Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ"— Sunum transkripti:

1 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

2 REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK için…
Gelişmiş ülkelerin Bilim ve Teknoloji stratejileri, Yeni teknolojilerin etkin kullanımı Yeni teknolojilerin uygulanması Ar-Ge faaliyetlerinin harekete geçirilmesi esası üzerine oluşturulmaktadır. Biraz geç kalınmış olmasına rağmen; Dinamik Nüfusu Kalifiye İnsan Gücü Bilgi ve Deneyim Kapasitesi Alt ve Üst Yapı İmkanları ile Türkiye’de de bu bilinç oluşmaktadır.

3 TEKNOPARKLAR: Türkiye için Zorunlu bir Vizyon
Neden Teknoparklar ? Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliği ile teknolojik gelişimin hızlanması Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında ulusal bilinç oluşması Kümelenmenin getirdiği avantajlar sayesinde sinerji oluşması Bunların doğal sonucu olarak: Rekabetçi Üstünlüğe Sahip, Bağımsız Bir Ülke Olmak…

4 TEKNOPARK KAVRAMI Teknoparklar, inovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik eden ve onlara yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan organizasyonlardır.

5 TEKNOPARK KAVRAMI 2001 yılında kabul edilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunundaki tanıma göre; TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi), yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/ geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.

6 TEKNOPARK KAVRAMI Farklı ülkeler… Farklı isimler…
Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center), Teknoloji Koridoru (Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center), İlk Aşama Merkezi veya İnkübatör (Incubator). Ülkemizde, konuyla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ismi kullanılmış olmakla birlikte, konunun tarafları arasında teknoloji ve parkın kısaltılmış şekli olan ‘teknopark’ kavramının kullanımı daha yaygındır.

7 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLAR
Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grup araştırmacının çabalarıyla Amerika’da ortaya çıkmıştır. Günümüz adıyla “Silikon Vadisi” olarak bilinen bu teknopark, dünyanın en çok tanınan teknoparkıdır. Bugün Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo, VeriSign gibi yüzlerce küresel firma bu teknoparkta yer almaktadır. Silikon Vadisi’nin önderliğini üstlendiği teknoparklar bugün tüm dünyada inovatif düşüncenin pratik hayata aktarıldığı devasa merkezler haline gelmişlerdir. Bugün dünyada yaklaşık olarak 800 teknopark aktif olarak çalışmaktadır.

8 Teknoparkların Amacı Kanunun tanımından da görülebileceği gibi Teknoparklar Üniversite-Sanayi İşbirliğini oluşturmak için kurulmuştur.

9 Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Zorluklar
Sanayici tarafından bakış; “Üniversitede bir çok bölüm ve öğretim elemanı var kiminle temas kuracağım?” “Her birim ve kişi kendi işine yoğunlaşmış ancak işleri toplayacak bir birim yok” “Çalışmaların belli tarihlerde ve belli koşullarda bitmesi lazım”

10 Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Zorluklar
Üniversite tarafından bakış; “Sanayici ile çalışmayı koordine etmek zor.” “Çalışma karşılığının alınmasında problemler çıkabilir.” “Birden fazla birimle çalışmak gerektiğinde koordinasyon problemi var” “Döner Sermaye uygulaması ile çalışıldığında düşük katkı”

11 Üniversite-Sanayi İşbirliği
Bu ifadelerin arkasında; İletişim sorunu, İş dünyası için Ar-Ge’nin nispeten yeni bir konu olması, bu konuda oturmuş yöntemlerin olmayışı Beklentilerin uyumlu olmaması bulunmaktadır. Zira Üniversite özel araştırmalar, sanayi ise pratik uygulamalar konusunda beceriklidir.

12 Üniversite-Sanayi İşbirliği
Çözüm İki ayrı dünyanın (sanayici ve üniversite) dillerinden anlayabilecek, fikirleri proje haline getirecek, koordinasyonu sağlayacak, gerekli finans desteklerini sisteme yerleştirecek bir ara yüz oluşumu

13 Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması, aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması hedeflenerek Bakanlıkça hazırlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 Temmuz tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12 Mart 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirilmiştir.

14 KANUN İLE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER
GİRİŞİMCİLERE / SANAYİCİLERE; Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar Gelir ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de Katma Değer Vergisi’nden müstesnadır.

15 KANUN İLE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 Sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.

16 KANUN İLE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER
Öğretim Elemanlarına; Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır.

17 Teknoparklarda yer almanın olmazsa olmaz şartı;
AR-GE faaliyeti yürütmektir. Bu noktada AR-GE kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerin belirlenmesi önem arz etmektedir.

18 Ar-Ge FAALİYETLERİNİN KAPSAMI
Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. Aşağıda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi. Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi. Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin araştırılması. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri.

19 KAPSAM DIŞINDA KALAN FAALİYETLER
Aşağıdaki faaliyetler Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez. Pazar araştırması yada satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş yada mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb. gibi estetik ve görsel değişiklikler), Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

20 AR-GE FAALİYETİNİN SINIRI
Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir. Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır. Ancak, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır. Mevcut teknolojinin kullanılması ile elde edilen, şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.

21 TOKAT Teknoloji Geliştirme Bölgesi “TOKAT TEKNOPARK A.Ş.”

22 Tokat Teknopark Yönetici Şirket Hakkında
Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bakanlar Kurulunun 25/02/2008 tarihinde aldığı “Bazı alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknolojik geliştirme Bölgelerinin sınırlarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar”la kabul edilmiş ve 20 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede (Karar Sayısı: 2008/13348) kararın yayınlanması ile hayata geçirilmiştir. Tokat TEKNOPARK A.Ş., tarihinde Ana Sözleşmesini tamamlamış ve TL sermaye ve aşağıdaki Yönetici şirketi oluşturan ortaklar ile işe başlamıştır.

23

24

25 TOKAT TEKNOPARK KULUÇKA MERKEZİ ve İDARİ BİNASI; bodrum ve beş kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı 2670 m2’dir. Binada m2 arasında değişen genişlikte toplam 40 adet ofis bulunmaktadır.

26 Teknopark Binasında ofislerin yanında idari bürolar, bir adet 50 m2 ve iki adet 90 m2 genişliğinde 3 adet seminer salonu ve dinlenme alanları da yer almaktadır.

27 TOKAT Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş Amacı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Sanayi işbirliği sağlanarak, Türkiye’de ve TR-83 Bölgesinde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Aktivitelerinin Merkezi olma niyeti ile; Türkiye ve TR-83 Bölgesindeki ileri teknoloji araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek, ilerletmek, Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak, mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, İleri Teknolojiyi kullanan bu şirketlere üniversite içerisinde araştırma ortamı sağlamak, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı oluşturmak,

28 TOKAT Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş Amacı
Ar-Ge ve Yazılım yeteneği ve geleneğine sahip ulusal/uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, Üniversitenin Merkez Araştırma Laboratuarı, Kütüphane, Bilgisayar Alt Yapısı vb. gibi birçok özel olanakları Teknopark’ın hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin faydalanması, Danışmanlık Hizmetleri verilmesi, Teknik Hizmetlerin şirketlere verilmesidir.

29 Tokat Teknopark’ta Öncelikli Konular
Yazılım Endüstriyel Otomasyon Mekatronik Telekominikasyon Mobil Cihaz Yazılımı ve Geliştirilmesi Akıllı Ev ve Ofis Cihazları Otomotiv Organik Tarım Tarımsal Biyoteknoloji Tarım ve Tarım Makinaları Savunma Sanayii

30 Tokat Teknopark’da Öncelikli Konular
Temiz Enerji KOBİ’lerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin kullanımı Medikal Teknoloji Biyoteknoloji Elektronik Enerji İleri Malzemeler İletişim Kimya Çevre Teknolojileri Polimerler Nanoteknoloji

31 TGB’de Yer Almak İçin Başvuru Süreci
Firmalar, Tokat Teknoloji Bölgesinde yer almak için web sitesi üzerinde bulunan «Ön Başvuru» formunu doldururlar. Yapılan “Ön Başvuru”, “Tokat Teknopark tarafından şekil ve içerik bakımından incelenir, görülen firmaya iletilir ve ön başvurunun, eksiksiz olarak tamamlanması sağlanır. Bu aşama en fazla 3 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ön başvurusunu eksiksiz şekilde tamamlayan firmalar, Tokat Teknopark A.Ş. Hesabı’na 500,00,- TL (Beş yüz Türk Lirası) “Esas Başvuru Ücreti” yatırırlar. Böylece “Esas Başvuru Süreci” başlamış olur.

32 TOKAT TEKNOPARK A.Ş. ÖN BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibi Firma/Şahıs Bilgileri (Şahıs Bilgileri) Adı : Adresi Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi Web Sitesi Faaliyet Alanı Kuruluş Tarihi İletişim Kurulacak Kişi Bilgileri Cep Telefonu Talep Edilen Ofis ve Proje Bilgileri Talep Ettiğimiz AR-GE Ofis Alanı m2 ile m2 arasındadır. Bodrum Katta Bulunan AR-GE Ofis Alanlarında Yer Almak İster Misiniz? Talep Ettiğiniz AR-GE Ofis Alanını Kaç Yıllık Kiralamak İstiyorsunuz? Bölgede Kaç Tane AR-GE Personeli İstihdam Etmek İstemektesiniz? Bölgede Toplam Kaç Personel İstihdam Etmek İstemektesiniz? Tamamlanmış veya Yürütmekte Olduğunuz Ar-Ge Proje Bilgileri: Sıra Proje Adı Konusu Bütçesi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 1 2 3 Yukarıdaki projelerden herhangi birini Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ortak yürütüyor musunuz? (Sıra numarasını belirtiniz) Yukarıdaki projelerden herhangi biri için TÜBİTAK/KOSGEB gibi kuruluşlardan destek aldınız mı? (Sıra numarasını ve desteğin adını belirtiniz) Firmanıza/şahsınıza ait patentiniz veya patent başvurunuz bulunuyor mu? Evet ise kod numarasını belirtiniz? Ek: Firma faaliyet belgesi, imza sirküsü, vergi levhası. (Şahıs ise kimlik fotokopisi ve ikâmetgah belgesi) TOKAT TEKNOPARK A.Ş. ÖN BAŞVURU FORMU

33 TGB’de Yer Almak İçin Başvuru Süreci
Firmalar, içeriği web sitesinde detaylı olarak verilmiş olan “ Esas Başvuru Dosyası ” nı 4 adet orijinal dosya halinde ve 4 adet CD’ye Word dosyası (.doc uzantılı) olarak kaydedilmiş şekilde Tokat Teknopark A.Ş. İrtibat Bürosu’na teslim eder. Esas Başvuru Dosyaları”, “Tokat Teknopark Başvuru Değerlendirme Kurulu» tarafından değerlendirilir. Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Firmayı veya projesini inceletmek üzere hakem / uzman atayabilir, ek belge isteyebilir ve/veya firmaları mülakata çağırabilir. Esas Başvuru’nun değerlendirilmesi ve sonuca varılması aşaması 10 gün içerisinde sonuçlandırılır. Değerlendirme neticesinde Proje, Tokat Teknopark’ta yer almak üzere KABUL veya RED edilir. İhtiyaca uygun bir ofis var ise firmaya kiralanır ve Kira sözleşmesi yapılır. Firma, Tokat Teknoparktaki faaliyetlerine başlar. Eğer uygun Ofis yoksa firma bekleme listesine eklenir.

34 Örnek Projeler 1/2 Görme engellilerinin web surf yapabilmelerini sağlayan dünyanın ilk Türkçe konuşan yazılımı Dünyadaki çoğu LCD televizyon ekranın ‘pixellence’larını artırarak daha kaliteli görüntü sağlayan çipler Dünyada simülasyon sistemlerinin alt yapısında özellikle kritik haberleşmede verilerin gerçek zamanlı/yakın gerçek zamanlı aktarılmasını sağlayan telsiz sistemleri Operatörler tarafından telefonlarda kötü niyetli çağrıları engellemeyi sağlayan yazılım Türkiye'deki metro ve hafif raylı tren sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen merkez operatör tren durum kontrol ve haberleşme on board sistemi

35 Örnek Projeler 2/2 Kamera kayıtlarının analiz edilerek görüntülerden araçların plakasını, markasını, türünü, rengini ve hızını saptayan entegre taşıt tanıma, sorgulama, yönetim sistemi Mini LCD (4.3’’ lik) ekranlarla mağazalarda ürün, reklam, fiyat, vb. bilgisi gösteren elektronik tasarım ürünü Dünyada bir ilk olarak internet üzerinden gerçek zamanlı 11’e 11’lik takımlarla yapılan futbol oyunu Güneş ışığını belirli dalga boyları arasında yüksek değerle elde ederek yüksek verimli termal enerji (ısı) elde eden sistem Dünyada bir ilk olarak kamera ve robot sistemi ile ufak bir fotoğrafı çok büyük bir yüzeye otomatik olarak mozaik dizgi sistemi ile aktarabilen sistem

36 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ


"TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları