Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Nisan, 2014 İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

2 AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık personeli sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

3 KAPSAM MADDE 2- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.

4 DAYANAK MADDE 3- Bu yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı DMK 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 DAYANAK Bu Yönetmelikte geçen; - Bakan: Sağlık Bakanını,
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen; - Bakan: Sağlık Bakanını, - Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, - Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü, - Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini, -Doluluk oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan (PERSONEL DAĞILIM CETVELİ) PDC’ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

6 DAYANAK Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliği, Hizmet grubu: Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını, Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık ve bağlı kuruluşu personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı, Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde belirtilen illerin yer aldığı bölgeleri,

7 DAYANAK İl Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğünü,
Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü, Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını, Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli, Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları, Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personeli, ifade eder.

8 TEMEL İLKELER Bu Yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde;
MADDE 5- Bu Yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde; - Kadro imkânları göz önünde bulundurulması, - Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması, - Personelin hizmet bölgeleri dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması, - Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması, - PDC’de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması, - Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre sertifika, diploma gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması, - Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkelerini esas alır.

9 HİZMET BÖLGELERİ MADDE 6- -İller 6 hizmet bölgesine ayrılır.
-Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

10 HİZMET GRUPLARI MADDE 7 – - PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. - Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir. - PDC çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur.

11 - Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her iki ayda bir yenilenerek Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iki yıl süreyle muhafaza edilir. - Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. - Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

12 HİZMET PUANI MADDE 8 – - Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. - Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. - Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

13

14

15 HİZMET PUANININ HESAPLANMASI
MADDE 9 – - Hizmet puanının hesaplanmasında İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik durumu esas alınır. - Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir. -Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

16 HİZMET PUANININ HESAPLANMASI
- Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir. - Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

17 HİZMET PUANI VERİLMEYECEK HALLER
MADDE 10 – Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez: - Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, - Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

18 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME MADDE 11 – - Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebilir. - Ayrıca ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. - Re’sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. - Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde görevlendirme yapabilir. - Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. - Herhangi bir sebeple personel ihtiyacı ortaya çıkması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca; A hizmet grubuna dâhil illerden başlamak sureti ile doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapılabilir.

19 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME - Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir. - 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. - Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere PDC’ye ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

20 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME - Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. - Genel hayatı etkileyen doğal afetlerin meydana geldiği yerlerde görev yapan personel; (a)En az sekiz haftalık gebe olması, (b) kendisinin veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla, (c) Bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

21 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME - Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel; (a) Dava sürecinde şiddete maruz kaldığını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri hâlinde, dava süresince D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının devam ettiğini gösterir belgeyi çalıştığı kuruma sunmakla yükümlüdür. - Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. (a) Ancak personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır. - Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

22 ATAMALARDA MADDE 12 – - Toplu atamalara ilişkin müracaatlar ilgili ilan metninde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. - İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü veya birlik vasıtasıyla yapılır.

23 GERÇEK DIŞI BEYAN MADDE 13 –
- Bir mazerete dayanarak ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya hizmet puanı hesaplananların hesaplamaya esas beyan ve belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

24 İLK ATAMA MADDE 14 – - Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk atamadır. (a) İlk atamada uzman tabip, diş tabibi, ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. (b) İlk atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık veya bağlı kuruluşları ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (c) İlk atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller, D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçeler, ihtiyaç hâlinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

25 (İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANMA)
YENİDEN ATAMA (İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANMA) MADDE 15 – - Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar (a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. (b) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, kadro durumunun müsait olması hâlinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. (c) Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır. (d) Uzman tabip, uzman, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacıların yeniden atamaları ilgili mevzuatı gereği ilk atama usul ve esaslarına göre, belirlenecek dönemlerde kur’a ile yapılır.

26 YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMA VE DÖNEMLERİ
MADDE 16 - - Atamalar il içi, iller arası atamaları OCAK, HAZİRAN, EYLÜL döneminde yapılır. - Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. - Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. NOT: Eski yönetmelikte tercih hakkı en çok 5 ile sınırlandırılmıştı. - Atamalarda hizmet puanı esas alınır ve atamalar buna göre tamamlanır. - Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. - Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. - Yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunan personelin görev yaptığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık veya bağlı kuruluşları sınırlama getirebilir.

27 YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMA VE DÖNEMLERİ
-Stratejik personel dışında kalan personelin il içi atamaları ile ilgili esas ve usuller Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir. -Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının uygun göreceği birime, atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması hâlinde standart dikkate alınarak naklen atanır.

28 YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMA VE DÖNEMLERİ
-Birliklerce, birlik içerisinde döneme bağlı kalmaksızın standart ve PDC dikkate alınarak yer değişikliği yapılabilir. -Buna ilişkin usul ve esaslar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenir.-Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. -Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

29 KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA
MADDE 17- - 657 sayılı DMK’nun 74. maddesine göre yapılır. - 6. ve 5. hizmet bölgesinden başlayarak kadrolar açıklanır. - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel tercihleri doğrultusunda - Kura ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına atanırlar.

30 Kuradan muaf olunan durumlar;
Stratejik personel olmak Eşleri Stratejik personel olanların, kendi kurumlarınca ataması yapılanıyorsa, bu kişilerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına atanmalarında Başka kurum ve kuruluşlarda 4A kadrolu sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların eşleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında 4/A - 4/B sağlık personeli 4924’e tabi personel Kamu hastaneler birliğinde, genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ise Aile hekimi, aile sağlığı elemanları eski görev yerlerine dönmek istediklerinde Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına devredilen sağlık personelleri Terör mağdurları Vakıf üniversitesi hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık, yan dal uzmanlık eğitimi almaktayken, eğitimleri bitmeden diş tabibi, tabip, uzman tabip olarak atanmak isteyenler Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında yeni bir sağlık biriminin açılması nedeniyle aynı yerdeki farklı statüde hizmet veren sağlık biriminin kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda

31 BİR MAZERETE DAYANAN ATAMALAR
MADDE 18- - Kişi bağlı olduğu il müdürlüğü, müdürlük, birliğe müracaat eder. - Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü, müdürlük, birliğe atama yapılır. - Münhal kadro yoksa atama yapılmaz. - Her yıl Ocak ayında mazeret belgeleri bağlı olunan kuruma verilir.

32 Mazereti sona eren personeller;
-Belgeleri 15 gün içinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına intikal ettirilir. -Kişiler isterse ve hizmet bölgesi ya da D- C hizmet grubunda ise oldukları yerde kalabilirler, aksi takdirde eski görev yerlerine ya da eski yerlerine göre 26. maddeyle atanırlar. -Devlet Hizmet Yükümlülüğü bitmemiş personelin mazereti sona erdiyse, tercihleri doğrultusunda ilk DHY kurasıyla atanırlar. -Sağlık, eş, öğrenim mazeretiyle atananlar atandığı yerde 5 yıl çalışmış ise, mazereti bitse dahi oldukları yerde kalabilirler.

33 SAĞLIK MAZERETİ NEDENİYLE ATAMA
MADDE 19- Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler; - Üniversite yada Bakanlık EAH’den alınan sağlık kurulu raporu ile - Önce D-C hizmet grubu illere, uygun değilse önce B sonra A grubu illere atanırlar. - Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, raporun başka EAH’den usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmesini isteyebilir.

34 EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA
MADDE 20- - Eşlerin 217’ye göre memur olduğunu belgelemesi - Kıdem Sıralaması - Eşlerden ikisi de Bakanlık ve bağlı kuruluşunda ise D-C hizmet grubunda aile bütünlüğü sağlanır. - Aynı hizmet bölgesinde olanlardan tayin talebinde bulunan eş gider, farklı hizmet bölgesinde kıdemsiz eş gider - Kıdemli eş, alt bölgesinde ile tayin isterse kıdeme bakılmaz. - 1 yıl içinde kurum içi naklen atama ya da sınav ile atanan kıdemli personelin eşi gelir (D- C’ye bakılmaz.) - 19.,24.,21 ile atanan personelin eşi gelir. (D-C ya da kıdeme bakılmaz) - Eşi asistan olan personeller, eşlerinin bulunduğu ile gider. (asistanlığın bitmesine 6 aydan fazla kalması şartıyla) - Stratejik personellerin eşleri stratejik personel değilse ya da daha alt bir stratejik personel ise üstteki stratejik personelin yanına gidilir. (Gruba bakılmaz)

35 Eş başka bir kurumda çalışıyorsa;
- Arada protokol varsa uygulanır - Başka kurumda çalışan eş unvan, kadro, görev bakımından üstse ya da zorunlu yer değiştirmeye tabi ise eş durumu ataması değerlendirilir. - Bu kişilerin gelebilecekleri teşkilat yoksa ya da başka yerde istihdam edilemiyorlarsa kurumların arasında koordinasyon yapılır. -Atama gerçekleşmiyorsa 657’nin 72. maddesi uygulanır.

36 OLAĞANÜSTÜ VE ÖZEL DURUMLARDA
YER DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 21- - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık, doğal afet - Doğal afet nedeniyle maddi-manevi zarara uğrayanlar; - Bu afetle ilgili 1 defa - Afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde başka bölgelere atanabilirler. - Eşi vefat eden personel 1 yıl içinde başka bölgelere atanabilir.

37 OLAĞANÜSTÜ VE ÖZEL DURUMLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ
-Boşananlar 1 yıl içinde - Bulundukları hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine ya da D-C hizmet grubu illerden birine ya da 26. maddeye göre atanabilirler. - Zorunlu yer değiştirmeye tabi görev yapmakta iken emekli olan personellerin eşleri 1 yıl içinde eşinin yanına gider. - Terör mağduru kişiler ve yakınları Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görev yapıyorsa 1 defaya mahsus standart uygunsa istedikleri yere atanabilirler.

38 - Personellerin eşleri;
- 217’ye tabi kuruluşta - 657’nin 86.maddesine göre kamu görevlisi ve bulunduğu yerde çalışmak zorunda olan - Milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar, birliklerde genel sekreter, başkan, stratejik personel olup hastane yönetici, başhekim olan - SGK’lı olup toplamda en az 3 yıl, aynı yerde kesintisiz 2 yıl prim ödeyen, Bağ-Kur’lu olup borçlarını yapılandıran - Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalışıp en az 3 yıl, kesintisiz 2 yıl prim ödeyen kişiler ise personel eşinin yanına gider. Not: İş yeri zorunlu yer değiştirdiyse, askere gidip dönüşte 2 ay içinde aynı yerde göreve başladıysa bunlar kesinti sayılmaz. Doğum ve hastalık hariç 1 yıl içinde 3 ayı aşan her kesinti sayılır. Askerde geçen süreler borçlanıp primler ödenerek 3 yıl doldurulabilir.

39 - Eşleri 657’nin 4/B ‘si olan personelin ataması yönerge ile belirlenir.
- Eşi üniversitede öğrenim görevlisi olanlar; - Bu üniversitelerde uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi görenlerin - Eğitim süreleri 6 aydan fazlaysa - Personellerin eşlerinin yanına gitme talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. - Personel sağlıkla ilgili alanda - En az 4 yıllık lisans eğitimi görüyorsa - Münhal kadro varsa - Öğrenim süresiyle sınırlı olarak atama yapılır. - Stratejik personel hariç, personellerin - Çocuğu ortaöğretimi il dışında kazandıysa - Yatılı öğrenim görme imkanı yoksa hizmet bölgesi ya da D-C hizmet grubu illere - Standart ve PDC uygunsa atama yapılır.

40 SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ATAMA
MADDE 22- - Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine göre - Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmaktayken ayrılmak isteyenler daha önce bağlı oldukları Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca tercihlerine göre D-C hizmet grubu illere atanırlar. - DHY olup yükümlülüğü bitmeden atama isteyenler eski görev yerlerine, yer yoksa eski görev illerine, eski görev yerleri yoksa tercihlerine göre ilk DHY kurasıyla atanırlar. - En az 2 yıl eğitim görevlisi ve başasistanlık yapıp da uzman tabip olarak atanmak isteyenler 1 defaya mahsus, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına PDC uygunsa atanırlar.

41 İSTİHDAM EDİLME GEREKÇELERİ ORTADAN KALKAN PERSONELİN ATAMASI
MADDE 23- - Sağlık kuruluşu kapanır, birleşir, devir olur, nitelik değiştirirse - PDC’de değişiklik olur ve - O unvanda personele ihtiyaç kalmazsa - Personeller o ilde ihtiyaç olan yerlere - Tercih sıralamasına göre - Tercihler aynı ise hizmet puanına göre atanırlar.

42 HİZMET GEREĞİ ATAMA MADDE 24-
- Soruşturma sonucu bulunduğu yerde çalışmaması uygun görülen - D hizmet grubu ile atanır - İl içinde yer değiştirmesi uygun görüldüyse alınacak karara göre atanır - Bu şekilde atanan personel 2 yıl geçmeden eski görev yerine dönemez.

43 YÖNETİCİ ATAMALARI MADDE 25- - İl Müdürlüğü ve Müdürlük (Halk Sağlığı Müdürlüğü) unvanlarına - PDC, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlere bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. - En az bir yıl süre görev yapanlar bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun kadroya atanabilirler. - 663 sayılı KHK kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekim olarak sözleşme imzalayanlar iki yıl süre ile görev yapmak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere durumlarına uygun kadroya atanabilirler

44

45

46

47 ÜST HİZMET BÖLGELERİNDEN ALT HİZMET BÖLGELERİNE VE BÖLGE İÇİ ATAMA
MADDE 26- - Atama dönemlerine bağlı kalmaksızın talep doğrultusunda A grubu illerinden B,C,D hizmet grubu ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere PDC uygun olması durumunda atama yapılabilir - Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul İzmir illerinde görev yapan personelin A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro durumu uygun olması durumunda her zaman yapılabilir - İl merkezinden ilçe, belde ve köylere PDC ve kadro uygun olması durumunda atama yapılabilir - Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1,2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

48 YENİ AÇILAN TESİSLER - İl içinden karşılanması esastır
MADDE 27- - İl içinden karşılanması esastır - C ve D grubu illere il dışından atama yapılabilir -Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları değerlendirilmeye alınır. Uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir -Yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulanabilir.

49 RESEN ATAMA MADDE 28- - PDC’de belirli sayıyı aşan personelin atama dönemlerine bağlı kalmaksızın hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır - İlde boşluk bulunmaması halinde 16 ıncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere resen atama yapılabilir - Mazereti devam eden personel hariç; DHY’li personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının %30'unu aşanların öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması hizmet süresi dikkate alınarak resen yapılabilir.

50 KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME
MADDE 29- - Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içerisinde - Aynı Hizmet Bölgesi - Aynı unvan ve branş - Kurumunun uygunluğu önemlidir.

51 MÜRACAAT SIRALAMALARI
MADDE 30- - 14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 ve 29 uncu maddelere göre atanan personel fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 19, 20, 24, 26 ıncı maddeler kapsamında ise iki yıl şartı aranmaz - 16,19,20,21 ve 26 ıncı maddelere göre atanmış olup, atama kararını iptal ettirenler mazeret durumunda değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar - Eğitim Kliniği bulunan EAH'lerine 16,17,26 ve 29 uncu maddelere göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş diş tabipleri başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemeleri gerekir. - 19,20 ve 21 inci maddeler kapsamında atanma talepleri hariç aday memur olan personel atanma talebinde bulunamaz

52 İSTİHDAM PLANLAMA KOMİSYONU, GÖREVİ VE ÇALIŞMA USULÜ
MADDE 31- - Bakanlığın veya bağlı kuruluşlarının istihdam politikalarını belirmek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir - Komisyon, atama ve yer değişikliği dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. Komisyonda alınan karar, Bakan onayı ile işlerlik kazanır.

53 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
MADDE 32- - 08/06/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

54 YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLANLARIN YER DEĞİŞİKLİĞİ
GEÇİCİ MADDE 1- - 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Kamu Hastane Birliklerinin kurulduğu tarihte (02/11/2012) Baştabip ya da Baştabip Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı itibari ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.

55 YÜRÜRLÜK YÜRÜTME MADDE 33-
- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde (26/03/2013) yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 34- - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

56 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 26 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler şunlardır: - Tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kadroda çalıştığı sürelere de hizmet puanı verilmesine dair düzenleme yapıldı. - 657 sayılı Kanun’un 77. maddesi kapsamında ücretsiz izinde geçirilen süreler ile Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde sözleşmeli geçirilen sürelere hizmet puanı verilmesi sağlandı. - Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin görev yaptığı ilden başka bir ilde görevlendirilmesi halinde, eşi olan personelin de bu ile görevlendirilebilmesi için düzenleme yapıldı. - Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin talepleri halinde eşlerinin görev yaptığı ile atanmasına veya sözleşme süresince görevlendirilmesine imkân sağlandı.

57 - Kurum içi naklen atamada en çok 5 tercih yapılabilmesi sınırı kaldırıldı.
- Stratejik personelin eş durumundan atamalarında kura şartı kaldırıldı. - Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların başka bir ilde aile hekimliği sözleşmesi imzalaması halinde o ile atanması imkânı sağlandı - Kamuda geçici işçi olarak çalışanların eş durumundan faydalanması sağlandı. - Eşleri özel sektörde çalışanların prim ödeme süresi 4 yıldan 3 yıla indirildi. - Aynı hizmet grubunda bulunan stratejik personelin eş durumu tayinlerinde eşlerin istedikleri ilde bir araya gelmeleri sağlandı.

58 - Mazeret tayin talebi uygun bulunan ancak görev yaptığı kurumda kadro olmamasından dolayı ataması yapılamayan personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında atanabilmesine imkân sağlandı. - Mazeret takibinde 6 yıllık süre 5 yıla düşürüldü. - Eşinden boşanan personele C ve D grubu illerin yanında halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine ya da alt bölge illerine atanma hakkı verildi. - Terör eylemleri sebebiyle şehit, gazi veya mâlûl olanların Bakanlığımız personeli olan birinci derece yakınlarına döneme bağlı kalmaksızın nakil hakkı tanındı. - Eş ve öğrenim mazeretinden tayin olanların da bir defaya mahsus alt bölge tayin talebinde bulunabilmeleri sağlandı - Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde görev yapan personelin Birlik içinde Genel Sekreterlikçe yer değişikliğine imkân sağlandı.

59 TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları