Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONYA ‘DA AİLE HEKİMLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONYA ‘DA AİLE HEKİMLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KONYA ‘DA AİLE HEKİMLİĞİ
Dr. Mustafa Kalaycı Dr. Ali Ünalmış Dr. Halil Önen Dr. Şerife Sayıcı Dr. Bayram Aldemir Dr. Adil İnan Dr. Orhan Işık

2 Konya ‘da Aile Hekimliği
AH ligini benimsiyoruz, destekliyoruz. Öncelikle “ne hekimisin?” sorusuna verecek bir cevabımız oldu Mesleki tatmin artmaya başladı - Kendi kaydındaki bireylere BPS yaklaşım imkanı - Bireylerin tanı, tedavi, izlem, sevk süreçlerini ve sonuçlarını takip imkanı - İlaç suistimallerinin önüne geçilebilmesi

3 Konya ‘da Aile Hekimliği
Halk hekimine kolay ulaşabiliyor Hasta memnuniyeti çok yüksek Aşı oranlarının artması Bebek çocuk izlemleri hekim tarafından düzenli yapılabilmesi ve oranlarının artması Gebe izlemleri daha düzenli ve verimli yapılabilmesi Sağlık ve hastalıkla ilgili istatistiki veri tabanı oluşturulması

4 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ
Özellikle periferde ASE bulma sorunu ASE sözleşme yenilemelerinde AH nin onayının alınmaması ASE izin alırken AH nin onayının alınmaması AH nin, ASE üzerinde hiçbir yetkisinin olmaması

5 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ
AHB ve ASM lerinin resmi kurumlarla iletişimi, yazışmaları Maliye karşısında vergi mükellefi konumuna getirilmiş olmamız Diğer kurumlar karşısında ticarethane gibi değerlendirilmemiz

6 ÇÖZÜM: Tıbbi sekreter, ikinci ASE, yardımcı personel verilmesi
AH ve ASE arasındaki idari kriterlerin belirlenmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinde sözleşmeli personel: “… işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” AH leri kamu görevi yapan sözleşmeli çalışanlardır Bu durumun tüm kamu ve özel kurum-kuruluşlara net olarak deklare edilmesi

7 EŞİTSİZLİKLER Eski ve yeni binalar
Malzeme ve donanım açısından farklılıklar Bütün ASM lere laborant verilmemesi Tek AH nin çalıştığı ASM lerin, entegre birimlerin ve çok AH nin çalıştığı ASM lerin aynı koşullarda çalışmasının beklenmesi Yerleştirme işlemlerinde askerlik ve doğum sonrası göreve başlayacakların liste başında bulunması

8 Çalışma Saatleri MADDE 10
             (2) Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatleri ayrıca belirtilir. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dahil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

9 Çalışma Saatleri Birinci basamak hekimliği sadece tedavi edici hekimlik değildir İdari işler, yönetim, eğitim, koruyucu, gezici sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, periyodik muayeneler… Hekimler sürekli poliklinik yapmaya zorlanmaktadır Mesai saatleri içerisinde bu hizmetleri poliklinik hizmetini aksatmadan vermemiz istenmektedir. Kayıtlı birey sayısı ve poliklinik başvuru sayıları yüksektir

10 Halk Eğitiminin Yetersizliği
Bilinçsiz ilaç tüketimi Kronik hastalıklar konusunda bilgisizlik Hastaların hangi durumlarda ve ne zaman hekime başvuracağını bilmemesi Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve aşırı kullanımı ve artan poliklinik başvuru sayıları

11 Çözüm önerisi Kitle iletişim araçları bu konuda aktif olarak kullanılmalı Aile hekimleri randevulu çalışmalı günlük poliklinik sayıları sınırlı olmalı Mesai saatleri içinde yapacağı çalışmaları, poliklinik saatlerini yönetmelikte belirtildiği gibi hekim kendisi planlamalı, bu konuda baskı yapılmamalı

12 Defin Ruhsatı Yine 23/07/2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 7.maddesinin (s) bendinde aynen “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” şeklinde düzenlemeye yer verilerek mezarlık ve defin hizmetlerinin büyükşehir belediyelerine ait olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 216. maddesinde: “Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından verilir der

13 Defin Ruhsatı Yine Sağlık Bakanlığınca çıkartılan ve 19/01/2010 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 16/3 maddesi aynen şöyledir: “ Gömme izin belgesi verilmesi : Madde 16 - (3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi tarafından verilir der.

14 Çözüm: Belediyeler hekim kadrolarını doldurmalı ya da hizmet satın alarak, yasalarda belirtilen görevlerini yerine getirmelidir Konya ‘da aile hekimlerine gece ve hafta sonu nöbet tutturulması yasaya aykırı bir düzenleme olup, yasalarda da belirtildiği gibi bu görev belediye tabiplerine bulunmadığı yerde ise toplum sağlığı hekimlerine verilmelidir.

15 YILLIK İZİNLER Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile sözleşme usul ve  esasları hakkında yönetmelik MADDE 8 / 5 : Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar.

16 YILLIK İZİNLER Türkiye ’de aile hekimliği dışında, 657 ‘ye bağlı sözleşmeli çalıştırılan hiçbir kamu personelinin izin ve hastalık raporunda yerine bakacak birini bulması ve ücret kesintisi uygulaması yoktur. Bu haksız uygulama sadece aile hekimliğine özgüdür

17 Çözüm: AH liğinde yıllık izinlerinde yerine geçici personel bulma yükümlülüğü ve izin kesintilerine son verilmeli, 657 sayılı yasanın ilgili düzenlemesine aykırılık teşkil eden yönetmelik yeniden düzenlenmeli ve AH diğer sözleşmeli kamu personelinden ayrı tutulmamalıdır. Aksi halde yasaya aykırı bu durum yargıya taşınmalıdır.

18 ASM Kiraları ASM kiralarının belirlenmesinde keyfilik söz konusudur,
Kiralar yüksek belirlenmiştir Yeni yasayla kiralamalar sağlık müdürlüklerine devredilmiştir.

19 ASM Kiraları Öncelikli olarak kamu hizmeti veren aile hekimlerinden kira alınmamalıdır, çünkü aile hekimleri binanın tüm bakım ve onarımını üstlenmişlerdir. ASM kirası talep edilecekse kamu konutlarının kiraya verilmesi mevzuatına uygun olarak düzenlenmelidir, lojmanlar gibi makul ve standart seviyede olmalıdır. Kiralandığı takdirde; “ bina bakım ve onarımı gibi demirbaş giderlerin mülk sahibi tarafından karşılanması” hukuksal zorunluluktur.

20 Evde Sağlık Hizmetleri
AH sadece koordinasyondan sorumlu olmalıdır Güvenlik Kaynak artırımı ( iş gücü, malzeme, araç v.b. ) Eğitim almış profesyoneller Öneri : Kamu birimleri dışında özel birimlere de izin verilmeli Evde Sağlık Hizmetleri Teşekkürler

21 Performans – Ceza Puanları
Motivasyon Hep negatif performans ya da ceza, peki pozitif performans ya da ödül ? Amaç ? Geç gebe tespitleri nedenleri ( mahremiyet, gayrimeşruluk…v.b., itiraz, gereksiz bürokrasi) Gebe tespitinde kusuru olan aileye ve aşı yaptırmayan aileye yaptırım uygulanmalı

22 Performans – Ceza Puanları
Laboratuar tutarı üzerinden damga vergisi alınmamalı, gelir kaleminden çıkartılmalı, tetkik istemek suç olmamalı Ceza puanları, - Keyfi, - Orantısız, - Mantık dışı, - Diğer kamu görevlilerinde örneği yok - Aynı kusur performans ya da ihtarla cezalandırılmıştır

23 Performans – Ceza Puanları
Sonuç: Ceza puanlaması onur kırıcı, inciticidir Ve Acilen iptal edilmelidir

24 Raporlar Raporların şekli, içeriği, usulü belirlenmeli
İşe giriş, ağır ve tehlikeli işler, silah, portör, ehliyet, spor, v.b. raporlar birinci basamaktan çıkartılmalı Raporların çoğu tanısal metotlarla ve ilgili uzman görüşleriyle verilmelidir. Oluşabilecek hukuksal sıkıntılarla hekimler karşı karşıya bırakılmamalı

25 Sınıflandırma Sınıflandırma anayasal hak olan temel sağlık hizmetlerinin eşit şartlarda sunulmasına aykırıdır Kaliteyi artırıcı akılcı, mantıklı kriterler belirlenmeli ve akreditasyonu özendirici olmalı Mevcut kriterler, mantıksız, yerine getirilmesi zor, bazen imkansız, gerçekçi değil

26 Sınıflandırma Esnek mesai 1. basamağın evrensel temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çalışma saatleri kesinleştirilmeli Yerleştirme yapılırken sunulan koşullar göz önüne alınmalı Belli kriterler olacaksa en az 2 yıl süre tanınmalı,

27 1380 TL AHB GİDERİ NEYE YETECEK ?
--ASM kirası: TL ort. -- Temgideri: ortalama 300 TL -- Telefon : izlik personeli ort TL -- ADSL- İnternet ort TL -- Elektrik faturası ort TL -- Su Faturası ort TL -- Tıbbi sarf malzemeleri –ilaçlar vb.100 TL --Temizlik malzemeleri ort TL --Kırtasiye ( A4-A5 vb.) ort TL -- Kartuş-toner ort TL -- AHBS programı ort TL --Doğal gaz faturası ort TL -- Bilgisayar donanım servis ort TL --Sözleşme kesintisi(Damga vergisi vb) 60 TL (Yıllık ort. 700 TL ) -- Mesleki mali sorumluluk sigortası 40 TL (Yıllık ort TL) -- Boya- Badana ort TL ( Yıllık ort TL) -- ASM tamirat işleri ort TL (Yıllık ort TL) -- ASM cihaz-büro malz. Kira-amortisman bedeli 70 TL (Yıllık ort TL) -- Bilgisayarların yenilenmesi ort TL( 3 Yıllık ort TL) -- ASM de mobilya ve büro malz.yenilenmesi 80 TL (3 Yıllık ort TL) --ASM de yeni Tıbbi araç-gereç alımı 30 TL (3 yıllık ort.adam başı TL) …. Ve daha yazamadıklarımız AHB başı ortalama aylık TL arası

28 Çözüm : Giderler sınıflandırmayla ilişkili değildir
Giderler bakanlık tarafından karşılanabilir Ya da sınıflandırma harici verilen ASM gider yardımı 2500 TL olmalı

29 Öneriler Hasta hakları sürekli gündemde iken, hekim hakları da unutulmamalıdır Sağlık yöneticilerimiz hekimleri daha fazla sahiplenmeli, sahadaki aile hekimlerinin sorunlarını empatiyle değerlendirmelidir. Hekimin yeni birey kaydını kabul etmeme hakkı olmalıdır Bireylerin hekim değiştirme hakkı belirli kriterlerle yeniden düzenlenmelidir

30 Öneriler Ülkemizde iller, hatta aynı ildeki TSM ler arasında farklı uygulamalar mevcuttur, pilot kanun yerine, sahada çalışan AH lerinin temsilcisi olan derneklerin ve AHEF ‘in görüşleri alınarak kesin kanun çıkartılmalıdır Yeni çıkan kanun, yönetmelik, genelgeler bizi geriye değil ileriye götürmelidir, AH uygulamasını sürdürülebilir kılmalıdır

31 Öneriler Bilimsel programlar, Aile Hekimliği günleri, Kongreler gibi içeriği eğitim ve AH ni geliştirici programlara katılım teşvik edilmeli

32 TEŞEKKÜRLER KONAHDER YÖNETİM KURULU


"KONYA ‘DA AİLE HEKİMLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları