Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21.11.2014www.resulkurt.com1 GÜNCEL SGK UYGULAMALARI VE TORBA YASA Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21.11.2014www.resulkurt.com1 GÜNCEL SGK UYGULAMALARI VE TORBA YASA Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ"— Sunum transkripti:

1 21.11.2014www.resulkurt.com1 GÜNCEL SGK UYGULAMALARI VE TORBA YASA Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34

2 21.11.2014www.resulkurt.com2 GÜNCEL SGK UYGULAMALARI VE TORBA YASA

3 Yurt dışında çalışanların aylıkları kesilmeyecek Emekli olduktan sonra yurt dışında çalışmaya başlayanların aylıkları SGK tarafından kesilmekteydi. Artık 2008 yılı Ekim ayından önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde önce sözleşmeye bakılacak, sözleşmede aksine hüküm yoksa kesilmeyecektir. Sözleşme olmayan ülkelerde çalışılmaya başlanması halinde ise kesilmeyecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com3

4 Yurt dışında çalışanların aylıkları kesilmeyecek Yine 2008 yılı Ekim ayından sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde önce sözleşmeye bakılacak, sözleşmede aksine hüküm yoksa kesilmeyecektir. Sözleşme olmayan ülkelerde çalışılmaya başlanması halinde ise kesilmeyecektir emekli aylıkları ödenmeye devam edilecektir. Ancak ilk defa 1.10.2008 tarihi sonrasında sigortalı olan kişilerin yurtdışında çalışmaya başlamaları halinde 5510 sayılı Kanunda açıkça hüküm bulunması nedeni ile aylıkları kesilecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com4

5 SGK İLE SÖZLEŞMESİ OLMAYAN SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINAN RAPORLAR 1/10/2013 tarihinde analık sigortası için yapılan değişiklik, 3/5/2014 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklik ile birlikte tüm raporlar için geçerli hale gelmiştir. 1/10/2013 tarihinde analık sigortası için yapılan değişiklik, 3/5/2014 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklik ile birlikte tüm raporlar için geçerli hale gelmiştir. İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır. 21.11.2014www.resulkurt.com5

6 SGK İLE SÖZLEŞMESİ OLMAYAN SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINAN RAPORLAR Kurumla sözleşmeli (Ek ibare:RG-3/5/2014- 28989) ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir. 21.11.2014www.resulkurt.com6

7 ENGELLİ TEŞVİKLERİ İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdür. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdür. 6518 sayılı Kanun ile (6/2/2014) 6518 sayılı Kanun ile (6/2/2014) 857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesinde yapılan değişikliğin ardından engelli teşvikinden yararlanılması sırasında kapsama giren sigortalıların tamamı, '14857' sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) ile bildirilecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com7

8 ENGELLİ AYRIMCILIĞINA SON 6518 sayılı Kanun ile İş Kanunun 5. maddesinde değişiklik yapılarak ayrım sınırları içerisinde «engellilik» hali de alınmıştır. 6518 sayılı Kanun ile İş Kanunun 5. maddesinde değişiklik yapılarak ayrım sınırları içerisinde «engellilik» hali de alınmıştır. 21.11.2014www.resulkurt.com8

9 ENGELLİ AYRIMCILIĞINA SON Türk Ceza Kanunun «Nefret ve Ayrımcılık» başlıklı 122. maddesine ise yine engellilik hali girmiş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunun «Nefret ve Ayrımcılık» başlıklı 122. maddesine ise yine engellilik hali girmiş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; kaynaklanan nefret nedeniyle; a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, c) Bir kişinin işe alınmasını, c) Bir kişinin işe alınmasını, d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 21.11.2014www.resulkurt.com9

10 21.11.2014www.resulkurt.com10 TORBA KANUNDA YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER

11 21.11.2014www.resulkurt.com11 TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK MUVAZAA İTİRAZI- TORBA KANUN İLE İTİRAZ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ OLMAKTA VE YARGITAY YOLU AÇILMAKTADIR 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde değiştirilmiştir. Madde yürürlüğe girince İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecektir.

12 21.11.2014www.resulkurt.com12 TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK İTİRAZ- TORBA KANUN İLE İTİRAZ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ OLMAKTA VE YARGITAY YOLU AÇILMAKTADIR 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

13 21.11.2014www.resulkurt.com13 TORBA KANUNDA ALT İŞVERENLİK İTİRAZ- TORBA KANUN İLE İTİRAZ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ OLMAKTA VE YARGITAY YOLU AÇILMAKTADIR İtiraz üzerine görülecek olan dava, basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılacak. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay, 6 ay içinde kesin karar verecek.

14 21.11.2014www.resulkurt.com14 TORBA KANUNDA YARDIMCI İŞLERİN BELİRLENMESİ YARDIMCI İŞLERİN BELİRLENMESİ Torba yasanın 9. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir. Danışmanlık hizmet alımları dışında ihaleye çıkılması için yeterli nitelik ve sayıda personelin bulunmaması şartı çıkarılarak alt işverene verilebilecek «yardımcı işlerin», işçi, işveren, memur konfederasyonlarının da görüşü alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmesi uygulamasına geçilmektedir.

15 21.11.2014www.resulkurt.com15 İŞVERENİN ÜCRET DENETİMİ 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”

16 21.11.2014www.resulkurt.com16 İŞVERENİN ÜCRET DENETİMİ 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yapılacak değişiklikle işverenlerin, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü hale gelecektir.

17 21.11.2014www.resulkurt.com17 İŞVERENİN YILLIK İZİN DENETİMİ (Torba Kanunun 6. Maddesiyle) 4857 sayılı Kanunun 56. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

18 21.11.2014www.resulkurt.com18 İŞVERENİN YILLIK İZİN DENETİMİ İş Kanunun 56. Maddesine eklenecek hüküm ile Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü hale gelecektir.

19 21.11.2014www.resulkurt.com19 KAMU İHALESİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN KIDEM TAZMİNATI Aynı kamu işyerinde, ihaleler ile değişen farklı alt işverenlere bağlı, ancak aynı işyerinde çalışmasını devam ettiren işçilerin kıdem tazminatlarından son alt işveren ve kamu işverenliği sorumlu olacaktır. Bununla birlikte son alt işveren ödediği kıdem tazminatının belli bir miktarını, işçinin eski alt işverenlere bağlı çalıştıkları süre ile orantılı olarak, diğer alt işverenlere rücu edebilecek-dava açabilecektir.

20 21.11.2014www.resulkurt.com20 HİZMET TESPİT DAVASINDA SGK’YA BAŞVURU ŞARTI 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci maddesine eklenen fıkralarla; Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

21 21.11.2014www.resulkurt.com21 HİZMET TESPİT DAVASINDA SGK’YA BAŞVURU ŞARTI Kuruma karşı dava açılabilmesi için, taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma re’sen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında fer’i müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

22 21.11.2014www.resulkurt.com22 MADEN İŞÇİLERİNDE İŞ GÜVENCESİ KIDEMİ 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.” Belirtilen hüküm kıdem tazminatına hak kazanmak anlamında olmayıp; İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİNDİR.

23 21.11.2014www.resulkurt.com23 YER ALTINDA ÇALIŞANLAR Zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken durumlar dışında, yeraltı maden işlerinde çalışanlara fazla çalışma yaptırılamayacak. Yeraltı maden işlerinde çalışanlara zorunlu ve olağanüstü hallerde haftalık 36 saati aşan her bir saat, fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100 artırılmasıyla ödenecek. Torbada yeraltında çalışan işçiler için yıllık ücretli izin sürelerinin 4 gün artırılması öngörülüyor.

24 21.11.2014www.resulkurt.com24 YER ALTINDA ÇALIŞANLAR Sigortalıların fiili hizmet süresinden yararlanabileceği süreler (m.40) değiştirilmiştir. fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.

25 21.11.2014www.resulkurt.com25 DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA FONU İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmibeşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir.

26 21.11.2014www.resulkurt.com26 İŞKOLU BARAJI Torba yasanın 19. maddesiyle; Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı sendikalar için işkolu barajı yüzde bir olarak belirlenmektedir.

27 21.11.2014www.resulkurt.com27 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.

28 21.11.2014www.resulkurt.com28 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar. Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir. Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.

29 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulanmayacağı durumlar, uluslararası denizyolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri ile sınırlandırıldı. “Havayolu” ibaresinin çıkartılmasının sebebi ise hava taşımacılığında sefer sürelerinin kısa ve araçlara kolay ulaşılabilir olması neden olarak gösterildi. 21.11.2014www.resulkurt.com29

30 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Torba yasanın 15. maddesiyle; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını açıklayan 6. Maddede yer alan “Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir” hükmü diğer sağlık personeli için esnekleştirilerek “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir” şeklinde yer almaktadır. 21.11.2014www.resulkurt.com30

31 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yine torba yasanın 15. maddesiyle aynı maddeye “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilân edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” hükmü getirilmektedir. 21.11.2014www.resulkurt.com31

32 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bu düzenleme ile; İşyerlerinde işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin “gerektiğinde” çalıştırılması ve işyerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin işyerinin işçisi sayılmaması amaçlanmaktadır. 21.11.2014www.resulkurt.com32

33 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Torba yasanın 15. maddesiyle; uygulamada yapılan ancak kanuni bir dayanağı henüz tam oluşturulmamış olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılmasındaki sürelerin hesabında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyeceğidir. İşyerlerinde işyeri hekimi haricinde çalıştırılması gereken diğer sağlık personelinin “gerektiğinde” çalıştırılması ve işyerinde çalışmakta olan çırakların ve stajyerlerin işyerinin işçisi sayılmaması amaçlanmaktadır. 21.11.2014www.resulkurt.com33

34 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Torba yasanın 16. maddesiyle; Torba yasanın 16. maddesiyle; “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü değiştirilerek “işyerleri” ibaresinin yerine “işlerde” ibaresi getirilmekte ve çalışanların yapacağı iş ön plana çıkarılmaktadır. 21.11.2014www.resulkurt.com34

35 TORBA KANUN- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Torba yasanın 16. maddesiyle yapılan bu düzenleme ile, Torba yasanın 16. maddesiyle yapılan bu düzenleme ile, Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınması ve 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli işyerleri için ise aile hekimlerinden de alınabileceği düzenlenmiştir. 21.11.2014www.resulkurt.com35

36 SGK SAĞLIK UYGULAMALARI Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK tarafından masraflar karşılanacaktır. Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanacaktır. Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eşlerinden tüp bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır. Ortez ve protezler SGK tarafından belirlenen ürün listelerinden yine SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com36

37 SGK SAĞLIK UYGULAMALARI SGK sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen faturaların denetimi konusunda hizmet satın alması yapabilecektir. Aynı zamanda SGK’ nın hizmet satın alacağı ürünler ile ilgili yayınlayacağı listelerde yer alma karşılığında ürün satıcılarından hizmet bedeli alma yetkisi verilmiştir. Sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemelerin durdurulması üç müfettişten oluşan komisyon kararı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı onayı ile uygulanabilecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com37

38 TÜP BEBEK Sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemelerin durdurulması üç müfettişten oluşan komisyon kararı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı onayı ile uygulanabilecektir. Mevcut durumda tedaviden yararlanabilmek için en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı olması ve en fazla iki kez deneme hakkı tanınmaktadır. Torba ile en fazla iki deneme hakkı üçe çıkarılmakta ve Başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında uygulanacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com38

39 TÜP BEBEK Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un kapsamına girenler, tüp bebek uygulanmasında verilecek destek için aranan, 'Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama' ve 'En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma' şartlarından muaf olacaktır. SGK, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının finansmanını sağlamayacak olup SGK ile sözleşmeli özel hastanelerle kısmi sözleşme imzalayan vakıf üniversitesi hastaneleri, SGK' ya bildirdikleri hekimlerin verdiği sağlık hizmetlerini fatura edebilecektir. Fatura edilmemesi halinde ise sağlık hizmetinin tutarı SGK tarafından karşılanmayacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com39

40 ERKEN YAŞLANMA (5510/28) 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar hükmündeki yaş şartı 50’ ye düşürülecektir. (5510/28) 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar hükmündeki yaş şartı 50’ ye düşürülecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com40

41 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER Yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi varsa bu sözleşme hükümlerine göre, yoksa bunlar hakkında 5510/5-g maddesi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 5/g kapsamında yurtdışına götürülen işçilerin SPEK üst sınırı 3 asgari ücret ile sınırlandırılmıştır. 21.11.2014www.resulkurt.com41

42 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER Örneğin 10.000 TL ücretle çalışan bir mühendis için müteahhit firmalar değişiklik öncesi 7.371.00 X %14.5 =1.068.80 TL SGK'ya prim ödemek zorunda iken yapılacak değişiklik ile 3.402 X 0.145=493.29 TL SGK primi ödeyecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com42

43 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi hâlinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. 21.11.2014www.resulkurt.com43

44 KURUM HATASINDAN KAYNAKLANAN PRİM TAHAKKUKLARINDAN GECİKME ZAMMI VE FAİZİ ALINMAYACAK "Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır." 21.11.2014www.resulkurt.com44

45 AYLIK VE GELİRLERDE ZAMANAŞIMI 12 AY OLACAK Bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. 21.11.2014www.resulkurt.com45

46 GELİR TESTİ YAPTIRMAYANA EK SÜRE - 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 21.11.2014www.resulkurt.com46

47 21.11.201447 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -GSS Prim Borç Aralıkları-. Gelir Aralığı ve Ödenecek prim Tutarı DÖNEM 1/3 ile 1 Asgari Ücret Arası 1-2 Asgari Ücret Arası 2 Asgari Ücret Üzeri 1.1.2012-30.6.201235,46106,38212,76 1.7.2012-31.12.201237,62112,86225,72 1.1.2013-30.6.201339,14117,43234,86 1.7.2013-31.12.201340,86122,58245,16 1.1.2014-30.6.201442,84128,52257,04 1.7.2014-31.12.201445,36136,08272,16

48 21.11.201448 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Testi Yaptırması Gerekenler- Sosyal Güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, Çağrı üzerine çalışanlar, Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar Sigortalılığı sona erenler Lise/Üniversite eğitimi sona erenler

49 DOĞUM BORÇLANMASI Sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri borçlanması mümkün olacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com49

50 DOĞUM BORÇLANMASI Ancak, önceden olduğu gibi, Sigortalılıktan önceki doğumlar borçlanılamayacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com50

51 YURTDIŞI BORÇLANMASI Yurtdışında çalışan sigortalıların Türkiye’den de emekliliklerini sağlamak üzere 3201 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılmıştır. 3201 Sayılı Kanunla, Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanabilme ve Türkiye’den de emekli olma hakkı verilmiştir. Ancak bu haktan yararlandırılırken yurtdışındaki sigorta başlangıç tarihlerinin dikkate alınmaması nedeniyle gurbetçi işçiler mağdur edilmekteydi. 21.11.2014www.resulkurt.com51

52 YURTDIŞI BORÇLANMASI 6552 sayılı Torba Kanunla yapılan değişikliğe göre; -Yurtdışı hizmetlerin borçlanılabilmesi için borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmak ve borçlanılacak yurtdışı sürelerin Türk vatandaşı iken geçmiş olmasını gerektiren iki şarttan; borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olma kuralı kaldırılmıştır. 21.11.2014www.resulkurt.com52

53 YURTDIŞI BORÇLANMASI -Ülkemiz ile yapılan uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesinde, Türk sigortasına girişinden önce başlayan sigortalı çalışmasının Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine dair hüküm bulunması halinde, yurtdışı çalışmaları ile ilgili sigortalılık sürelerini borçlananların, bu ülkelerdeki ilk sigortalılık başlangıcının Türkiye’de sigortalı başlangıcı olarak kabul edilecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com53

54 YURTDIŞI BORÇLANMASI Ülkemiz ile imzalanmış sözleşmelerde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır hükmü olan ülkeler; 1) Almanya, 2) Arnavutluk, 3) Avusturya, 4) Azerbaycan, 5) Belçika, 6) Bosna Hersek, 7) Çek Cumhuriyeti, 8) Fransa, 9) Gürcistan, 10) Hırvatistan, 11) Hollanda, 12) İsviçre, 13) Kanada, 14) Kebek, 15) KKTC, 16) Lüksemburg, 17) Makedonya ve 18) Slovakya’dır. 21.11.2014www.resulkurt.com54

55 YURTDIŞI BORÇLANMASI Bu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe giriş tarihi, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. Bu ülkeler dışındaki diğer ülkelerde geçen çalışma süreleri için borçlanılan gün sayısı kadar geriye gidilerek ilk işe giriş tarihi bulunulacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com55

56 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI Gün Sayısı 10’ dan Az İse İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi Ödenecek Ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK’na verilmesi gereken örneği SGK tarafından hazırlanacak belgenin verilmesi ile sağlanacak. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacaktır. Bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacak. 21.11.2014www.resulkurt.com56

57 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI Gün Sayısı 10’ dan Az İse İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi Ödenecek Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın otuz katının yüzde 32,5 oranında prim ödeyebilecek. Bunun yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Ödenen primler 4/(a) bendi kapsamında sigortalılık sayılacak. 21.11.2014www.resulkurt.com57

58 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI Gün Sayısı 10’ dan Fazla İse SGK’lı Olacak Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında 4/(a) bendi kapsamındaki (SSK) sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacak. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacak. 21.11.2014www.resulkurt.com58

59 AR-GE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA SÜRESİ Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan işyerlerini teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Kanun uyarınca getirilmiş bulunan bir sigorta prim teşvikidir. Ar-Ge teşviklerinden her sigortalı için beş yıl yararlanma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla 2023 yılına Ar-Ge teşviki sigortalılar için uygulanacaktır. 21.11.2014www.resulkurt.com59

60 SGK VE BAĞKUR PRİM AFFI 21.11.2014www.resulkurt.com60

61 SGK VE BAĞKUR PRİM AFFI Torba Kanunun 81. maddesiyle ile Nisan ve önceki aylara ilişkin prim borçları, sgdp borçları, idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi borçları, asgari işçilik fark primleri yapılandırılarak 36 aya kadar taksitlendirilecektir. Toplam Asıl Alacak : 45.487.634.781 Gecikme Zammı dahil Toplam Alacak : 84.941.036.757 Peşin Ödeme Durumunda Yapılandırılmış : 54.425.734.995 Peşin Ödeme Durumunda Vazgeçilen Tutar : 30.515.301.762 Vazgeçilen Alacak Yüzdesi: %35,93 21.11.2014www.resulkurt.com61

62 SGK VE BAĞKUR PRİM AFFI Torba Kanun ile bir takım borçlar tamamen silinmektedir. Bir takım borçların ise yalnızca gecikme zammı ve cezası terkin edilmekte ve prim asılları TÜFE oranında güncellenerek, 18 taksite kadar 2 ayda 1 ödeme şartı ile 36 ay süre ile ödenmesi öngörülmektedir. 21.11.2014www.resulkurt.com62

63 HANGİ BORÇLAR TAMAMEN SİLİNİYOR? >Borç türü bazında ana parası 100 TL ve altında olan >Borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş- sigorta primi, - işsizlik sigortası primi, - sosyal güvenlik destek primi ve - idari para cezası ile 21.11.2014www.resulkurt.com63

64 HANGİ BORÇLAR TAMAMEN SİLİNİYOR? Özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı yüz Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 21.11.2014www.resulkurt.com64

65 Hangi Borçların Gecikme Zammı ve Cezası Siliniyor? 2014 yılı Nisan(Eylül) ve önceki aylara ilişkin olup torbanın yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 1- 5510 sayılı Kanunun 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 21.11.2014www.resulkurt.com65

66 Hangi Borçların Gecikme Zammı ve Cezası Siliniyor? 2- Y 2- Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 3- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 21.11.2014www.resulkurt.com66

67 Hangi Borçların Gecikme Zammı ve Cezası Siliniyor? 3- 30/4/2014 (Eylül) tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 21.11.2014www.resulkurt.com67

68 Hangi Borçların Gecikme Zammı ve Cezası Siliniyor? 4- Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 21.11.2014www.resulkurt.com68

69 Hangi Borçların Gecikme Zammı ve Cezası Siliniyor? 30/4/2014 (Eylül) tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup Torbanın yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 21.11.2014www.resulkurt.com69

70 AFTAN YARARLANMAK İÇİN HANGİ SÜREDE NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR? Borçlular bağlı bulundukları SGM’ ye; a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; GSS kapsamında olanlar 7 ay içerisinde, diğer borçlular ise 3 ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları, b) İlk taksiti torba kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; GSS borçluları için 8 ay içerisinde, diğer borçlular için ise 4 ay içerisinde, diğer taksitlerini ise 2şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekir. 21.11.2014www.resulkurt.com70

71 BAĞKURLULAR VE GSS’ LİLERİN DURUMU Bağkurlular ile GSS kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Torba Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 21.11.2014www.resulkurt.com71

72 BAĞKURLULAR VE GSS’ LİLERİN DURUMU Prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. 21.11.2014www.resulkurt.com72

73 KAÇ TAKSİTTE ÖDEME YAPILIR? Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde: -6 -9 -12 -18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 21.11.2014www.resulkurt.com73

74 TAKSİTLE ÖDEME DURUMUNDA BORÇ NASIL HESAPLANIR? Borç aslı; 1) Altı eşit taksit için (1,05), 2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 3) Oniki eşit taksit için (1,10), 4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 21.11.2014www.resulkurt.com74

75 SİGORTALILIKLARI DURDURULAN BAĞKURLULARIN İHYA HAKKI Bağkurluların tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan Torba Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. 21.11.2014www.resulkurt.com75

76 SİGORTALILIKLARI DURDURULAN BAĞKURLULARIN İHYA HAKKI Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir ve sosyal güvenlik mevzuatına göre ödeme tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. 21.11.2014www.resulkurt.com76

77 HANGİ DURUMDA TAKSİTLENDİRME BOZULUR? Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında iki defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde kalan taksitlerini bu madde hükümleri doğrultusunda ödeme hakkını kaybederler. Süresi dışında ödenen taksit tutarları bu madde kapsamında ihlal nedeni sayılmaz. 21.11.2014www.resulkurt.com77

78 HANGİ DURUMDA TAKSİTLENDİRME BOZULMAZ? Taksit tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler, Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar yararlandırılırlar. 21.11.2014www.resulkurt.com78

79 TAKSİTLENDİRME İÇİN MAHKEMEDEN VAZGEÇİLECEK Yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. 21.11.2014www.resulkurt.com79

80 UYGULANMIŞ OLAN HACİZLERİN KALDIRILMASI Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 21.11.2014www.resulkurt.com80

81 6183 İLE BORÇLARINI YAPILANDIRANLAR DA FAYDALANABİLECEK 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talepedilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir. 21.11.2014www.resulkurt.com81

82 SGDP ÖDEYENLERİN DURUMU Sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir. 21.11.2014www.resulkurt.com82

83 PRİMLERİNİ KENDİ ÖDEYEN SİGORTALILAR SAĞLIKTAN YARARLANIR Bağ-Kur ve GSS’ liler ile Ek 5 ve Ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır 21.11.2014www.resulkurt.com83

84 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK SGK mevzuatına göre, 4/a (SSK) sigortalılarının işe giriş ve çıkış bildirimleri gibi, Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limitet şirket ortakları için de kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir. 21.11.2014www.resulkurt.com84

85 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK SGK mevzuatına göre; - Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince…, limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince 15 gün içinde SGK’ya bildirilmesi, 21.11.2014www.resulkurt.com85

86 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK SGK mevzuatına göre; - Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket yetkililerince…” 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi, - Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince” 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi, Gerekmektedir. 21.11.2014www.resulkurt.com86

87 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limitet şirket ortakları için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde, verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. 21.11.2014www.resulkurt.com87

88 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK 5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir. 21.11.2014www.resulkurt.com88

89 SGK BİLDİRİLMEYEN ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN CEZA YAZACAK Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle SGK tarafından idari para cezası uygulanması riski bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. 21.11.2014www.resulkurt.com89

90 TEŞEKKÜR EDERİZ….. info@resulkurt.com www.resulkurt.com Twitter/resulkurt34 21.11.2014www.resulkurt.com


"21.11.2014www.resulkurt.com1 GÜNCEL SGK UYGULAMALARI VE TORBA YASA Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları