Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engelli çalışanların sigorta primlerinin tamamının ya da bir kısmının Hazine tarafından karşılanması ile sınırlıdır. Düzenleme şu şekildedir: (İş Kanunu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engelli çalışanların sigorta primlerinin tamamının ya da bir kısmının Hazine tarafından karşılanması ile sınırlıdır. Düzenleme şu şekildedir: (İş Kanunu,"— Sunum transkripti:

1

2 Engelli çalışanların sigorta primlerinin tamamının ya da bir kısmının Hazine tarafından karşılanması ile sınırlıdır. Düzenleme şu şekildedir: (İş Kanunu, Madde 30) Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.

3 4447 sayılı Kanun’a istihdam teşviki konusunda 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla geçici 10. madde ilave edilmiş olup, bu madde 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Teşvikten yararlanma süresi; 6 ay, 12 ay, 24 ay, 30 ay, 36 ay, 42 ay, 48 ay ve 54 aylık süreler halinde olmak üzere, en az 6 ay ve en çok 54 ay olarak karşımıza çıkmaktadır. Torba Kanunla getirilen teşvik, kapsama giren işçinin işe alındığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen sürelerden durumuna uygun süre kadar 5510 sayılı Kanun’da öngörülen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

4 Bakanlar Kurulu’na verilen uygulama süresini uzatma süresi dışında, 01.03.2011 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan kişilerin; Kanun’da aranılan diğer koşulları sağlamaları durumunda getirilen teşvik hükümlerinden yararlanabilmeleri için iki şart aranmaktadır. Bunlardan biri; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, diğeri aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalarıdır. İşe alınan ve belirtilen koşulları taşımakta olan işçi için teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, işten ayrıldıktan sonra aynı işyerinde ikinci kez işe alınan ve mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine ikinci kez işe alındıktan sonra sahip olan/temin eden işçiler için ilk yararlanılan teşvik süresi, yararlanılacak yeni teşvik süresinden düşülmek suretiyle kalan süre kadar yararlanılması mümkündür.

5 İşverenlerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi için çalıştırdıkları sigortalılıklarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi, ayrıca tüm sigortalılarına ait sigortalı hissesine ait primlerin süresi içinde ödenmesi teşvikin uygulanacağı işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun tecil ve taksitlendirilmiş veya prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması durumunda, tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırmanın devamı süresince işverenlerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

6 İşverenlerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi için bu amaçla işe alınan işçilerin, mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgelerinde belirtilen meslekte veya alanlarda işe alınmış ve/veya çalışıyor olunması söz konusudur. İlgili belgelerde belirtilen meslekte veya alanlarda işe alınmama ve/veya çalıştırılmama teşvik hükümlerinden yararlanılmasına engel teşkil edebilmektedir.

7

8

9 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinde kabul edilmiştir. Anılan kanun çerçevesinde Kurumumuzca 2002 yılından itibaren bu kapsamda hizmetler yürütülmektedir. İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde web sitemiz üzerinden ya da en yakın İŞKUR birimi aracılığı ile işsizlik ödeneğine başvurmak gerekmektedir.

10 Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir. Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte; Hastalık, Ücretsiz izin, Disiplin cezası Gözaltına alınma, Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, Kısmi istihdam, Grev, Lokavt, Genel hayatı etkileyen olaylar, Ekonomik kriz, Doğal afet, Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır

11 1) Kurumca teklif edilen, mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi (haklı bir nedene dayanmaksızın) reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir. 2) Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri kesilir. 3) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

12 İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. İşsizlik ödeneği alırken hastalanan ve istirahatlı kılınan sigortalının işsizlik ödeneği kesilecektir. Bu durum, işsizlik ödeneği alırken işsizin her an iş almaya hazır olması gerekliliğinin doğal bir sonucudur. İşsizlik ödeneği ödenirken geçen süre, söz konusu dönemde ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden genel sağlık sigortası primleri dikkate alınmayacaktır.

13 Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması Kısa Çalışma Olarak tanımlanmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur. a)İşverenin kısa çalışma talebinin Kurumca uygun bulunması, b) İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir.

14 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin,  konkordato ilan etmesi,  işveren için aciz vesikası alınması,  iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları Ücret Garanti Fonundan ödenir.

15 01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Kurum birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.  İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,  İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,  İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı  İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge, Ücret alacaklısı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Kurum ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir (evraklarda) eksiklik yok ise başvuruya izleyen ayın sonuna kadar ÖDEMEYİ gerçekleştirir.

16 Çıkış kodları, İşten çıkış tarihi, İşten çıkış nedeni, 4 aylık prime esas brüt kazançları doğru girilmelidir. İşten ayrılışta bildirilen fesih tarihi, nedeni ve prim gün sayısı/prim esas kazanç bilgilerinin aktif prim hizmet döküm ekranına da aynı şekilde yansıtılması ve çelişkili bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir.

17 3 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 665 sayılı KHK ile Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri İş Kurumu ile birleşerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olmuştur. Çalışma hayatının denetim ve teftişi Bakanlığımız İş Müfettişlerince yapılmaktadır. İş Müfettişlerince Yapılan Teftişler; İş sağlığı ve güvenliği, işin yürütümü bakımından yapılan genel teftişler ile iş kanunu kapsamında çalışan işçi şikayetlerine başlı inceleme teftişleridir. Ayrıca işten ayrılan işçilerin alamadıkları haklarıyla ilgili şikayetleri Müdürlüğümüz inceleme memurlarınca çözümlenmektedir.

18 6331 sayılı ye İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 6,7,8. Maddeleri kademeli olmak üzere 31 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı İşyerleri yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak Devlet 10 dan az çalışanı olan işletmelerin İSG hizmetlerini destekleyecek İş kazası ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.( Kaza ve hastalık bildirimleri sadece SGK’ya 3 iş günü içinde yapılacak olup müdürlüğümüze bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır.)

19 İşgücü Eğitimi Servisi İŞGÜCÜ EĞİTİMİ SERVİSİ

20 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin İŞKUR ve\veya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) tarafından yapılması/yaptırılması, mesleklerin belirlenmesi Eğitim verilecek mesleklerin belirlenmesi, Yıllık İşgücü Eğitim Planı İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planının hazırlanması, İİMEK onayına sunulması İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planının İİMEK onayına sunulması, onaylanması Planın İİMEK tarafından onaylanması, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi Onaylanmış olan Yıllık İşgücü Eğitim Planında yer alan ve yakın zamanda eğitim düzenlenmesi öngörülen mesleklere ilişkin yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi, ilana çıkılması Eğitim verilecek mesleklere ilişkin olarak İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerince hizmet alımı amacıyla ilana çıkılması, başvuru alınması Hizmet alınabilecek kurum/kuruluşlardan başvuru alınması,

21 sözleşme imzalanması Teklifleri uygun görülen hizmet sağlayıcı kurum/kuruluşlarla İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerince sözleşme imzalanması, Kursiyerlerin seçimi, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin eğitim almak üzere sözleşme imzalanan kurum/kuruluşlara gönderilmesi, belge verilmesi Kursları başarıyla bitiren kursiyerlere belge verilmesinin sağlanması. işbaşı eğitim takvim günü olarak altı ayı geçemez. eğitim programının bitiminden itibaren Kurslardan mezun olan kişiler aynı meslekte veya alanda olmak kaydıyla işbaşı eğitim programlarına devam edebilirler. Bu durumda, kurs ve işbaşı eğitim programlarının toplam süresi takvim günü olarak altı ayı geçemez. Ayrıca istihdam yükümlüğüne ilişkin iş ve işlemler, işbaşı eğitim programının bitiminden itibaren uygulanır.

22 Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik programları düzenlenebilir. Girişimcilik programına katılacaklar, girişimcilik eğitimi almak isteyen işsizler (emekli olanlar hariç) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İl/Şube Müdürlüğü ve yüklenici işbirliğinde belirlenir. (Örneğin Eğitim seviyesi yüksek okul ve üstü olanlara, daha önce işletmesi olanlara, işletme kurmak için gerekli olan oda kaydı, ticaret sicil kaydı gibi sabit masraflar için gerekli giderleri karşılayabileceklere vb. öncelik verilmesi gibi) Girişimcilik programlarının uygulaması “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde olmalıdır. GENEL ESASLAR

23 Kuruma kayıtlı işsiz olmak (emekli olanlar hariç) 18 yaşını tamamlamış olmak, Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak, şartları aranır.

24 GENEL ESASLAR -Kurumca; kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı Eğitim programları düzenlenebilir. -Programdan yararlanacak işyerlerinin Kuruma kayıt olması zorunludur. -İşbaşı Eğitim programları en az 5 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir. -Program süresi, haftalık 45 saatten ve toplamda 6 aydan fazla olmayacaktır. İşbaşı eğitim programlarına katılabilmek için a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak, b) Öğrenci olmamak, c) 15 yaşını tamamlamış olmak, şartları aranır.

25 TYÇP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu faaliyetler, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde Kuruma kayıtlı işsizlerin, çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için yürütülürler. Programların azami uygulama süresi 9 aydır.

26 İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ''mesleksizlik''dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol ile 81 ilde Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi başlatılmıştır. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

27 1. 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsizin mesleki eğitim alması ve istihdam edilmesi hedeflenmektedir. 2. 81 ilde işgücü piyasası ihtiyaçları belirlenmiştir. 3. İhtiyaç analizlerinin yaygınlaştırılması ve periyodik olarak tekrarlanması için 81 ilden 100- 150 araştırmacı eğitilmiştir. 4. 121 okula 116 milyon TL’lik makine-teçhizat yatırımı yapılmıştır. 5. 6 binin üzerinde eğiticinin modern tekniklere göre eğitimi devam etmektedir. 6. Teorik eğitimini tamamlayan kursiyerler Oda üyesi işyerlerinde staj görmeye başlamıştır. 7. Yeni sisteme göre eğitilen başarılı kursiyerlerin %90’ı istihdam edilmeye başlanmıştır.

28 6. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurullarına işlerlik kazandırılmıştır. 7. Odaların işgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlanmıştır. 8. Odalar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurullarında aktif rol almaya başlayarak işgücü piyasasındaki etkinliğini daha da arttırmıştır. EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN İLK 5 İL 1.KOCAELİ 2.İSTANBUL 3.SAKARYA 4.TEKİRDAĞ 5.MERSİN

29 Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Adres: İstiklal Cad. Kaptanlar İş hanı No:146 İzmit/ Kocaeli Tel:321 12 79 Faks:3224200 E-Mail: kocaeli@iskur.gov.tr http://wwww.iskur.gov.tr

30


"Engelli çalışanların sigorta primlerinin tamamının ya da bir kısmının Hazine tarafından karşılanması ile sınırlıdır. Düzenleme şu şekildedir: (İş Kanunu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları