Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TROMBOFİLİ ve ÜYT Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler-Prenatal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TROMBOFİLİ ve ÜYT Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler-Prenatal."— Sunum transkripti:

1 TROMBOFİLİ ve ÜYT Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler-Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi

2 Trombofili Tanımı : Tromboza Eğilim 1-Tromboz oluşumunu kolaylaştıran 2-Kalıtsal ve-veya edinsel nedenlerin meydana getirdiği 3-Klinik tablo(lar)

3 Trombofilinin Klinik Bulguları Venöz tromboembolizm (DVT±PE) Yüzeyel ven trombozu Alışılmadık bölgelerde tromboz Purpura Fulminans (erişkin-neonatal-çocuk) Varfarine bağlı deri nekrozu Arteryel tromboz (olası?) (AMİ, İskemik inme) İmplantasyon ( IVF) başarısızlığı ? Tekrarlayan gebelik kayıpları Olası gebelik komplikasyonları (prematüre, ölü doğum, fötal gelişme geriliği, preeklampsi, plesenta dekolmanı)

4 TROMBOFİLİLER Kalıtsal –Faktor V Leiden (FVL) mutasyonu –Protrombin gen mutasyonu (G20210A), –Protein C eksikliği –Protein Seksikliği –Antitrombin III (ATIII) eksikliği – Methylenetetrahidrofolat reduktaz mutasyonu (MTHFR) (C677T), Edinsel –Antifosfolipd sendromu Primer Sekonder Antiphospholipid antibodies and reproduction.William H. Kutteh. Journal of Reproductive Immunology 1997 (35) :151-171

5 Antifosfolipid Sendromu Sınıflaması I. Primer APS II. Sekonder APS A. Otoimmun hastalıklar (1) Connective tissue disease –Sistemik lupus eritematozus –‘Lupus-benzeri’ hastalık (‘muhtemel ’ SLE) –Diskoid lupus –Romatoid artritis –Mikst Konnektif Doku Hastalığı –Sjiigren‘s sendromu –Sistemik skleroz –Ankilozan spondilitis –Vaskulitis –Poliarteritis nodoza –Dev hücreli arteritis/poliartraljia romatika –Behcet’s hastalığı –Undiferansiye konnektif doku hastalığı (2) Diğer –Diabetes mellitus –Crohn‘s hastalığı –Otoimmun troid hastalığı B. Maligniteler 1) (Solid tumörler –Timoma –Akciğer, böbrek, over, serviks, prostat karsinomu 2) Hematolojik –Lenfoma –Lösemi –Waldenstrom’s makroglobinemi –Myeloproliferatif hastalıklar C.İlaçların Oluşturduğu durumlar –Fenotiazinler –Prokainamid –Klorotiazid –Etosuksimid –Oral kontraseptifler –Alfa-interferon –Fenitoin –Quinine, quinidine –Hidralazin D. Enfeksiyon Hastalıkları –Sifiliz –HIV enfeksiyonu –Malaria E. Diğer –Son safha böbrek yetmezliği –Komplike kronik graft-konakçı hastalığı Antiphospholipid antibodies and reproduction.William H. Kutteh. Journal of Reproductive Immunology 1997 (35) :151-171

6 Edinsel Trombofili Nedenleri Kanıtı Güçlü Olan Nedenler Aktif Kanser Kemoterapi, AFLA Send., Miyeloproliferatif Hastalıklar HİT, Nefrotik Sendrom YDP, TTP, Orak Hücreli anemi OKS, Östrojen tedavisi, Hamilelik-Lohusalık Vaskülitler Kanıtı Zayıf Olan Nedenler İnflamatuvar bağırsak Hast. Tromboenjitis obliterans Behçet sendromu, SLE Variköz venler, Dehidratasyon Venöz damar anomalileri Progesteron tedavisi İnfertilite tedavisi Hiperhomosisteinemi HIV İnfeksiyonu

7 Kalıtsal Trombofililer-Sıklık Trombofili Tipi Sağlıklı Popülasyon (%) Trombozlu Olgular (%) Aktive Protein C- FV Leiden 3-720-40 Hiperhomosisteinemi5-1010-25 Protrombin Gen Mutasyonu 1-36 Protein C eksikliği0.2-0.43 Protein S eksikliği0.1-0.51-2 Antitrombin eksikliği0.02-0.11

8 AP Sıklığı Normal Gebelerde %2-5 Sistemik Lupus ta %50

9

10

11 Laboratory thrombophilias and venous thromboembolism Hylton V Joffe and Samuel Z Goldhaber Vascular Medicine 2002; 7: 93–102

12 Thrombosis Herediter Trombofili Edinsel Trombofili Cerrahi travma Hareketsizlik Enflamasyon Malignite Estrogenler Thromboz Risk Faktörleri Ateroskleroz

13 Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2008-M.Demir Pıhtılaşma sistemi Sağlam endotel Normal kan akımı Fibrinoliz Doğal antikoagülanlar NORMAL BİREYLER

14 Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2008-M.Demir Pıhtılaşma sistemi Sağlam endotel Normal kan akımı Fibrinoliz Doğal antikoagülanlar GENETİK YATKINLIĞI OLANLAR

15 Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2008-M.Demir Sağlam endotel Normal kan akımı Fibrinoliz Doğal antikoagülanlar Pıhtılaşma sistemi Tetikleyici Faktör GEBELİKTE

16 16 Edinsel ve Kalıtsal Etmenlerin Birlikteliği Bauer KA, Hematology 2002

17 Traditional model (individual factors; left) and new model (threshold level; right) for evaluation of causes of recurrent pregnancy loss.

18 BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

19 Antifosfolipid Sendromu Tanı Kriterleri Klinik Kriterler 1) Arteryel/venoz tromboz –Thrombocytopenia –CNS syndromes—stroke, chorea –Cardiac valve disease –Livedo Reticularis 2)Gebelik Morbiditesi RPL, IUGR, Preeklampsi, P.Dekolmanı Laboratuvar Kriterleri -IgG/IgM anticardiolipin antikor -orta/yüksek titrede - Lupus Antikoagulan 6 hafta ara ile Wilson A, Gharavi AE, Koike T, et al International consensus statement on preliminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome: report of an international workshop. Arthritis Rheum 1999; 42:1309–11.

20 Antifosfolipid Sendrom SYDNEY SAPPORO KRİTERLERİ REVİZYONU (2006)

21 Selected Data From a Systematic Review of Thrombophilia and Pregnancy Outcomes, Meta-analysis Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Br J Haematol. 2006;132: 171–196. IUFD indicates intrauterine fetal death; IUGR, intrauterine growth restriction; MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase; PT, prothrombin; SAB, spontaneous abortion.

22 OBSTETRICAL AND FETAL MANIFESTATIONS IN THE COHORT OF 1,000 APS PATIENTS ENROLLED BY THE EUROPEAN APL FORUM %Obstetric manifestations 9Pre-eclampsia/eclampsia 3Toxemia 0.6Abruptio placentae 0.3Post-partum cardio-pulmonary syndrome Fetal manifestations 36Early fetal losses 17Late fetal losses

23 PCO TROMBOFİLİ

24 The plasminogen activator system in women with polycystic ovary syndrome William U. Atiomo,.,*SusieA. Bates, John E. Condon, Steve Shaw, Jonathan I-/. West, Archibald G. Prentice, Fertil Steril 1998;69: 236-41 7 PCOS 12 kontrol olgusu Plazminojen aktivator sistem: –Euglobulin clot lysis times, – plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) activity, – fibrinogen, –plasminogen, –lpha-2 antiplasmin concentrations Sonuç: PCOS’lu olgularda proteolitik enzim üretiminde azalma eğilimi saptandı.

25 OHSS TROMBOFİLİ

26 Increased prevalence of thrombophilia among women with severe ovarian hyperstimulation syndrome Mordechai Dulitzky, M.D.,a Shlomo B. Cohen, M.D.,a Aida Inbal, M.D.,b Daniel S. Seidman, M.D.,a Daniel Soriano, M.D.,a Arieh Lidor, M.D.,a Shlomo Mashiach, M.D.,a and Jaron Rabinovici. Fertil Steril 2002;77:463–7 OI yapılan –20 OHSS gelişen –41 OHSS gelişmeyen –Luteal fazda serum alındı: Antithrombin, protein S, protein C, antiphospholipid Ab., faktör V Leiden mutasyonu ve MTHFR 677T polimorfizm. 17/20 OHSS’li hastada %85 11/41 kontrol grubunda %26.8 trombofili markırları (+) bulundu.

27 Sonuç: OHSS’li olgularda trombofili prevalasnı yüksek olduğundan tarama ve heparin proflaksisi düşünülmelidir. Dulitzky. Severe OHSS and thrombophilia. Fertil Steril 2002;77:463–7

28 Prevalence of thrombophilia in women with severe ovarian hyperstimulation syndrome and cost-effectiveness of screening Francisco Fa´ bregues, Dolors Ta` ssies, Juan C. Reverter, Francisco Carmona, Antonio Ordinas, and Juan Balasch, Fertil Steril 2004;81:989 –95. COH uygulanan –Grup I : 20 OHSS (-) –Grup II: 40 OHSS (+) Grup III:100 sağlıklı kontrol Bakılan parametreler : APC-R, Protein C, Protein S, Faktör V Leiden mut., AT eksikliği, PM G20210A, LPa, ACL SONUÇ: OHSS ve kontrol grubuplarında antitrombin, protein C, Protein S aPL (-) idi Grup I de : faktör v Leiden ve PM yoktu. PM G20210A Grup II de 1 olguda ( 52.5) Kontrol Grup III’te 2 (%2) Trombofili OHSS’li olgularda artmaz, FVL ve PM G20210A bakılması maliyetine değer bulunmadı.

29 IVF-ET Başarısızlığı

30 Aetiological factors in implantation failure duringin-vitro fertilization Bolarinde Ola and Tin-Chiu Li. Implantation failure following in-vitro fertilization Curr Opin Obstet Gynecol, 2006; 18:440–445. Maternal age, oocyte and embryo quality Poor ovarian reserve age related chromosomal aneuploidies Parental balanced translocation Polycystic ovary syndrome Immunological factorsAntiphospholipid antibodies Autoimmune diseases Abnormal expression of endometrial cytokines and natural killer cells Shared parental human leukocyte antigens Endometrial receptivityAbnormal expression of endometrial oestrogen and progesterone receptors Abnormal expression of endometrial integrins and pinopods Luteal phase defects Uterine, tubal and peritoneal factors Endometrial polyps and submucous fibroids Intramural fibroids Hydrosalpinges Endometriosis Infection Stimulation protocols and culture media

31 2001 de Grandone Grup a (n:18): En az 3 IVF-ET başarısız (10) veya fetal kayıp (n. 8) Grup b ( n:24) : IVF başarılı Grup c( n: 224) ;Spontan gebelik Faktör V Leiden ve Fatör IIA –Grup a’da 5/18 ( %27) –Grup b’ de 0/24 –Grup c de 13/224 (%6) ( GRANDONE, E., D. COLAIZZO, A. LO BUE et al. 2001. Inherited thrombophilia andimplantation failure. Fertil. Steril. 77: 201–202) IVF-ET Başarısızlığında Trombofili Azem ve arkadaşları, En az bir trombotik faktör pozitifliğini 45 IVF-ET başarısız olguda %44, Spontan gebelikte %18 başarılı IVF grubunda % 20 buldular. (AZEM, F., A. MANY, I. YOVEL et al. 2004. Increased rates of thrombophilia in woman with repeated IVF failures. Hum. Reprod. 19: 368–370 )

32 Multiple thrombophilic gene mutations are risk factors for implantation failure Coulam CB, Jeyendran RS, Fishel LA, Roussev R. Reprod Biomed Online. 2006 Mar;12(3):322-7Coulam CBJeyendran RSFishel LARoussev R 10 adet trombotik Gen mutasyonu 42 IVF-ET başarısızlığı olan 20 fertil kontrol hasta IVF-ET başarısızlığı olan grupta PAI-1 4G/5G mutasyonu daha sık bulundu( P:0.007) Sporadik gen mutasyonları bakımından gruplar arası fark yoktu. Total gen mutasyonları IVF-ET başarısız grupta daha sık bulundu. 3 genden fazla mutasyon IVF-ET başarısız grupta %74 kontrol grubunda %20 bulundu( P:0.0004). SONUÇ: Kalıtsal trombofililer IVF-ET başarısızlığına eşlik ederler.

33 Thrombophilic gene polymorphisms are risk factors for unexplained infertility Carolyn B. Coulam, R. S. Jeyendran Fertil Steril 2008 ( baskıda ) 9 gen polimorfizmi –92 açıklanamayan infertilite –60 fertil ile karşılaştırıldı. MTHFR C677T polimorfizmi çalışma grubunda yüksek bulundu. Bu fark implantasyon başarısızlığını açıklayabilir mi?

34 Acquired and inherited thrombophilia: implication in recurrent IVF and embryo transfer failure Hussein S.Qublan, Suhair S.Eid, Hani A.Ababneh, Zouhair O.Amarin, Aiman Z.Smadi,Farakaid F.Al-Khafaji5 and Yousef S.Khader. Human Reproduction 2006( 21) 10: 2694–2698 Grup A ( Çalışma n:90) 23-44 yaş(31)en az 3 başarısız IVF Grup B(n:90 ) 22-40 (30) İlk IVF başarılı Grup C (n:100) 17-41 (30) Spontan gebelik Her üç grupta:FVL, PM, MTHFR, Protein S, C, ATIII eksikliği ve edinsel LA and ACL bakıldı. En az bir herediter veya edinsel trombolik faktör –Grup A ‘da %68.9 (62/90) –Grup B’de %25.6 ( 23/90) –Grup C‘ de %25 ( 25/100) –Fark istatsitiksel anlamlı bulundu. (P < 0.01). Sonuç, trombofilinin IVF-ET başarısızlığında rolü vardır. Bu olgularda trombofili taraması yapılmalıdır.

35

36 Repeated in vitro Fertilization Failure and Its Relation with Thrombophilia Aynur Simur, Suna Özdemir, Hasan Acar, M. Cengiz Çolakoğlu, Hüseyin Görkemli, Osman Balcı, Süleyman Nergis Gynecol Obstet Invest 2009;67:109–112 Grup I: 51 ≥ 3 başarısız IVF-ET denemesi Kontrol grubu: 50 Spontan başarılı gebelik Tüm olgularda; FVL, PM (G20210A) ve MTHFR(C677T)mutasyonu bakıldı. Sonuçlar: Her iki grupta trombofili faktörleri pozitifliği yanı sıklıkta bulundu. En az bir trombofilik faktör çalışma grubunda %62.7 kontrol grubunda %53.9 (+) bulundu. Aradaki fark istatiski anlamlı bulunmadı. Bu çalışmaya göre FVL, PM (G20210A) ve MTHFR(C677T)mutasyonunun IVF-ET başarısızlığına etkisi yoktur.

37 Summary of the prevalence of inherited thrombophiliain the groups Simur et al. Gynecol Obstet Invest 2009;67:109–112

38 GOPEL, W., M. LUDWIG, A.K. JUNGE et al.. Selection pressure for the Factor-VLeiden mutation and embryo implantation. Lancet 2001(358): 1238–1239.

39 Homstein MD, Davis OK, Massey JB, et al Antiphospholipid antibodies and in vitro fertilization success: a metaanalysis. Fertil Steril 2000; 73:330–3 7 çalışmada, en az 1 anormal aPL testi olan 703/2000 kadında IVF başarısızlığı ve aPL antikorları arasında ilişki saptanmamıştır.

40 Haematologica 2003;88:789-793

41 Screening of thrombophilia in women with failure of embryo implantation: far from being recommended I. Martinelli, T. Battaglioli, P.M. Mannucci A. Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Center, IRCCS Maggiore Hospital, University of Milan, Italy Haematologica 2007; 88:(12)e172 Faktör V Leiden mutasyonu ve Protrombin gen ( G20210A9) embryo implantasyonuna etkisi tartışmalıdır. Bu konuda az sayıda çalışma vardır.

42 Tedavi/Proflaksi Çalışmaları

43 Prednisolone plus low-dose aspirin improves the implantation rate in women with autoimmune conditions who are undergoing in vitro fertilization Isao Hasegawa, Yasuaki Yamanoto, Mina Suzuki, Haruo Murakawa, Takumi Kurabayashi, Koichi Takakuwa,and Kenichi Tanaka, Fertil Steril 1998;70:1044–8 Objective: To evaluate the effect of prednisolone plus low-dose aspirin (PSL/LDA) in women with autoimmune conditions who were enrolled in an IVF-ET program. Design: A retrospective clinical study. Setting: In vitro fertilization unit, Niigata University Hospital, Niigata, Japan. Patient(s): 307 women who underwent IVF-ET between Jan. 1996 and Dec. 1997. Intervention(s): Prednisolone (10 mg/d) and aspirin (81 mg/d) were administered to the women with autoantibodies who chose to participate. Main Outcome Measure(s): Pregnancy and implantation rates with IVF-ET. Result(s): Women undergoing IVF who had positive ANA, with or without aPL, had significantly lower pregnancy and implantation rates than did women without autoantibodies (14.8% versus 21.7% and 6.8% versus 10.4%, respectively). The administration of PSL/LDA to women with antinuclear antibodies significantly improved the outcome of IVF-ET (40.6% pregnancy rate and 20.3% implantation rate). Conclusion(s): A high proportion of women who are undergoing IVF-ET have autoantibodies, which areassociated with poor IVF outcomes. The administration of PSL/LDA to these women may improve their implantation rate.

44 Recurrent Pregnancy Loss With Antiphospholipid Antibody: A Systematic Review of Therapeutic Trials Marianne Empson, MBChB, M Marissa Lassere, Jonathan C. Craig, MBChB, James R. ScottObstet Gynecol 2002;99:135– 44 Kaynak: Cochrane Controlled Trials Register, Cochrane Collaboration Pregnancy and Childbirth Group’s Specialized Register of Controlled Trials, EMBASE, and MEDLINE were searched in December 1999. (1966-1999) Quantitative analysis of summary data was performed using the fixed- and randomeffects models with heterogeneity assessments. Pregnancy loss and adverse neonatal outcomes were the main outcome measures. Ten trials (n 627) fulfilled the inclusion criteria (of which four lacked adequate allocation concealment). Three trials of aspirin alone showed no significant reduction in pregnancy loss (relative risk [RR] 1.05, 95% confidence interval [CI] 0.66, 1.68). Heparin combined with aspirin (two trials, 140 patients) significantly reduced pregnancy loss compared with aspirin alone (RR 0.46, 95% CI 0.29, 0.71). Prednisone and aspirin resulted in a significant increase in prematurity (RR 4.83, 95% CI 2.85, 8.21) but no significant reduction in pregnancy loss (RR 0.85, 95% CI 0.53, 1.36).

45 SİSTEMATİK DEĞERLENDİRMEYE UYGUN ÇALIŞMALAR ??? Schema of literature search results. Empson. Antiphospholipid Antibodies. Obstet Gynecol 2002

46 Aspirin or anticoagulants for the treatment of recurrent miscarriage in women without antiphospholipid syndrome (Review) Di Nisio M, Peters LW, Middeldorp S The Cochrane Library 2008;4: 1-15 1966-2004 Two studies (242 participants) were included in the review and for both of them data were extracted for the subgroups of women fulfilling the inclusion criteria of the review. In one study, 54 pregnant women with recurrent spontaneous abortion without detectable anticardiolipin antibodies were randomised to low-dose aspirin or placebo. Similar live-birth rates were observed with aspirin and placebo (relative risk (RR) 1.00, 95% confidence interval (CI) 0.78 to 1.29). In another study, a subgroup of 20 women who had had a previous fetal loss after the 20th week and had a thrombophilic defect were randomised to enoxaparin or aspirin. Enoxaparin treatment resulted in an increased live- birth rate, as compared to low-dose aspirin, RR 10.00, 95% CI 1.56 to 64.20). Authors’ conclusions: The evidence on the efficacy and safety of thromboprophylaxis with aspirin and heparin in women with a history of at least two spontaneous miscarriages or one later intrauterine fetal death without apparent causes other than inherited thrombophilias is too limited to recommend the use of anticoagulants in this setting. Large, randomised, placebo-controlled trials are urgently needed.

47 A randomized, double-blind, placebo controlledtrial of heparin and aspirin for women with in vitro fertilization implantation failure and antiphospholipid or antinuclear antibodies Catharyn Stern, Lawrence Chamley, Helen Norris, Lyndon Hale and Gordon Baker Fertil Steril 2003(80):376–83 Design: A double-blind, randomized, transfer-by-transfer of fresh or cryopreserved embryos, crossover trial. Patient(s): Women seropositive for at least one antiphospholipid (APA), antinuclear (ANA), or 2 glycoprotein I autoantibody and 10 embryos transferred without achieving pregnancy (n 143). Intervention(s): Subcutaneous unfractionated heparin (5,000 IU b.i.d.) and aspirin (100 mg daily) (158 transfers of 296 embryos) or placebo (142 transfers of 259 embryos) from the day of embryo transfer. Main Outcome Measure(s): Fetal heart per embryo transferred (implantation rate).

48 Result(s): There was no significant difference in pregnancy rates or implantation rates between treated and placebo cycles; for example, fetal hearts per embryo transferred implantation rates were 6.8% (20/296) and 8.5% (22/259), respectively. The implantation rate for seropositive trial participants (42/555, 7.6%) compared favorably with that for IVF implantation-failure patients continuing treatment outside the trial (147/3237, 4.5%). Conclusion(s): Heparin and aspirin did not improve pregnancy or implantation rates for APA-positive or ANA-positive patients with IVF implantation failure.

49 TARAMA

50 Screening for thrombophiliain high-risk situations: systematic review and cost-effectiveness analysis. The Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening (TREATS) study O Wu, L Robertson, S Twaddle, GDO Lowe, P Clark, M Greaves, ID Walker, P Langhorne, I Brenkel, L Regan, IA Greer. Health Technology Assessment 2006; Vol. 10: No. 11 Universal thrombophilia screening in women prior to prescribing oral oestrogen preparations, in women during pregnancy and in patients undergoing major orthopaedic surgery is not supported by the evidence. The findings from this study show that selective screening based on prior VTE history is more cost-effective than universal screening. Gebelik komplikasyonları ile ilişkisi kesin olmasına rağmen rutin tarama önerilmiyor bu nedenle başarısız YÜT’de tarama ?? 1966-2003 201 oral estrogen ile, 234 gebelik, 49 ortopedik cerrahi Bunlardan 81‘i değerlendirmeye alındı ( 9’u OKS, 72 Gebelik ve Ortopedik cerrahi)

51 Ne Zaman Tarama I Koagülasyon faktörleri ve antikoagulan seviyeleri VTE ve gebelikte değişir Biyokimyasal değerlendirme tedavi sonuna kadar beklemeli PCR(Factor V-Factor II) her zaman yapılabilir LA ve ACA VTE’de değişmez 12 hf. Sonra tekrarlanmalı VTE sırasında antitrombin seviyelerine bakılabilir Pıhtılaşma testleri(Protein S ve Faktor VIII) VTE, gebelik,OAK sırasında yapılmaz Gebelikten 3 ay, OAK’dan 1 ay sonra

52 ACOG I Tekrarlayan gebelik kaybı, erken-ağır preeklampsia, ağır açıklanamayan IUGG AFS taranmalı Profilaktik antikoagülan tedavi gebelik sonuçlarını iyileştirir

53 ACOG II Protein C,S, AT III, FVL, PT ve MTHFR mutasyonları ağır-erken preeklampsi, açıklanamayan fetal kayıp, ölü doğum, dekolmanla ilgili Antikoagülan tedavinin gebelik sonuçlarını iyileştirdiği yönünde randomize kontrollü çalışma yok Tarama?

54 Hangi Testler Öncelikli tetsler –Factor V leiden –Factor II –Homosistein artışı –Factor VIII artışı –Lupus antikoagülanı Orta Öncelikli Testler – Protein C aktivitesi –Protein S –Azalmış antitrombin aktivitesi –ACA Diğer Testler –Disfibrinojenemi –Artmış fibrinojen –Factor IX ve XI artışı –MTHFR

55 Thrombophilia and Severe Preeclampsia Time to Screen and Treat in Future Pregnancies? Baha M. Sibai Hypertension 2005;46;1252-1253

56 Practical management considerations after repeated in-vitro fertilization failures Bolarinde Ola and Tin-Chiu Li. Implantation failure following in-vitro fertilization Curr Opin Obstet Gynecol, 2006; 18:440–445. Interventions of proven benefits Unilateral or bilateral salpingectomies for ultrasound detectable hydrosalpinx or hydrosalpinges Metformin treatment in patients with PCOSEgg or embryo donation in older women Interventions with possible benefits Preimplantation aneuploidy screening and blastocyst transfer for women below the age of 41 years Blastocyst culture without preimplantation aneuploidy screening Intramural myomectomy (even if fibroid is less than 5cm in average diameter) Surgical treatment of minimal/mild endometriosis, Routine diagnostic hysteroscopy after repeated IVF failure Hysteroscopic polypectomy- Hysteroscopic submucous myomectomy - Hysteroscopic adhesiolysis of uterine synechiae Interventions that are yet unproven Heparin and/or aspirin therapy, Steroid therapy, Intravenous immunotherapy Assisted hatching

57 APA Patofizyolojisi

58 Damar tıkanıklığı Plasental infarkt Endotelial hücre anormallikleri Platelet etkilenimi Antiplatelet aktivite Monositler aracılığı ile pro- koagulan aktivitenin uyarılması Protein C Aktivasyonunun inhibisyonu Plasental fonksiyonun değişmesi Plasental Perfüzyonun Bozulması Antiphospholipid antibodies and reproduction.William H. Kutteh. Journal of Reproductive Immunology 1997 (35) :151-171

59 Heparin treatment in pregnancy loss:Potential therapeutic benefits beyond anticoagulation Guillermina Girardi Journal of Reproductive Immunology 2005(66):45–51 1. Anticoagulation 2. Reduction of antiphospholipid antibodies binding 3. Antiinflammatory effects 4. Heparin facilitates implantation 5. Heparin as a complement inhibitor

60

61 SONUÇ

62 SİSTEMATİK DEĞERLENDİRMEYE UYGUN ÇALIŞMALAR ??? Schema of literature search results. Empson. Antiphospholipid Antibodies. Obstet Gynecol 2002

63 Son Mesajlar Trombofilinin kalıtsal ve-veya edinsel nedene bağlı protrombotik tabloları tanımladığı, Edinsel nedenlerin daha sık raslandığı ve daha güçlü faktörler olduğu, Kalıtsal nedenler arasında güçlü risk faktörlerin daha seyrek olarak ortaya çıktığı, Kalıtsal nedenler için her olgunun taranmaması gerektiği, Kalıtsal nedenlerin bilinmesinin gerek genetik danışmanlık ve gerekse korunma-tedavi açısından gerekli olduğu,

64 Son Mesajlar YUT başarısızlığı ve trombofili arasında İlişki vardır ancak net değil Genel olarak çalışma sayısı ve olgu sayısı az. Randomize kontrollü geniş olgu sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır Anemnezde TE olması testlerden daha anlamlıdır. Testleri (+) çıkanlar gebelik boyu sonrası ve yaşamın ileri döenmlerinde riskler açısından bilgilendirilmeli, yönlendirilmeli ve izlenmelidir. Proflaktik heparin ve asp ?? Kullanılacaksa heparin OPU dan 12-24 saat önce kesilmeli ve 6-12 saat sonra başlanmalıdır. Doğumdan sonra da 6 hafta devam edimelidir.

65

66 Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler-Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi TROMBOFİLİ ve ÜYT


"TROMBOFİLİ ve ÜYT Prof.Dr. Mehmet Zeki TANER Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler-Prenatal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları