Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMPATIC Projesi Nedir? Prof. Dr. Bülent Yılmaz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMPATIC Projesi Nedir? Prof. Dr. Bülent Yılmaz"— Sunum transkripti:

1 EMPATIC Projesi Nedir? Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Proje Türkiye Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi E-posta:

2 AB ve Bilgi Okuryazarlığı
Bilgi okuryazarlığı , Avrupa Bilgi Toplumu’nun gelecekteki gelişimi için insan-merkezli, kapsayıcı ve kalkınma odaklı önemli bir bileşendir. Herkesin bilgiyi yaratabildiği, ona ulaşabildiği, kullanabildiği ve paylaşabildiği bir toplumda, insanların ve toplulukların,  sürdürülebilir gelişimlerini sağlamaları ve yaşam kalitelerini artırmaları olağandır. Bilgi okuryazarlığı, AB'nin 2010 eğitim ve öğretim yılını da içeren en önemli hedef ve stratejilerini destekleyen önemli bir beceridir. Bu yüzden bütün üye ülkelerde bu konuda uzmanlığın yaygınlaşması ve kaydedilen gelişmeler Avrupa genelinde üst düzeyde bir etki yaratmaktadır.

3 AB ve Bilgi Okuryazarlığı
Ancak, bilgi okuryazarlığı potansiyelinin Avrupa’da yaygın öğrenme sistemleri içinde büyük ölçüde fark edilmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede; Bütün eğitim düzeylerinde eğitim programı bütünlüğü oldukça az görülmektedir.  Bilgi okuryazarlığını eğitim programlarına dahil etmede içeriğe uygunluk ve ilgililik açılarından önemli engeller vardır: 'Komşu' disiplinler ve bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarlığı,  dijital okuryazarlık gibi yaklaşımlarla  ilişkisi  konusunda bir bilinç eksikliği bulunmaktadır.

4 AB ve Bilgi Okuryazarlığı
Elde edilen öğrenmenin olumsuz paydaş algısı bulunmaktadır. Öğretmenlerin  yetkinlik eksikliği söz konusudur. Yetişkinlerin uygunluğu konusunda kaygılar bulunmaktadır. Bilgi okuryazarlığı  Avrupa'da aynı zamanda  eğitimde farklı yaklaşımlara, farklı disiplinlere ve düzeylere göre farklı yollarla yorumlanmakta ve uygulanmaktadır.

5 EMPATIC: Anlamı/Açılımı
Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies Bilgi Becerileri Aracılığıyla Kendi Kendine Öğrenmenin Güçlendirilmesi

6 AB Yaşam Boyu Öğrenme Programının Hedefi
AB, Yaşam Boyu Öğrenme Programının ve bilgi okuryazarlığı ile ilgili diğer programların sonuçlarından etkin bir biçimde yararlanılması için gerekli çerçevenin oluşturulmasını hedeflemektedir.

7 AB Yaşam Boyu Öğrenme Programının Amaçları
Öğrenme sürecinde bilgi okuryazarlığının rolü, önemi ve uygulanabilirliğine yönelik Avrupa’da bu alanda politika geliştiren kişi ve kuruluşlar arasında var olan anlayışın geliştirilmesi. Eğitimin her düzeyinde bilgi okuryazarlığı becerisi uygulamalarının geliştirilmesi ve bunların öğretim programları ile bütünleştirilmesi için gerekli ortamın hazırlanması.

8 EMPATIC Projesinin Amaçları
EMPATIC ; okul, üniversite, yetişkin ve mesleki eğitim sektörlerinde daha önce yapılan bilgi okuryazarlığı girişim ve proje sonuçlarını toplayıp değerlendirerek, bunları bilgi okuryazarlığı uygulamalarının artırmasını sağlamak üzere politikacıların algı ve etkinliklerini artırmak için kanıt olarak kullanarak ve yeni eğitim yaklaşımları ve program düzenlemelerini de dikkate alarak önemli bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

9 EMPATIC Projesinin Temel Amaçları
Bilgi okuryazarlığı konusunda daha önce başlatılan girişimlere ve projelere ait sonuçların örgün eğitim sektörleri ile yetişkin ve meslek eğitimi sektörleri tarafından bu alanda politika geliştiren kişi ve kuruluşların yaklaşımlarının ve eylemlerinin etkilenmesinde kullanmak. Söz konusu sonuçların öğretim programlarında gerçekleştirilecek reformlarda yeni öğrenme yöntemleri ile stratejik düşünme üzerine önemli etkileri olduğunu ortaya koymak.

10 Projenin İş Paketlerine Göre Gerçekleştirilecek Temel Etkinlikler
Projenin ana etkinlikleri bir paket halinde aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır. Literatür araştırması Araştırma sonuçlarının dağıtımı/paylaşılması Kalite (nitelik) güvencesi ve Projenin etki ölçümü Stratejik modelleme Geçerlilik Kaynak geliştirme Proje sonuçlarının kullanılabilirliğini geliştirme stratejisi Proje yönetimi

11 EMPATIC Projesi Ortakları
MDR Ortakları/ (İngiltere) Firmalar ve Büyüme Odaklı Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü / CERIS (İtalya) Jagiellonian Üniversitesi, Bilgi ve Kütüphane Bilimi Enstitüsü (Polonya) Girit Teknik Üniversitesi / TUC en.tuc.gr (Yunanistan) Türk Kütüphaneciler Derneği/ (Türkiye)

12 EMPATIC, yenilikçi çözümler için şunları sağlayacaktır:
Bilgi okuryazarlığına ilk kez politik bir yaklaşım kazandıracaktır. Politikacıların değişiklikleri yapacak temel aktörler olduğu üzerine yoğunlaşarak, onları, bilgi okuryazarlığının, insan merkezli, kalkınma odaklı,  kapsayıcı, bilgi toplumunun önemli parçalarından birisi olduğu konusunda ikna edici olmaya çalışacaktır. Proje, politikacıların bu konudaki değişim için de temel aktörler olacakları üzerine odaklanacaktır.

13 EMPATIC, yenilikçi çözümler için şunları sağlayacaktır:
Bilgi okuryazarlığı konusunda daha önce yapılmış araştırmalar etkili bir biçimde kullanılacaktır. Bilgi okuryazarlığı uygulayıcılarının ve diğer ilgililerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi için dersleri ve diğer alanlardaki uzmanlar tarafından geliştirilen teknikleri de erişilebilir kılacaktır. Amaç, bütün eğitim düzeylerindeki bilgi becerilerine ve bu konuda genişletilmiş kılavuzlara zemin hazırlamak ve bunların eğitim programları ile ilgili çalışmalar içinde yer almasını sağlamaktır.

14 Proje Taslağı: Önemli Noktalar
1.Çalışma Paketinin en önemli sonuçlarından birisi 4. Çalışma Paketinde başarılı görülmüş 50 bilgi okuryazarlığı projesi ve girişiminin kısa bir listesini oluşturacak olmasıdır. Projenin 2. Çalışma Paketi olan “sonuçların paylaşımı” proje ile başlayacak ve projenin sonuna kadar devam edecektir. Proje ortakları projenin oluşumunu, çok özellikli gelişimini, web ortamında etkileşimli dağıtımını ve Avrupa çapında tüm sektörlerden 1500 üyeyi hedef alan bir bilgi ağını içeren bir dağıtım planı geliştirecektir. Önerilen iş programının çeşitli etkinlikleri, görevleri ve sonuçları içinden çıkacak olan ve 3. Çalışma Paketi olarak sunulan kalite güvencesi, risk yönetimi ve etki değerlendirmesi temel unsurlar olacaktır.

15 Proje Taslağı: Önemli Noktalar
Elde edilen sonuçların yararını genişletmeyi içeren 4. Çalışma Paketi ile oluşturulacak stratejik model, standartlar, performans ölçütleri ve örnek olay yaklaşımlarının geçerlilikleri 5. Çalışma Paketi çerçevesinde gerçekleştirilecek çalıştaylarla sınanacaktır. Bunlardan sağlanan yeni öğreti ve bilgiler son durum çalışması tamamlandığında ve materyaller geliştirildiğinde 6. Çalışma Paketi çerçevesinde uygulanacaktır. Bu, projenin web sitesinde yayımlanacak ve bir değerlendirme sürecinden sonra belirlenecek uygulama stratejileriyle hem ulusal hem de sektörler düzeyindeki iyi uygulamaları rekabete teşvik edecek şekilde düzenlenmiş bir dizi önerilerle bir sonuç konferansında sunulacaktır.

16 Proje Çalıştayları - 1 Int.Workshop - Higher Education , 24 May 2011
International Workshop on Information Literacy Policies: Methodological Aspects Yer: The National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece Aim of the Workshop is to point out the strategic role of methodological approaches in Information Literacy Policy Analysis.

17 Proje Çalıştayları - 2 International Workshop – Vocational Education, 30 May 2011 The Importance of Information Literacy in the Vocational Sector Yer: Turkish National Library, Yunus Emre Hall, Ankara Turkey 

18 Proje Çalıştayları - 3 Information Literacy Development in the School Sector Venue: Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University in Krakow, Poland The aim of the workshop is to discuss strategies, models and methods of Information Literacy (IL) development in the school learning sector across the EU. Aile ilişkilerini konu alan kitaplar, mutlu bir ortamda yetişen çocuklara mutluluklarının anlamını, mutsuz bir çevrede yetişen çocuklara da mutluluk örneği vermeleri aısından önemlidir Bu tür hikayelerde aşırı duygusallıktan kaçınmak gerekir

19 Projede Üretilmiş Raporlar
D1.1: Report on Current State and Best Practices in Information Literacy (Final) D2.1 - EMPATIC Website (Final) D3.1: Quality, risk and impact strategy (Final) D3.2: Risk and Evaluation Report No.1 D4.1: Strategic Models for Information Literacy D4.2: Illustrative Case Studies

20 EMPATIC Projesi Web ADRESLERİ
Genel TKD Yoksul saz şairleri bu masalları toplumdan topluma kuşaktan kuşağa taşımıştır. Masallardaki zenginlik bir süre için kendi yoksulluklarını unutmalarına sebep olmuştur

21 Teşekkürler


"EMPATIC Projesi Nedir? Prof. Dr. Bülent Yılmaz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları