Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D-… NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D-… NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER."— Sunum transkripti:

1 D-… NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

2 ÖRNEK-1 Serap ÖNER BİLEN
KENTSEL DIŞ MEKANLARIN TASARIMINDA ANTROPOMETRİK VERİLERE BAĞLI OLARAK PEYZAJ ELEMANLARININ ANKARA ÖRNEĞİNDE ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI (Doktora Tezi), Ankara 2004. BİLEN, S.Ö. (2004) Kentsel Dış Mekanların Tasarımında Antropometrik Verilere Bağlı Olarak Peyzaj Elemanlarının Ankara Örneğinde Araştırılması, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı (Doktora Tezi).

3 GİRİŞ Örnek-1 Ergonomi, insanın yaşadığı ortamın ve onun kullandığı her türlü araç ve donanımın insana ve topluma uygun olmasını amaçlar (Duyar, 1995). Bu amaç doğrultusunda, ergonominin dayandığı bilim dallarından biri olan antropometri, insan vücudunun ölçüleri ile ilgilenir. … Dolayısıyla insan ile uyumlu çevreler oluşturma noktasında peyzaj mimarlığı disiplininde de antropometri bilim dalından yararlanılarak, insan ile onun kullandığı donanımın optimum etkileşimi sağlanmalıdır. … Yapılan araştırmalar, ülkemizde kentsel mobilyaların üretimiyle ilgilenen kuruluşların, Türk insanının ölçülerine uygun bir boyutlandırma kullanmadıklarını, genellikle Alman insanını göz önüne alarak yapılmış bir çalışma olan Neufert’teki ölçülere göre tasarım yaptıklarını göstermiştir. … Türkiye’de bugüne kadar yapılmış [az sayıdaki] antropometrik çalışmanın amacı Türk insanına ait antropometrik verilerin mühendislik çalışmalarında kullanılmasıdır. Bu tezin amacı, bu yolda bir katkı sağlamak üzere, mevcut antropometrik verilerin peyzaj mimarlığı bakış açısıyla yorumlanmasıdır.

4 GİRİŞ Örnek-1 devam Araştırmanın birinci bölümünde; araştırmanın amacına, antropometri’nin peyzaj mimarlığındaki önemine ve konu ile ilgili yapılmış olan önceki çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölüm olan “Kuramsal Temeller”de; araştırmanın dayandırıldığı temeller ve bu temellere ait tanımlamalara … yer verilerek peyzaj mimarlığında antropometri kavramı açıklanmıştır. Üçüncü bölüm olan “Materyal ve Yöntem”de; araştırmanın ana materyalini oluşturan Türk insanına ait antropometrik ölçüler ile diğer ülkelere ait ulaşılabilen antropometrik ölçülerin kaynak tanıtımlarına yer verilmiştir. …Türkiye ile diğer ülkelerin … karşılaştırılması için gerekli istatistik yönteme yer verilmiştir. Dördüncü bölüm olan “Araştırma Bulguları”nda; … Türk insanına ait elde edilen antropometrik ölçüler ile diğer ülkelerin antropometrik ölçülerine tablolar halinde yer verilerek, farklılık ve benzerliklerin tespiti için istatistik yöntem olarak z testi uygulanmıştır. Beşinci bölüm olan “Tartışma ve Sonuç”ta; tespit edilen bulgularla bağlantılı olarak, Ankara-Çankaya örneğinde bazı peyzaj elemanları ile ilgili karşılaştırma ve yorumlar yapılmıştır.

5 ÖRNEK-2 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI’NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI’NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA, KASIM 2007 YÖNÜGÜL,Y. (2007) İstanbul'daki İçmesuyu Havzaları’nın Önemi, İçme Suyu Koruma Havzaları’nda Yaşanan Sorunlar, İdari Yargıya İntikal Etmiş Uyuşmazlıklar, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

6 İÇİNDEKİLER [ÖRNEK 2 devam] Sayfa
ÖZET iv TEŞEKKÜR viii İÇİNDEKİLER ix ÇİZELGELERİN LİSTESİ xiii SİMGELER VE KISALTMALAR xiv 1. GİRİŞ 2. SU KAYNAKLARI 3. KURAMSAL, YASAL VE YÖNETSEL ÇERÇEVE 4. İÇME SUYU HAVZALARI’NIN DOĞAL EKOSİSTEM AÇISINDAN ÖNEMİ 5.-İSTANBUL'DAKİ İÇME SUYU HAVZALARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE NEDENLERİ 6. İSTANBUL’DAKİ İÇME SUYU KORUMA HAVZALARINDA UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLARDAN İDARİ YARGIDA DAVA KONUSU OLMUŞ UYUŞMAZLIK ÖRNEKLERİ 7. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYNAKLAR EKLER EK-1. İstanbul’daki İçme Suyu Havzaları EK-2. İstanbul’daki İçme Suyu Havzaları ve Koruma Kuşakları

7 GİRİŞ Örnek-2 devam … Özellikle büyük kentler için içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan su havzaları, aşırı kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır. Havza içerisinde yapılaşmalar ve endüstriyel yerleşimlerin kontrolsüz bir biçimde yayılması, su kaynaklarının kirlenmesi açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. … Su havzalarından sorumlu yetkili idarelerin havzaların ıslahına yönelik aldığı kararların uygulanmaması halinde, çok yakın bir gelecekte bu havzaların içme suyu havzası olma özelliğini yitirmesi oldukça yüksek bir ihtimal olarak görünmektedir. İstanbul'daki içme suyu havzalarında yasal olmayan bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Yaşanan bu kentleşmenin hiç olmazsa kentin yaşam kaynaklarından mümkün olduğunca uzak tutulması gerekirken, bunun tam tersi bir yaklaşım benimsenmiştir. … Yaşanan tüm bu sorunlar ile iç içe bulunan içme suyu havzalarının İstanbul için taşıdığı yaşamsal önem, kentleşme sürecinin ve bu alanlarda uygulanan çevre ve planlama politikalarının, yaşanan sorunların çözümüne yönelik getirilen önerilerin, ivedilikle yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

8 GİRİŞ Örnek-2 devam Bu gereklilikten hareketle bu çalışmada, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilemez bir unsur olan içme suyunun toplandığı içme suyu havzalarının canlılar ve ekosistem için önemi ortaya konularak, İstanbul’daki içme suyu havzalarının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi için öncelikle eldeki verilerle iyi bir durum tespiti yapılmaya çalışılmış, uygulamada çıkan somut, yasal, yönetsel ve yargısal problemler göz önünde bulundurularak çözüme yönelik öneriler sunulmuştur ki bununla da içme suyunun ve İstanbul’daki içme suyu havzalarının İstanbul için taşıdığı yaşamsal önemi gereği ilgili tüm birimlerin sorumluluklarından taviz veremeyeceğinin vurgulanması amaçlanmıştır. Tez çalışmasının yöntemini İstanbul’daki içme suyu havzalarının mevcut durumunun ortaya konularak uygulamanın analizi oluşturmaktadır.

9 GİRİŞ Örnek-2 devam Bu çalışmada öncelikle … havzaların mevcut durumu hakkında bilgi verilerek, bilinmesi gerekli kavramlar tanımlanarak, konu hakkında genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; Türkiye’deki "içme suyu havzası" kavramıyla ilgili yasal mevzuat hakkında genel olarak açıklamalar yapılarak, İstanbul’daki içme suyu havzalarının korunmasına yönelik yasal çerçeve ve sıkıntılar tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise; verilen genel bilgilerden sonra içme suyu havzalarının ekosistem için önemi irdelenerek, İstanbul örneği ve bu alanlarda yaşanılan sorunlar incelenmiştir. Daha sonraki bölümde ise; İdari yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklardan örnekler verilerek, bu örneklerde sorunların ne yönde çözümlendiği karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise, sorunların çözümü için belirli önerilerde bulunulmuştur.

10 Örnek-2 devam 2. SU KAYNAKLARI 2.1. Dünya’da Durum 2.2. Türkiye'de Durum 2.3. İstanbul’da Durum İstanbul’da fetih öncesi yapılan su tesisleri Osmanlı dönemi su tesisleri Müteferrik sular Su şirketleri İstanbul Sular İdaresi dönemi İSKİ dönemi İstanbul’da mevcut su kaynakları 3. KURAMSAL, YASAL VE YÖNETSEL ÇERÇEVE 3.1. Genel Kavramlar ve Tanımlar 3.2. İçme Suyu Havza Alanlarında Koruma ile İlgili Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler Uluslararası düzenlemeler Anayasal düzenlemeler Kanunlar İdari düzenlemeler ve yönetmelikler

11 Örnek-2 devam 4.- İÇME SUYU HAVZALARI’NIN DOĞAL EKOSİSTEM AÇISINDAN
ÖNEMİ 4.1. İçme Suyu Havzalarının Açık Alan Ekosistemi Açısından Önemi 4.2. İçme Suyu Havzalarının Orman Ekosistemi Açısından Önemi 4.3. İçme Suyu Havzalarının Kent Ekosistemi Açısından Önemi İçme suyu havzalarının iklimi düzenleyici etkileri İçme suyu havzalarının hava kirliliğini düzenleyici etkileri 4.4. Plansız Kentleşme ve Yanlış Arazi Kullanımının İçme Suyu Havzası Ekosistemi Üzerindeki Etkileri Kentleşme ve çevre kirlenmesinin içme suyu havzası ekosistemi üzerindeki etkileri Endüstriyel kuruluşların içme suyu havzası ekosistemine etkisi Konut yerleşmelerinin içme suyu havzası ekosistemine etkisi Tarımsal faaliyetlerin içme suyu havzası ekosistemine etkisi Atık Depolama Alanlarının İçme Suyu Havzası Ekosistemine Etkisi Erozyon Alanlarının İçme Suyu Havzası Ekosistemine Etkisi Atmosferdeki Kirleticilerin İçme Suyu Havzası Ekosistemine Etkisi

12 Örnek-2 devam 7. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 7.1. İçme Suyu Havzalarında Tam Yetkili ve Sorumlu Tek Bir İdare Oluşturulması 7.2. Planlama Yetkilerinin Netleştirilmesi 7.3. İstanbul’daki İçme Suyu Havzalarında Planlama Sürecinin Başlatılması 7.4. İstanbul Metropoliten Yönetim Birimi'nin Kurulması 7.5. Ülke Genelinde Fiziki Planlama Sürecine Geçilmesi 7.6. Doğal Ekosistem Özellikleri Kazandırma ile ilgili Öneriler

13 ÖRNEK-3 GÜVENAL, B., ÇABUK, A. ve YAVUZ, M. (2005) “Trafik Kazaları Verilerine Bağlı Olarak CBS Destekli Ulaşım Planlaması: Eskişehir Kenti Örneği” Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Kasım 2005, İTÜ – İstanbul, s Trafik Kazaları Verilerine Bağlı Olarak CBS Destekli Ulaşım Planlaması: Eskişehir Kenti Örneği

14 ÖRNEK-3 devam Özet Anahtar kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Ulaşım Planlaması, Uzaktan Algılama, Trafik Kazaları 1 Giriş 2 Ulaşım ve Planlaması 2.1 Tarihsel Gelişim 2.2 Günümüz Sorunları 2.3 Ulaşım Politikaları 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi Sistemleri 4. Ulaşım Bilgi Sistemleri 4.1.Planlama Bilgi Sistemi 4.2 Trafik Suçları Bilgi Sistemi Oluşturulması 4.3. Ulaşım Planlaması Karar Destek Sistemi Oluşturulması 5. Sonuçlar Kaynaklar

15 ÖRNEK-3 devam Giriş Genel olarak büyükşehirlerimizin bütününde ulaşım alternatiflerinin azlığı ve ulaşım talebinin yoğunluğu nedeni ile yaya ve taşıt trafiğinde kapasitenin üzerinde bir kullanım vardır. Yaya ve taşıt tarfiğinin pek çok nokatada kesişiyor olması yaya ve taşıt güvenliğini tehlikeye atarak, kaza riskini arttırmaktatır. Bu bildiride, Eskişehir kent bütününde ulaşım alternatiflerini coğrafi bilgi sistemleri kullanarak ortaya koyarak kaza riskini en aza indirmek amaçlı yürütülmekte olan bilimsel çalışmaya dayalı bulgular örneklenmeye çalışılacaktır.

16 ÖRNEK-3 devam 2.2 Günümüz Sorunları
… Sonucunda tarihsel merkezler yıkılma ve tahrip edilme yoluna gidilebilmektedir. … Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir. … Günümüz kentlerindeki bir başka sorun ise, gürültü kirliliğidir. … 2.3 Ulaşım Politikaları Kent merkezlerinde ulaşım sistemleri için getirilen çözüm önerilerinde çevre sağlığına önem verilmelidir. Ancak çoğu zaman sadece yol ve taşıt için getirilen çözümler sorunu çözmemektedir. … Kent merkezleri için ulaşım alternatifleri ve politikaları belirlemeden önce ulaşım alternatiflerini Özel Otomobil, Taksi-Dolmuş, Minibüs, Otobüs, Raylı Sistemler, Yaya ve Bisiklet Ulaşımı şeklinde gruplar halinde değerlendirmek gereklidir.

17 ÖRNEK-3 devam 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kent Bilgi Sistemleri
… Sonuç olarak coğrafi bilgi sistemleri, verilerin, bilgi sistemine entegre edilmesi (sayısal ortama aktarılması), sayısal ortamda düzenlenmesi, yönetilmesi ve daha sonra çalışama amacına göre analiz ve sorgulama yapılması, yapılan sorgulamaların görselleştirilmesini sağlayan sistemlerdir. … Mevcut sistemde bu veriler kağıt, indeks, kart v.b. Ortamlarda saklanmaktadır. Bu klasik yaklaşım, verilerin işlenmesi, depolanması, güncelleştirilmesi, analizi ve sunulması için yeterli değildir. … Bu gerçekler, bilgi yönetimi ve yönetim düzenekleri oluşturma gereğini ortaya çıkarmış, yerel yönetimler sorunlarını çözebilmek ve kente hakim olabilmek için bilgi sistemleri oluşturmaya yönelmişlerdir (Çete, Yomralıoğlu, 2002).

18 ÖRNEK-3 devam 4. Ulaşım Bilgi Sistemleri 4.1.Planlama Bilgi Sistemi
Bu kapsamda bu proje kapsamında yapılacak iş, sadece mevcut coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerine planlama bilgi sistemini oluşturmaktır. 4.2 Trafik Suçları Bilgi Sistemi Oluşturulması Şekil 1. Kaza Kayıtlarının Düzenlenmesine İlişkin Örnekler Şekil 3. Kaza Kayıtlarının Düzenlenmesine İlişkin Örnekler, CBS ortamında kaza istatistikleri

19 ÖRNEK-3 devam 5. Sonuçlar Gelişen teknolojik olanaklara bağlı olarak Coğrafi Bilgi Sistemi pek çok hizmet alanında kaçınılmaz hale gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çıkış noktası olan planlama çalışmaları, bu kapsamda değerlendirilen verilerin çok çeşitlilik göstermesi ve çok fazla miktarda veriyi aynı anda değerlendirme zorunluluğu bulunması nedeniyle CBS’nin içerdiği araçlardan en fazla yararlanan hizmet alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda ulaşım planlaması hizmeti, yine kentsel verilerin çokluğu nedeniyle CBS’den etkin olarak yararlanmak durumunda olan bir alandır. CBS’nin bu anlamda etkin olarak kullanılması hem verilen hizmetin kalitesini dolayısıyla insanların yaşam kalitesini yükseltecek, hem de trafik sorunlarının ve kazalarının en aza indirilmesi için etkili olabilecektir.

20 ÖRNEK-3 devam Kaynaklar
Tezer, A., (1990), “Tarihi Şehir Merkezlerinde Koruma Ulaşım Etkileşimi Sorunlar Çözümler ve Beyoğlu Örneği”, Yüksek Lisans Tezi , İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye Freund, P., Martin, G., (1996), “Otomobilin Ekolojisi”, Çev. Gürol Koca, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Atık, E., (Aralık 2001), “Otmobil Kullanımını Etkileyen Mekansal ve Ekonomik Etkenler, Çayyolu Örneği”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi. “Karayolu Ulaştırması Alt Komisyon Raporu”, (Nisan, 1995), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. Elker, C., (1994), “Tarihi Kent Merkezlerinde Çağdaş Ulaşım Politikaları”, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara. Keskin, A., (1992), “Toplu Taşıma Sistemleri”, İ.T.Ü. Yayınları, Yayın No: 1487, İstanbul.

21 ÖRNEK-3 devam Farklı Mimari Biçimlerdeki Kafe/Pastane Mekânlarının
Kullanıcıların Algı-Davranışsal Performansı Üzerine Etkisi Kemal YILDIRIM*, M. Lütfi HİDAYETOĞLU**, Ahmet ŞEN* Politeknik Dergisi, Cilt:10 Sayı: 3 s , 2007

22 1. GİRİŞ Mimari mekânların çekiciliği, ferahlığı ve hoşluğu üzerine yapılan araştırmaların küçük bir bölümünde iç mekânın geometrik biçimi (kare, dikdörtgen, daire vb.), boyutları ve mekânın açık/dolaşım yâda kapalı alanları gibi mimari özelliklerinin kullanıcıların algı-davranışsal performansına olumlu/olumsuz etkileri üzerine odaklanmıştır (1–7). … Sonuçta, genel olarak; yapılan bu çalışmalardan aynı fiziksel büyüklükte fakat farklı geometrik biçimlerdeki (kare, dikdörtgen vb.) mekânların algılama büyüklüklerinin birbirinden farklı olabileceği anlaşılmaktadır.

23 Araştırmanın varsayımı [Araştırmanın Hipotezi]ı: …
“Kullanıcılar, dikdörtgen şeklindeki mimari biçime sahip olan kafe-pastane mekânını kare şeklindeki mimari biçime sahip olan mekâna oranla özgürlük, planlama ve çekicilik etmenleri kapsamında daha olumlu algılayarak yorumlayacaklardır.”

24 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 2.1. Denekler Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümünün son sınıfında öğrenim gören 20-25 yaşları arasında 73 erkek öğrenciden faydalanılmıştır. Bu öğrencilere iki farklı mimari biçime sahip kafe-pastanenin fiziksel çevre koşullarını olumlu/ olumsuz algılamalarını değerlendirmek üzere ayrıntılı bir anket uygulanmıştır

25 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 2.2. Deney Ortamı

26 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 2.3. Anketin Tasarımı ve Uygulanışı Anketin tasarımında daha önce Berlyne (19), İmamoğlu (2), Ertürk (20), Fiedler (21), Green (22), İmamoğlu (23), Kaya ve Weber (24), Başkaya vd. (25) ve Yıldırım vd. (18) tarafından yapılan araştırmalarda geçerli ve güvenilir bulunmuş ölçeklerden faydalanılmış ve olumludan olumsuza doğru sıralanmış 12 sıfat çiftinden oluşan beş basamaklı anlamsal farklılaşma ölçeği kullanılmıştır.

27 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 2.4. İstatistiksel Analiz Deneklerin algı-davranışsal değerlendirmeleri “bağımlı değişken” olarak kabul edilmiştir. Mimari mekânın biçimi ise “bağımsız değişken” olarak kabul edilmiştir. Tanımlanmış olan bu bağımlı değişkenlere ait sıfat çiftlerinin ortalama ve standart sapma değerleri tespit edilmiştir.

28 3. BULGULAR 3.1. Deneklerin Davranışsal Değerlendirmeleri

29 3. BULGULAR 3.1. Deneklerin Davranışsal Değerlendirmeleri

30 3. BULGULAR 3.1. Deneklerin Davranışsal Değerlendirmeleri

31 3. BULGULAR 3.1. Deneklerin Davranışsal Değerlendirmeleri


"D-… NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları