Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6552 sayılı Kanunun Vergi ve Sigorta dışındaki hükümleri Kabul Tarihi: 10/9/2014 Not: Yasa metinleri mümkün olduğunca kısaltılmış ve akılda kalıcı bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6552 sayılı Kanunun Vergi ve Sigorta dışındaki hükümleri Kabul Tarihi: 10/9/2014 Not: Yasa metinleri mümkün olduğunca kısaltılmış ve akılda kalıcı bir."— Sunum transkripti:

1 6552 sayılı Kanunun Vergi ve Sigorta dışındaki hükümleri Kabul Tarihi: 10/9/2014 Not: Yasa metinleri mümkün olduğunca kısaltılmış ve akılda kalıcı bir dile çevrilmiştir. Bazı maddelerin çevrimi, yazılmasından zor olduğu için aynen alınmıştır. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR1

2 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR2 6552 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler

3   Kanunun 218 inci maddesine eklenen fıkralar ile;  -Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218/A maddesi yeniden düzenlenerek, işletme hakkı devredilen gümrük kapılarının devir yöntemi, değer tespit komisyonunun çalışma usul ve esasları ile üyeleri açıkça tanımlanmıştır. (Madde: 113) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR3  4458 SAYILI GÜMRÜK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4   Kanununun 26 ncı maddesine eklenen;  “(10) İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir.” şeklindeki fıkra ile işveren sendikalarınca dayanışma ve yardım fonu oluşturabilme ve işçilerin sigorta primlerinin işveren payının bu fondan karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır. (Madde: 19)    Kanununun 41 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “yüzde üçünün” ibareleri “yüzde birinin”; 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde üçünden” ibaresi “yüzde birinden”, dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde üçünü” ibaresi “yüzde birini” olarak değiştirilerek yapılan düzenleme ile sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olmak için en az yüzde 3 üyeye sahip olma koşulu yüzde bir’e indirilmiştir. (Madde: 20)    Kanununa eklenen;  “EK MADDE 1 – 41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde bir üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde üç olarak uygulanır.” şeklindeki ek madde ile Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye olmayan işçi sendikaları için en az yüzde bir üye şartının yüzde üç olarak uygulanması için düzenleme yapılmıştır. (Madde: 21) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR4  6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5   Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilerek;  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanların veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancıların uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanması düzenlenmiştir.(Askerlik,Seçme seçilme,Kamu görevine girme, Araç ithalat muafiyeti)  Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin veya işverenin talebiyle ya da mevzuatta yer alan gerekçelerle iptal edilebilecek ve çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, çıkışları İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. (Madde: 22) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR5  4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6   Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen;  “h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.” şeklindeki bent ile süresiz çalışma izinlerinin harçtan muaf tutulması sağlanmıştır. (Madde: 23) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR6  492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7   Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan;  Tabi inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli kıymetli taşlar (pırlanta) özel tüketim vergisi kapsamından çıkarılmıştır. (Madde: 113) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR7  4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8   Kanunun 371 inci temsile yetkili olanlar ile ilgili maddesine eklenen 7. bende göre;  “(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.” şeklindeki fıkra ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanlar, yetki ve sorumluluklarının, yaptıkları pozisyonlara ilişkin görev tanımlarının Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edebilecektir. (Madde: 131)    Kanunun 629 uncu maddesine eklenen;  “(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.” şeklindeki fıkra ile söz konusu ticari vekil veya tacir yardımcılarının şirkete vereceği zarardan Yönetim Kurulu müteselsil sorumlu tutulmuştur. Bu düzenlemelerin limited şirketler için de uygulanabilmesi düzenlenmiştir. (Madde: 132) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR8  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

9  Hükmen münfesih sayılan şirketler için;   Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde” ibaresi “1/7/2015 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesine ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesine imkan tanıyan düzenlemenin 1/7/2015 tarihinde sona erecek olan süresi bir yıl daha (1/7/2015 tarihine kadar) uzatılmıştır. (Madde: 133)   Sermaye artırımını yapmamış şirketler için;   Kanununa eklenen;  “GEÇİCİ MADDE 10 – 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.” şeklindeki geçici madde ile sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde (10.12.2014) yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır. (Madde: 134) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR9  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10  Özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen işçilerden bu kapsamda geçici personel olarak kamu kurumlarına atananlar, her yıl çıkartılan kararnamelerle çalıştırılıyorlardı. Mamafih getirilen hüküm geçici personele kadro tahsisi anlamına gelmediğinden fıkranın ilgili kanuna konması pratikte bir şey değiştirmeyecek. Sadece,BKK'lerle gerçekleştirilen çalıştırma kanuna dayanmış olacak. (Madde 66) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR10 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine eklenen fıkra

11  Aday memur iken hangi disiplin cezalarının ilişik kesilmesine neden olacağı konusunda net bir tanımlama getirilmiş olunuyor. Böylelikle sadece kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan memurun görevine son verilebilecek. Diğer disiplin cezaları bu sonuca yol açmayacak. (Madde 67) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR11 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesi 1.fıkrasında değişiklik

12  Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, 112 acil sağlık hizmetlerine ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ek olarak aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezlerine de nöbet ücreti getiriliyor. Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da 35 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı kadar saatlik nöbet ücreti ödenecek. (Madde 69) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR12 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde değişiklik

13  Maddeye göre, İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecek. (Madde 71) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR13 375 sayılı KHK'ye eklenen ek 17 nci madde

14  Harcıraha hak kazanmak için görevlendirilen yerin memuriyet mahalli dışında olması gerekiyor. Böylece büyükşehir sınırlarının genişlemesi ile buralarda görevlendirilen memurlar için harcırah ödemelerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanıyor. (Madde 89) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR14 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin g) bendinde değişiklik

15  Kamu kurumlarında yönetici kadrolarında çalışanlar ve kolluk kuvvetlerinin kadrolarında çalışanlar için; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde, kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya atanması suretiyle uygulanacak. Söz konusu görev değişikliklerinin telafisi güç veya imkânsız zarar doğurmayacağına hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanmamasına dair durumlarda disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacaktır. Memur hakları dahası insan hakları bakımından 6552 sayılı Kanundaki en olumsuz hüküm olarak bu maddeyi işaretlemek mümkün. Bu madde Danıştay'ı da büyük ölçüde fonksiyonsuz ve fiilen etkisiz kılıyor. İdareyi idari yargı denetiminden çıkarmış oluyor. (Madde 89) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR15 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesi 1.fıkrasında değişiklik

16  Milli Eğitim Bakanlığına 35 bini 2014 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine de çeşitli kadrolar ihdas ediliyor 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR16 6552 sayılı Yasanın 72 nci maddesiyle

17  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları aleyhine başlatılacak rücu işlemlerinde sınırsız olan uygulamayı, zamanaşımı süresi ödeme tarihinden itibaren iki sene, zarara yol açan işlemin tarihinden itibaren on yıl olarak belirleniyor. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR17 6552 sayılı Yasanın 84 üncü maddesiyle

18  5682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevli din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilmesi, 1. dereceden emekli olan belediye başkanlarına ise yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR18 6552 sayılı Yasanın 85 inci ve 86 ncı maddeleri ile

19  öğretmenlerin hizmet sürelerine veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenleniyor. Bunun yanında aday öğretmenliğe atanmak için daha önce “Bakanlıkça ve ÖSYM tarafından” yapılan sınavın “Bakanlık ve/veya ÖSYM tarafından” yapılabileceği düzenlenmiştir. Aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında “yazılı ve sözlü şartı” “yazılı ve/veya sözlü” olarak değiştirilmiştir. Herhalde yetkililer yazılı sınavda bizim görmediğimiz bir sakınca görerek hem yazılı hem de sözlü sınav yapılmasını ortadan kaldırıyor. Bunda yazılı sınavda çok yüksek puan alıp da her nasılsa sözlü sınavda başarılı sayılmayan başvurucuların sızlanma ve şikâyetlerine baştan engel konulmak isteniyor. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR19 6552 sayılı Yasanın 95 inci maddesiyle

20  Başbakanlıkta 380 adet Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu ihdas edilerek, özlük haklarına ve bu kadrolara yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeler yapılmış bulunuyor. Ayrıca söz konusu kadro sayısının yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde diğer kurumlardan, kişilerin muvafakati aranmaksızın atama yapılabileceği düzenleniyor. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR20 6552 sayılı Yasanın 102 ve 103 üncü maddeleriyle

21  Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline çalışma saatleri dışında nöbet görevi verilebilecek. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR21 6552 sayılı Yasanın 117 nci maddesiyle

22  Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilecek. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR22 6552 sayılı Yasanın 119 uncu maddesiyle

23  YÖK maddesi:  1416 sayılı Kanun kapsamında mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenlerden, 2547 sayılı Kanun kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev yapanlardan, Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, Dış burslara dayanılarak gönderilenlerden, eğitimleri esnasında veya mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeden görevden ayrılanlardan talep edilen alacakları, 11.09.2014 tarihi itibariyle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanacak ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulacak. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR23 6552 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesiyle

24  Belediyelerin 2014 yılına ait olup 30 Nisan’dan önce (bu tarih dâhil) tahakkuk eden  vergi, ceza, gecikme faizi, gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınmıştır.  1-Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi  2-Belediyelerin su abonelerinden  3-Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları  Ruhsatlardan kaynaklanan idari para cezaları/bildirgeler (10.12.2014 tarihine kadar ödenmek kaydıyla) 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR24 Belediyeler ile ilgili düzenlemeler

25  İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar yapılandırılan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 taksitte ödeyebileceklerdir.  6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla; . İlçe belediyelerine, . Büyükşehir belediyelerine . Bağlı kuruluşlarına . Köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da yapılandırılmaktadır  Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilirler.  Büyükşehir belediyeleri ve nüfüsü 10.000 i geçen belediyeler, İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR25 Belediyeler ile ilgili düzenlemeler

26  30 Nisan 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlar (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan) ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan TEDAŞ’a olan borçlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR26 ELEKTRİK BORÇLARI İLE İLGİLİ YAPILANDIRMA

27  SMMM ve YMM odalarına aidat borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçları yeniden yapılandırılmaktadır.   Yapılan düzenleme ile ; Borçların asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından (01/10/2014) başlamak üzere birer aylık dönemler hainde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.  Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE Hesaplanmayacaktır.   Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.  Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 11/09/2014 - 30/10/2014 Tarihleri arsında odaya başvurmaları gerekmektedir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR27 SMMM VE YMM ODALARI VE TÜRMOB

28  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Tabi,oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın ( 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR28 TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE TOBB

29  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (11/09/2014) ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın ( 31/12/2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR29 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI VE TESK

30  31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.  Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (131 Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif (331 Hesap-Ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır.  Dolayısıyla ((131+231)-(331+431)) şeklinde bir hesaplamanın yapılması öngörülmektedir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR30 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN; KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA AFFI)

31  Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Kapsar.  Bilanço esasına göre defter tutan GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN AFFINDAN YARARLANAMAZLAR  Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014 beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31/12/2014)  Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.  Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında gözüken kasa fazlalıkları ve ortaklardan alacakları üzerinden beyanda bulunup vergisini ödedikleri dönemde kayıtlarını düzelteceklerdir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR31 Kasa Affı kurallar

32  Beyan edilen tutarlar (vergisi ile beraber) “689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı”na atılmak ve buradan da ilgili dönemin önce geçici vergi beyanına sonra yıllık beyannamelerinde, “Kanunen Kabul Edilmeyen gider” olarak matraha ilave edilerek muhasebeleştirilecektir.  Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.  Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR32 Kasa affı uygulama

33  -Kasa Hesabının ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi  Beyannamenin verildiği tarih ___________________________   689 -DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR  (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi)  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  100 KASA  131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  ___________________________ / ________________________________   - Hesaplanan Verginin tahakkuku:  ___________________________/ _________________________  689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR  (6552 sayılı Kanunun 74.Maddesi)  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  ___________________________ / ______________________________ 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR33 Kasa Affı Muhasebe kaydı

34  Örnek : (X) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 500.000 TL görünmekte olup, dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 31/12/2014 (Beyan daha önceki bir tarih de yapılırsa o tarihteki kasa mevcudu ) tarihi itibarıyla kasa mevcudu 300.000 TL’dir.  Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 500.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 300.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (300.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir.  Bu tutarın 250.000 TL’lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır.   Beyan tutarı: 250.000 TL  Beyan tarihi : 25/12/2014  Son Ödeme Tarihi : 31/12/2014  Hesaplanan vergi: (250.000 x %3=) 7.500 TL  ve beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR34 Kasa Affı Örnek Olay

35  - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi:  ___________________________ 25/12/2014 __________________________   689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 250.000 TL  (6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi)  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  100 -KASA 250.000 TL  ___________________________ / _________________________   ___________________________ 25/12/2014 _________________________   689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 7.500 TL  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)  360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 7.500 TL  ___________________________ / ________________________________ 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR35 Kasa Affı Örnek Olay muhasebe Kaydı

36  Bu tür «TORBA tanımlı» kanunların sonuncusu olması dileğimdir.  Bu kadar karmaşık kanun maddesi, devleti ve vatandaşı yorar.  Devlet kanun yoluyla da olsa, vatandaşı ile aynı dili konuşmalıdır. Kanunların dili sade olmalıdır.  Bu kadar madde için şu söylenebilir; Devletin nede çok bekleyen işi varmış. 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR36 Kanunla ilgili hissi Yorum

37  Soru ve önerileriniz için Soru ve önerileriniz için  info@salihunal.com info@salihunal.com 26.9.2014Salih Ünal CPA/I.AUDITOR37 Teşekkürler


"6552 sayılı Kanunun Vergi ve Sigorta dışındaki hükümleri Kabul Tarihi: 10/9/2014 Not: Yasa metinleri mümkün olduğunca kısaltılmış ve akılda kalıcı bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları