Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri"— Sunum transkripti:

1 AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI MODELİ WestMedaRDA WestMedaRDA

2 SERMAYE VE İNSAN KAYNAKLARI HAREKETLERİ
WestMedaRDA

3 KURUMLARIN BAŞARISI NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE ULAŞMA VE AĞ OLUŞTURMADIR
1kg Kum=0.07 Cent 1kg Cam=4 $ İntel-pentium Chip: $ ? WestMedaRDA

4 YENİ KALKINMA ÖLÇEĞİ: YEREL
Yeni kalkınma ölçeği: YEREL Global bir trend olarak “yerelleşme” eğilimi 90 sonrası Demokratikleşme (özellikle Doğu Avrupa) Merkezi Devletin kalkınma çabalarının etkisizliğ Neo-Liberalizm Yeni Kamu yönetimi” ilkeleri Anglo Sakson uygulamaları Yetki devri, yönetişim, performans dayalı çalışma, hesap verme sorumluluğu, şeffaflık ve sonuç odaklılık. WestMedaRDA

5 2007/11611 Karar Sayılı, 16 Şubat 2007 tarihli Finansman Anlaşması
YASAL ÇERÇEVE 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 2007/11611 Karar Sayılı, 16 Şubat 2007 tarihli Finansman Anlaşması Çalışma Yönetmeliği, Personel Yönetmeliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  Kuruluş Kararnamesi (Batı Akdeniz için henüz çıkmadı) WestMedaRDA

6 2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER Anlaşmanın özel hükümler bölümünde;Temel unsurlar başlığı altında yeralan; Ekonomik ve Sosyal uyum kısmında;Türkiye Aday ülkeler arasında en geniş bölgesel farklılığa sahip ülkedir. Programın ekonomik ve sosyal uyum unsuru: öncelikli NUTS II bölgelerinde (TR 61:Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya –Burdur-Isparta) Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulması için sağlanacak destek üzerinde yoğunlaşacak Türkiye’nin en yoksul bölgelerini, stratejik planlamayı ve gelecek yıllarda yüksek hazmetme kapasitesi sağlamak için proje hazırlanmasını hedeflemektedir Özellikle de KOBİ’lerin finansal kaynaklara ulaşmakta ve ekonomik gruplar içerisinde çalışmak konusunda karşılaştığı zorluklarla ilgilidir. WestMedaRDA

7 Gelecekteki programlarda yeterli hazmetme sağlanabilmesi için;
2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER (DEVAM) Gelecekteki programlarda yeterli hazmetme sağlanabilmesi için; Stratejik planlama ve proje hazırlanmasıyla sadece AB bütünleşmesine adanmış bir destek projesi yoluyla değil; Aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Programlarının hazırlanması, yönetilmesi ve uygulanmasına teknik destek sağlanması Göç alan kentsel bölgelerde(Antalya!) yoğunlukla karşılaşılan ekonomik ve sosyal entegrasyon sorunlarının çözümünün desteklenmesi yoluyla da ilgilenilmektedir. WestMedaRDA

8 2007/11611 KARAR SAYILI, 16 ŞUBAT 2007 TARİHLİ FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA KALKINMA AJANSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER (DEVAM) İlerideki AB programlarının etkili bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve yönetimi amacıyla; Hedef bölgelerde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının (RDAs) kurulmaları desteklenecektir. WestMedaRDA

9 BU PROJE 3 ANA BİLEŞENDEN OLUŞMAKTADIR
İşlevsel planlar ve katılımcı bölgesel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi için teknik yardım Trabzon bölgesi kalkınma programının uygulanması Kapasite geliştirme ve ofis ve diğer ekipmanın temini için teknik yardım yoluyla BKA’larının göreve başlamalarının desteklenmesi. Proje, 3. bileşen için tedarik sözleşmeleri ve her bir bileşen için hizmet sözleşmeleri yapılması yoluyla uygulanacaktır. BKA’lara yönelik mevzuatın kabulü ve işlemelerini sağlamak için gerekli yer ve personelin temini bu projenin üçüncü bileşeninin gerçekleştirilmesi için bir ön koşuldur. WestMedaRDA

10 BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI
Bu projenin genel hedefi Türkiye’deki bölgeler arası farklılıkları azaltmak ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmaktır. Türkiyenin kuzey doğusunda DOKAP (Doğu Karadeniz Programı) bölgesini hedefleyen bu proje, ÖUKP tarafından hedeflenen öncelikli 12 NUTS II Bölgesine yönelik ilk çevrimidir. Daha önceki yıllık programların kapsamı dahilinde olan diğer 11 bölgeye(Birisi Batı Akdeniz!) yönelik sosyal uyum önlemlerini tamamlamaktadır. Proje, yerel otoriteler tarafından teşvik edilen küçük ölçekli çevre ve turizm projelerini, yerel kalkınma girişimlerini ( genel kural olarak bu programa başvuranlar kâr amacı gütmeyen kurumlar olacaktır.) ve KOBİ’ler için hibe programlarını destekleyecektir. WestMedaRDA

11 BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMININ UYGULAMA ÖNKOŞULU BKA ‘NIN KURULUŞUDUR
Projenin önemli bir makroekonomik etkisi olması beklenmemektedir; fakat projenin uygulanmasının kapasite geliştirme etkisi büyük olacaktır. İdari, yönetimsel ve izleme yapılarının uygulamaya yönelik deneyimler sayesinde oluşturulması, denenmesi ve geliştirilmesini sağlayacak ve böylece TR için yaparak öğrenme bileşenini temsil etmiş olacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı yararlanıcı kurum olarak görev yapacaktır. Yeterli yer ve tam personelle uygulama ve izleme yapılarının (ileride oluşturulacak bir bölgesel kalkınma ajansının esası olarak hizmet birimi yada bölgesel kalkınma ajansı) oluşturulması bu projenin başlatılması için bir ön koşuldur. Bölgede RDA oluşturulduktan sonra Hizmet Biriminin yararına alınan herhangi bir ekipman RDA’ya aktarılacaktır. Proje, hibeye kadar ulaşabilecek üç hibe programıyla uygulanacaktır. WestMedaRDA

12 R ÖNCELİKLİ NUTS II BÖLGELERİNDE GÖÇ ALAN BAŞLICA KENTSEL ALANLARINDAKİ EKONOMİK VE SOSYAL ENTEGRASYON SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE DESTEK Bu projenin amacı, son yıllarda göç alan ve bunun bir sonucu olarak altyapısı baskı altında olan dört pilot kent alanında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal entegrasyon sorunlarına işaret etmektir. Katılım Ortaklığı siyasi öncelik kriterlerinden biri olan bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel fırsatlarını arttırmak amacıyla güney doğudaki durumu iyileştirmeye karşılık gelmektedir. Projenin bileşenlerinden biri belediyelerin planlama ve proje geliştirme kapasitelerini arttırmaya yardımcı olacaktır. Bu altyapı ve barınma gibi daha büyük ölçekli problemler üzerinde odaklanacaktır. Fon imkanlarını incelemek için uluslararası finans kuruluşları (IFI’lar) ile yapılan temaslar kolaylaştırılacaktır. İkinci bileşen, hassas sosyal gruplara (sokak çocukları, gençler, işsizler ve kadınlar) odaklanarak sosyal dışlanma, kamu sağlığı, mesleki eğitim gibi alanlarda küçük ölçekli yerel girişimleri finanse edecektir. Sivil toplum örgütleri, yakın çevre dernekleri, sosyal sağlık ve eğitim hizmetleri gibi çeşitli yerel paydaşların katılımına çalışılacaktır. Proje, hizmet, yapım işi (inşaat) ve tedarik sözleşmeleriyle uygulanacaktır. WestMedaRDA

13 8.11.2006 TARİH VE {COM (2006) 649 final} SAYILI AB İLERLEME RAPORUNDA BKA’LARIN DURUMU
BKA’nin yasal çerçevesi çizilmiştir BKA’nın rol ve fonksiyonları konusunda netlik yoktur. Hem merkezde hem de taşrada yeniden Bakanlıklar arasında yetkilerin paylaşılmasını da içeren; sahiplenme ve hesap-verilebilirliğin artırılmasına ihtiyaç vardır. Katılım Öncesi Mali Araçlara (IPA) yönelik programların hızlandırılması gerekir. Genel olarak bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda; Türkiye’nin müktesebata uyum çalışmaları sınırlıdır(!) WestMedaRDA

14 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON ŞEMASI

15 BKA ‘NIN KARAR DÖNGÜSÜ WestMedaRDA

16 WestMedaRDA

17 WestMedaRDA

18 WestMedaRDA

19 POTANSİYEL SORUNLAR WestMedaRDA

20 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amaçları
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilirliği sağlamak, Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak WestMedaRDA

21 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU
Bölgeler esas alınarak (NUTS 2), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, kuruluş kararnamesinde belirtilir. Bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan Ajansın kaldırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. WestMedaRDA

22 BKA’NIN GENEL KOORDİNASYONU
Ulusal düzeyde koordinasyonundan DPT sorumludur. Devlet Planlama Teşkilatı; Plânlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar. Ajansların ve yürütülen programların performanslarının değerlendirmesini yapar veya yaptırır. İç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usûl ve esasları belirler. WestMedaRDA

23 BKA’NIN GENEL KOORDİNASYONU (DEVAM)
Ajanslar arası işbirliğini sağlar Ajansların, merkezî düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar. Ajans genel sekreterinin atanmasını onaylar. Plân ve programlara, yapılacak yardım ve transferlere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına; izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usûller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usûllerini belirler WestMedaRDA

24 BKA’NIN GÖREV VE YETKİLERİ
Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak, projeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. WestMedaRDA

25 ÖRNEK BKA UYGULAMALARI:
Kalkınma Ajanslarına ilk örnek 1933 yılında ABD Tennessee Valley Authority’tir. Avusturya, Belçika, İrlanda ve Fransa BKA’lar ile ilk kez 1950’li yıllarda, Almanya , Hollanda, İngiltere ve İtalya 1960’lardan sonra, Yunanistan, İspanya, Finlandiya ve Danimarka 1980’lerde tanışmıştır. Dünyada ‘kalkınma ajansı’ olarak adlandırılan yaklaşık kuruluş vardır. WestMedaRDA

26 AB FONLARI VE BKA AB bölgesel politikalarına paralel olarak daha çok AB programlarını uygulamak ya da bu programların desteklediği projeleri hazırlamak üzere faaliyet gösteren ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen pek çok yeni kalkınma ajansı kurulmuştur. İtalya’da 1990’lara kadar yaklaşık 39 kalkınma ajansı varken -AB Yapısal Fonları’nın aktif olarak kullanılmaya başlanmasından sonra- bugün 224 kalkınma ajansı vardır. WestMedaRDA

27 AVRUPA’DAKİ BKA’LARIN KURUMSAL YAPILARI
Almanya Yarı özerk kamu şirketleri İspanya Özel hukuka tabi kamu kur. Fransa Karma ekonomi şirketleri Belçika Belediyeler arası ajanslar Romanya, Danimarka Vakıflar Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovakya, Polonya Kamu-özel sektör şirk İsveç Limited şirket Hollanda, İtalya, İrlanda, Portekiz Kamu limited şirketleri İngiltere Bakanlık dışı kamu kurumu/özerk örgüt Litvanya Kar amacı gütmeyen kuruluşlar Yunanistan Belediye girişimi WestMedaRDA

28 AB içindeki BKA’lar arasında hem insan kaynakları hem de finansal varlıklar bakımından farklılıklar vardır. Örnek vermek gerekirse;       İngiltere : Advantage West Midlands BKA         çalışan        €’luk bütçe       Fransa : Midi-Pyrénées Expansion BKA   çalışan        €’luk bütçe       İrlanda : ASNM Nordmilano BKA   30 çalışan      €’luk bütçe WestMedaRDA

29 İngiltere : Advantage West Midland Bölge Kalkınma Ajansı
Daha fazla Ekonomik gelişme ve yenilenme İş etkinliğini artırıcı , yatırımları ve rekabeti teşvik edici araçları kullanma, İstihdamı teşvik araçları kullanma Ekonomik gelişimi destekleme; becerilerden uygun istihdam alanlarında yararlanılmasını teşvik etme, Sürdürülebilir Kalkınmaya destek sağlama Konularına odaklanmıştır. WestMedaRDA

30 AVRUPA’DAN BAŞARILI KALKINMA AJANSI ÖRNEKLERİ
ALSACE KALKINMA AJANSI (FRANSA) (ADA) Avrupa’nın merkezinde bulunan Alsace bölgesi, Paris, Zürih, Lyon, Brüksel, Frankfurt, Dusseldorf ve Milano gibi büyük kentlere sadece birkaç saatlik mesafededir. Yukarı Rhin blg 5.7 milyon nüfusludur. GSYİH 120 milyar Euro. Alım gücünün Avrupa’da en yüksek olduğu bölgelerden biri. Paris ve Lyon’dan sonra ekonomik gelişmişlik açısından üçüncü sıradadır. Alsace’de kişi başı gelir Euro. WestMedaRDA

31 ALSACE KALKINMA AJANSI (ADA)
Ajansın genel kurulu 142 kişiden oluşur (yerel hükümetten sadece 23 kişi) Ayrıca 50 kişilik bir kurulu vardır. (25 den fazlası işadamı) ADA, dünya çapında 9 ülkede (Almanya, Kanada, Çin, İngiltere, Japonya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve ABD) temsil edilmektedir. ADA, projelere en uygun olan teşvikleri araştırmak ve başvuru formlarını oluşturmak için proje sahiplerine hizmet vermektedir. WestMedaRDA

32 ADA, Alsace ekonomisinin gelişmesi için hizmet vermektedir. Ayrıca;
Bölgeye yönelik yatırım ve kalkınma projelerine yardımcı olur, Alsace’lı firmalara, uluslararası gelişmelerinde destek olur Bölgesel aktörlerin uluslararası kamu piyasasına erişimini kolaylaştırır Alsace’lı firmaların yabancı partnerlerle irtibata girmelerini destekler Teknolojik yenilikleri ve yeni teknolojileri destekler Yukarı Rhin bölgesinde sınırlar ötesi işbirliğini geliştirmek için çalışır. Tüm bu hizmetler ücretsiz yapılmaktadır ve ticari sırlar gizli tutulmaktadır. WestMedaRDA

33 DEVAM Dünyanın en pahalı otomobili olan Bugati, Peugeot, VW Grup ve GM Alsace’dedir. Alsace'de gıda, makina, otomotiv, kimya ve sağlık, çeşitli tarım endüstrilerinin yanısıra biyotek, bilgi teknolojileri ve yaşam bilimleriyle ilgili faaliyet alanları bulunur. Büyümesini sürdüren Alsace'de nano teknoloji gibi yeni teknolojiler, çevreyle ilgili teknolojiler de gelişimini sürdürmektedir. WestMedaRDA

34 STUTTGART BKA Stuttgart Bölgesi;
Almanya’nın güneyinde 2,6 milyon nüfusludur. Gelişmiş endüstriyel altyapıya, teknolojik düzeye ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir bölgedir. ABD, Japonya, Singapur, Hindistan ve Çin’de ofisleri vardır. Bölge 2 kez AB’nin “Award of Excellence of Innovative Regions (Yenilikçi Bölgeler İçin Başarı Ödülü)” adlı ödülüyle ödüllendirilmiştir. Bölge, Avrupa’da Ar-ge harcamalarının ve patent uygulamalarının en yoğun gerçekleştirildiği bölgedir. WestMedaRDA

35 STUTTGART BÖLGESEL KALKINMA AJANSI
Bölgedeki firmalara uzun vadede yenilikçi olabilmeleri için uygun ortam ve şartları sunmakla yükümlüdür. Bölgesel ağlar ve endüstri demetleri kurarak ve işletmeler, eğitim sistemi ve araştırma kurumları arasında bağlantılar oluşturarak bölgenin ekonomik ve yapısal açıdan güçlü olmasını sağlamaktadır. Bölgedeki işgücünün yetenek seviyesini yükseltmekte, yenilikçi girişimleri teşvik etmekte ve bölge ekonomisinin makro anlamda stabil olması için çalışmalar yürütmektedir . Bölge için “bölgesel yenilik politikası” geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. WestMedaRDA

36 STUTTGART BÖLGESİ’NDE
Almanya’nın en iyi bilimsel, akademik araştırma kurumları patent uygulamaları üzerine ciddi çalışmalar yürütmektedir. Chrysler, Porsche, Bosch, Hewlett-Packard ve IBM gibi dünyaca ünlü ve büyük şirketler faaliyet göstermektedir. Behr, Kärcher, Märklin ve Trumpf gibi faaliyet gösteren firmaların adları ise dünyada yenilik ve kaliteyle birlikte anılmaktadır. WestMedaRDA

37 VİYANA BÖLGESEL KALKINMA AJANSI
Viyana’daki iş ortamına, özellikle yenilik alanında ve rekabetçilik anlamında katkıda bulunma amacıyla kurulmuştur. Girişimcilere, yeni kurulan şirketlere ve yatırımcılara, alanlarında profesyonel danışmanlarla danışmanlık hizmetleri sunar; Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin gelişimine yönelik stratejiler oluşturur ve uygular; Gelişmiş teknolojinin tertibinin ve uygulanmasının sağlanması ve bu amaca yönelik merkezleri oluşturur; Avusturya ve AB bölgeleri ile stratejik iş birlikleri organize eder ve iletişimi sağlar. Kalkınma trendlerini analiz ederek politika yapıcılara rehberlik eder. WestMedaRDA

38 VİYANA BÖLGESİ BAŞARI KANITLARI
Viyana’nın Bratislava bölgesi ile Slovakya arasındaki ticaretin Kasım 2005 itibariyle Merkezi Avrupa’daki ticarette 3. sırayı almış olması Raiffeisen Landebank tarafından oluşturulan dinamik ekonomik aktivite endeksinde, Berlin ve Münih gibi oldukça büyük kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdiği bölgeleri oldukça geride bırakmıştır. Uluslararası Kurumlar Birliği (UIA) tarafından, 2005 yılında düzenlediği 219 uluslar arası kongre ile başarılı uluslararası kongre ve konferanslar düzenleme konusunda ikinci seçilmiştir. Ajansın başarısı, az maddi imkanlarla ve küçük bir bölgede bu başarıyı yakalamış olmasında yatmaktadır. WestMedaRDA

39 İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI
İngiltere’nin güney batı bölgesi, ülkenin coğrafi açıdan en büyük bölgesidir. Bölgeye yönelik stratejik kalkınma planları geliştirmekte ve başarıyla uygulamaktadır. Başarılı kalkınma planları uygulayan ajans, bölgeye yoğun yabancı yatırım çekerek ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Çevresel, kültürel ve sportif aktivitelere de önem ve ağırlık vererek bölgede sürdürülebilir bir kalkınmaya öncülük etmektedir. Uzun vadeli yatırım ve istihdam yaratmada başarılıdır. Bünyesinde çalıştırdığı iktisadi zeka (economic intelligence) grubu sayesinde yılın her çeyreğinde ekonomik analizler yapar ve yayınlar. WestMedaRDA

40 İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI BAŞARI KANITLARI
Ekonomisi son 20 yıldır düzenli gelişmektedir. Son 10 senedir ek istihdam sağlanmıştır. Bölgede çoğu 10 ve daha az çalışanı olan adet işletme faaliyet göstermektedir. İstihdamın beşte ikisi, 100 kişiden fazla çalışanı olan büyük işletmelerce sağlanmaktadır. Avon gibi bazı çokuluslu şirketlerin ana merkezleri de bu bölgede bulunmaktadır. Bölgenin en önemli özelliği, içerisinde faaliyet gösteren firmaların İngiltere’nin diğer bölgelerine kıyasla daha uzun süredir faaliyet göstermeleridir. WestMedaRDA

41 İNGİLTERE GÜNEY BATI BÖLGESEL KALKINMA AJANSI
Ajans, Güney Batı İngiltere Devlet Ofisinden dönemi için toplam 153 milyon sterlin kaynak alırken, dönemi için AB’den yaklaşık 688 milyon Euro kaynak sağlamıştır. AB fonları araştırma ve teknoloji projeleri; enerji, ulaşım ve çevre projeleri; istihdam, eğitim ve kültür projeleri ile kırsal kalkınma ve balıkçılık projelerine aktarılmaktadır. Brüksel’de bir ofis açmıştır. Bölgedeki yatırımcıların AB’deki diğer iş çevreleriyle işbirliğini kuvvetlendirmek için South West European and International Vision Group isimli bir platform oluşturmuştur. WestMedaRDA

42 SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI
Yatırımın çekilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi için kurulmuştur. Sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan ve Başbakan’a karşı sorumlu olan bir kamu şirketidir. İtalya’da devlet eliyle BKA kurulmasının temel nedeni, geri kalmış güney bölgelerinin kalkınması için 1990’lı yılların başından itibaren aktarılmaya başlayan AB Fonlarıdır. Sviluppo Italya merkezi devlet eliyle ulusal bir ajans olarak kurulmuş, daha sonra ülkenin 16 bölgesinde ihtiyaçlara göre farklı işlevler yüklenen şubeler açmıştır. Bir taraftan İtalya’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sermayelerine ortaktır, öte yandan da kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen kendi şirket gruplarını koordine eder. WestMedaRDA

43 SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI
Sviluppo Italya’nın hissedarı olduğu 170 şirket vardır ve toplam cirosu 2,670 milyon Euro’dur. Toplam kişiye iş vermektedir. Sviluppo Italya, kamu gelirlerinin yerel yönetim, merkezi yönetim ve özel sektör işbirliği ile tüm ülkeye yatırımın ve üretimin arttırılması için dağıtıldığı bir sistemdir. Amacı: -Ülke içindeki yatırım ortamını iyileştirmek, -Yeni Girişimcileri desteklemek, -Yerel Yöneticilerin ekonomik kalkınma konusunda idari kapasitelerini güçlendirmek WestMedaRDA

44 SVİLUPPO ITALYA ULUSAL KALKINMA AJANSI
Ajans, öncelikle sermayesi ve hissedarı olduğu şirketlerle kriz yaşayan sektörlere müdahale eder, iyi projeleri destekleyerek, çeşitli kredi imkanları geliştirir. Yeni kurulan şirketlerin gerekli kredileri sağlamaları için Hedef-1 bölgeleri ve KOBİ’lerin yoğun olduğu Liguria, Toscana ve Umbria bölgelerindeki bankalara 500,000 Euro’ya kadar garanti vermektedir. Mevcut işler dışında, genç girişimcileri de teknik danışmanlık ve finansman yönünden destekleyen çeşitli projeler uygulamaktadır. WestMedaRDA

45 İRLANDA SANAYİ GELİŞTİRME TEŞKİLATI
İrlanda, Avrupa Birliği'nin ekonomik açıdan en hızlı gelişen ve milli gelirini yaklaşık $27,000 seviyesine ulaştırarak Avrupa’nın büyükleri arasına yerleşen bir ülkedir. 1950‘lere kadar tarıma dayalı kapalı ekonomi uygulayan İrlanda, 1973 yılında Avrupa Birliği’ne girerek ekonomisine güç katmıştır. Bu noktaya gelirken uzun dönemli ekonomik programlar oluşturan İrlanda’nın en büyük başarısı “yabancı sermayeyi” cezbetmesi olmuştur Yabancı sermayeyi çekmek, yönlendirmek ve yönetmek için güçlü ve etkin bir bürokratik kurum olan Sanayi Geliştirme Teşkilatı'nı (IndustrialDevelopment Authority-IDA) kurmuştur. WestMedaRDA

46 IDA’NIN AMAÇLARI IDA ülkeye yabancı yatırımın çekilmesi ve mevcut yabancı yatırımcıların da geliştirilmesinden sorumlu en önemli kamu kuruluşudur. IDA bölgesel kalkınmayı geliştirerek yerel kalkınmayı sağlamayı amaçlar. IDA 1200’den fazla yabancı firmayla çalışır. Bu firmaların çalıştırdığı kişi sayısı 150,000’e yakın. IDA, bu yabancı firmaları ülkeye çekmek için sermaye, istihdam, eğitim ve araştırma-geliştirme yardımlarında bulunur. IDA’nın uyguladığı sermaye yardımları yeni arazi, bina, fabrika ve ekipman alımı için yapılan harcamalara uzun dönem geri ödemeli kredi verme şeklindedir. WestMedaRDA

47 IDA’NIN AMAÇLARI (DEVAM)
Özellikle “Bilişim Sektörü”nün devlerinin yüksek kaliteli işgücüyle yatırım yapmaları ve Shannon bölgesinde oluşturulan yenilikçi teknoloji üstleriyle, yabancı sermayeyi kendisine çekmeyi başarmıştır. İrlanda ihracatının %85’ini ileri teknoloji, ilaç, kimya ve elektronik ürünleri oluşturur. Dünyanın en büyük 20 ilaç ve kimya sanayiilerinden 16’sına sahiptir. WestMedaRDA

48 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA İLKELERİ
Ulusal planlama hedefleri ile bölgenin ihtiyaç, potansiyel ve taleplerini çalışma anlayışının merkezine koyan bir yaklaşım, Bölgenin tarımsal, turistik ve ticarete dayanan potansiyelini istihdam ve gelir artışı için projelerle destekleyen, Tarımsal üretimde, katma değeri artışını, endüstriyel üretimi, ihraç edilebilirliği ve AB standartlarına ulaşmayı hedefleyen politikaları teşvik eden ve projelendiren, KOBİ’lerin gelişme ve yerel ekonomik kalkınmadaki öncül rolünü dikkate alan; üretilen mal ve hizmetlerde katma değer artışını hedefleyen ,yüksek teknolojiyi kullanan, üretim ve pazarlama ağlarını kuran- geliştiren ve ihracaat odaklı üretim ve pazarlama anlayışıyla hareket eden, Yerel kaynakların yanında AB ve Dünya Bankası fonları başta olmak üzere tüm uluslararası fonların bölgeye gelmesi için gerekli tanıtım, bilgilendirme, ağ oluşturma faaliyetlerine ağırlık veren WestMedaRDA

49 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA İLKELERİ(DEVAM)
Turizm sektöründe bölgenin kendi tanıtımına dayalı, müşteri odaklı, yerli-yabancı konsorsiyumlara açık ortak yatırım, tanıtım ve pazarlama stratejilerine odaklı bir yaklaşım, Bölgesel ve mikro ölçekli gelişmeyi dengeleyen,üst plan hedefleriyle bölge ve işletme projeksiyonlarını buluşturan; ve oluşan sinerjiden bölgenin tamamını yararlandıran bir yaklaşım Bölge içindeki gelişmişlik farklarını minimize eden; dezavantajlı yerleşim yerleri ve grupları gözeten sosyal sorumluluk anlayışına sahip bir yaklaşım Yatırım Destek ofislerini ; Batı Antalya (Finike ya da Elmalı), Doğu Antalya ( Alanya ya da Manavgat), Burdur, Isparta ve Antalya il merkezinde örgütleyerek girişimcinin ayağına giden bir anlayış Microsoft İşbirliği ile bilginin kurumsallaştırılması, erişilebilir olması, değişen iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek ve genişleyebilir teknoloji portföyü yönetimini de kapsayan WORKSPACE konseptini uygulayan ve bürokrasiyi azaltan ve zaman kaybını önleyen yatırımcı ajans iletişimini maksimum düzeye çıkaracak Sharepoint Server 2007 Programından yararlanan bir bilişim ağı kurulması yaklaşımı temel çalışma ilkeleridir. WestMedaRDA

50 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI STRATEJİLERİ
Daha fazla Ekonomik gelişme ve yenilenme İş etkinliğini artırıcı , yatırımları ve rekabeti teşvik edici araçları kullanma, İstihdamı teşvik araçları kullanma Ekonomik gelişimi destekleme; becerilerden uygun istihdam alanlarında yararlanılmasını teşvik etme, Sürdürülebilir Kalkınmaya destek sağlama Bölgeye yönelik yatırım ve kalkınma projelerine yardımcı olur, Bölgesel aktörlerin uluslararası kamu piyasasına erişimini kolaylaştırmaktır. WestMedaRDA

51 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI’NIN SEKTÖREL ODAKLANMALARI
İş sahaları – Geleneksel endüstri kollarında ortak performansın artırılması ve iş alanlarının çeşitlendirilmesi Beceri Geliştirme –İş kollarının ihtiyacına dayalı becerilerin geliştirilmesi için ortaklıklar kurulması (sanayii- mesleki teknik eğitim ortaklığı; yerli veya yabancı teknik eğitim-sanayi işbirlikler, Ör. ECABO-Hollanda- teknik öğrenci değişim programları, LLP AB programları), stratejilerin ve önceliklerin tesbiti ( Bölgede özellikle turizm, tarım ve KOBİ lerin ihtiyaçları için) Altyapı-  Ulaşımın, iletişimin, arazinin ve hizmet binalarının iyileşitirilmesi için Sosyal Gruplar: - Şehirlerde ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi Bölgenin tamamının gelişmesi: Hem ülkesel hem de uluslararası kriterler bakımından WestMedaRDA

52 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER(I)
Bölgenin Ulusal plan hedeflerine ve içsel özellikleri ve amaçlarına uygun stratejik planının hazırlaması, Kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin açık ve net şekilde ortaya konması Brüksel ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde irtibat ve lobi ofisleri açmak. Projelere en uygun olan teşvikleri araştırmak ve başvuru formlarını oluşturmak için proje sahiplerine hizmet verilmesi. Bölgesel ağlar ve endüstri demetleri kurarak ve işletmeler, eğitim sistemi ve araştırma kurumları arasında bağlantılar oluşturarak bölgenin ekonomik ve yapısal açıdan güçlü olmasını sağlamaktadır. Yabancı sermayeyi çekmek ve uygun alanlara yönlendirmek, WestMedaRDA

53 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER ( II)
Başta KOBİler olmak üzere girişimcilerin desteklenmesi, Becerilerin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim, Bilim parkları ve teknoloji projelerini destekleme, Katılımcılığın üst düzeyde sağlanması yerli yabancı ortaklarla projelerin kabul şansını yükseltmek Kentsel ve Kırsal Yeniden Canlanma Projeleri, Bölgesel Altyapı Projeleri, Merkezi yönetimin sağladığı Teşvik mekanizmalarına ve fonlara ilgilenenlerin ulaşmasını sağlayıcı önlemleri almak Asya, Orta -Doğu ve AB bölgeleri ile stratejik iş birlikleri organize etmek ve iletişimi sağlamak. WestMedaRDA

54 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER (III)
AB ve diğer uluslarası fonlara uygun proje yapılmasını sağlamak Uluslararası fonların ve yatırımcıların bölgeye yatırım yapmalarını kolaylaştıracak yasal ve idari önlemleri hükümetlere iletmek Bölgenin uluslararası platformlarda tanıtılması sağlamak WestMedaRDA

55 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER (DEVAMI IV)
Bölgedeki yatırımcıların AB’deki diğer iş çevreleriyle işbirliğini kuvvetlendirmek için iş platformları oluşturmak, UNDP, Dünya Bankası ve diğer bölgesel kalkınma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, AB fonları araştırma ve teknoloji projeleri; enerji, ulaşım ve çevre projeleri; istihdam, eğitim ve kültür projeleri ile kırsal kalkınma ve balıkçılık projelerinin üretilmesinde proje sahiplerine teknik ve idari danışmanlık yapmak; Bölgedeki izin ve ruhsat işlemlerini müracaatçı adına sonuçlandırıp; ilgiliye sonucu bildirmek; tek durak ofis uygulamasıyla bürokratik süreci olabildiğince kısaltmak, İnteraktif web uygulamasıyla izin, ruhsat ve diğer iş ve işlemlerin süresinin kısaltılması, yatırım destek ofisleri ile ajans merkezi arasındaki iletişimin kurulan ağlarla en yüksek seviyede tutulması sağlanır. WestMedaRDA

56 Bu dönemde AB kaynaklarının % 70 ini aday ülkeler için ayırıyor
DÖNEMİNDE BATI ANTALYA KALKINMA AJANSINI TARAFINDAN KULLANDIRIBİLECEK AB FONLARI (I) Bu dönemde AB kaynaklarının % 70 ini aday ülkeler için ayırıyor IPA (Katılım Öncesi Mali Aracı) Toplam Bütçe : milyar euro (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) FP7( Araştırma ve Teknolojik Gelişme İçin 7. Çerçeve Programı)Toplam Bütçe: milyar euro WestMedaRDA

57 CIP ( Rekabet ve Yenilikçilik Programı Çerçeve)Toplam Bütçe:
DÖNEMİNDE BATI ANTALYA KALKINMA AJANSINI İLGİLENDİREN AB FONLARI (II) CIP ( Rekabet ve Yenilikçilik Programı Çerçeve)Toplam Bütçe: 3.621 milyar euro LLP ( Yaşam Boyu Öğrenme Programı) milyar euro toplam bütçesi Kültür2007 LIFE+ Diğer Topluluk Programları WestMedaRDA

58 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI FON TUTARLARI
IPA Dönemi: Milyar Euro (3 aday ülke) IPA Dönemi: Milyar Euro IPA : 497 Million Euro IPA : 538 Million Euro IPA : 566 Million Euro WestMedaRDA

59 TÜRKİYE’NİN 2007-2013 DÖNEMİNDE (IPA) DAN ALABİLECEĞİ KAYNAK MİKTARI (MİLYON EURO)
BİLEŞEN 2007 2008 2009 TOPLAM Kurumsal Yapılanma 252.3 248.7 231.9 732.9 Sınır Ötesi İşbirliği 8.842 9.398 24.807 Bölgesel Kalkınma 167.6 173.8 182.7 524.1 İnsan Kaynakları Geliştirme 50.2 54.4 57.0 161.6 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 159.2 WestMedaRDA

60 IPA ‘ DAN YAPILABİLECEK PROJE KONULARI
İnsan hakları Cinsiyet konuları Yolsuzlukla mücadele Tarım ve gıda güvenliği AB Bölgesel uyum politikası İstihdam Eğitim Ortak tarım politikası Çevre Ulaştırma WestMedaRDA

61 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ KURULUŞU İÇİN ANTALYA’DA ŞU ANA KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR (I)
2003 yılında TOBB tarafından İmalat sanayii, Enerji, madencilik, tarım, hayvancılık ve hizmet sektörlerinde Burdur ve Isparta illerini de içine alacak şekilde yayınlanan BÖLGESEL GELİŞİM RAPORU ;Ajansın stratejik plan hazırlığında önemli bir dokümandır. Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi (ABM) Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönergesi’nin 7.maddesinin c fıkrasına göre’’ Antalya ilinde  5449 Sayılı Yasaya göre kurulacak olan Kalkınma Ajansının kuruluş kararnamesi çıkıncaya kadar Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine  katkı sağlamak’’ hükmüyle AB programları ve uygulanacak örnek projeler açısından Kalkınma Ajansına 1 yıl hazırlık yapılmıştır. 16 Şubat Tarihinde Antalya Valisi Sayın Alaaddin Yüksel’in talimatlarıyla kurulan ve yönergesi hazırlanan ABM (CEUPA) Kalkınma ajansının görevlerinden olan AB fonlarını kullanmak ve proje sahiplerine danışmanlık sunma hizmetini sürdürmektedir. Bu merkez ilimizde Ajans yapılanmasına geçişte kolaylık sağlıyacaktır. Kalkınma Ajansları AB’ne uyum süreci müktesabatının bir gereği olarak kurulmuş; ve büyük ölçüde AB fonları, Dunya Bankası, UNDP fonları ve yerli fonları kullanan, yöneten, yönlendiren ve bunları kullanmayı teşvik eden bir fonksiyona sahiptir

62 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ KURULUŞU İÇİN ANTALYA’DA ŞU ANA KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR (II)
Antalya Valiliği ABM ‘nin kuruluşundan bugune kadar toplam 26 projeye AB fonlarından hibe sağlanmıştır. MED-PACT Programından GATAB’a ve Alanya Belediyesine sağlanan toplam kaynak milyon Euro civarındadır.Ülkemizde bu programdan hibe alan hiçbir başka kuruluş bulunmamaktadır. Valiliğimizce Kalkınma Ajansının hizmet gereklerine uygun bir hizmet binası kullanıma hazır hale getirilmiştir. Hollanda Mesleki Teknik eğitim üst kuruluşu ECABO ile iletişim kurularak karşılıklı mesleki eğitim alan öğrencilerin staj değişim programı çalışmaları sürmektedir. İlimiz Elmalı ilçesinde uygulanan toplam; 17 projede 249 fakir vatandaşımıza dolar kaynak sağlanmış; tarım sektöründe seralar kurarak iş sahibi yapma çalışmalarında;Dünya Bankası projeleri formatıyla ilgili deneyim ve birikimlerin Ajansta benzeri projelerde kullanılabilme imkanı sağlanmıştır. WestMedaRDA

63 Formasyonları için Manuel Hazırlanması (GUIFORMED)
2006 YILINDA EU MED-PACT PROGRAMINDAN İLİMİZDEN KABUL EDİLEN PROJELER (I) Proje (I) Adı: Akdeniz Kıyısı Atıksu Arıtma Sistemlerinin Yönetici ve Teknik Personelinin Formasyonları için Manuel Hazırlanması (GUIFORMED) Toplam Bütçesi: Euro AB hibe destegi yüzdesi: % 80 Lider Kuruluş: GATAB-Kemer-Antalya, Türkiye Ortaklar: İspanya, Almanya, Yunanistan,Lübnan ve Tunus Süre: 3 yıl WestMedaRDA

64 Proje (ll) Adı: Yönetişimin Geliştirilmesi Akdeniz Modeli (G.E.M.M)
2006 YILINDA EU MED-PACT PROGRAMINDAN İLİMİZDEN KABUL EDİLEN PROJELER (II) Proje (ll) Adı: Yönetişimin Geliştirilmesi Akdeniz Modeli (G.E.M.M) Toplam Bütçesi: Euro AB Hibe desteği yüzdesi: % 80 Lider Kuruluş: Sassuolo Belediyesi-İtalya Ortaklar: Alanya,Çankırı,Ortakent Yahşi Belediyeleri- Türkiye ,Fas, Ürdün, İtalya ve İsrail Süre: 3 yıl WestMedaRDA

65 KALKINMA AJANSLARININ EN ÖNEMLİ FONKSİYONU AB PROJELERİ ÜRETMEKTİR
EU MED-PACT programına tüm AB, OECD, EFTA , AB ‘ye aday ülkeler ve Akdeniz Ülkeleri proje sunmuştur (Toplam 40 ülke) Bu 40 ülkeden toplam 9 proje kabul edilmiştir. Bu 9 proje için tahsis edilen toplam kaynak Euro’dur Bu 9 projeden ikisi Türkiye’den kabul edilmiştir Bu iki projede Antalya iline aittir.(Alanya ve GATAB) Toplam dağıtılan Euro’luk kaynağın euro’ya yakın kısmı ilimize gelmiştir. WestMedaRDA

66 Belçika ve Yunanistan birer proje ile üçüncü sırada yeralmışlardır.
KALKINMA AJANSLARININ BAŞARISI PROJE ÜRETME VE PROJE ÜRETİM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEKTİR AB Fonlarını kullanarak proje yapma konusunda Antalya ili İtalya’dan (4 proje) sonra Fransa (2 proje)kentleriyle ikinciliği paylaşmıştır. Belçika ve Yunanistan birer proje ile üçüncü sırada yeralmışlardır. Diğer EU ve aday ülkelerden proje kabul edilmemiştir. WestMedaRDA

67 ANTALYA İLİ PROJE ÜRETME KAPASİTESİ
Antalya ili MED-PACT gibi en zor ve karmaşık (ortalama75 sayfa proje metni) bir programda aday ve birçok AB üyesi ülkeyi geride bırakarak Fransa kentleriyle ikinciliği paylaşmıştır. Antalya ili Kalkınma Ajanslarının en önemli görevi olan proje üretme faaliyetinde hazırlığını bu projelerle ortaya koymuştur. WestMedaRDA

68 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ KURULUŞU İÇİN ANTALYA’DA ŞU ANA KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR (DEVAM II)
23 Nisan 2007 tarihinden itibaren EUVP programı kapsamında ilimize sağlanan ve AB Birliği Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü, AB yardımları ve Avrupa Yatırım Bankası çalışma ziyaretleri programı ; bilgilenme ve deneyim paylaşımı açısından ajans kuruluşunda önemli bir adımdır. İngiltere’nin en önemli Kalkınma ajanslarından olan Londra, Avantaj Batı Orta Bölgesi, Güney Doğu Bölgesi, Güney Batı Bölgesi ve Doğu Orta bölgesi ajanslarına kuruluş çalışmaları, bilgi ve beceri paylaşımı konusunda Türk-İngiliz Ortak Ticaret Odaları aracılığı ile yazışmalar yapılmaktadır. WestMedaRDA

69 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSININ KURULUŞU İÇİN ANTALYA’DA ŞU ANA KADAR YAPILAN HAZIRLIKLAR (III)
İlimizde bulunan NGO’ların, Yerel Yönetim ve genel yönetim kuruluşlarının, eğitim kurumlarının,Akdeniz Üniversitesinin ve KOBİ’lerin gerek KOSGEB gerekse AB birliği fonlarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi için;, Türk Kurumlarına Yönelik AB Fonları ve Proje Hazırlanması, IV. KOBİ ZİRVESİ ve Avrupa Bilgi İletişim Teknolojileri Konferanslarına katılınmış; toplantı sonuçları ajansa aktarılmaya hazır hale getirilmiştir. KOBİ’lere yönelik tüm AB fonlarının (CIP, LLP, FP7 ) incelenmesi yapılmış ve sonuçlar ajansla paylaşılır hale getirilmiştir. Bilişim Kobilerinin FP7 Programından yararlabilmesi için 25 AB ülkesi , AB komisyonu çalışanları ve KOBİ’lerle İstanbul’ da yapılan Bilişim konferansı sonucunda; ortak arayan 87 Bilişim proje fikri için ilimizde bulunan uygun KOBİ’lerle iletişime geçilmektedir. WestMedaRDA

70 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARI KANUNU VE KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SON DURUM! Danıştay 10. Dairesi, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin yürütmesini 22 Şubat 2007 tarhinde durdurdu. Yüksek Mahkeme, yönetmeliğin dayanağı olan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle de Anayasa Mahkemesine başvurdu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 25 Temmuz 2006 tarihli yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı. TMMOB ayrıca, Yönetmeliğin dayanağı olan 5449 sayılı Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını istedi. WestMedaRDA

71 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARI KANUNU VE KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SON DURUM! (DEVAM) Daire, söz konusu yönetmeliğin, Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar veya Anayasa Mahkemesi'nce 5 ay içinde karar verilmemesi halinde bu süre sonunda yeniden bir karar verilmek üzere yürütmesini durdurdu. Dairenin kararında, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un, 2, 7, 11, 15 ve 16. maddeleri ile daha önce iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulan hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varıldığına işaret edildi. Söz konusu kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP ve Danıştay 10. Dairesinin başvurularını birleştirerek, karara bağlayacak. WestMedaRDA

72 BATI ANTALYA BÖLGE KALKINMA AJANSI
WestMedaRDA TEŞEKKÜRLER Veysel YURDAKUL Elmalı Kaymakamı CEUPA Gn.Koordinatörü WestMedaRDA


"AB’de Başarılı Kalkınma Ajansı Örnekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları