Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Spinal tümörlerin % 15’i  Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller 2. Ekstra-dural 3. İntra veya ekstra dural olabilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Spinal tümörlerin % 15’i  Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller 2. Ekstra-dural 3. İntra veya ekstra dural olabilen."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6  Spinal tümörlerin % 15’i  Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller 2. Ekstra-dural 3. İntra veya ekstra dural olabilen metastatik tümörler

7  Omurilik tümörlerinin 2/3 ‘ünü oluştururlar  Genellikle selim ve cerrahiye uygunlar 1. Sinir kılıfı tümörleri : % 40 2. Menenjiomlar : % 40 3. Filum terminale ependimomları : % 15 4. Diğer : % 5

8  Tüm intradural tümörlerin % 25’i  İnsidans: 0.3-0.4 / 100,000  Çoğunluğu tekil şıvannomlardır  40 - 60 yaş  Erkek = Kadın  Dorsal sinir kökü  Sıklıkla intradural: % 70

9 % 30 Dambıl şeklinde

10 Şıvannom Nörofibrom

11  % 10: epidural veya paraspinal  İntradural kök segmentinin kısa olması nedeniyle servikal bölgede transdural büyüme görülür  % 1: Perivasküler sinir kılıfından intramedüller olarak  % 2.5: habis tip (özellikle NF’li hastalarda). Bu hastalarda beklenen yaşam süresi 1 yılın altındadır

12  Şıvannom  Patoloji: Palisad oluşumu (Antoni-A) gösteren pürüzsüz kitleler  Stellate-hücreler (Antoni-B): nadir  Çoklu lezyon (Şıvannomatozis): NF2.  Nörofibrom  Normal ve anormal doku ayırımını zorlaştıran fuziform tipte büyüme paterni  NF1’de sıktır  Birden fazla ise : NF teşhisi

13  Araknoid cap hücreleri  5-7. dekad arası sık  K > E (% 85’i kadın)  % 80 oranında torasik bölgede  Üst servikal ve foramen magnum seviyeleri de nadir değil  Sıklıkla intradural fakat % 10’unda intra- ve ekstra dural beraber.

14  Kranialdekinin aksine pial yayılım görülmez  Total çıkarımı kolaydır  Çok büyük boyuta gelmeden semptom verirler

15  % 40’ı filum terminaleden  Sıklıkla intradural  Ayırıcı tanı: Astrositom, Oligodendr., paragangliom  30-50 yaş  E > K.  Miksopapiller: En sık  Selimdirler fakat genç yaşta agresif olabilirler.

16  Dermoidler  Epidermoidler  Lipomlar  Teratomlar  Nöroenterik nöral kistler  Torakolomber ve lomber segmentlerde.  intra- veya ekstra-meduller  Neoplastik olmayan lezyonlar: araknoid kistler, intraspinal anevrizmalar, sarkoidoz, tüberkülom, vb.

17  Yavaş gelişir  Lokal ağrı  Artmış kafaiçi basıncı gibi bası bulguları  Kuvvet kaybı (kol ya da bacak)  Etkilenen bölgede veya altında duyu kaybı  Brown-Sequard Sendromu: kontrlateral spinotalamik yol (duyu kaybı), ipsilateral kortikospinal yol (kuvvet kaybı) ve arka kolon (vibrasyon ve pozisyon algısı kaybı)

18  Torasik etkilenme : uzun-trakt bulguları  Önce kuvvet kaybı sonra spastisite  Ayak bileği ve başparmağında dorsifleksiyon kaybı  Yürüyüş ataksisi  Geç dönemde: barsak ve mesane işlev kaybı  Kauda equina tümörleri: Yatar pozisyonda ağrı şiddetinde artış

19  MR  Cerrahi

20  Ependimomlar: % 45  Astrositomlar : % 40 (Oligodendr.,Ganglogliom, nörositom ve subependimom).  Hemanjioblastom: % 5  Diğer: % 10 (metastatik,inf, vasküler., vb)

21  En sık görülen  Orta yaş  K = E  Syrinks: % 65 Özellikle servikalde  NF2  Hepsi selimdir 1. Selüler 2. Epiteliyal 3. Tanysitik (fibriller) 4. Subependimoma 5. Miksopapiller 6. Karışık tip

22  Tüm MSS astrositomlarının % 3’ü  İlk 3 dekad  Pediatrik çağda en sık (Tüm intramedüller tümörlerin % 90’ı)  Servikal veya servikotorasik bileşkede (% 60)  Syrinks oluşumu sıktır  NF1

23  % 3-8  % 15-25: von Hippel- Lindau Sendromu  Her yaşta görülebilir Erken çocukluk çağında nadirdir.  Selim-vasküler  Sınırları belirgin

24  Lipomlar: En sık disembryojenik tümörlerdir ve tüm intramedüller tümörlerin %1’ini oluştururlar  Metastazlar: % 5 (Akciğer, meme)  Melanositoma  Melanom  Fibrosarkom  Primitif nöroektodermal tümörler  Kavernöz malformasyonlar  Amyloid anjiopatiler  Vasküler lezyonlar

25  Değişkendir  Erken dönemde: Non-spesifik  Teşhisten 3-4 yıl önce semptomlar başlayabilir  Kanama durumunda akut kötüleşme: En sık ependimomlarda  Ağrı ve kuvvet kaybı – Sıklıkla beraber görülür  Servikal: Üst ekstremite semptomları  Torasik: Spastisite ve duyu (uyuşukluk)  Lomber: Bel ve bacak ağrısı  Ürogenital ve anorektal disfonksiyonu erken dönemde olma meyilindedir

26  MRI  Cerrahi

27  Selim ve Habis  Omurganın osseöz, kıkırdak ve fibröz elemanlarından kaynaklanırlar  Nadirdirler

28  Osteoid osteom  Osteoblastom  Osteokondrom  Dev hücreli tümörler  Anevrizmal kemik kistleri  Eosinofilik granülom  Hemanjiom

29  Selim  Çocuk ve genç erişkin : 10-25 yaş  Lamina ve pedikül gibi arka kolon elemanları daha sık tutulur  Lomber- en sık  Servikal  Torasik  Sakral segmentler

30  Bel ağrısı- en sık semptom  Dinlenmekle azalmayan, gece şiddetlenen ve Asprin ile azalan  Defisit: % 0-25  Erişkinde ağrılı skoliyozun en sık nedeni  Geç teşhis konur  Çocukta ve genç erişkinde 6 haftadan fazla süren ağrı durumunda şüphelenilmelidir  Direkt grafiler ilk görüntüleme yöntemi olmalıdır  BT ve radyoaktif technetium tanıda faydalıdır  Tedavi : Semptomatik

31  Agressif selim tümörlerdir  Omurgada sık görülür  > % 50 skoliozla beraberdir  % 80 30 yaş altında  Omurga arka elemanları tutulumu  Servik = Torak = Lomber  Büyük boyut nedeniyle defisit sıktır  Ağrılı skoliyoz  Osteoid osteoma göre daha çok nükseder  Tanı: BT veya direkt grafi yardımcıdır ama kesin tanı patoloji ile konulur

32  En sık kemik tümörleridir  Selimdirler  Tek veya çok sayıda  Habis dejenerasyon görülebilir  Kıkırdak kaynaklıdır  Arka elemanlar ve özellikle spinoz proces tutulur  Nadiren ağrılıdır

33  Selim  Genç erişkinde metafiz ve epifiz tutulumu  Omurgada korpus tutulur  En sık torasik omurga  Nüks (% 50)  (% 15) metastaz  Cerrahi tedavi

34  Selim  20 - 30 yaş  Arka elemanlar (% 60)  Lomber bölgede sık  Bel ağrısı : ana semptom  Defisit sıktır (% 55)  Osteoblastom ve osteoid osteom gibi ağrılı skoliyoz yapar  Cerrahi  Radyoterapi adjuvan olarak verilebilir.

35  En sık 2. dekadda görülür  Tekil veya sistemik hastalık ile beraber olabilir  Akut formu: Letterer- Siwe  Kronik: Hand-Schüller- Christian  5 ve 10 yaşta pik yapar  Akut sırt ağrısı  Torasik omurga tutulumu  Sistemik ise kemoterapi diğer türlü Cerrahi tedavi

36  Selim  Vasküler kökenli  Sıklıkla insidentaldir  > % 50 omurga ve kafatasında görülür  Torakolomber veya lomber  Direkt grafide : vertikal çizgilenmeler  Patolojik kırıklar  Bası durumunda cerrahi

37 1. Osteosarkom 2. Kondrosarkom 3. Ewing Sarkomu 4. Multiple Myelom 5. Lenfoma

38  Nadir  Omurgada saptanırsa ya ekstremiteden metastaz ile veya radyoterapi sonrası veya Paget’s hastalığı nedendir  İleri yaş  Arka elemanların ve korpusun litik veya destrüktif lezyonu  Cerrahi + radyoterapi

39  Uzun kemiklerde ve pelviste sıktır. Omurga tutulumu da sıktır  40 – 70 yaş  Primer veya mevcut enkondrom veya osteokondroma sekonder görülebilir  Yavaş veya agresif seyirli olabilir  Sadece Cerrahi tedavi

40  Kemiğin habis küçük hücreli tümörü  Çocukluk ve ergenlik çağı  Prognoz kötü  En sık ilk 2 dekadda  Subfebril ateş, anemi, lökositoz ve yüksek sedimentasyon  Osteomyelit ile karıştırılır  Cerrahinin yeri sınırlı  Kemoterapi + radyoterapi önerilir

41  Erişkin çağın en sık habis kemik tümörü  > 50 yaş  Plazma hücre tümörü olması nedeniyle yaygın tutulum yapar  Normositik-normokromik anemi  Yüksek sedimentasyon  Litik-güve yeniği görünümü  Birincil tedavi: Kemoterapi

42  Diğer lenfomalara benzerdir  Erişkin çağ  Omurgada vertebra korpusunda  Litik lezyonlar  Teşhis: Biyopsi  Birincil Tedavi: radyoterapi  Kemo + Radyotx: Surviyi arttırmaktadır


" Spinal tümörlerin % 15’i  Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller 2. Ekstra-dural 3. İntra veya ekstra dural olabilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları