şekilde toplam 4 adet poligon noktası belirlendi ve beton çivisiyle tesis edildi. Bu noktalar P101...P104 olarak adlandırıldı. Bununla birlikte poligon noktalarında her bir poligon noktası için 4 tane röper noktası belirledik ve bunların krokilerini çizdik.

13 POLİGON KENAR-AÇI ÖLÇMELERİ, KENAR İNDİRGEME VE KOORDİNAT HESABI
Poligon kenar açı ölçmeleri ve trigonometrik nivelman ölçmeleri birbirlerine entegre şekilde gerçekleştirildi. Projede istendiği üzere ölçmeler 3 tam seri olarak gerçekleştirildi.Poligon kenarları 6 gidiş 6 dönüş olmak üzere 12’şer defa ölçüldü. Ölçmelerde elde edilen uzunluk değerlerine öncelikli olarak sıcaklık basınç değerlerinden gelen düzeltmeler eklendi. Düzeltilmiş eğik uzunluk, trigonometrik nivelman hesabında kullanılırken, projeksiyon düzlemindeki uzunluğu gidiş – dönüş ortalamasını alarak poligon noktaları koordinat hesabında kullandık.

14 POLİGON KENAR-AÇI ÖLÇMELERİ, KENAR İNDİRGEME VE KOORDİNAT HESABI
Bilindiği üzere bağlandığımız noktaların koordinatları Gauss-Kruger projeksiyon düzlemindedir. Düzlem açı koruyan ancak uzunluk korumayan bir düzlemdir. Bu sebeple trigonometrik nivelmandan elde ettiğimiz değerler ile uzunluklarımızın projeksiyon düzlemine indirgemesini gerçekleştirdik. İndirgenmiş değerler ile koordinatları bilinen noktalardan bağlı koordinat hesabı yaparak, hatamızın da istenilen değerlerin altında çıkmasnın ardından, tesis ettiğimiz poligonların koordinatlarını ve kotlarını belirlemiş olduk. Değerleri kot-koordinat çizelgesine işledik.

15

16

17 TRİGONOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİ VE HESABI
Trigonometrik nivelman ölçmelerini zamandan tasarruf etmek amaçlı poligon kenar-açı ölçmelerine entegre bir şekilde gerçekleştirdik. Ölçmeleri 3 tam seride gidiş-dönüş olarak uyguladık. Düşey açı ve eğik uzunluk değerlerini kullanarak noktalar arası düşey mesafe farklarını hesapladık. Hesaplarda daha öncede belirttiğimiz gibi sıfır noktası eki, basınç ve sıcaklık değerlerinden gelen düzeltmeleri göz önünde bulundurduk. Hesaplarımızda çıkan gidiş-dönüş değerleri farkı istenilen doğruluk değerlerini karşılayacak şekilde çıkmasının ardından ölçümler kesinlik kazandı ve noktalarımızın kotları belirlenmiş oldu.

18 TAKEOMETRİ Arazimizde takeometri çalışması sırasında toplam 511 detay noktasına reflektör tutularak eğik mesafe düşey açı ve yatay açı ölçmeleri gerçekleştirldi. Ölçülen noktalar aynı zamanda takeometri krokisine işlendi. Okunan değerler takeometri çizelgesine işlendi.

19 APLİKASYON ELEMANLARININ HESABI VE ARAZİYE APLİKE EDİLMESİ
Koordinatları verilen 3 adet noktanın aplikasyon uzunluğu ve aplikasyon açısı hesaplandı.Hesaplanan aplikasyon uzunluğu projeksiyon düzlemine ait uzunluk olduğundan bu noktaları araziye aplike edebilmek için uzunluklar fiziksel yeryüzü düzlemine aktarıldı. Noktalar total station ve reflektör yardımı ile araziye beton çivileri ile aplike edildi. Daha sonra bu noktalar güzergahında 5 noktada total station ile 1 noktada nivo ve mira yardımı ile en kesit ve boy kesit ölçmeleri yapıldı.

20

21

22 PREZİSYONLU NİVELMAN ÖLÇMELERİ
Prezisyonlu nizelman ölçmelerinde Nivo A. Jena ve iki adet invar mira kullandık. F ve P104 noktaları arasında gidiş dönüş nivelman yaptık. Ölçmede ayrıca bir ara nokta belirledik. Belirlenen nokta dahil bu üç noktaya mira tutarak toplamda 4 sefer alet kurarak ölçmeleri gerçekleştirdik. Ancak ilk iki ölçmemizde yeterli miktarda prezisyon sağlayamadık. Bundan dolayı ölçmelerimizi tekrarlamak zorunda kaldık. 3. ölçmemizde ana ve yardımcı okumalar arasındaki fark mira sabitine istenilen yakınlıkta oldu. Ayrıca çıkan sonuçları trigonometrik nivelmandan bulduğumuz sonuçla karşılartırdığımızda sonuçların birbirine yakın değerler olduğunu gördük.

23 EN KESİT-BOY KESİT ÖLÇMELERİ VE ÇİZİMİ
Araziye aplike ettiğimiz noktalardan oluşan 100m lik güzergahta önce boy kesit ölçmeleri gerçekleştirdik. 20m aralıklarla ölçtüğümüz boykesit noktalarının her birinde güzergaha dik şekilde en kesit ölçümleri gerçekleştirdik. Bu ölçmelerin sağa ve sola 5m aralıklarla toplamda 20m eninde gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen arazi koşulları sebebiyle değişik uzunluklarda enkesit çalışması yapabildik. Yaptığımız ölçmeleri baz alarak A3 boyutundaki milimetrik kağıda boykesit, A4 buyotundaki milimetrik kağıdada en kesit çalışmalarımızı çizdik.

24

25

26 NETCAD 5.1 İLE PAFTA ÇİZİMİ
Arazide yaptığımız tüm çalışmaları sayısallaştırarak halihazır harita üretmiş olduk. Poligonların koordinatlarını girerek başladığımız çalışmada her grup elemanı takeometride alınan detay noktalarını girdi. Bir araya getirdiğimiz bu noktaları takeometri krokisi yardımıyla anlamlaştırdık. Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği ışığında, hat çizimleri sembol yerleştirmesi tarama ve bunun gibi bir dizi işlemden sonra ürettiğimiz haritamızı 1:500 ölçek ile A1 boyutlarındaki kağıda çıktı aldık.

27

28 MALİYET HESABI Son olarak yapılan çalışmalarının tamamındaki tüm detayları kapsayan bir maliyet raporu hazırlandı. Rapor hazırlanırken İller Bankası 2007 Birim Fiyatları Çizelgesi ve HKMO Dönem Birim Fiyatları Çizelgesi kaynakları baz alındı. Sonuç olarak: PLANLANAN– GERÇEKLEŞEN = TL – TL = TL KAR

29 SONUÇ Çalışmalarda görülmüştür ki arazi çalışmasında ekip anlayışı çok önemlidir. Derslerde edinilen teorik bilginin pratiğe aktarılmasının zorluğu anlaşılmıştır. Yapılan uygulamalar sayesinde teorik bilgi daha iyi anlaşılmıştır.

30 Teşekkürler...


"ARAZİ ÇALIŞMASI 2 EKİP 21 HAZİRAN 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları