Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ"— Sunum transkripti:

1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ

2 Yapım İşi Nedir? 4734 sayılı Kanunun 4.maddesinde tanımlanmıştır :
“Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade etmektedir.”

3 İhale Öncesi Yapılacak İşlemler
Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespit edilmesi İhale dokümanının hazırlanması

4 Gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan,
Yapım İşlerinde Hangi Durumda İhaleye Çıkılamaz Tebliğ 46.1.md,Kanun 4734/62-c Arsa temin edilmeden, Mülkiyet, Kamulaştırma, Gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan, Uygulama projeleri yapılmadan,

5 Arsa Temini-Mülkiyet-Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanması Şartı-İSTİSNA Tebliğ 46.1.md,Kanun 4734/62-c Baraj, Büyük sulama, İçmesuyu isale hattı, Enerji nakil hattı, Trafo, Trafo merkezleri, Şalt tesisleri, Kaptajlar, Su depoları, Karayolu, Liman, Havaalanı, Demiryolu, Petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

6 Ön Proje Kanun 4734/4 Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; Gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, Bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, Çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

7 Kesin Proje Kanun 4734/4 Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; Mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, Yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, İnşaat sistem ve gereçleri ile, Teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

8 Uygulama projesi Kanun 4734/4
Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre, Yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

9 Hangi Durumda ÖN veya KESİN proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilir Tebliğ 46.2.md,Kanun 4734/62-c
a) İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda, b) Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde,

10 a) Her türlü onarım işleri,
Hangi Durumda KESİN proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilir Tebliğ 46.2.md,Kanun 4734/62-c a) Her türlü onarım işleri, b) İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi, c) Uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması, d) İhaleden önce uygulama projesi yapılamayan (bina işleri hariç) yapım işlerinde,

11 Teklif Türleri Kanun 4734/62-c
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF; Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. BİRİM FİYAT TEKLİF; Uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. KARMA TEKLİF; Yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Uygulama projesi yapılamayan kısımlarda (ön veya kesin proje üzerinden) ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

12 Sözleşme Türleri Kanun 4735/6, Tebliğ 47.md
Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME, Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden BİRİM FİYAT SÖZLEŞME, Niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda KARMA SÖZLEŞME, düzenlenir. BİRİM FİYAT TEKLİF; Uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. KARMA TEKLİF; Yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Uygulama projesi yapılamayan kısımlarda (ön veya kesin proje üzerinden) ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Birim Fiyat ve Karma Sözleşmeler için “Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme” başlıklı tek bir tip sözleşme oluşturulmuştur.

13 Yaklaşık Maliyet Nedir
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde, kamu kurumlarının yayınladığı birim fiyatlara dayanılarak hazırlanan “tahmini bedel veya keşif bedeli” uygulaması; Piyasa fiyatlarını gerçekçi olarak yansıtmadığı için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte “yaklaşık maliyet” adını almış ve uygulamada yapılan çeşitli değişiklikler ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

14 Yaklaşık Maliyet Nedir Kanun 9. Md., Yön. 3.Md.
Yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

15 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 8.md
İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce; Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

16 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 8.md
Ön ilan yapılması durumunda işin tahmini fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır. İhale ilanı öncesinde gerekiyorsa yeniden hesaplanır. Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. (proje bütünlüğü olan işler)

17 Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 8.md
İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. 17

18 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Yön. 8.md-Kanun 36 .md
İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar. Zamanlaması ise; Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan yaklaşık maliyet açıklanacaktır.

19 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti 9.md
Arazi ve zemin etüdünün yapılması Proje zorunluluğu Mahal listesi hazırlanması Metraj listelerinin hazırlanması Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

20 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Teklif Birim Fiyatlı İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş grupları ve iş kalemleri (inşaat, tesisat, elektrik…gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. Tüm iş kalemlerinin gösterildiği “Birim Fiyat Teklif Cetveli” hazırlanır “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır.

21 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır.

22 Bir Bina İnşaatı İçin Örnek Mahal Listesi
Mahal Adı Döşeme Tavan Duvar Süpürgelik Salon Betonarme - Yatak Odaları Banyo-WC Koridor Mutfak Apartman Girişi Mermer / Seramik Sıva + Plastik Boya Merdiven Özel Yüzeyli Beton Dükkan Tesisat Odası

23 İş Grupları

24 Yaklaşık Maliyet Cetveli

25 Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 10.md
İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; 1- Daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatları, 2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçleri, (KDV dahil edilmemeli) 3- İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçleri,

26 Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 10.md
4- Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetleri, 5- Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alarak biri, birkaçı veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilecektir.

27 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 11.md
İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

28 İstenecek belgeler 30.md İstenecek belgeler yaklaşık maliyetin eşik değere oranına göre belirlenmiştir. Ancak yaklaşık maliyete bakılmaksızın her ihalede aday ve istekliden; mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi) ile iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

29 İstenilecek Belgeler

30 Eko. ve Mali Yet. ile A.Teknik Personele İlişkin belgeler;
İstenecek belgeler 30.md Eko. ve Mali Yet. ile A.Teknik Personele İlişkin belgeler; 1- Yaklaşık maliyeti (YM), eşik değerin onda birine kadar kadar olan ihalelerde istenilemez. ( TL) 2- Yaklaşık maliyeti, eşik değerin Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir. ( TL) 3- YM, eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile B.İ.A.İ.U. yapılan ihalede yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda aday davet edilecek ise istenilmesi zorunludur.

31 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ;
İstenecek Belgeler 30 md. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ; Yaklaşık maliyeti; Eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenemez. ( TL) Eşik değerin yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilmesi idarenin takdirindedir. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

32 İstenecek Belgeler 30 md. tarihinden itibaren teklifin ayrıntıları sadece teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden sadece aşırı düşük sorgulama sırasında istenilecektir. TEKLİFİN AYRINTILARI NELERDİR; Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, İş kalemi veya iş gruplarına ait miktarlar ve birim fiyatları ile analizlerdir. Birim fiyat teklif alınan ihalelerde, Analizlerdir. Bu bilgi ve belgeler teklifle birlikte İSTENİLMEYECEKTİR.

33 Analizler Analizler; aşırı düşük teklif sorgulamasında istenir. Analiz formatı, ihale dokümanı kapsamında idarece verilir. İstekliler tarafından aşırı düşük sorgulamasında verilen analizlerin bu formata uygun olması gerekir.

34 Yuvarlama ve Aritmetik Hata Tebliğ 39.md
a) Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. b) Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

35 Yuvarlama ve Aritmetik Hata Tebliğ 39.md
c) Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

36 İstenecek Diğer Belgeler 30.md
Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri, mesleki faaliyetini sürdürdüğüne ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair belgeler, iş deneyim belgeleri, kalite ve çevre yönetim sistemi belgesi dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

37 Banka Referans Mektubu 34.md
Mali durum bildirimi kaldırılmıştır. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

38 Banka Referans Mektubu
İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı; 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz. 2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15’i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz. Kriterler bir veya birkaç banka referans mektubu ile karşılanabilecektir.

39 Banka Referans Mektubu 34.md
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

40 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

41 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Yeterlik Kriterleri Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, gerekir. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

42 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Öngörülen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan belgelerini sunabilirler. (son iki veya üç yıl) Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

43 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.

44 Bilanço Rasyoları Tebliğ 36.2.md
ÖRNEK; 2011 yılının Eylül ayında yapılan bir ihalede; 2010 yılı bilançosunda bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlayamayan bir istekli, yıllarına veya yıllarına ilişkin belgeleri sunmak suretiyle kriterleri sağladığını tevsik edebilecek olup, 2010 yılında kriterleri sağlayamayan isteklinin sadece yılına ait veya 2008 yılına ait yahut veya yıllarına ait bilançolarını sunmak suretiyle bu kriterleri sağladığını tevsik etmesi mümkün değildir.

45 Bilanço veya Eşdeğer Belge 35.md
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve YMM veya SMMM ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere YMM veya SMMM’ ce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.(eşdeğer belgeler) Ortak girişim olması halinde (iş ortaklığı veya konsorsiyum), ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

46 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır. İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

47 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
Toplam ciro: Gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

48 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
Yeterlik Kriterleri a) Açık ihale usulü ile 21/(b) ve (c)’de isteklinin cirosunun; teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması, Devam eden veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının, teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması, b) B.İ.A.İ.U. İle ön yeterlikte, 21/(a),(d) ve (e)’de yeterlikte cironun; yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, Devam eden veya bitirilen yapım işleri gelirlerinin parasal tutarı ise, yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması gerekir.

49 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

50 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

51 İş Hacmini Gösteren Belgeler Tebliğ 36.1.md
ÖRNEK; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede; 2010 yılına ait iş hacmini gösteren belge ile yeterlik kriterlerini sağlayamayan bir isteklinin, veya veya veya yahut yıllarına ait belgeleri sunmak suretiyle yeterlik kriterlerini sağlaması mümkündür. Ancak; Örneğin 2006 yılına ait belgeler sunulmadan, yıllarına ait belgeler sunulmak suretiyle yeterlik kriterlerinin sağlanması mümkün değildir.

52 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36.md
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, YMM veya SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Gelir tablosunun, YMM veya SMMM ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

53 İş Hacmini Gösteren Belgeler 36. md
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

54 İş Hacmine İlişkin Belge Tutarlarının Güncenlenmesi 37.md
a) Yıllık toplam ciro; gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait ÜFE Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı; fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait ÜFE Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

55 İş Deneyim Belgeleri Kanun 10.md
4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10 uncu maddesinde iş deneyimini gösteren belgeler ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Yeni düzenlemeye göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde elde edilen deneyim tam olarak değerlendirilecektir.

56 İş Deneyim Belgeleri Kanun 10.md
Örnek; Yapımına 1985 tarihinde başlanmış ve geçici kabulü de tarihinde yapılmış bir yapım işinden elde edilmiş olan iş deneyim belgesi herhangi bir gerçekleşme oranı aranmaksızın belgede yer alan tutarın tamamı dikkate alınmak suretiyle tarihine kadar yapım işi ihalelerinde kullanılabilecektir.

57 İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Onaylanması Tebliğ 40.md
Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43 üncü maddesinde; iş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen belgeleri onaylamaya yetkili kişiler belirtilmiştir. İş deneyim belgelerinin; Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olarak düzenlenmesi, iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi tarafından, isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir.

58 İş deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlarının iş deneyim belgesi düzenlemesi yetkisi kaldırılmıştır. Bu Kuruluşların daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla geçerli olmaya devam edecektir.

59 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde; Daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

60 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; Kurum ve kuruluşların bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulur. (Örneğin:Türk Telekom)

61 Belge Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 43.md
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; a) Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum ve kuruluşlarına, b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum veya kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna, başvuruda bulunulur.

62 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenir. Yapılan iş karşılğı bedel içermeyen Kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işlerinde; iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. (2007/UY.Z-1114; 2007/UY.Z-1972; 2007/UY.Z sayılı Kurul kararları) Yap İşlet Devlet modeline göre gerçekleştirilen işler de aynı kapsamdadır

63 Kat Karşılığı ve Yap İşlet Devret Modelinde İş Deneyim Belgeleri Tebliğ 42.1.md
Yapılacak iş karşılığı bir bedel içermeyen kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri ile sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, sayılı Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacaktır.

64 Özel Sektörde gerçekleştirilen Yapım İşleri Tebliğ 41.1.md
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir. İlgili mevzuatı gereği adı geçen belgeler yerine başka izin veya ruhsat gerektiren yapım işlerinde, iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için ilgili mevzuatında tanımlanan belgelerin sunulması gerekmektedir.

65 Özel Sektörde gerçekleştirilen Yapım İşleri Tebliğ 41.1.md
ÖRNEK; Özel sektörde asansör montajı yapan yüklenicilerin yaptıkları işi tevsik amacıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yerine, 18/11/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin “Asansörlerin tescili” başlıklı 5 nci maddesi uyarınca asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemlerin yapıldığına ilişkin belgeleri sunmaları yeterli kabul edilecektir.

66 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. (iş artışı olmadan iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.)

67 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek 1: İlk sözleşme bedeli 100 TL olan işte, %20 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 120 TL.nin %80 i olan 96 TL. ye ulaşılması durumunda dahi, ilk sözleşme bedeli olan 100 TL henüz tamamlanmadığından, iş durum belgesi düzenlenemeyecektir.

68 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek 2: İlk sözleşme bedeli 100 TL olan işte %30 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 130 TL. nin %80 i olan 104 TL ye ulaşılması durumunda iş durum belgesi düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan 100 TL tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin %80’i tamamlanmış olmaktadır.

69 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
İş durum belgeleri; İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. İş durum belgesi verilen işler için son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.

70 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
3- İş denetleme ve iş yönetme belgesi: a) Geçici kabulü yapılmış işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, b) Devam eden işlerde; işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, düzenlenebilecektir.

71 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek: 2886 sayılı Kanuna göre yapılan 100 TL.lik bir yapım işinde %30 iş artışı olduğunu var kabul edersek, bu işte 130 TL toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 TL.ye ulaşılması durumunda, ilk sözleşme bedeli olan 100 TL.lik kısmın 80 TL. sinde denetleme ve yönetme görevi yapan mühendis ve mimarlar iş denetleme belgesi alabilecektir.

72 İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri Tebliğ 41.4.md
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde, kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyiminin, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden belirleneceği, İşin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi veya yönetici bulunması halinde ise; bu tutarın görevlilerin veya yöneticilerin sayısına bölüneceği, hüküm altına alınmıştır.

73 İş Denetleme Belgelerine Örnek Tebliğ 41.4.md
Sözleşme bedeli TL olan bir yapım işinde elektrik mühendisliği ile ilgili işlerin tutarının TL olduğu durumda, denetleme görevinde bulunan bir elektrik mühendisine iş denetleme belgesi düzenlenebilmesi için, elektrik mühendisinin sözleşme bedelinin kendi mesleki alanı ile ilgili TL bölümünün en az % 80’i olan TL.’lik işte denetleme görevinde bulunması yeterli olacaktır. Söz konusu örneğe göre; iki elektrik mühendisinin aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapması halinde ise her iki elektrik mühendisinin de en az TL.’lik işte denetleme görevinde bulunması yeterli olacak, ancak bu durumda ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen iş denetleme belge tutarı 8.000/2 = TL olacaktır.

74 İş Denetleme Belgelerine Örnek Tebliğ 41.4.md
Aynı örnekte, birinci elektrik mühendisinin TL.’lik elektrik işinin TL bölümünde tek başına, TL.’lik bölümünde ikinci elektrik mühendisi ile birlikte denetleme görevinde bulunması durumunda ise birinci elektrik mühendisi elektrik işleri ile ilgili iş bölümünün % 80’i olan ( x 0,8) TL’lik işte görevde bulunduğundan denetleme belgesi almaya hak kazanacak, ikinci elektrik mühendisi ise işin %80’inde görevde bulunmadığından (6.000/10.000=0,60) belge alamayacaktır. Bu durumda birinci elektrik mühendisinin belge tutarı TL /2 = TL olacaktır.

75 İş Denetleme Belgelerine Örnek Tebliğ 41.4.md
ÖRNEK 2; sözleşme bedeli TL olan bir işte, inşaat mühendisliği ile ilgili olarak ilk sözleşme bedelleri TL ve TL olan iki iş bölümünün olduğu ve her bir bölüm için bir inşaat mühendisinin kontrol mühendisi olarak görevlendirildiği durumda, birinci bölümün kontrol mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için x 0,80 = TL.’lik işte, ikinci kısmın kontrol mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için ise x 0,80 = TL.’lik işte denetleme görevinde bulunması yeterli olacaktır. Söz konusu örnekte birinci ve ikinci bölümün kontrol mühendislerinin iş denetleme belgesi almaya hak kazanabilmesi için, denetledikleri iş tutarının, işin tamamının sözleşme bedelinin en az % 80’i ( x 0,80= TL) olması koşulu aranmayacaktır.

76 İş Yönetme Belgeleri Tebliğ 41.5.md
Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda, bir görevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara, iş yönetme belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

77 İş Yönetme Belgeleri Tebliğ 41.5.md
Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde; Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyim tutarının yönettikleri tutarlar üzerinden belirleneceği, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarının, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden hesaplanacağı düzenlenmiştir.

78 İş Yönetme Belgeleri Tebliğ 41.5.md
İş yönetme belge tutarları, fiilen yönetme görevinde bulunulan iş tutarları üzerinden belirlenecektir. Ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı yönetme görevinde bulunan başka görevliler de bulunması durumunda; yönetme görevinde bulunanların belge tutarlarının hesaplanmasında, fiilen yönetme görevinde bulunulan iş kısımlarının dikkate alınması gerekmekte olup görev alanı ile ilgili olmayan iş kısımlarının belge düzenlenmesi sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

79 İş Yönetme Belgelerine Örnek Tebliğ 41.5.md
ÖRNEĞİN; ihale edilen bir yapım işinde, yapım işlerinden sorumlu iki şube müdürünün görevli olduğu, söz konusu şube müdürlerinin de farklı daire başkanlarına/yardımcılarına bağlı bulunduğu durumda, şube müdürlerinin belge tutarlarının, görev sınırları dahilinde fiilen yönettikleri ilgili iş kısımlarına ait sözleşme bedelleri üzerinden hesaplanması, daire başkanlarının/yardımcılarının belge tutarlarının ise sorumlu oldukları şube müdürlüklerine ait iş tutarları üzerinden belirlenmesi gerekmektedir.

80 İşin Bir Kısmında Denetleme, Diğer Kısmında Yönetme Görevinde Bulunmak Tebliğ 41.6.md
İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulundukları sürede gerçekleştirilen toplam iş tutarı esas alınarak, kabulü yapılmış işler için (Standart Form-KİK030.1/Y), devam eden işler için ise (Standart Form-KİK030.2/Y) formu esas alınarak, ilgilinin denetleme ve yönetme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarları ayrı ayrı yazılmak suretiyle tek bir iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenecektir.

81 İşin Bir Kısmında Denetleme, Diğer Kısmında Yönetme Görevinde Bulunmak Tebliğ 41.6.md
Belgenin adlandırılmasında, denetleme ve yönetme görevinde bulunulan dönemlerden daha fazla iş tutarının gerçekleştirildiği görev esas alınır. Bu şekilde düzenlenen belgeler, ihale komisyonu tarafından, denetleme ve yönetme görevlerinde bulunulan sürede gerçekleştirilen iş tutarları Yönetmeliğin 48 inci maddesi uyarınca değerlendirilip toplanmak suretiyle iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır.

82 İşin Bir Kısmında Denetleme, Diğer Kısmında Yönetme Görevinde Bulunmak Tebliğ 41.6.md
ÖRNEK; TL sözleşme bedeli olan ve iş artışı olmayan bir işte, işin TL. bölümünde kontrol mühendisi, devamındaki TL. kısmında kontrol amiri olarak görev yapan bir mühendise geçici kabul sonrası (KİK030.1/Y) nolu standart form kullanılarak iş yönetme belgesi düzenlenecektir. Söz konusu iş yönetme belgesi sahibinin, bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişinin ihaleye katılması durumunda, değerlendirmeye esas belge tutarı, TL (20.000/ /5) olup, hesaplanan bu tutarın güncellenmiş değerinin yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir.

83 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Devredilen İşler Devredilen işlerde belge düzenlenebilmesi için işin geçici kabulünün yapılmış olması şarttır. Dolayısıyla devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenemez. a) Devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için devirden önceki veya sonraki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’ inin tamamlanması şarttır.

84 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek : İlk sözleşme bedeli 100 TL olan bir yapım işinde %30 iş artışı var. (A) 85 TL.lik kısmı yapıp işi (B) ye devretti ve (B) de geri kalan kısmı yapıp işi bitirdi. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, (A) 85 TL iş yaptığından iş bitirme belgesi alabilecektir. (B) ise, = 45 TL iş yaptığından belge alamayacaktır.

85 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
b) Devredilen geçici kabulü yapılan işlerde iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunulması gerekmektedir. c) İş ortaklığında, ortaklardan biri veya birkaçının değişmesi halinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inde bulunan ortaklara geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

86 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Örnek: A, B ve C iş ortaklığında ilk sözleşme bedeli 100 TL, iş artışı yok. Bu işin 85 TL.lik kısmı yapıldıktan sonra (A) ortaklıktan ayrıldı. (A) yerine (D) geldi. İş bitti ve geçici kabul yapıldı. (D) hariç diğerleri belge almaya hak kazanacak.

87 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi; Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.

88 Belge Düzenleme Koşulları 44.md
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi; Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

89 Alt Yüklenici İş Bitirme Belgeleri Tebliğ 41.2.md
a) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde; yapılmış ise alt yükleniciye ait işin kısmi kabul tarihinin, kısmi kabul yapılmamış ise asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması şartı aranmalıdır. b) Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir.

90 İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 47. md
İş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir. Geçici kabulü yapılan işlerde, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranına bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen iş tutarı esas alınarak belge verilir. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir,

91 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md
1- İş bitirme belgesi; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması gerekir. 2- İş durum belgesi; Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şarttır.

92 İş Den. Bel.nin Değerlendirilmesi 48.md
Örnek: 100 TL.lik bir yapım işinde % 30 iş artışı var kabul edersek. Toplam sözleşme bedelinin %80 i olan 104 TL.lik kısma son 15 yıl içinde ulaşılmış ise, bu iş durum belgesi değerlendirmeye alınabilecektir.

93 İş Den. Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md
3- İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde aranılacak şartlar; a) Biten işlerde; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması, b) Devam eden işlerde; Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

94 İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi 48.md
Değerlendirme Oranları a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak, b) İş denetleme belgesi tutarları, gerçek kişinin ilgisine göre “ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sanatkar odasına” kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl 1/5 oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) İş yönetme belgesi tutarları her zaman 1/5 oranında

95 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
İş deneyim belgelerindeki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir. a) Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde ( TL) teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında idarece belirlenecek orandan az olmaması,

96 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü yapılan ihalelerde iş deneyim belgesindeki yeterlik kriteri; Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ( TL) ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında, Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında, idarece belirlenecek tutardan az olmaması,

97 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
c) İş ortaklığında; Pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, Diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde; Pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

98 İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri 39.md
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; Diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, Benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

99 İş Ortaklığında Mezuniyet Belgeleri Tebliğ 43.6.md
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; diğer ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak bu durumda; mezuniyet belgeleri ile ihaleye katılmak isteyen özel ortakların ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini sunmaları gereklidir.

100 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması 47.md
4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyim belgeleri ve mezuniyet belgeleri, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz. İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Ancak tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür. Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır.

101 Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması 47.md
Teminat süresince (kesin kabule kadar) ortaklık oranının muhafaza edilmesi zorunludur. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

102 Ortaklık Durum Belgesinin Sunulması 39.md
Tüzel kişi tarafından; iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin sunulması zorunludur.

103 Ortaklık Durum Belgesi Formları Tebliğ 44.md
Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun, b) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır yarısından fazlasına sahip ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.2/Y) nolu standart formun, c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.

104 Ortak Girişimlerde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md
İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

105 İş Bitirme ve İş Durum Belgelerinin Değerlendirilmesi 48.md
a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması, b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

106 İş Deneyim Belge Tutarlarının Değerlendirilmesi 48.md
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; Belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları; beşte bir oranında,

107 İş Deneyim Belge Tutarlarının Değerlendirilmesi 48.md
ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının, 1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, 2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, dikkate alınır.

108 İş Deneyim Belge Tutarlarının Değerlendirilmesi 48.md
d) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında; beşte bir oranında, e) İlk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların belge tutarları, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının üzerinden yukarıda belirtilen esaslar uyarınca, dikkate alınır.

109 İş Denetleme Belgesinde Belgeye Hak Kazanma Tarihi 48.md
a) Biten işlerde geçici kabul tarihi, b) Toplam sözleşme bedelinin %80 inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu devam eden işlerde; 1) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih, 2) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih,

110 İş Denetleme Belgesinde Belgeye Hak Kazanma Tarihi 48.md
c) Toplam sözleşme bedelinin %80 inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu devam eden işlerde; 1) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin %80 ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80 ine ulaşıldığı tarih, 2) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin %80 ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih Esas alınır.

111 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 48.md
Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ( TL )

112 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 39.md
Mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait herhangi bir yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. Her iki ortağın da mühendis olup % 50–% 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

113 Mühendis ve Mimarların Mezuniyet Belgeleri Tebliğ 43.1.md
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklık oranları %50-%50 olan tüzel kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağın da mühendis olması koşulu aranacak olup, ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katılamayacaklardır.

114 Mezuniyet Belgesinin Kullanılması 47.md
Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak; Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan ortağın mezuniyet belgesi tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir. Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

115 Mühendis ve Mimarların Mezuniyet Belgeleri Tebliğ 43.2.md
Tüzel kişilerin (her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) ortaklarına ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini tevsik için sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

116 Mühendis ve Mimarların Mezuniyet Belgeleri Tebliğ 43.3.md
Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların; on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

117 Mühendis ve Mimarların Mezuniyet Belgeleri Tebliğ 43.4.md
Uygulama Yönetmeliği 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda; a) Mezuniyet belgelerinden 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir. b) Her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin iş deneyimi olarak mezuniyet belgesi sunmaları durumunda, mezuniyet belgelerinden elde edilen iş deneyim tutarları toplanarak değerlendirilmeyecektir.

118 5/3/2011 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgeleri Geçici Madde 2
(1) 5/3/2011 tarihinden önce alınmış olan iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanılabilir. (2) 1/1/2003 tarihinden önce alınmış belgelerin bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamakla birlikte; uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyen merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca değerlendirilir.

119 5/3/2011 tarihinden önce alınmış iş deneyim belgeleri Geçici Madde 2
(3) 1/1/2003 ile 5/3/2009 tarihleri arasında alınan belgelerin yenilenmesinin belge sahibi tarafından talep edilmesi halinde; bu belgelerin aslının teslim edilmesini müteakip belgeyi daha önce düzenleyen merci tarafından, belgenin yenilendiği tarihteki kriterler göz önüne alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yeni belge düzenlenir ve düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlene belgenin tarih ve sayısı yazılarak, eski belgenin yerine verildiğine dair şerh düşülür. (4) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen iş deneyim belgeleri, bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlaması halinde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

120 Birden Fazla Kurumda Tek Sözleşme Kapsamındaki İş Deneyim Belgeleri Tebliğ 42.3.
Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği birden fazla kurum veya kuruluş tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu tek sözleşme kapsamında yapılan işler için düzenlenen iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılabilir. Örneğin; Tek sözleşme kapsamında 4 farklı belediye sınırları içinde yapılan bir yapım işi için söz konusu belediyeler tarafından düzenlenen 4 adet iş deneyim belgesi, başvuru veya teklif kapsamında sözleşme ile birlikte sunulması durumunda belge tutarları toplanmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.

121 Anahtar Teknik Personel Yön.3.md. Tebliğ 37.1.2.
Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunduğu yerde istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişiyi ifade eder. Anahtar teknik personel bakımından, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir.

122 Anahtar Teknik Personel 40.md
İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

123 Anahtar Teknik Personel 40.md
İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin %30’ undan daha az tutarda olan işlerle ilgili meslek alanlarından anahtar teknik personel istenemez. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı için sadece bir anahtar teknik personel istenebilir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin; a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki, c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü B.İ.A.İ.U ile yapılan ihalelerde en fazla üç, kişi olmak üzere anahtar teknik personel istenebilir.

124 Anahtar Teknik Personel 40.md
Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

125 Anahtar Teknik Personel 40.md
Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanlar, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

126 Anahtar Teknik Personel 40.md
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir. Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilemez.

127 Anahtar Personel İçin Standart Formlar Tebliğ 37.1.3
İstekliler/Adaylar, teklifleri/başvuruları kapsamında; ihale/ön yeterlik tarihi itibari ile ticari faaliyette bulundukları yerde çalıştırdıkları anahtar teknik personelin listesini (Standart Form- KİK025.3/Y) sunacaklardır. Ayrıca adı geçen standart formun ekinde; İlk ilan/davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulunulan yerde çalıştırılan anahtar teknik personele ilişkin “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form-KİK025.4/Y), Anahtar teknik personel listesinde (Standart Form-KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimar tarafından düzenlenen, Anahtar Teknik Personel Beyannamesi (Standart Form-KİK025.2/Y) yer alacaktır.

128 Anahtar Personel İçin Standart Formlar Tebliğ 37.1.4-37.1.5
Anahtar teknik personel listesinde (Standart Form- KİK025.3/Y) bildirilen mühendis/mimarların; Mezuniyet belgelerinin, ilgili meslek odasına kayıtlı olduklarını gösterir üye kayıt belgelerinin, ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı; “Hizmet Bildirimi” veya personelin işe alındığını gösteren belgelerin adı geçen liste ekinde sunulması gerekmektedir. “Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi” (Standart Form- KİK025.4/Y) ekinde, listedeki personele ilişkin mezuniyet belgeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”nin yer alması gereklidir.

129 Anahtar Teknik Personel Tebliğ 37.1.6
Anahtar teknik personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilecek olup, idarelerce bu süreden daha az bir süre de öngörülebilir. Anahtar teknik personelde, belli bir süre benzer işte çalışma ve lisansüstü eğitim yapmış olma koşulunun aranmaması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin mezuniyetinde itibaren geçecek süre belirlenirken kıst olarak (ay ve gün) hesaplama yapılmayacaktır. Örneğin; 1/9/2011 tarihinde yapılan bir ihalede, dokümanda anahtar teknik personel için mezuniyetinden itibaren geçecek sürenin 5 yıl olarak öngörülmesi durumunda, 1/10/2006 tarihinde mezun olan bir mühendis anahtar teknik personel olarak bildirilebilecektir.

130 Teknik Personel 40. md. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı idari şartnamenin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı bölümündeki ilgili maddede belirtilir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

131 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

132 Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 41.md
Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

133 Tesis,Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler Tebliğ 9.md
Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda; aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.

134 Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi
4734 Kanun 38.md İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra ( internet sayfasındaki “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programı kullanılarak sınır değer tespit edilir. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden, ihale komisyonunun teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

135 Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi 4734 Kanun 38.md
İhale komisyonu; İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar, c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

136 Yapım İşinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Araç-Gereç ve Malzemelerin Yükleniciye Aldırılması Tebliğ 49.md İdareler tarafından, ihale dokümanında ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kontrol aracı, bilgisayar, telefon, faks v.b. araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. İhale konusu iş kapsamında yer almayan hususların yerine getirilmesi yükleniciden istenilemez. Ancak ihale konusu işin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olması, kullanım süre ve şekillerinin ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihale dokümanında araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılması mümkündür.

137 Kısmi Kabul Öngörülmesi Tebliğ 50.md
İhale konusu işte kısmi kabul yapılmasının öngörülmesi halinde; Müstakil kullanımına elverişli iş kısımları ve bu iş kısımlarının bitirme tarihlerinin sözleşme tasarısında belirtilmesi gerekmektedir. Ancak sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uyarınca kısmi kabul yapılması mümkündür.

138 Kısmi Kabul Öngörülmesi Örnek
ÖRNEK; isale hattı, şebeke ve depo imalatlarından oluşan bir içmesuyu inşaatında, kısmi kabul yapılmasının öngörülmesi halinde, bu yapım işinin müstakil kullanıma elverişli olabilecek kısımları ile bu kısımların (isale hattı, şebeke ve depo şeklinde iş kısımları) bitim tarihleri (iş kısımlarının bitiş tarihleri hiçbir zaman işin tümüne ait iş bitim tarihini geçemez.) ihale aşamasında belirlenerek idari şartnamede buna göre düzenleme yapabilir.

139 Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler Tebliğ 51.md
Yapım işlerine ilişkin tip sözleşmenin 9 uncu maddesindeki havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde İdare; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 07/07/1982 tarih ve B-01/İh.İş.Md.Gr.3/99-2/ B sayı ile yayımladığı genelgesi uyarınca, kamu inşaatlarının sözleşme sürelerinin belirlenmesinde, iş programlarının hazırlanmasında ve süre uzatımlarında göz önünde bulundurulmak üzere tespit edilen, il ve ilçelere göre çalışmaya müsait olmayan günleri esas alabilir.

140 Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi Tebliğ 52.md
Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “İş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı 29 uncu maddesine göre teklif birim fiyat sözleşmelerde iş kalemi miktarının değişmesi halinde; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi (örnekteki gibi, bu iş kaleminde %50’lik bir artış olması halinde) ve bu toplam artışın (örnekteki gibi %50) aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini (örnekteki gibi %2,5) geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan (örnekteki gibi, %50-%20=%30 ‘luk kısmına) kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

141 Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi Tebliğ 52.md
R = F x [ 1 – (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….), A = İş kaleminde meydana gelen toplam artış miktarı (adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / ….)

142 Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi Tebliğ 52.md
ÖRNEK; TL sözleşme bedeli üzerinden ihale edilen bir yapım işinde iş kalemi miktarının değişmesi sonucundaki revize fiyatın hesabı; S (Sözleşme bedeli) : TL F (İş kaleminin sözleşme birim fiyatı) : TL/m3 A1 (İş kaleminin sözleşmedeki miktarı) : m3 A2 (İş kaleminin uygulamadaki miktarı) : m3 A (İş kalemindeki toplam artış miktarı) : = 50 m3 İş kalemindeki toplam artış yüzdesi : ( )/100 x 100 = %50 > %20 İş kalemindeki toplam artış tutarı : 50 x 500 = TL Sözleşme bedeline göre artış yüzdesi : (25.000/ ) x 100 = %2,5 > %1 R (Revize birim fiyat) : 500 x [1-(50x500)/ ] = 487,50 TL/m3

143 1/1/2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu Tebliğ 53.md 4734 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde;“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükümler uyarınca; bu nitelikteki işlerin ilgili oldukları mevzuatta, yeniden ihale yapılmaksızın işin tamamlattırılmasına yönelik düzenlemelerin bulunması halinde idarelerce bu düzenlemelere göre işlem yapılabilecektir.

144 TEŞEKKÜRLER


"4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPIM İŞİ İHALELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları