Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi 2012-2013 Güz Dönemi ÖĞR. GRV. Ceren EFE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi 2012-2013 Güz Dönemi ÖĞR. GRV. Ceren EFE."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi 2012-2013 Güz Dönemi ÖĞR. GRV. Ceren EFE

2  Etik ve iş etiği: tanım, ilkeler, yaklaşımlar  İş etiğinin tarihsel gelişimi  İş etiğine ilişkin Türkiye’deki gelişmeler  İş etiğine ilişkin Avrupa’daki gelişmeler  Çıkar çatışması ve etik dışı davranışları etkileyen faktörler (kişiye ve eyleme ilişkin etmenler)  Çıkar çatışması ve etik dışı davranışları etkileyen faktörler (kuruma ve çevreye ilişkin etmenler)  Etik yönetimi: kurumsal etik yapı, süreç ve kültür oluşturulması ve yönetimi

3  Etik ve ahlak kavramları  Temel etik değerler ve ilkeler  Etik, iş etiği: yaklaşımlar ve kuramlar  İş etiği alanları: çalışma ve meslek etiği  Etik ve hukuk  Etik ve din  Etik ve kurallara uyum

4 Ülkemiz işletmelerinin, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda daha başarılı olmaları için; serbest piyasa rekabetini gözeten kayıt dışı ekonomiye fırsat vermeyen fikri hakları koruyan İşletme >>> ürün ve hizmet = toplum için refah ve zenginlik

5

6

7 Yalan zeka i ş idir dürüstlük ise cesaret… E ğ er zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

8  Tarafsızlık (nesnel davranma, liyakati esas alma)  Sorumluluk (bencillik ve kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma)

9  ADALET (Hakça davranma)  DOĞRULUK- DÜRÜSTLÜK (İçi dışı bir olma, hilesiz olma)  TARAFSIZLIK (Nesnel davranma)  SORUMLULUK (Bencillik ve kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma)

10  Değer:  Etik kod:  İlke:  Kural:  Standart:

11

12  küresel düzeyde yaygınlaşan ve güçlenen pazar sistemi karşısında, özel sektörden bu gelişime paralel bir sorumluluk ve bilinç üstlenmesi beklenmeye başlanmıştır.  işletmelerin sosyal sorumluluğu ve paydaşlara yönelik sorumlulukları tanımlanmaya başlanmış, yöneticilerden “paydaş” ya da “etkileşenler” yönetimini uygulamaları beklenir olmuştur.  sosyo - kültürel yapı sonucu toplumsal duyarlılık ve kamuoyu baskısı, müşterilerin ve çalışanların bilinci ve medyanın konuya ilgisinin artması da iş etiğinin önemsenmesine katkıda bulunmuştur.

13  Üretim sürecinde etik dışı bazı unsurların yer alması durumunda, bu konuda duyarlı olan sivil toplum kuruluşlarının malın ya da hizmetin satın alınmaması yolunda müşterileri etkilemeye çalıştıkları görülmüştür.  etiğin yanında kurumsal yönetim konusu da yoğun biçimde gündeme gelmiştir.

14  ekonomik,  fiziki ve teknolojik koşullar Ancak, zamanla bu koşullardaki değişikliklere paralel olarak ilkeler ve uygulamalar da gelişme ve değişim göstermektedir.

15 1. Normatif Etik ve Betimleyici Etik 2. Faydacılık ve Deontoloji 2.1. Faydacılık kuramı 2.2. Deontoloji kuramı

16  Normatif etik, nasıl davranılması gerektiği üzerinde dururken, betimleyici etik insanların halihazırda nasıl davrandıkları ve bunların nedenleri üzerinde durur.  İş etiği, etiğin bir alt kümesi olup; ◦ iş dünyasındaki etik sorunları inceler, ◦ davranışlara rehberlik etmek üzere kurallar geliştirmeye çalışır.

17 iş etiği “normatif” “ betimleyici”

18  İş etiği, belirsizliği azaltır. Amaç belirsizliği azaltmak !!!!!Normatif iş etiği yasal düzenlemelerde kapsanmamış durumlar için kurallar koyarak taraflara bir güven ve istikrar imkanı sağlamaktadır.

19 Etik Teoriler Sonuçsalcı Sonuçsalcı olmayan (TEOLOJİK) (DEONTOLOJİK)

20  Faydacılığın yakın tarihli gelişmelerine bakarsak, iki tür faydacılıktan söz edilebilir: * “eylem faydacılık” *“kural faydacılık ”.

21  eylemin kendisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.  Immanuel KANT ile anılır.  Sonuç önemli değildir. Bir eylemin sonucu olumlu olsa bile, bu eylem ilkesel olarak yanlış olabilir.  Deontolojik yaklaşımın insan ve insana saygı odaklı hareket noktası, “haklar doktrini’nin” oluşmasını sağlamıştır.

22  Haklar teorisi bireylerin; ◦ yaşama, ◦ güvenlik, ◦ bilgilendirilme, ◦ özel yaşama saygı, ◦ vicdan özgürlüğü, ◦ özgür ifade, ◦ özel mülkiyet hakkı gibi belli temel hak ve özgürlüklerini tanımlamakta, bunların toplumsal ve iş yaşamında zarar görmemesini ve korunmasını öngörmektedir.

23 İşin ve çalışmanın anlamını ve toplumsal yaşamdaki rolünü iş sosyolojisi inceler. Bu çalışmalar endüstriyel sosyoloji, mesleki sosyoloji, iş sosyolojisi olarak da adlandırılmıştır. Bu çalışmaların kapsamında genellikle şu konular yer almıştır: Sanayi toplumunun değerleri ve ögeleri İş örgütlerinin yapısı ve endüstri ilişkilerinin niteliği İş örgütlerinde/işletmelerde çalışma grupları Farklı uğraş ve meslekleri karakterize eden roller ve statüler

24  Meslek etiği de iş etiği ve çalışma etiği ile ilintilidir ve belirli ölçüde örtüşmektedir. “Profesyonel” ve “profesyonellik” sözcükleri bir işin maharetli ve gereklerine uygun bir biçimde yürütüldüğünü ifade eder.

25 Ancak bir işin meslek sayılabilmesi, Belirli bir akademik eğitim süresi Belirli bir ihtisaslaşma eğitimi gerektirir. Meslek üyelerinin yer aldığı meslek örgütünü gerektirir. Örgüt, üyelerini denetler, mesleki uygulamalar için standartlar geliştirir ve bunlara uyulmasını izler. Meslek mensuplarının birincil amacı kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet etmektir.

26 etik konularına ilişkin birer örnek: Siyasette Etik: Siyasetçilerin gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulunmamaları Kamu Yönetiminde Etik: Vatandaşlara eşit muamele yapılması ve hizmette bulunulması Yargıda Etik: Yargı organlarının kararlarında devlet- birey dengesinin gözetilmesi ve süreçlerin daha hızlı çalışması Eğitimde Etik: Öğretmenlerin öğrencilerine özel ders vermemeleri Bilim Etiği: Araştırma bulgularının saptırılmaması Medya Etiği: Haber ile yorum ayrımının yapılması Sporda Etik: Doping ve şike yapılmaması

27 İş etiği, işletmeciliğin işlevsel alanları itibariyle de bir sınıflandırmaya tabii tutulmuştur. üretim etiği, pazarlama etiği, finans etiği, muhasebe etiği, yönetim etiğinden söz edilebilir.

28  Yönetim - Yönetici Etiği (Yönetsel Etik) ilintili olumsuz örnekler genellikle haksız rekabete yönelmek, keyfilik, hesap vermemek ve kişisel çıkardan kaynaklanmaktadır. Yaygın bazı örnekler aşağıda verilmiştir: Sigortasız işçi çalıştırmak Finansal raporlarda hile yapmak Fikri Hak İhlalleri Ürün sorumluluğundan her koşulda kaçınmak Terfilerde liyakat ilkelerine uymamak ve ayrımcılık yapmak

29

30 Pazarlama Etiği ilintili örnekler özünde müşterinin ya da tüketicinin haklarına saygı duyulmaması ve ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Niteliksiz, ayıplı, güvensiz ya da tehlikeli ürün veya hizmeti piyasaya sürmek, Ürün veya hizmet hakkında eksik ya da yanıltıcı bilgilendirme veya etiketleme yapmak, (örneğin, ürünün veya hizmetin içerdiklerine ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinmemek) Rakip firmalar hakkında asılsız suçlamalarda bulunmak, Satış sonrası hizmete ilişkin bilinçli eksiklikler bırakmak, Garanti koşullarına ilişkin karmaşık düzenleme ve sürümceme yöntemleri uygulamak.

31  Yasal düzenlemeler genellikle olumsuz durumları belirtir, yani suçu tanımlar ve cezasını öngörür. Etik kodlar ise olumsuz yanında olumlu durumlara ve davranışlara da yer verir.

32  Etik ve hukuk ilişkisi:

33 Pazarlama Etiği ilintili örnekler özünde müşterinin ya da tüketicinin haklarına saygı duyulmaması ve ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Niteliksiz, ayıplı, güvensiz ya da tehlikeli ürün veya hizmeti piyasaya sürmek, Ürün veya hizmet hakkında eksik ya da yanıltıcı bilgilendirme veya etiketleme yapmak, (örneğin, ürünün veya hizmetin içerdiklerine ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinmemek) Rakip firmalar hakkında asılsız suçlamalarda bulunmak, Satış sonrası hizmete ilişkin bilinçli eksiklikler bırakmak, Garanti koşullarına ilişkin karmaşık düzenleme ve sürümceme yöntemleri uygulamak.

34  Yasal düzenlemeler genellikle olumsuz durumları belirtir, yani suçu tanımlar ve cezasını öngörür. Etik kodlar ise olumsuz yanında olumlu durumlara ve davranışlara da yer verir.

35  Etik ve hukuk ilişkisi:

36  Din, insan ve doğaüstü güçler arasındaki ilişkileri temel alır; inanç temelli bir değerler ve davranış sistemi buyurur. Etik ise ussallığı temel alarak dünyevi ilişkileri düzenler.  etik farklı din ve kültürden toplumların bir arada yaşamalarına imkan verecek ortak değerler ve ilkeler içermektedir.

37  Kohlberg bireyin ahlaki gelişimini üç aşamalı görmektedir. 1. etik kurallara uyma özünde ceza görmemek, cezadan kaçınmak içindir. 2. kurallara uyma özünde ödül almaya yönelik kişisel çıkar kaynaklıdır. 3. birey kuralın doğruluğuna yani ilkeye inandığı için kurala uygun davranmaktadır.

38  *Toplumun bütün üyelerine saygılı olmak,  *farklı kültürlere ve düşüncelere karşı hoşgörü,  * kişilerin eşitliğinin kabul edilmesi,  * kaynakların adil olarak dağıtılması vb.

39  Doğruluk, dürüstlük  Güvenilir olma  Sadakat  Adalet  Başkalarına yardım etme  Başkalarına saygı gösterme  Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma  Yalan söylememe  Başkasının hakkını yememe  Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama  Acısı olanın acısını paylaşma  Dayanışma  Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi  Kaynakların adil dağıtılması  Mükemmeliyeti arama vb.

40 ETİK SİSTEMLERİTANIMI Amaçlanan Sonuç EtiğiBir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir. Kural EtiğiBir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Toplumsal Sözleşme EtiğiBir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Kişisel EtikBir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir Sosyal Yaşam Etiği Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar.

41  Mill’e göre bir eylemi “iyi” kılan şey sonuçta getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır. “İyi”nin ölçütü olan mutluluğun, sadece eylemde bulunanın değil, ilgili herkesin, dolayısıyla tüm insanlığın mutluluğu olduğunu savunur. Amaçlanan sonuç etiğinin sorunlara pratik yaklaşımı ve eylemlerin etkileyeceği bireylerin, verilen kararda dikkate alınmasını gerektiren faydacı yaklaşımı günlük sorunların çözümüne yardım edebilir.

42  Kural etiği Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir. Kant etik ilkelerin yıllardır bilindiğini, evrensel ve nesnel olduklarını belirtmiştir. Bütün insanlar için geçerli evrensel kurallar arayışı, bireyin davranışlarında temel alacağı sağlam çerçeveler çizebilir.

43  Öncüsü Jean Jack Rousseau’dur. Onun için en önemli olgu, otorite ve özgürlük arasındaki dengedir. İnsanlar “toplumsal sözleşme “adını alan bir sözleşmeyle belirledikleri hukuk kurallarına uymak zorundadırlar. Hukuk kuralları özgür insanlar arasında eşit koşullar altında yapılan toplumsal sözleşmeye dayanır.

44  Hukuk Kurallarının belirleyici özellikleri:  Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.  Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.  Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.  Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emirler şeklindedir. Bazen izin, bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir.  Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı niteliği taşıyan bütün olaylara uygulanır.  Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur.

45  Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler ise üç başlık altında toplanabilir. * Kültür * Değerler *normlar

46  Olumlu sonuçlara baktığımızda şunları görebiliriz:  Saygınlık kazanma  Güvenirlik  İyi bir imaja sahip olma  Problem çözümünde yardım görme  Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır ve toplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar.  Toplumda kabul görme vb.

47  İşini kaybetme  Saygınlığını yitirme  Yozlaşmanın kurumsallaştırılması  Saygınlığını kaybetme  Müşterisini kaybetme  Etik değerlerin önemini yitirmesi  Toplumdan soyutlanma  İmajının zedelenmesi  Anemik davranışların yaygınlaşması  Güvenirliğini yitirme  İş birliğinin zayıflaması  Kişisel benliğin zarar görmesi  Grup çalışmalarının etkililiğini yitirmesi  Mesleksel ve örgütsel bağlılığın zayıflaması  Kurum içi iletişimin zarar görmesi  Özsaygının yitirilmesi  Örgütsel bağlılığın zayıflaması  Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması  Kişisel imajın bozulması

48  1.Doğruluk  2.Yasallık  3.Yeterlik  4. Güvenirlik  5. Mesleğe Bağlılık

49 İş Hayatında Etik İlkeler Adalet: Eşitlik: Dürüstlük ve doğruluk: Tarafsızlık: Sorumluluk: İnsan Hakları: Hümanizm: Bağlılık: Hukukun Üstünlüğü:

50 Sevgi: Hoşgörü: Laiklik: Saygı: Tutumluluk: Demokrasi: Olumlu insan ilişkileri: Açıklık: Hak ve özgürlükler: Emeğin hakkını verme:

51  İş hayatında yazılı ya da yazılı olmayan birtakım etik kurallara rağmen yine de etik dışı davranışlar görülmektedir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  İş kalitesini önemsememe  Rüşvet isteme veya verme  Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı  İş yerinde ayrımcılık yapma  Özel yaşama müdahale  Çevre kirliliğine duyarsız kalma  Kurumun olanaklarını kişisel amaç için kullanma  Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma  Hediye alma ve ağırlama  Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama  Yetkililerle etik dışı ilişki kurma  İş yerinde hırsızlık yapma  Çıkar çatışmalarına girme  Ticari ya da mesleki sırları sızdırma

52  Rakiplerle ilgili bilgilerin toplanmasında etik dışı yöntemler kullanma  Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe  Çalışanlara eşit davranmama  Ast, üst ya da çalışma arkadaşlarını sömürme  İş arkadaşlarını yıldırma, korkutma  Görevi ihmal etme  İş yerinde bencil davranma  İş ilişkilerine politik düşünceler katma  İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma  Cinsel tacizde bulunma  Hakaret ya da argo bir dil kullanma  Yetkisini kötüye kullanma  Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti ve dedikodu yayma  Zimmet ve görevi su istimal etme

53 İŞ ETİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

54  İş etiğinin batıdaki tarihsel gelişimi 19. yüzyıl; 1900–1950 dönemi; 1950–1970 dönemi; 1970–2000 dönemi ve 2000’li yıllar

55  19. yüzyılın ortalarından itibaren sömürgecilikle hızlanan seri üretim, sanayileşme ve gelişme iş dünyası ve Kilise arasındaki çekişmeyi artırmıştır.  İslam dini kaynakları, genellikle iş ve ticaret faaliyetlerini olumlu görmüş ve teşvik etmiş, ancak bunların adil, doğru, dürüst ve sorumlu yapılmasını emretmiştir.Ancak, kapitalist birikim ve sanayileşme Müslüman toplumlarda ve Osmanlı’da istenilen gelişmeyi gösterememiştir.

56  dinsel bakışın ötesine geçiş 19. yüzyılın sonunda başlamıştır.  kapitalizmin aşırı kar güdüsüne yönelik eleştirisi, refahın bölüşülmesindeki eşitsizlikler, sanayileşmenin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri  işletmeciliğin bir meslek olarak ortaya çıkışı ve yönetim biliminin de bir disiplin olarak belirmeye başladığı yıllar bu döneme denk gelmektedir  iş yeri güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adil ücretler gibi işletmeciliğin etik yönleri dile getirilmiş ve bunların bazıları da yasal düzenlemelerle işletmeler için zorunlu tutulmuştur

57  Yavaş değişim >>>>>Sürekli değişim  Öngörülebilirlik >>>>Fırsat - tehdit analizi  İşletme içi odaklı >>>>>Çevre ve paydaşlar ile de etkileşim  Katı örgütsel yapılanma >>>>>>Esnek Örgütsel Yapılanma  Hiyerarşi ağırlıklı>>>>>>> Katılım gözetici  Teknoloji önemli >>>>>İnsan - teknoloji uyumu önemli  Ürün odaklı >>>>>>>Müşteri odaklı  Bağımlı çalışan >>>>>>>>>>>Nitelikli ve talepkar çalışan  Kıdem öncelikli >>>>>>>>>>>Performans öncelikli  Ülke içi pazara yönelik >>>>>>Bölgesel ve küresel pazara yönelik  Çevre tali bir konu >>>>>>>>>Çevre korunmalı  Ekonomik güce sahip >>>>>>>>>Ayrıca sosyal - kültürel - siyasal güce de sahip  Kısa vadeli öngörü >>>>>>>>>>Uzun vadeli öngörü  Kar herşey >>>>>>>>>Kar herşey mi?

58  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yirmi yılda hem ABD’de, hem de Avrupa’da ekonomi gelişmiş ve refah artmıştır.  işletme konuları da iyice ayrışmış  1960’larda savaş sonrası iyimserlik azalmış, tüketicilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyleri yükselmiş, tüketici grupları daha güçlü duruma gelmiş

59  “ürün sorumluluğu” gündeme gelmiş ve zamanla daha da önemli ve hassas bir konu olmuştur. Firmanın “mutlak” sorumluluğu olduğunu ileri sürenler, malın üreticisi olarak firmanın ürün hakkında en ayrıntılı bilgiye sahip olması gerektiğinden hareketle sorumluluğun başka bir kişiye ya da tarafa yüklenmesinin etik olmadığını savunmuşlardır.

60  Paydaş Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk  Klasik işletme yönetimi öğretisi, işletmeleri kapalı sistemler olarak görmekte ve onların kendi ortamındaki ya da üretim sürecindeki değişkenlere odaklanmaktaydı.  Günümüzde ise paydaşlar ile ilişkilerin sağlıklı yönetimi, işletmelerin başarısı için önkoşullardan sayılmaktadır.

61 İç Paydaşlar Firmadan Beklentileri - İsteklerine İlişkin Örnekler Yatırımcılar (sahipler - hissedarlar) Yatırımlarına tatminkar karşılık almak; kar payı ve hisse senedi fiyatlarının değerlenmesi YöneticilerYüksek ücret, yetki, statü ÇalışanlarAdil ücret, iş güvenliği, iş yeri güvenliği

62 Dış Paydaşlar Firmadan Beklentileri -İsteklerine İlişkin, Örnekler Müşteriler Kalite - fiyat arasında denge; güvenli, garantili ürün - hizmet ve satış sonrası servis Tedarikçiler Uzun süreli ilişki - işbirliği; zamanında ödemeler DağıtımcılarUzun süreli ilişki - işbirliği Bankalar ve diğer finans kuruluşları Zamanında ödemeler, teminatların değeri, likidite durumu İlgili kamu ve özel sektör kuruluşları (bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile denetim organları, yerel organlar, odalar, sendikalar) İlgili yasalara ve yönetmeliklere riayet edilmesi; raporlarının gerçek-doğru verilere dayandırılması Sivil toplum grupları ve kuruluşları Medya Devlet Toplum Yasa ve yönetmeliklere riayet edilmesi; üretime ve refaha katkıda bulunması; çevreyi kirletmemesi güzelleştirmesi; toplumsal yaşamı zenginleştirmesi; sosyal sorumluluk göstermesi

63  Sosyal sorumluluk, işletmelerin ekonomik amaçların ve yasal zorunlulukların ötesinde uzun vadede daha sağlıklı bir toplum için sorumluluklar üstlenmesidir.  işletmenin topluma artı değer sunması ve bununla ilgili “hesap verebilir” olması

64

65  genel olarak gelişmiş toplumlarda diğerlerine oranla toplumsal sorumluluk söyleminin daha sık ve yoğun olarak gündemde olması doğaldır  Topluma “iyi” görünmeyi esas alan bazı fırsatçı işletmeler, sayısal performanslarına ilişkin yanıltıcı istatistikler çıkarabilmektedir.  sorun tanım ya da bilinçlenme sorunudur

66  karbondioksitin artması,  ozon tabakasının incelmesi,  ısının artması,  buzulların çözülmesi,  nehirlerin, denizlerin su kaynaklarının kirlenmesi,  ormanların yok olması,  erozyon,  vahşi doğanın ve yaşamın kayıpları

67  toplumlar arasında da sorun addedilenler arasında farklılıklar oluşabilmektedir. Ancak, küreselleşmeyle birlikte bu farklar da hızla azalmakta, toplumlarda etik ilintili konulara dair birbirine yakın değerlendirmeler olmaktadır.

68  müşterilerin “çevreci firmaların” fiyatları daha yüksek olsa bile, bu firmalarin ürünlerini almaları ya da korsan ürün almamaları; çalışanların işini eksiksiz yapması, kurumuna sadakat göstermesi; yerel ve kamu kuruluşlarının toplumsal sorumluluğu üstlenen şirketlere - firmalara öncelikler, kolaylıklar sağlaması; medyanın skandallara konu olan firmalar kadar ahlaklı firmaları da haber konusu yapması ilk elde sözü edilebilecek bazı hususlardır.

69  Osmanlı öncesi  Osmanlı dönemi,  1923–1950,  1950–1980,  1980–2001  2001 sonrası

70  Eski Türk devletlerinde inanç sistemleri, etik ilkeleri ve adalet anlayışını biçimlendirmiştir. Bu bağlamda “töre” ve “kanunlar” gerek devlet gerekse toplumsal yaşamın harcı olarak görülmüştür.  Anadolu Selçukluları döneminde, Türklerin sadece askerlik, hayvancılık ya da çiftçilik değil, tüccarlık da yaptıkları ve bir Türk tüccar sınıfının varolduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bu süreçte “ahilik” de 13. yüzyıldan itibaren özellikle Anadolu’da sosyal-ekonomik yaşamda etkili olmuştur.

71

72  yüksek iş ve çalışma etiği içeren ahilik, 16. yüzyıldan sonra yerini Avrupa’daki loncaların benzeri olan “gedik” teşkilatına bırakmış, etki ve dinamizmini yitirmiştir.

73  Osmanlı İmparatorluğu son 300 yılında iktisaden batının hayli gerisinde kalmıştır. Osmanlı, son 100 yılında çeşitli reform girişimleri ile arayı açan Batı’yı yakalamaya çalışmış, ancak I. Dünya Savaşı sonunda imparatorluğun sonu gelmiştir.

74  Osmanlı Devleti girişimci bir sınıfa imkan verecek ve kapitalizmin oluşmasına yol açacak iktisadi dönüşümü gerçekleştirememiştir. Buna koşut olarak da, zaman içinde kaderci ve pasif bir kültür yapısı oluşmuştur. Bu bağlamda, iş yaşamı küçümsenmiş, iktisadi faktörler önemsenmemiştir. Ticaret, işletmecilik ve iş etiği “olumsuz” bir yaklaşım içinde görülmüştür. Haksızlık yapmamak, hile yapmamak, dürüst olmak gibi temel ahlaki değerler yüceltilmekle birlikte, günümüz ölçütlerine göre iş etiği konusunda nesnel bir çalışma ya da gelişme kaydedilmemiştir.

75  1923–1950 Dönemi  1950–1980 Dönemi  1980–2001 Dönemi  2001 Sonrası

76  Etik davranış ilkeleri aşağıdaki başlıklar altında belirlenmiştir:  Kamu Hizmeti Bilinci  Halka Hizmet Bilinci  Hizmet Standartlarına Uyma  Amaç ve Misyona Bağlılık  Dürüstlük ve Tarafsızlık  Saygınlık ve Güven  Nezaket ve Saygı  Yetkili Makamlara Bildirim  Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

77  Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması  Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı  Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı  Savurganlıktan Kaçınma  Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan  Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık  Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu  Eski Kamu Görevlileri ile İlişkiler  Mal Bildiriminde Bulunma

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88


"İşletme Yönetimi 2012-2013 Güz Dönemi ÖĞR. GRV. Ceren EFE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları