Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Mersin İlinde Görev Yapan Hekimlerin Sağlık ve Çevre Boyutuyla Nükleer Enerjiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Ö. Ö zkan Ö ZDEMİRa, A. Ö ner KURTb,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Mersin İlinde Görev Yapan Hekimlerin Sağlık ve Çevre Boyutuyla Nükleer Enerjiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Ö. Ö zkan Ö ZDEMİRa, A. Ö ner KURTb,"— Sunum transkripti:

1 1 Mersin İlinde Görev Yapan Hekimlerin Sağlık ve Çevre Boyutuyla Nükleer Enerjiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Ö. Ö zkan Ö ZDEMİRa, A. Ö ner KURTb, G ü l ç in YAPICIc a Dr., Mersin Tabip Odası Hekim Meclisi Ü yesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi b Yrd.Do ç.Dr., Mersin Tabip Odası Y ö netim Kurulu Ü yesi, Mersin Ü niversitesi Tıp Fak ü ltesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı cYrd.Do ç.Dr., Mersin Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Ü yesi, Mersin Ü niversitesi Tıp Fak ü ltesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 2 Giriş Genelde enerji, özelde nükleer enerji konusu sadece sanayi sektörünü ilgilendiren teknik bir konu değil tarım, orman, turizm, sağlık gibi tüm sektörlerin de içinde olduğu disiplinler arası bir yerdedir. Enerji konusu, çevre sağlığının önemli konularından birisidir. Bu nedenle hekimler nükleer santral girişiminin her aşamasında teknik düzeyde yer almalıdır.

3 3 Amaç Nükleer enerji konusu hekimlerin büyük çoğunluğunca az bilinmekte ve bu konuda hekimlerin katılımı ile yapılan araştırma bulunmamaktadır. Araştırmamızda, Mersin ilinde görev yapan hekimlerin sağlık ve çevre boyutuyla nükleer enerji konusunda bilgi ve algı düzeylerini değerlendirmesi amaçlandı.

4 4 Gereç-yöntem Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Mersin İlinde hekimler arasında yürütüldü. Araştırma Nisan-Mayıs 2009 aylarında hekim meclisi üyeleri aracılığıyla, hekimlerin veri formlarını doldurmasıyla toplandı. Mersin İlinde görev yapan 1875 hekimden EPI Info Version 3.5.1 programı kullanılarak en geniş örneklem olarak 536’sının çalışmaya alınmasına karar verildi. Çalışmaya alınacak hekimler; yerleşim yeri, kurum, unvan ve cinsiyete göre değerlendirilerek tabakalı, sistematik örnekleme yöntemi ile belirlendi. Araştırmada 505 hekime ulaşıldı ve veri eksikliği nedeniyle iki anket iptal edilerek 503 (%93.8) hekimin verisi değerlendirildi.

5 5

6 6

7 7

8 8 Sizce nükleer santraller yolu ile enerji elde edilmesi hekimlik mesleğinin konusu mu?

9 9 Türkiye’de nükleer santral(ler) kurulmalı mı?

10 10 Türkiye’de nükleer santral(ler) kurulmalı diyenlerin gerekçeleri b,c (%3,4) b,c,d (%1,4) a,b,c (%1,2) b (%1) a)Türkiye’nin nükleer silah yapabilmesi için gereken teknoloji için b) Elektrik üretmek için c) Türkiye uranyum gibi yeterli nükleer yakıt kaynaklarına sahip olduğundan enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için d) Teknolojik olarak ileri nükleer santrallerde güvenlik önlemleri geliştirilebilir olduğundan kaza olasılığı az olması

11 11 Türkiye’de nükleer santral(ler) kurulmamalı diyenlerin gerekçeleri a) N ü kleer enerjinin yakıt eldesi olan uranyumun, zenginleştirme, taşıma ve n ü kleer atıkları nedeniyle olumsuz ç evresel etkilerinin olması b) B ö lgede ü retilen gıda maddelerinin radyasyonla kontamine olması c) n ü kleer santrallerin barışta ve savaşta normal ç alışma koşullarında ve kazası halinde toplum sağlığına zararlı etkilerinin olması d) yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı e) n ü kleer atıkların depolanmasının riskli ve maliyetli olması f) n ü kleer silahın hammaddesi olan pl ü tonyum ü retilebileceğinden, n ü kleer enerjinin sadece barışcıl ama ç la kullanılacağına inanmadığım i ç in g)yatırım maliyeti pahalı olduğu i ç in h) ç evresel etkilere bağlı toplumsal ve ekonomik kayıpların fazla olması i) Ü retim s ü recinde gerek hammadde, teknoloji ve emek g ü c ü a ç ısınd a n dışa bağımlı olması J)gelişmiş ü lkelerde bile n ü kleer kaza oluyorsa T ü rkiye ’ de bu olasılığın fazla olması k) yukarıdakilerin hepsi k (%10,3) a,b,c,d, e,f,g,h,i,j (%10,3) a, b,c,d,e,h,i,j (%2)

12 12 Altı aylık başvuru süresi bitmek üzere olan Türkiye’nin ilk nükleer santralı sizce hangi ilimiz sınırları içersinde yapılacaktır?

13 13 Türkiye’nin ilk nükleer santralinin Gülnar Büyükeceli’deki Akkuyu mevkiine kurulmasını kabul eder misiniz?

14 14

15 15 Akkuyu’da kurulmasına evet diyenlerin gerekçeleri? d (%4) e (%2,6) a (%1,6) a) Bölgede istihdam sağlayacak b) Mersin için prestij sağlayacak c) Bölgemizde elektrik kesintileri olmayacak d) Hepsi e) Diğer

16 16 Akkuyu’da kurulmasına hayır diyenlerin gerekçeleri? a) Bölgenin turizm ve doğal güzelliklerine zarar verir b) Radyasyonun olası olumsuz sağlık etkileri en çok Mersin ilinde görülür c) Radyasyonun olası olumsuz çevresel etkileri en çok Mersin ilinde görülür d) Ecemiş fay hattının Akkuyu’ya 20-25 km yakınlıkta olmasından dolayı Akkuyu’nun jeolojik yapısının santral yapmaya uygun olmaması e) Akkuyu’nun yer lisansı 1976 yılına ait olup tekrar etüt edilmemiş olması f) Yöre halkının temel geçim kaynağının tarımcılık ve balıkçılık olduğu düşünülürse bu sektörler üzerine olumsuz etkisi g) Yukarıdakilerin hepsi g (%32) a,b,c,d,e,f,g (%9,5) ve a,b,c,d,e,f (% 4) a,b,c,f (%4,2)

17 17 1986 Çernobil sonrası özellikle Karadeniz bölgesinde kanser vakalarında artışın gözlemlendiğini düşünüyor musunuz?

18 18 1986 Çernobil sonrası özellikle Karadeniz bölgesinde çay ve fındıkta radyoaktif bulaşmanın olduğunu düşünüyor musunuz?

19 19

20 20 Nükleer santraller kaza dışında normal çalışmalar dışında çevreye radyoaktif maddeler çıkarır mı?

21 21 Sizce nükleer santraller için ÇED raporunun yanında SED yapılmalı mı?

22 22 Yürürlükteki mevzuata göre ÇED raporu olumlu verilen bir işletmenin aynı zamanda GSMR işlemlerinden birinci aşama olan yer seçim uygun raporu almış olacağını biliyor musunuz?

23 23 Özel şirketlerce hazırlanıp Çevre Bakanlığınca değerlendirilip onaylanan ve tamamen bir mühendislik çalışması olan ÇED raporunun sağlıkla doğrudan ilgili tek belgenin bölgenin nüfusunun yaş, cins ve yaş gruplarına göre dağılım olduğunu biliyor musunuz?

24 24 Mersin Tabip odası NKP içinde yer almalı mı?

25 25

26 26

27 27 Mersin Tabip Odası NKP’da yer almalı diyenlerin gerekçeleri d (%31,2),a,b (%10,7) a,b,c,d,(%8,5) a,b,c (%5,8) a)TTB yasasında örgüte verilen iki aslı görevden birisinin halk sağlığını korumak olması b)Demokratik kitle örgütü olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek görevinin olması c)Mersin ilinde ve santral bölgesine yakın belde ve ilçelerde üyelerinin olması d)Hepsi e)Diğer

28 28 Mersin Tabip Odası NKP içinde yer almamalı diyenlerin gerekçeleri? a (%4,8),d (%3,2) a,b, (%3,2) c (%2,2) a)Tabip odasının diğer asli görevi olan hekimlerin özlük hakları ve mesleksel sorunlarla ilgilenmesinin geri plana düşeceği b)Nükleer santral sorunu odanın sorunu değil c)hepsi d)diğer

29 29 Sonuç 1-Hekimlerin, Türkiye’de ilk nükleer santralin hangi il sınırları içerisinde yapılacağı sorusuna büyük oranda (%81,1) Mersin doğru yanıtını vererek bölgelerindeki Akkuyu nükleer santralinden haberdar oldukları ve yakından ilgilendikleri görülmektedir. 2-Hekimlerin yaklaşık üçte biri (%28,8) ülkede nükleer santral kurulmasını isterken sadece dokuzda birinin (%12,1) kendi bölgeleri olan Akkuyu’da nükleer santral kurulmasını onaylaması bölgesel duyarlılık daha fazla olmak üzere nükleer santrallerin çevre ve sağlık riskleri konusunda bölgesel/ülkesel kaygı duyduklarını söyleyebiliriz.

30 30 Sonuç 3-Hekimlerin Çernobil kazası sonrasında çay ve fındıkta radyoaktif bulaşın olduğunu (%91,1) ve Karadeniz bölgesinde kanser vakalarının arttığını (91,5) belirtmeleri nükleer santrale ilişkin kaygılarının bir göstergesi ve nedeni olabilir. 4-Sonuçta, hekimler nükleer santrallerin çevre ve sağlık etkileri konusunda duyarlılık hissetmelerine ve çeşitli kaygılar taşımalarına rağmen nükleer santrallerin kaza haricinde çevreye radyoaktif olumsuz etkileri olabileceği (55,6) konusunda daha az kaygılanmaktadır. 5-Hekimlerin nükleer karşıtı mücadelede meslek örgütleri olan Mersin Tabip Odasına güvendiklerini de (%71,8) söyleyebiliriz.


"1 Mersin İlinde Görev Yapan Hekimlerin Sağlık ve Çevre Boyutuyla Nükleer Enerjiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Ö. Ö zkan Ö ZDEMİRa, A. Ö ner KURTb," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları