Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETLEME KURULU ÜYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETLEME KURULU ÜYESİ"— Sunum transkripti:

1 DENETLEME KURULU ÜYESİ
Haydar Kurt İNTES DENETLEME KURULU ÜYESİ

2 KAMU İHALE KURUMU İLE ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİMİZ 31’İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSIMIZA HOŞ GELDİNİZ.
İHALE KANUNU HEPİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR. KANUNUN YÜRÜYECEĞİ YOLU BELİRLEYEN, HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİDİR. BU ALANDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI ÖNCESİNDE KURUMUN KONUYU TARTIŞMAYA AÇMIŞ OLMASINA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.

3 TOPLANTIMIZIN KONUSUNU OLUŞTURAN YAPIM İŞLERİ İHALELERİ YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN BAZI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZİ, ANA BAŞLIKLAR HALİNDE AKTARMAK İSTİYORUM. DAHA AYRINTILI VE TEKNİK GÖRÜŞLERİMİZ İSE İNTES TARAFINDAN KURUMA AYRICA İLETİLECEKTİR.

4 KONUŞMAMDA GÖRÜŞLERİMİZİ AKTARIRKEN AYNI ANDA TASLAĞIN İLGİLİ HÜKMÜNÜ YANSIDA SİZLERE SUNACAĞIZ. ANCAK BAZI MADDELERİN UZUNLUĞU NEDENİYLE TAM METİN DEĞİL, SADECE İLGİLİ BÖLÜMLERİ AKTARILACAKTIR. KONUŞMAMA, İHALE SÜRECİNİN İLK ADIMINI OLUŞTURAN YAKLAŞIK MALİYET HESABI İLE BAŞLAMAK İSTİYORUM.

5 Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti
Madde 9- (1) İdarelerce, ihale konusu işe ait yaklaşık maliyet; a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan maliyet analizlerinden elde edilen birim fiyatlardan ve rayiçlerden, b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş veya yayımlanmış ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin maliyet analizlerinden elde edilen birim fiyatlardan ve rayiçlerden, c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenmiş veya yayımlanmış ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin maliyet analizlerinden elde edilen birim fiyatlardan ve rayiçlerden, ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin yapı maliyet fiyat ve değerlerinden, d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitlerinden, yukarıdakilerden biri, birkaçı veya tamamı kullanılmak ve gerekli diğer rayiç ve fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

6 Madde 10 - Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi
(4) Yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyet, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.

7 GÖRÜŞÜMÜZ MADDE, YAKLAŞIK MALİYETİN BELİRLENMESİNE ESAS KRİTERLERİ BELİRLEMİŞTİR. YANSIDA DA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ÖNCELİK; “İHALEYİ YAPAN İDARENİN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLERDEN ELDE EDİLEN FİYAT VE RAYİÇLERE” VERİLMİŞTİR. BU ÖNCELİK KANIMIZCA DOĞRU DEĞİLDİR. İDARELERİN DAHA ÖNCE AŞIRI DÜŞÜK FİYATLA YAPTIĞI SÖZLEŞMELERİ ESAS ALMALARINA YOL AÇACAKTIR. GERÇEKÇİ OLMAYAN YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI ORTAYA ÇIKACAKTIR. YAKLAŞIK MALİYETİN HESABINDA ESAS ALINMASI GEREKEN “REEL PİYASA FİYATLARIDIR”. YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİNDE DE, KANIMIZCA ESAS OLAN YİNE “REEL PİYASA FİYATLARI” DIR. ZİRA, TEFE VE TÜFE DEĞERLERİ İLE PİYASA FİYATLARI ARASINDA ÇOK CİDDİ FARKLILIKLAR BULUNMAKTADIR.

8 Ön ilan Madde: 22 (1) İdareler, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Ön İlan Formunu ( Standart Form KİK…) kullanarak Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. (2) Ön ilan yapılan hallerde, 23 üncü maddede belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. (3) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur (4) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

9 GÖRÜŞÜMÜZ ÖN İLAN MEVZUATIMIZA YENİ GİREN BİR DÜZENLEMEDİR.
KANUNDA DA “ÖN İLAN YAPILMIŞ OLMASI İDAREYE İHALE YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEZ.” HÜKMÜ YER ALMIŞTIR. ANCAK, KANIMIZCA ÖN İLANA ÇIKMIŞ OLAN BİR İDARE, ANCAK “TEKNİK GEREKÇELERİNİ” AÇIKLAMAK SURETİ İLE İHALE YAPMAKTAN VAZGEÇEBİLMELİDİR. VAZGEÇTİĞİ TAKDİRDE İSE BELİRLİ BİR SÜRE AYNI İHALEYE ÇIKAMAMALIDIR.

10 İstenecek belgeler Madde 30:
(7) Ayrıca; idare tarafından isteklilerden aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere; a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli teklif ekinde; Bu analizlere ait tüm girdiler (proforma faturalar, teklif alma yazıları ve buna benzer) ile iş kalemi/iş grubu bünyesinde yer alan imalatlara ait alt analizler ise aşırı düşük sorgulamasında , b) Teklif birim fiyatlı işlerde; teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler teklif ekinde; Bu analizlere ait tüm girdiler (proforma faturalar, teklif alma yazıları ve buna benzer) ile iş kalemi bünyesinde yer alan imalatlara ait alt analizler ise aşırı düşük sorgulamasında, istenir.

11 GÖRÜŞÜMÜZ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANALİZ İSTENMESİ KANIMIZCA SON DERECE ÖNEMLİ VE YERİNDEDİR. BU DURUM AÇIK BİÇİMDE VURGULANMALI VE “İSTENMESİ ZORUNLUDUR” OLARAK İFADE EDİLMELİDİR. ANALİZLERİN NASIL SUNULACAĞI İSE AYRICA ÖNEMLİDİR. UYGULAMADA BU NEDENLE SORUNLARLA KARŞILAŞILMAKTADIR. ANALİZ FORMATI KONUSUNDA İKİ YOLDAN BİRİ KULLANILABİLİR: ANALİZ FORMATI İSTEKLİNİN TERCİHİNE BIRAKILABİLİR. İDARENİN KENDİ FORMATININ KULLANILMASINI İSTEMESİ HALİNDE İSE, İHALE DOKÜMANINDA BUNUN ÖRNEĞİ İSTEKLİLERE VERİLMELİDİR.

12 İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
Madde 34- (1) Bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur. Bu durumda; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’ den küçük olması, Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

13 GÖRÜŞÜMÜZ EKONOMİK YETERLİLİK KRİTERLERİNİN, YAŞANAN KRİZ ORTAMINDA DEĞİŞTİRİLMEMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. ÖZELLİKLE “B” BENDİNDE YER ALAN VE 0,15’E YÜKSELTİLEN ORAN, İÇİNDE BULUNULAN EKONOMİK KOŞULLAR DİKKATE ALINARAK, ESKİDEN OLDUĞU GİBİ 0,10 OLARAK KALMALIDIR. BURADA ATALARIMIZIN VECİZ BİR SÖZÜNÜ HATIRLATMAK İSTERİZ: DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ…

14 İş deneyimini gösteren belgeler –Madde 38
(2)İş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla; a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) ve bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde fiyat tekliflerinin alınması aşamasında teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise, yaklaşık maliyetin %50’si ile % 100’ü aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

15 GÖRÜŞÜMÜZ YETERLİLİK KRİTERLERİ MEVZUATIMIZA GÖRE PARASAL TUTARLAR ÜZERİNDEN BELİRLENMEKTEDİR. ANCAK PARASAL TUTAR KRİTERİ, HER ZAMAN İŞİN TEKNİK BOYUTLARI İLE UYUMLU OLMAMAKTADIR. ÖRNEĞİN METREKARE İŞİ BİR FİRMA 80 BİRİME, DİĞERİ 120 BİRİME BİTİREBİLMEKTEDİR. YAPILAN İŞ TEKNİK OLARAK AYNI OLSA BİLE, DENEYİM BELGELERİ FARKLI OLMAKTADIR. BU SONUÇ KANUNUN AMAÇLARINA VE HAKKANİYETE AYKIRIDIR. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER, ÖZELLİKLE BİNA GRUBU İŞLERDE PARASAL TUTAR OLARAK DEĞİL, FİZİKİ BÜYÜKLÜK VE MİKTAR OLARAK BELİRLENMELİDİR.

16 İş deneyimini gösteren belgeler
Madde 38: (3) İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

17 GÖRÜŞÜMÜZ İŞ ORTAKLIKLARINDA, PİLOT ORTAK, İSTENEN TUTARIN % 50’ SİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE DENEYİM BELGESİ SUNABİLMELİDİR. BU DURUMDA PİLOT ORTAĞIN SUNDUĞU TUTARIN DIŞINDA KALAN DENEYİM TUTARI, DİĞER ORTAKLAR TARAFINDAN KARŞILANABİLİR. PİLOT ORTAĞIN DENEYİMİN TAMAMINI SAĞLAMASI DURUMUNDA İSE DİĞER ORTAKLARDAN İŞ DENEYİM BELGESİ İSTENMEMELİDİR.

18 İş deneyimini gösteren belgeler
Madde 38: (5) Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

19 GÖRÜŞÜMÜZ BENZER İŞ TEBLİĞİ, İHALE UYGULAMALARIMIZIN SON DERECE ÖNEMLİ MEVZUATLARINDAN BİRİDİR. YAKIN GELECEKTE BU TEBLİĞİN YENİLENMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ. BENZER İŞ TEBLİĞİNDE SORUNLAR VARDIR. TEKNOLOJİ VE ORGANİZASYON BENZERLİĞİ ESAS OLMALIDIR. BENZER İŞ GRUPLARI TANIMLARI YETERSİZDİR, GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

20 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
MADDE 39- -(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin merkezinde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır.Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak 30 günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez. (2) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, öngörülebilecek mimar veya mühendis anahtar teknik personelin sayısı yaklaşık maliyeti ; a) Eşik değerin onda biri ile yarısı arasında olan işlerde en fazla 1; b) Eşik değerin yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla 2, c) Eşik değere eşit veya bu tutarı aşan işlerde en fazla 3, olarak istenebilir. (3) Bu personelde aranacak ve mezuniyet tarihinden itibaren dikkate alınacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla 5 yıl olarak öngörülebilir. Bu personelin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK..... ). (4) Bir mühendis veya mimar eş zamanlı olarak birden fazla gerçek veya tüzel kişide istihdam edilmiş olması durumunda, sadece toplam süre olarak söz konusu personelin daha fazla çalıştığı aday veya istekli bu kişiyi anahtar teknik personel olarak gösterebilir.

21 GÖRÜŞÜMÜZ ANAHTAR TEKNİK PERSONELİN BİRDEN FAZLA İSTENDİĞİ İHALELERDE, AYNI MÜHENDİSLİK DİSİPLİNİNDEN BİRDEN FAZLA PERSONEL TALEP EDİLMEMELİDİR. MADDEYLE İLGİLİ TEKNİK GÖRÜŞLERİMİZİ KURUMA AYRICA İLETECEĞİZ.

22 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Madde 41- (1) Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, idare, ihale konusu işin yapılabilmesi için aday veya isteklinin kendisine ait olmasını gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ilişkin yeterlik kriteri belirleyebilir (Standart Form KİK.....). Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için taahhütname istenmez. (2) Bu durumda, aday veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura ve ruhsat gibi mülkiyeti kanıtlayan belgeler ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veyahut yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile belgelendirilir. (3) İş ortaklıklarında, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. (4) Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir. (5) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilmesi ve bunlar üzerinden yeterlik kriteri öngörülmesi halinde, istenecek belgeler ve bunların taşıyacağı şartlar idarece belirlenecektir. ALTERNATİF ( ) İhale konusu işte kullanılması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ihale dokümanında belirtilir. Bunlar için kendi malı olma şartı aranmaz.

23 GÖRÜŞÜMÜZ ÜLKEMİZİN İŞ MAKİNESİ MEZARLIĞI HALİNE GELDİĞİ BİR ORTAMDA, MADDE ESKİ HALİYLE KALMALIDIR.

24 Değerlendirmeye ilişkin esaslar
Madde 47 (5) İş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda geçici kabulünün yapılmış olması,

25 GÖRÜŞÜMÜZ YÖNETMELİKTE BAZ ALINAN “İHALE İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU” İFADESİ, GÜN VE AY FARKLARI NEDENİYLE HAK KAYIPLARINA YOL AÇACAK NİTELİKTEDİR. KANUNDA YER ALAN İFADE “SON ONBEŞ YILDAN” BAHSETMEKTE; GÜN VE AYA İLİŞKİN BİR KOŞUL İÇERMEMEKTEDİR. YÖNETMELİKTE BU YÖNDE DÜZENLENMİŞ TÜM İFADELERİN “İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN GERİYE DOĞRU ON BEŞ YIL” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

26 İş deneyim tutarının güncellenmesi
a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeks, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksine oranlanarak bulunan katsayı üzerinden güncellenir. b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeks, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksine oranlanarak bulunan katsayı üzerinden güncellenir. (2) 1/1/2003 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise aşağıdaki şekilde yapılır: a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yılın ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın aralık ayına ait Toptan Eşya Fiyatları Endeksi(TEFE), 2002 yılı Aralık ayı TEFE Tablo:2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeks) başlangıç alınarak ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı ayda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki ayın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi(TEFE), 2002 yılı Aralık ayında yayımlanan TEFE Tablo:2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeks) başlangıç alınarak ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur. (3) Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, iş deneyimini gösteren belgeler, ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenir.

27 GÖRÜŞÜMÜZ MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUCUNDA HALEN KULLANILMAKTA OLAN İŞ DENEYİM BELGELERİNDE %5 İLA %10 ORANINDA BİR DEĞER KAYBI ORTAYA ÇIKMAKTADIR. MADDE, ESKİ HALİYLE KALMALIDIR.

28 Aşırı düşük teklifler Madde 59- (1) Teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. (2)İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

29 GÖRÜŞÜMÜZ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE; “İHALE KOMİSYONU, AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KURUM TARAFINDAN BELİRLENEN KRİTERLERİ ESAS ALIR. KURUM BU MADDENİN UYGULANMASINDA; AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ AMACIYLA SINIR DEĞER VEYA SORGULAMA KRİTERLERİ YA DA ORTALAMALAR BELİRLEMEYE YETKİLİDİR.” KURUMUN BU YETKİSİNİ NASIL KULLANACAĞI İHALE UYGULAMALARIMIZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER SORUNU ÇÖZÜLMEDİKÇE, İHALE UYGULAMALARINDA SAĞLIKLI BİR SONUÇ ELDE EDİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMEMEKTEDİR. BU ÖNEMLİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE İHALE KOMİSYONLARININ DEĞERLENDİRMESİNE BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE KESİN BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ YARARLI OLACAKTIR. TEBLİĞ ÇALIŞMALARINDA BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ AYRINTILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. AYRI BİR TOPLANTI KONUSU OLACAK ÖNEMDEDİR.

30 KATILIMINIZ VE SABRINIZ
İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.


"DENETLEME KURULU ÜYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları