Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spinal Tümörler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spinal Tümörler."— Sunum transkripti:

1 Spinal Tümörler

2 Omurga-Omurilik Anatomi

3 Omurga-Omurilik Anatomi

4 Omurga-Omurilik Anatomi

5 Omurga-Omurilik Anatomi

6 Omurilik Tümörleri Spinal tümörlerin % 15’i Genel Sınıflama:
İntradural: Ekstra- veya intra- meduller Ekstra-dural İntra veya ekstra dural olabilen metastatik tümörler

7 Ekstramedüller Tümörler
Omurilik tümörlerinin 2/3 ‘ünü oluştururlar Genellikle selim ve cerrahiye uygunlar Sinir kılıfı tümörleri : % 40 Menenjiomlar : % 40 Filum terminale ependimomları : % 15 Diğer : % 5

8 Sinir Kılıfı Tümörleri
Tüm intradural tümörlerin % 25’i İnsidans: / 100,000 Çoğunluğu tekil şıvannomlardır yaş Erkek = Kadın Dorsal sinir kökü Sıklıkla intradural: % 70

9 Sinir Kılıfı Tümörleri
% 30 Dambıl şeklinde

10 Sinir Kılıfı Tümörleri
Şıvannom Nörofibrom

11 Sinir Kılıfı Tümörleri
% 10: epidural veya paraspinal İntradural kök segmentinin kısa olması nedeniyle servikal bölgede transdural büyüme görülür % 1: Perivasküler sinir kılıfından intramedüller olarak % 2.5: habis tip (özellikle NF’li hastalarda). Bu hastalarda beklenen yaşam süresi 1 yılın altındadır

12 Sinir Kılıfı Tümörleri
Şıvannom Patoloji: Palisad oluşumu (Antoni-A) gösteren pürüzsüz kitleler Stellate-hücreler (Antoni-B): nadir Çoklu lezyon (Şıvannomatozis): NF2. Nörofibrom Normal ve anormal doku ayırımını zorlaştıran fuziform tipte büyüme paterni NF1’de sıktır Birden fazla ise : NF teşhisi

13 Menenjiomlar Araknoid cap hücreleri 5-7. dekad arası sık
K > E (% 85’i kadın) % 80 oranında torasik bölgede Üst servikal ve foramen magnum seviyeleri de nadir değil Sıklıkla intradural fakat % 10’unda intra- ve ekstra dural beraber.

14 Menenjiomlar Kranialdekinin aksine pial yayılım görülmez
Total çıkarımı kolaydır Çok büyük boyuta gelmeden semptom verirler

15 Filum Terminale Ependimomları
% 40’ı filum terminaleden Sıklıkla intradural Ayırıcı tanı: Astrositom, Oligodendr. , paragangliom 30-50 yaş E > K. Miksopapiller: En sık Selimdirler fakat genç yaşta agresif olabilirler.

16 Diğer Dermoidler Epidermoidler Lipomlar Teratomlar
Nöroenterik nöral kistler Torakolomber ve lomber segmentlerde. intra- veya ekstra-meduller Neoplastik olmayan lezyonlar: araknoid kistler, intraspinal anevrizmalar, sarkoidoz, tüberkülom, vb.

17 Klinik Bulgular Yavaş gelişir Lokal ağrı
Artmış kafaiçi basıncı gibi bası bulguları Kuvvet kaybı (kol ya da bacak) Etkilenen bölgede veya altında duyu kaybı Brown-Sequard Sendromu: kontrlateral spinotalamik yol (duyu kaybı), ipsilateral kortikospinal yol (kuvvet kaybı) ve arka kolon (vibrasyon ve pozisyon algısı kaybı)

18 Klinik Bulgular Torasik etkilenme : uzun-trakt bulguları
Önce kuvvet kaybı sonra spastisite Ayak bileği ve başparmağında dorsifleksiyon kaybı Yürüyüş ataksisi Geç dönemde: barsak ve mesane işlev kaybı Kauda equina tümörleri: Yatar pozisyonda ağrı şiddetinde artış

19 Teşhis ve Tedavi MR Cerrahi

20 İntramedüller Tümörler
Ependimomlar: % 45 Astrositomlar : % 40 (Oligodendr.,Ganglogliom, nörositom ve subependimom). Hemanjioblastom: % 5 Diğer: % 10 (metastatik,inf, vasküler., vb)

21 Ependimomlar En sık görülen Orta yaş K = E
Syrinks: % 65 Özellikle servikalde NF2 Hepsi selimdir Selüler Epiteliyal Tanysitik (fibriller) Subependimoma Miksopapiller Karışık tip

22 Astrositomlar Tüm MSS astrositomlarının % 3’ü İlk 3 dekad
Pediatrik çağda en sık (Tüm intramedüller tümörlerin % 90’ı) Servikal veya servikotorasik bileşkede (% 60) Syrinks oluşumu sıktır NF1

23 Hemanjioblastomlar % 3-8 % 15-25: von Hippel-Lindau Sendromu
Her yaşta görülebilir Erken çocukluk çağında nadirdir. Selim-vasküler Sınırları belirgin

24 Diğer Lipomlar: En sık disembryojenik tümörlerdir ve tüm intramedüller tümörlerin %1’ini oluştururlar Metastazlar: % 5 (Akciğer, meme) Melanositoma Melanom Fibrosarkom Primitif nöroektodermal tümörler Kavernöz malformasyonlar Amyloid anjiopatiler Vasküler lezyonlar

25 Klinik Bulgular Değişkendir Erken dönemde: Non-spesifik
Teşhisten 3-4 yıl önce semptomlar başlayabilir Kanama durumunda akut kötüleşme: En sık ependimomlarda Ağrı ve kuvvet kaybı – Sıklıkla beraber görülür Servikal: Üst ekstremite semptomları Torasik: Spastisite ve duyu (uyuşukluk) Lomber: Bel ve bacak ağrısı Ürogenital ve anorektal disfonksiyonu erken dönemde olma meyilindedir

26 Teşhis ve Tedavi MRI Cerrahi

27 Omurganın Primer Tümörleri
Selim ve Habis Omurganın osseöz, kıkırdak ve fibröz elemanlarından kaynaklanırlar Nadirdirler

28 Selim Tümörler Osteoid osteom Osteoblastom Osteokondrom
Dev hücreli tümörler Anevrizmal kemik kistleri Eosinofilik granülom Hemanjiom

29 Osteoid osteom Selim Çocuk ve genç erişkin : 10-25 yaş
Lamina ve pedikül gibi arka kolon elemanları daha sık tutulur Lomber- en sık Servikal Torasik Sakral segmentler

30 Osteoid osteom Bel ağrısı- en sık semptom
Dinlenmekle azalmayan, gece şiddetlenen ve Asprin ile azalan Defisit: % 0-25 Erişkinde ağrılı skoliyozun en sık nedeni Geç teşhis konur Çocukta ve genç erişkinde 6 haftadan fazla süren ağrı durumunda şüphelenilmelidir Direkt grafiler ilk görüntüleme yöntemi olmalıdır BT ve radyoaktif technetium tanıda faydalıdır Tedavi : Semptomatik

31 Osteoblastomlar Agressif selim tümörlerdir Omurgada sık görülür
> % 50 skoliozla beraberdir % yaş altında Omurga arka elemanları tutulumu Servik = Torak = Lomber Büyük boyut nedeniyle defisit sıktır Ağrılı skoliyoz Osteoid osteoma göre daha çok nükseder Tanı: BT veya direkt grafi yardımcıdır ama kesin tanı patoloji ile konulur

32 Osteokondromlar En sık kemik tümörleridir Selimdirler
Tek veya çok sayıda Habis dejenerasyon görülebilir Kıkırdak kaynaklıdır Arka elemanlar ve özellikle spinoz proces tutulur Nadiren ağrılıdır

33 Dev Hücreli Tümörler Selim Genç erişkinde metafiz ve epifiz tutulumu
Omurgada korpus tutulur En sık torasik omurga Nüks (% 50) (% 15) metastaz Cerrahi tedavi

34 Anevrizmal Kemik Kistleri
Selim yaş Arka elemanlar (% 60) Lomber bölgede sık Bel ağrısı : ana semptom Defisit sıktır (% 55) Osteoblastom ve osteoid osteom gibi ağrılı skoliyoz yapar Cerrahi Radyoterapi adjuvan olarak verilebilir.

35 Eosinofilik Granülom En sık 2. dekadda görülür
Tekil veya sistemik hastalık ile beraber olabilir Akut formu: Letterer-Siwe Kronik: Hand-Schüller-Christian 5 ve 10 yaşta pik yapar Akut sırt ağrısı Torasik omurga tutulumu Sistemik ise kemoterapi diğer türlü Cerrahi tedavi

36 Hemanjiomlar Selim Vasküler kökenli Sıklıkla insidentaldir
> % 50 omurga ve kafatasında görülür Torakolomber veya lomber Direkt grafide : vertikal çizgilenmeler Patolojik kırıklar Bası durumunda cerrahi

37 Habis Tümörler Osteosarkom Kondrosarkom Ewing Sarkomu Multiple Myelom
Lenfoma

38 Osteosarkom Nadir Omurgada saptanırsa ya ekstremiteden metastaz ile veya radyoterapi sonrası veya Paget’s hastalığı nedendir İleri yaş Arka elemanların ve korpusun litik veya destrüktif lezyonu Cerrahi + radyoterapi

39 Kondrosarkom Uzun kemiklerde ve pelviste sıktır. Omurga tutulumu da sıktır 40 – 70 yaş Primer veya mevcut enkondrom veya osteokondroma sekonder görülebilir Yavaş veya agresif seyirli olabilir Sadece Cerrahi tedavi

40 Ewing’s Sarkomu Kemiğin habis küçük hücreli tümörü
Çocukluk ve ergenlik çağı Prognoz kötü En sık ilk 2 dekadda Subfebril ateş, anemi, lökositoz ve yüksek sedimentasyon Osteomyelit ile karıştırılır Cerrahinin yeri sınırlı Kemoterapi + radyoterapi önerilir

41 Multiple Myelom Erişkin çağın en sık habis kemik tümörü > 50 yaş
Plazma hücre tümörü olması nedeniyle yaygın tutulum yapar Normositik-normokromik anemi Yüksek sedimentasyon Litik-güve yeniği görünümü Birincil tedavi: Kemoterapi

42 Lenfoma Diğer lenfomalara benzerdir Erişkin çağ
Omurgada vertebra korpusunda Litik lezyonlar Teşhis: Biyopsi Birincil Tedavi: radyoterapi Kemo + Radyotx: Surviyi arttırmaktadır


"Spinal Tümörler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları