Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI tgrd, 28-31 mart 2013. Önceki tetkikleri değerlendirme Abdomen için BT veya MRG Aydınlatılmış onam formu 8 saat açlık Damar yolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI tgrd, 28-31 mart 2013. Önceki tetkikleri değerlendirme Abdomen için BT veya MRG Aydınlatılmış onam formu 8 saat açlık Damar yolu."— Sunum transkripti:

1 ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI tgrd, 28-31 mart 2013

2 Önceki tetkikleri değerlendirme Abdomen için BT veya MRG Aydınlatılmış onam formu 8 saat açlık Damar yolu açılması Anestezi (Analjezi, Sedasyon, entübasyon) Profilaktik antibiyotik Sterilizasyon

3  Laboratuvar testleri 1. Trombısit sayısı: >50.000 -60.000, ideali >100.000 2. INR : <1.5, ideali <1.3 3. Protrombin zamanı: PT: 12-16 sn PTT: 45 sn den az Yüksek riskli hasta için  Hb>10, Htc>30 Karaci ğ er fonksiyon testleri

4  1. K-Vitamini.  2. Taze donmuş plazma  3. Trombosit süspansyonu.

5  1. US  2. BT  3. MRG  4. FLOROSKOPİ

6  Aspirin  Clopidogrel (Plavix)  Ibuprofen (Advil, Motrin)  Naproxen (Aleve, Naprosyn)  Warfarin (Coumadin)

7  1. İğ ne seçimi: İ lk giri ş Kalınlık : 18-22 G (22 G ile diagnostik aspirasyon) Uzunluk: 10-20 cm 2. Klavuz tel: Kalınlık, sertlik, uzunluk 3. Kateter: Çap, uzunluk, delik sayısı

8  Alınan mayi analizi: Mikrobiyolik, kültür

9  Mayi içeri ğ ine göre 3-5 ml SF ile günde 3-5 defa yıkama

10  1. Abse drenajı sonrası sepsis (hepatik abse sonrası sepsis %26)  2. Kanama

11  1. BT ve floroskopik inceleme  ( Kateterden kontrast madde verilmesi, Kistografi, po ş ografi, kavitografi)  2. Kateter de ğ i ş tirme

12

13

14

15

16

17

18

19  T İ RO İ D İİ AB

20 *Nodül varlı ğ ının ara ş tırılması *Tek-multipl nodül ayrımı * LAP ara ş tırılması

21  İ ç yapı: solid, kistik  tama yakın kistik nodül: anekoik  Sınır: düzgün ya da düzensiz  Eko yapısı (tiroid parankimine göre): hiperekoik, izoekoik, hipoekoik,,  Halo: ince-komplet, kalın-kesintili, halosuz ş eklinde,  Mikrokalsifikasyon: var ya da yok  Vaskülarite: nodül etrafında ya da intranodüler

22 1. 1 cm ve üzerinde nodül (en büyük çapı) ve mikrokalsifikasyon varsa 2. 1.5 cm ve üzerinde ve Solid lezyon var ise 3. 1.5 cm ve üzerinde ve nodül içinde kaba kalsifikasyon varsa 4. Klinik bulgu ve US bulgularına göre <10 mm nodüle İİ AB yapılabilir

23  US özelliklerine bakılarak malignite ş üphesi olan nodülden biyopsi yapılmalı:  1. Mikrokalsifikasyon  2. Belirgin hipoekojenite  3. İ rregüler kontur veya nodül kenarlarında mikrolobulasyon  4. Ön-arka çapının geni ş likten fazla olması  5. Nodül içinde vaskülarite  6. Çevre yumu ş ak dokulara invazyon  7. Lemf nodlarına metastaz.

24  lemfoma ve papillar karsinomu ekarte etmek için biyopsi yapılır.

25

26

27

28

29

30

31

32  1. Aydınlatılmı ş onam formu  2. Rutin biyokimya, hemogram, kanama testleri  3. İ laç kesilmesi: Warfarin (mutlaka kesilmeli)- aspirin Kesilebilir/kesilmeyebilir)  4. Hasta pozisyonu: ba ş ekstansiyonda  5. Lokal anastezi; Lidokain, lokal buz, lokal krem-sprey, gereksiz  6. 22-27 G Chiba  7. 20 ml (2-20ml) enjekör; enjektör tutucu kullanılabilir

33 Biyopsi alma  A. Pasif aspirasyon (capillary action teknik), küçük ileri- geri hareketler,  B. Aspirasyon i ğ ne ucunu sürekli kontrol etmeli. Her nodül için 1-5 defa aspirasyon yapılır. Lama yayma, fiksasyon= havada kurutma (Diff-Quik veya Giemsa boyası yapılırsa) veya %95 etil alkol (Papanicolaou boyası yapılırsa) Hücre blo ğ u hazırlama: SF veya parafin ile  Hasta sırt üstü yatar ve biyopsi yerine 30 dakika basar

34  1. hematom

35  Tanı oranı %10 daha fazla  Komplikasyon yüksek

36  Hasta ba ş ında de ğ erlendirme

37  fibrosis, kalsifikasyon, kistik alanlar

38  sensitivite % 76–98 spesifisite %71–100  Yalancı negatiflik oranı % 0–5  Yalancı positiflik oranı % 0–5.7  Dogruluk %69–97

39 KARACİĞER PARENKİM BİYOPSİSİ

40  1. Kronik hepatit tanısını kesinleştirmek  a. Nekroz-inflamatuar aktiviteyi değerlendirmek (grading) ---Hepatit Aktivite İndeksi  b. Fibrosis şiddetini değerlendirmek (staging)  2. Diğer karaciğer hastalıklarını dışlamak  3. Eğer siroz varsa tanısını koymak

41 Menghini 1958 yılında iğne biyopsi tekniği tarif etti US e ş li ğ inde ilk biyopsi 1972 yılında yapıldı

42  İş lem öncesi Önceki tetkikleri de ğ erlendirme Aydınlatılmı ş onam 8 saat açlık Karaciğerin US ile ayrıntılı incelenmesi Damar yolu açılması Analjezi, Sedasyon Profilaktik antibiyotik (sadece yüksek risk gruplarında) Sterilizasyon, biyopsi masasının hazırlanması

43  1. US (US-guided, US-asisted)  2. BT  3. MRG  4. FLOROSKOPİ  5. ANJİOGRAFİ-transvenöz

44 ULTRASONOGRAFİ 1. Realtime, 2. M ultiplanar görüntü, 3. H asta fleksibilitesi, 4. R adyasyon yok, 5. B a ğ ırsak gazından etkilenir, 6. K olay uygulanır, 7. U cuz 9. İğ ne zor görülebilir.

45 B İLGİSYARLI TOMOGRAFİ 1. Hava ve ya ğ içeren lezyonlarda eri ş im kolay 2. US ile eri ş imi zor veya mümkün olmayan derin lezyonlarda tercih edilmeli 3. Daha zaman alıcı 4. Gerçek zamanlı görüntüleme yok -ya da sınırlı 5. Radyasyon riski

46  MR 1. Sadece MR’da görülen lezyonlarda, 2. Yapılması zor  FLUOROSKOP İ  1. Realtime,  2. lokalizasyon zorlu ğ u

47  1. Anormal koagulasyon indeksi  2. Ekstrahepatik safra yolları obstrüksiyonu  3. Koopere olmayan hasta  4. Bakteriyel kolanjit (relatif kontrendikasyon)  5. Assit  6. Kistik lezyonlar  7. Amiloidosis

48  1. Cutting (kesici) iğneler  a. Tru-Cut  b. Vim-Silverman  2. Suction (emici) iğneler  a. Menghini  b. Klatzkin  c.Jamshidi

49 Uygun İğne KESİCİ İĞNE Kesici - Trucut iğne Doku analizi 1 4 -20 G

50 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)

51

52

53  Biyopsi örne ğ i tanı için olabildi ğ ince büyük, hastaya zara vermemek için olabildi ğ ince küçük olmalı

54 İğ ne hareketi sırasında nefes tutma Mümkün olan en kısa yolun seçilmesi Mümkün olan en ince i ğ ne kullanımı İğ ne yerle ş tirilirken kaçınılacak yapılar: – Akci ğ er – Plevra – Safra kesesi – Ba ğ ırsaklar – Pankreas – Dilate kanallar(biliyer, pankreatik)

55  Örnekleme Yöntemi Otomatik/yarı otomatik tabanca ile doku biyopsi Spesmen hazırlanması Doku parçaları % 10 formol ile de ğ erlendirilir

56 BİYOPSİ (Tru cut, Kesici İğne)

57

58

59  Koagülasyon parametrelerini düzeltmek  İğ ne do ğ rultusundaki damarlardan kaçınmak ve damarlardan tru- cut biyopsi almamak  KC kapsül giri ş i sayısını azaltmak(koaaksiyel i ğ ne)  Biyopsi traktını embolize etmek(gelfoam, kollajen, trombin)  İ nterkostal yerine subkostal giri ş

60 1-3 cm uzunluk ve 1.2-2 mm çapında materyal yeterli olup karaciğerin 1/50.000 teşkil eder

61  Gerekirse pnömotoraks için PA grafi  1-2 saat yatak istirahati  Vital bulguların takibi  1 saat diyet  Vital bulgular stabilse 6 saat sonra çıkabilir  Potansiyel geç komplikasyonlar açısından hastanın bilgilendirilmesi (biyopsiden 15 gün sonra kanama bildirilmiş)

62  Pozitif doku örne ğ i %80-95 olguda elde edilir.  Yetersiz doku yanlı ş negatifli ğ in en önemli sebebi

63  Minör komplikasyon: En sık neden ağrı  Major komplikasyonlar %0.09- 2.3 arasında değişir.  Kanama En sık komplikasyon, %2’den az  Enfeksiyon % 2’ den az  Cerrahi gerektiren organ hasarı % 2’ den az  Pnömotoraks %1’den az  Mortalite : Oldukça nadir. %0,006-%0,031. En sık neden intraperitoneal kanama

64 Sabrınız için teşekkürler


"ABSE/KOLEKSİYON DRENAJI tgrd, 28-31 mart 2013. Önceki tetkikleri değerlendirme Abdomen için BT veya MRG Aydınlatılmış onam formu 8 saat açlık Damar yolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları