Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA III.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA III."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA III

2 İ T İ BAR KAVRAMI I  İ tibar, bir şirketin ya da endüstrinin genel bir de ğ erler dizisine dayanan güvenirli ğ i, itimada layık oluşu, sorumlulu ğ u ve yeterlili ğ i (gücü) hakkında çok sayıda ve kolektif yargıdan oluşmuş bir bütün olarak tanımlanmaktadır.  İ tibar, dikkate almak açısından bir gelirdir ve ün de bununla ba ğ lantılı olarak en yüksek gelir sınıfıdır.  İ tibar dokunulmaz bir de ğ erdir. İ tibar bir firmanın faaliyetleri, eylemleri, ürün ve hizmetleri hakkında beklentileri ve tepkileri, gelecek beklentileri ve geçmişin yansımalarını içermektedir.

3 İ T İ BAR KAVRAMI II  İ tibar, kurum imajı, iyi niyet ve marka denkli ğ i gibi konseptleri içeren bir işletme için geniş niteliklerdir.  Kurum itibarı, kuruluştan ayrı olarak ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir fenomendir.  Kurum itibarı, bir şirketin bütün pay sahipleri ile geliştirdi ğ i hem rasyonel hem de duygusal net imajın tanımıdır.

4 360 0 KURUM İ T İ BARI KURUM İ T İ BARI MEDYA İ ŞLETME YÖNET İ C İ LER İ TARAFTARLARÇALIŞANLARHÜKÜMET TÜKET İ C İ LER BORSATOPLULUKLAR YÖNET İ M KURULU ÜYELER İ

5 İ T İ BAR YÖNET İ M İ  İ tibar yönetimi, finansal ve stratejik hedeflere ulaşmak, hissedarlardan olumlu tepki almak ve bir kuruluşun iyi isminin oluşması ve korunmasıdır.  Kurumsal itibarın oluşturulmasında çeşitli etkenler söz konusudur. Bunlar:  Kurumsal iletişim ve kurum kimli ğ i  Sosyal sorumluluk  Yönetim kurulu başkanının rolü (CEO)

6 Kurumsal İ letişim ve Kurum Kimli ğ i  Olumlu bir kurum itibarının oluşturulmasında kurumsal iletişim son derece önemlidir.  Kurumsal iletişim uzun vadeli uygulanan bir iletişim süreci olup; hedefi bir imaj oluşturmak, korumak veya de ğ iştirmektir.  İ tibar yönetiminde uygulanan kurumsal iletişim proaktif bir iletişim tarzıdır.

7 Sosyal Sorumluluk ve CEO’nun Rolü  Sosyal sorumluluk kuruluşların karar vermeden önce kamu üzerinde yapaca ğ ı etkinin etraflı biçimde düşünülmesi olarak ifade edilebilir.  Artık yalnızca ticari kaygı güderek faaliyet gösteren kurumlar kabul görmemektedir.  Bu nedenle kamuoyu artık kendisine marka ve ürünler sunan şirketler hakkında bilgi edinmek istemekte ve iyi şirketleri ödüllendirmek, kötü şirketleri cezalandırmak için kendi tüketim güçlerini kullanmaktadırlar.  CEO ya da yönetim kurulu başkanı tüm kurum itibarı üzerinde son derece büyük bir etkiye sahiptir.

8 İ T İ BAR NASIL YÖNET İ L İ R? I  İ tibar yönetimi için başlıca faktörler şöyle özetlenebilir:  Yönetimin yetenekli insanları kuruluşa çekme ve onları kuruluşa kuruluşta çalıştırma kabiliyeti  Ürün ve hizmetlerin kaliteli olması ve talebin devam etmesi  Finans bakımından yeterli olması ve uzun vadeli yatırım de ğ erinin olması  Geniş kamu yararı sa ğ layan yenili ğ e dayanan teknolojiye yatırımların devam etmesi,yerel topluluklarda sosyal ve çevreyle ilgili sorunlara yönelen programların uygulanması  Geniş bütünleşmiş, sonuca yönelimli bir iletişim stratejisinin sürmesi

9 İ T İ BAR NASIL YÖNET İ L İ R? II  Kuruluşun hedef kitleleriyle temel ba ğ lantısını belirlemek ve markayı farklılaştırıcı özelli ğ i ve bunu destekleyici mesajlar belirlenerek kurum itibarını oluşturmak ve bunu sürdürmek için sürekli bir araştırma ve koordinasyon gereklidir.  Kurumun hedef kitlesini ikna etmede en önemli unsurlardan bir tanesi kuruluş çalışanlarını ikna etmektir.

10 Kurumsal İ tibarın Faydaları  Kurumsal itibar yönetiminin faydaları şunlardır:  Başarılı çalışanlar kuruma çekilebilir  Piyasadan daha kolay mali destek bulunabilir  Ürünlerin satılı daha kolay olur  Kendilerine taraftar oluştururlar  Daha çok tüketici güveni elde edilir

11 LOB İ C İ L İ K I  Lobicilik, baskı gruplarının kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecinin etkileme amacına yönelik olarak kongrede, parlamentoda yaptıkları çalışmalardır.  Klasik lobicilik yasal ve demokrasilerde do ğ al bir iletişim faaliyetidir. Bir ilgi grubu ahlaki temellere dayanan hedeflerini, sistematik iletişim çalışması aracılı ğ ı ile savunmaya ve kabul ettirmeye çalışır.  Halkla ilişkiler ve lobicilik zaman zaman ortak iletişim araçlarını kullanmaktadır.

12 LOB İ C İ L İ K II  Klasik lobicilik, tamamıyla yasal ve demokrasilerde do ğ al bir olaydır:  İ lgilileri şeffaflaştırırlar  Yasa oluşturma sürecinde dışarıdaki  Yasa koyucuya, yasanın etkileri hakkında bilgi verirler.

13 LOB İ C İ L İ K III  Lobicilik faaliyetleri üç kısma ayrılabilir:  Do ğ rudan lobi faaliyetleri  Mahalli düzeyde halkın lobi faaliyetlerine dahil edilmesi (Dolaylı Lobicilik)  Kolektif lobicilik  Di ğ er lobicilik biçimleri Etnik lobicilik Uluslararası lobicilik Sesli lobicilik Sessiz Lobicilik

14 LOB İ C İ L İ KTE KULLANILAN YÖNTEMLER I  Klasik lobicilikte kullanılan iletişim yöntemleri şunlardır:  Davetler ve ziyaretler şeklinde sık sık sohbet toplantılarının düzenlenmesi  Kişisel yazılar şeklinde hazırlanan enformasyonların hazırlanıp ilgili mercilere verilmesi  Mektupla iletişim  Yüz yüze iletişim  Sosyal lobicilik  Kampanya deste ğ i sa ğ lamak/parasal destek sa ğ lamak

15 LOB İ C İ L İ KTE KULLANILAN YÖNTEMLER II  Lobi şirketleri kiralamak  Bilgi sunmak  Halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemek  Seçmenlerle tanışmak  Di ğ er lobilerle işbirli ğ i ve koalisyonlar yapmak  Yayın servisleri kurmak  Medya ile olumlu ilişkiler yaratmak,  Karar merkezlerinde bulunanlara hediyeler vermek  Toplantılara konuşmacı ça ğ ırmak  Radyo programları ve TV filmleri yapmak  Makaleler satın almak  Yemekli toplantılar düzenlemek  Bilimsel toplantılar düzenlemek  Ünlü kullanmak  Hemşehrilik ba ğ ı kurmak

16 HANG İ LOB İ C İ L İ K TEKN İĞİ KULLANILMALI ? I  Kullanılacak olan lobicilik yöntemi ve teknikleri, hedef-kitlenin özelliklerine göre de ğ işir. Burada önemli olan hedef-kitlenin (karar alma mekanizmasındaki kişilerin) özelliklerini, onların ;  yaşam tarzlarını,  e ğ itim durumlarını,  sosyal-kültürel durumlarını,  zevk aldıkları şeyleri iyi bilmek gerekmektedir.

17 HANG İ LOB İ C İ L İ K TEKN İĞİ KULLANILMALI ? II  Kullanılacak lobi yönteminin ve tekni ğ inin başarısı hedef-kitleyi iyi çözümlemeye ba ğ lıdır.  Hedef-kitleyi iyi analiz ettikten sonra hangi stratejiyi, hangi lobi yöntemini ve tekni ğ ini kullanmak gerekti ğ ine karar verilmelidir. Burada lobi yöntem ve teknikleri kadar, seçilecek kitle iletişim araçları da çok önemlidir.  Kitle iletişim araçlarını seçmek de hedef-kitlenin özelli ğ ine ba ğ lıdır. Örne ğ in, lobicili ğ in hedef-kitlesi ola olan bürokratlar, genellikle e ğ itimi durumu yüksek kişilerden oluşmaktadır. E ğ itim durumu yüksek kişilere TV ve radyonun yanı sıra okuyabilecekleri çeşitli yayınlarla da ulaşmak mümkündür.(gazete,dergi...vb.)

18 HANG İ LOB İ C İ L İ K TEKN İĞİ KULLANILMALI ? III  Bu nedenle verilmek istenen mesajın hedef-kitleye en yalın şekilde, kısa ve çabuk verilmesi gereklili ğ i do ğ maktadır. Bu arada hedef-kitlenin dikkatini çekebilmek için mesaja çarpıcılık katmak önemlidir. Mesajların ayrı ayrı da ğ ınık verilmesindense, tek bir mesaj çatısı atında sunmak daha yararlı olacak ve zamandan kazandıracaktır.

19 HANG İ LOB İ C İ L İ K TEKN İĞİ KULLANILMALI ? II  Ancak burada hedef-kitlenin bir başka özelli ğ i daha karşımıza çıkmaktadır ki, bu da zaman darlı ğ ıdır. Hedef-kitle, sürekli olarak toplantılara, yemeklere katılması gerekti ğ i için zaman kısıtlılı ğ ı vardır ve bir yayını ayrıntılarıyla okuyacak vakit bulamamaktadır.  Bu nedenle verilmek istenen mesajın hedef-kitleye en yalın şekilde, kısa ve çabuk verilmesi gereklili ğ i do ğ maktadır. Bu arada hedef-kitlenin dikkatini çekebilmek için mesaja çarpıcılık katmak önemlidir. Mesajların ayrı ayrı da ğ ınık verilmesindense, tek bir mesaj çatısı atında sunmak daha yararlı olacak ve zamandan kazandıracaktır.

20 LOB İ C İ L İ K TEKN İ KLER İ : MEKTUP YAZMAK  Mektup yazma tekni ğ inde en önemli nokta, yazılacak mektupların kişisel nitelik taşımasıdır. Genellikle mektuplar tek bir formatta yazılma e ğ ilimindedirler. Ancak el yazısıyla yazılan ve kişisel nitelik taşıyan mektuplar çok daha etkileyici olmaktadır. Karar alıcılar her bir mektuba bir oy gözüyle baktıklarından onlar açısından da mektuplar önem taşımaktadır. Fakat genellikle lobi üyelerinin el yazması mektupları hangi şekilde ve kime yazacaklarını bilmemeleri sorun yaratmaktadır. Bu gibi karışık durumlarda tek bir formatta mektubun yazılması daha do ğ rudur.

21 MEKTUP YAZMAK II  Mektupların etki gücü sadece yazılı ve matbu olmasına ba ğ lı olmayıp, lobinin üye sayısı ve maddi gücüyle de yakından ilişkilidir. Mektupların avantajları, saklanabilir ve tekrar okunabilir olmalarıdır. Mektuplarda şunlara dikkat edilmelidir:  Olabildi ğ ince kısa(tek sayfa) yazılmalıdırlar,  Tek bir konu ele alınmalıdır,  Konu hakkındaki özel düşünceleri yansıtmalıdır.  Konu yeni ele alınıyorsa daha önce çıkarılmış ilgili yasalara ya da kararlara atıfta bulunulmalıdır.  Yapılması istenileni kısa ve vurucu, açık biçimde anlatmalıdır.  E ğ er mektup yazılan kişi, geçmiş dönemlerde konuyla ilgilenmemiş veya taraf tutmuşsa bu da belirtilmeli, böylece takipte oldu ğ u hissettirilmelidir.

22 MEKTUP YAZMAK III  Mektuplarda “slogan” ya da kalıplaşmış ifadelere yer verilmemelidir.  Do ğ rudan kişinin büro adresine yazılmalı ve oradan postalanmalıdır.

23 PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İ L İ ŞK İ LER I  Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, pazarlama hedeflerine hizmet etme amaçlı, satışı ve müşteri tatminini teşvik eden, işletmeyi ve ürünlerini tüketicilerin ilgileri do ğ rultusunda geliştirmeyi hedefleyen halkla ilişkiler sürecidir.  Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, bir kuruluşun tanıtımını yaparken pazarlama ve satış amaçlarına da hizmet eden bir uygulamadır.

24 PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İ L İ ŞK İ LER II  Pazarlama Amaçlı Halkla İ lişkiler, çok ceşitli iletişim tekniklerinin basarili bir bileşimidir.  Publicity/duyuru  PR  Promosyon  Reklam Tekniklerini kapsar.  Halkla ilişkilerin pazarlama stratejisi proaktif ve reaktif PR stratejileri olmak üzere ikiye ayrılabilir.  Proaktif Halkla İ lişkiler şirketin pazarlama amaçları tarafından yönlendirilen şirketin ve ürünlerin/hizmetlerin tanıtımını yapmayı amaçlayan PR stratejisidir. Proaktif halkla ilişkiler uygulaması problemin tanımlanması ve hedeflerin belirlenmesi, mesaj ve araçları seçme, programın uygulanması ve sonuçların de ğ erlendirilmesi aşamalarini içerir.

25 PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İ L İ ŞK İ LER III  Reaktif PR politikaları, şirketin iamjını ve gelirlerini artırmaya yönelik olan proaktif PR’in tersine firmanın zedelenen itibarini tamir ederek, Pazar erozyonunu önleyerek, kayıp satışları yeniden kazanarak şirketin var olan statüsünü korumaya calışır.  Kısaca proaktif PR firmanın güçlü yanlarıyla ilgilenirken, reaktif PR’da zayıf yönleri ve bu yönlerin tamiriyle ilgilenir.  Reaktif PR sorun çözücüdür, isletmenin zayıf yönleriyle ilgilenir ve savunma stratejisini kullanır. Bu tür halkla ilişkiler yakin ve kısa dönemli de ğ işikliklerle ilgilidir. Bu de ğ işiklikleri kriz olarak nitelendirebiliriz.


"HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA III." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları