Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMLARDA H1N1-DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI Ocak 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMLARDA H1N1-DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI Ocak 2010."— Sunum transkripti:

1 KURUMLARDA H1N1-DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI Ocak 2010

2 İçerik KURUMLARDA H1N1 DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI Ocak 2010 TNS Yazar Meral Saygın Esra Çevikbaş Ogün Doğan AKYOL PERYÖN | © TNS 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 3 2. METODOLOJİ4 3. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ / FİRMA PROFİLİ 5 4. ÖZET BULGULAR11 4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 15 4.1 Alınan Önlemler ve Aksiyonlar 16 4.2 Domuz Gribi Teşhisi Konma Durumu 21 4.3 Domuz Gribinin Olumsuz Etkileri24 4.4 Acil İletişim ve İş Sürekliliği Planı 27 4.5 Yöneticilerin Kişisel Bakış Açısı 30

3 3 Araştırma Kurumların H1N1-Domuz Gribine yönelik kurumsal olarak hayata geçirdikleri uygulamaları ve aldıkları önlemlerin boyutunu saptamak amacıyla PERYÖN üyesi firmalar nezdinde gerçekleştirilmiştir. 1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  Kış mevsimi öncesi personeline Mevsimsel Grip Aşısı ve/veya Zatürre Aşısı yaptırılıp yaptırılmadığı,  Kurumlarda Domuz Gribi ile ilgili olarak personele hangi konularda bilgilendirme yapıldığı  Domuz Gribine yönelik Koruma ve Tedavi Amaçlı aksiyonlardan hangilerinin alındığı  Yetkililerin kişisel olarak kendilerine ve çocuklarına H1N1 aşısı yaptırıp yaptırmadıkları  Şirketlerde Domuz Gribi teşhisi konan personel oranı ve sayısı  Domuz Gribinin şirketin iş akışı ve verimliliğini bugüne kadar ne yönde etkilediği  Kış Mevsimi boyunca Domuz Gribinin şirketin iş akışını ne yönde etkileyeceğinin düşünüldüğü  Domuz Gribi nedeniyle hastalık / mazeret türü izinlerde artış görülüp görülmediği  Domuz Gribi salgını olması ihtimaline yönelik şirketlerde “Acil İletişim Planı” olup olmadığı  Domuz Gribi salgını olması ihtimaline yönelik şirketlerde “İş Sürekliliği Sağlama Planı” olup olmadığı

4 2. Metodoloji  Araştırma “Kantitatif Araştırma Tekniklerinden” CAWI (Computer Aided Web Interview) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırma kapsamında PERYÖN üyesi firmaların İnsan Kaynakları yöneticilerine anketi doldurabilmeleri için email aracılığı ile online anket linkleri gönderilmiş ve yöneticiler soruformunu internet üzerinden doldurmuşlardır.  Araştırmanın saha çalışmaları 17 Aralık 2009 – 7 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 4

5 55 2. Araştırmanın Örneklemi Araştırma 191 firma/kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Firmalarda araştırmaya katılan kişiler ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları ve İnsan Kaynaklarından sorumlu tepe yöneticiler olmuştur. Araştırmaya katılan firmaların yaklaşık beşte dördü 100+ çalışanı olan firma iken, firmaların büyük çoğunluğu İstanbul’da faaliyet gösteren firmalardır (%78). Araştırmaya katılan firmaların sermaye yapılarına baktığımızda ise firmaların beşte üçünün yabancı sermayeli ya da yerli / yabancı sermayenin ortak olduğu firmalar olduğu görülmektedir.

6 6 FİRMANIN SERMAYE YAPISI FİRMADA ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI (n)=191

7 77 GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN ÜNVANI (n)=191

8 88 GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI DEPARTMAN (n)=191

9 99 FİRMANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR (n)=191

10 10 FİRMANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL (n)=191

11 3.Özet Bulgular 11 (n)=191

12 Özet Bulgular  Araştırmaya katılan PERYÖN üyesi her iki kurumdan biri (%51) kış sezonu öncesi personeline MEVSİMSEL GRİP ve/veya ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMIŞLARDIR. Büyük ölçekli firmaların personeline aşı yaptırma konusunda daha hassas davrandığı görülmektedir (100’den az çalışan firmalar %20, 100+ çalışanı olan firmalar %60).  BİLGİLENDİRME ARAÇLARI : Kurumlar H1N1 virüsü ve korunma yöntemleri ile ilgili çalışanlarına yoğun bir bilgi akışı ve iletişim yapmışlardır. Kurumların hemen hemen tamamı (%89) personeline virüs ve korunma yöntemleri ile ilgili BİLGİLENDİRİCİ EMAIL GÖNDERİRKEN, her üç şirketten ikisi KORUNMA YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ AFİŞ ASARAK (%67) ve GRİP BELİRTİSİ OLAN PERSONELİN İŞE GELMEMESİ KONUSUNDA DUYURU YAPARAK (%69) personelini bilgilendirmiştir. BASILI BROŞÜR DAĞITMA (%46) ve EĞİTİM TOPLANTILARI DÜZENLEME (%46) davranışı da Domuz Gribi ile ilgili olarak kurumların personeline bilgi verme aracı olarak kullandıkları kaynaklar olmuştur.

13  KORUMA VE TEDAVİ AMAÇLI UYGULAMALAR: Kurumlar H1N1 virüsünün basında yoğun yer aldığı ve vakaların toplumda görüldüğü dönemlerde kurum personeline yönelik koruma ve tedavi amaçlı birçok aksiyonu hayata geçirmiştir. Bunların başında TUVALET GİBİ ORTAK ALANLARA EL DEZENFEKTANLARI KOYMA (%85) ve KAPI KOLLARI, TOPLANTI ODALARI, TUVALETLER GİBİ VİRÜSÜN YAYILACAĞI ALANLARA DÜZENLİ DEZENFEKTAN YAPMA DAVRANIŞI (%77) gelmektedir. AİLESİNDE DOMUZ GRİBİ OLANLARA İZİN VERME (%57) PERSONELE EL DEZENFEKTANLARI DAĞITMA (%46), MASKE DAĞITMA (%32) gibi uygulamalarda bir çok şirkette hayata geçirilmiş aksiyonlar olarak ilk sıraları almaktadır.  KURUMLARDA DOMUZ GRİBİ VAKALARI : Araştırmaya katılan kurumların yarıdan fazlasında (%55) DOMUZ GRİBİ VAKASI ile karşılaşılmıştır. Domuz Gribi teşhisi konmuş personeli olan şirketlere İstanbul’da diğer illere göre daha yüksek oranda rastlanmaktadır (İstanbul %60 - Diğer İller %33), aynı şekilde 100+ personel çalıştıran şirketlerde Domuz Gribi ile karşılaşılma oranı daha yüksektir (100’den az çalışan %39 – 100+ Çalışan %59)  Ocak ayına kadar Domuz Gribi vakaları ile karşılaşılan kurumlarda ORTALAMA 6,8 kişide domuz gribi vakasına rastlanmışken bu ortalama KÜÇÜK / ORTA BOY KURUMLARDA 1,9 iken, BÜYÜK KURUMLARDA ORTALAMA 7,4’tür.

14  DOMUZ GRİBİNİN ŞİRKETLERDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ : Domuz Gribi sosyal hayatta yarattığı olumsuzlukların yanısıra şirketler açısından da birtakım olumsuzluklar yaratmıştır. - Domuz Gribine Bağlı Hastalık ve Mazeret İzinlerinde Artış %37 - Bugüne Kadar İş Akışı ve Verimliliğini Olumsuz Etkileme %20  Kurumlar ilerleyen günlerde Domuz Gribinin bugüne kadar yarattığı olumsuzluklardan daha ciddi olumsuzluklar yaşanacağını düşünmektedir. Bugüne kadar İŞ AKIŞI VE VERİMLİLİKTE OLUMSUZLUK YAŞAYANLARIN oranı %20 iken, İLERLEYEN GÜNLERDE OLUMSUZLUK YAŞANACAĞINI düşünenlerin oranı %41’e yükselmektedir.  Yine bu konuya bağlı olarak ciddi bir Domuz Gribi Salgınına hazırlık yapan kurumların oranı oldukça yüksektir. Salgın durumunda uygulanmak üzere ACİL İLETİŞİM PLANI hazırlayan ya da hazırlamakta olanların oranı %60 iken, İŞ SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA PLANI hazırlayanların oranı %56’dır.

15 4. Bulgular

16 4.1. DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER VE AKSİYONLAR

17 GRİP / ZATÜRRE AŞISI YAPTIRANLAR%51 100’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALAR%20 100 + ÇALIŞANI OLAN FİRMALAR%60 YERLİ SERMAYELİ FİRMALAR%43 YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR%55 YERLİ / YABANCI SERMAYE ORTAK FİRMALAR%61 İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTERENLER%54 DİĞER İLLERDE FAALİYET GÖSTERENLER%43 Kış Öncesi Personele MEVSİMSEL GRİP AŞISI / ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMA DAVRANIŞI 17 (n=191)

18 Kurumlarda Domuz Gribi ve Korunma Yöntemlerine Yönelik Personele BİLGİ VERİLEN KONULAR / İLETİŞİM YAPILAN ALANLAR... 18 (n=191)

19 Kurumlarda Domuz Gribine Yönelik Uygulanan KORUMA ve TEDAVİ AMAÇLI AKSİYONLAR 19 (n=191)

20 BİLGİLENDİRME / KORUMA AMAÇLI HAYATA GEÇİRİLEN DİĞER AKSİYONLAR (%) BAŞKA BİR AKSİYON ALINMADI21,1 GRİP BELİRTİSİ OLAN / ATEŞİ OLAN KİŞİLERE İSTİRAHAT VERİLDİ16,9 GRİP AŞISI / DOMUZ GRİBİ AŞISI TEMİN ETTİK VE İSTEYENLERE UYGULADIK12,7 AŞI YAPTIRILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLME YAPILDI9,9 ŞİRKET DOKTORUMUZ ARACILIĞI İLE İSTEYENLERE DANIŞMANLIK VERDİK8,5 OFİSLERDE DÜZENLİ HAVALANDIRMA YAPILDI7,0 DOMUZ GRİBİ İLE İLGİLİ DÜZENLİ EĞİTİM / SEMİNERLER VERDİK7,0 PERSONEL SERVİSLERİ VE ŞİRKET ARAÇLARI DÜZENLİ İLAÇLANDI7,0 PANDEMİ MÜDAHELE EKİBİ VE MÜDAHALE PLANI HAZIRLANDI7,0 ŞİRKETİMİZDEKİ VAKALARLA İLGİLİ DÜZENLİ İSTATİSTİKLER TUTUP BİLGİLENDİRME YAPTIK5,6 İLAÇ TEMİN EDİLDİ VE DAĞITILDI4,2 YEMEKHANE MALZEMELERİNİ TEK KULLANIMLIK HALE GETİRİLDİ4,2 HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR ALINDI2,8 GRİP OLAN KİŞİLERİN DURUMUNU TAKİP EDECEK SİSTEM KURULDU2,8 PERSONELE MEYVE DAĞITTIK2,8 İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI YAPILDI2,8 ZİYARETÇİLERE VE TEDARİKÇİLERE MASKE DAĞITILDI2,8 BAKANLIKTAN PERSONEL İÇİN AŞI TALEP ETTİK2,8 INTRANETİMİZDE DÜZENLİ GÜNCEL BİLGİ BULUNDURDUK2,8 DOMUZ GRİBİ ŞÜPHESİ OLANLARI HASTANEYE YÖNLENDİRDİK1,4 ÇALIŞANLARIMIZIN AİLELERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLEDİK1,4 YEDEK PERSONEL BULUNDURMAYA YÖNELİK AKSİYON ALINDI1,4 20 (n=191)

21 21 4.2. DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ KONMA DURUMU

22 ŞİRKETLERDE DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ KONAN PERSONEL BULUNMA DURUMU DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ KONAN PERSONELİ OLAN ŞİRKETLER 100’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER 100+ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER YERLİ SERMAYE YABANCI SERMAYE YERLİ YABANCI ORTAK İSTANBUL’DAKİ ŞİRKETLER DİĞER İLLER %39%59%49%58%59%60%33 22 (n=191)

23 ŞİRKETLERDE DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ KONAN PERSONEL SAYISI TEŞHİS KONAN KİŞİ SAYISIGENEL (%) 100’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN 100+ ÇALIŞANI OLAN 1 KİŞİ27,956,322,7 2 KİŞİ19,22518,2 3 KİŞİ10,6-12,5 4 KİŞİ4,812,53,4 5 KİŞİ10,6-12,5 6 KİŞİ1,96,31,1 7 KİŞİ1,9-2,3 8 KİŞİ2,9-3,4 10 KİŞİ6,7-8 12 KİŞİ1,9-2,3 14 KİŞİ1,0-1,1 15 KİŞİ1,0-1,1 20 KİŞİ1,0-1,1 25 KİŞİ1,0-1,1 30 KİŞİ1,9-2,3 40 KİŞİ+ 6,0-6,6 ORTALAMA6,8 KİŞİ1,9 KİŞİ7,4 KİŞİ 23 (n=104)

24 4.3. DOMUZ GRİBİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ 24

25 DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE MAZERET VE HASTALIK İZİN GÜNLERİNDE ARTIŞ OLUP OLMADIĞI CİDDİ / BİRAZ ARTIŞ OLDU %37,2 PEK / HİÇ ARTIŞ OLMADI %62,8 CİDDİ / BİRAZ ARTIŞ OLDU %37,2 PEK / HİÇ ARTIŞ OLMADI %62,8 25 (n=191)

26 DOMUZ GRİBİNİN YARATTIĞI ETKİLERİN ŞİRKETLERİN İŞ AKIŞI VE VERİMLİLİĞİNİ NE YÖNDE ETKİLEDİĞİ VE GELECEKTE NE YÖNDE ETKİLEYECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER BİRAZ+CİDDİ+ÇOK CİDDİ BOYUTTA ETKİLEDİ %20,4 BİRAZ+CİDDİ+ÇOK CİDDİ BOYUTTA ETKİLEYECEK %40,9 BİRAZ+CİDDİ+ÇOK CİDDİ BOYUTTA ETKİLEDİ %20,4 BİRAZ+CİDDİ+ÇOK CİDDİ BOYUTTA ETKİLEYECEK %40,9 26

27 27 4.4. ACİL İLETİŞİM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

28 CİDDİ BİR DOMUZ GRİBİ SALGINI OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK ACİL İLETİŞİM PLANI VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLANLAR 28 (n=191)

29 DOMUZ GRİBİ SALGINI DURUMUNDA ACİL İLETİŞİM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLANLAR GENEL CİDDİ BİR DOMUZ GRİBİ SALGINI OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK “ACİL İLETİŞİM PLANI” OLANLAR 100’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER 100+ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER YERLİ SERMAYE YABANCI SERMAYE YERLİ YABANCI ORTAK İSTANBUL’DAKİ ŞİRKETLER DİĞER İLLER %44%53%31%77%48%55%36 GENEL CİDDİ BİR DOMUZ GRİBİ SALGINI OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK “İŞ SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA PLANI” OLANLAR 100’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER 100+ ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER YERLİ SERMAYE YABANCI SERMAYE YERLİ YABANCI ORTAK İSTANBUL’DAKİ ŞİRKETLER DİĞER İLLER %42%49%26%71%50%52%29 29

30 30 4.5. YÖNETİCİLERİN DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK KİŞİSEL DAVRANIŞLARI

31 YÖNETİCİLERİN KİŞİSEL OLARAK GRİP AŞISI OLMA DURUMU 31 (n=191)

32 YÖNETİCİLERİN ÇOCUKLARINA GRİP AŞISI YAPTIRMA DURUMU Baz : 122 / ÇOÇUĞU OLANLARA SORULMUŞTUR 32

33 YÖNETİCİLERİN AİLELERİNDE DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ KONAN KİŞİ OLUP OLMADIĞI TEŞHİS KONAN KİŞİ SAYISIGENEL (%) 1 KİŞİ66,7 2 KİŞİ19 3 KİŞİ4,8 4 KİŞİ9,5 ORTALAMA1,6 KİŞİ 33 (n=191)

34 Teşekkürler


"KURUMLARDA H1N1-DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMASI Ocak 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları