Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Karabük İli Kamu Hastanelerinde 6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi” A.Çağlar ÇAKMAK, Hakan CEBECİ,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Karabük İli Kamu Hastanelerinde 6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi” A.Çağlar ÇAKMAK, Hakan CEBECİ,"— Sunum transkripti:

1 “Karabük İli Kamu Hastanelerinde 6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi” A.Çağlar ÇAKMAK, Hakan CEBECİ, Ahmet KAPLAN

2 SUNUM PLANI İSG’nin Önemi, 6331 Sayılı Yasanın Getirdikleri, Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi Araştırmada Elde Edilen Verilerin Analizi, Sonuç Ve Öneriler. 2

3 İSG’nin Önemi 3

4 ILO ve SGK verileri İş Kazası Geçiren İK ve MH Sonucu Ex İş Göremez Hale Gelen Dünya’da Yılda317 Milyon2,3 Milyon160 Milyon Ülkemiz’de Yılda74.8717442.209 Ülkemizde Günde20527 TÜİK verilerine göre Türkiye’de İK ve MH’nın devlete yaklaşık maliyeti yıllık 56 milyar TL’dır. Çalışan, işveren ve devlet açısından bir çok kayıplara neden olan İK ve MH ile ilgili olarak sadece bu rakamlar dahi konunun önemini ortaya koyuyor.

5 Türkiye İK ve MH görülme sıklığında Avrupa’da 1’inci, Dünya’da 3’üncü sırada bulunmaktadır. DSÖ’nün belirttiğine göre İK’nın %98’i, MH’nın tamamı önlenebilir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması açısından İSG ülkemizin çözmek zorunda olduğu sorunların başında gelmektedir.

6 Teorik Bilgiler 6

7 Çalışma hayatının bir sonucu olan İK ve MH’na dair korunmaya yönelik tedbirlerin alınması, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İSG çalışmaları, yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybeden çalışanların artmasına bağlı olarak daha da önemli hale gelmiştir. Bu önem insani düşüncelerin yanında, sosyal ve ekonomik kaygılardan da kaynaklanmaktadır. 7

8 Sanayi Devrimi ile beraber çalışma koşul ve yöntemlerinde, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden köklü değişiklikler olmuştur. Sanayi Devrimi’nin çalışma koşullarında yaratmış olduğu sorunlara devletlerin müdahale etmesi, sendikaların ve uluslararası örgütlerin kurulması ve katkıları ile bugünkü ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşması sağlanmıştır. 8

9 Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de İSG’nin gelişimi, üretim ve üretim tekniklerinde meydana gelen gelişmelere paralellik göstermektedir. Zaman içerisinde günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenen ve yenilenen yasal mevzuat, günümüzde bu alanda ilk müstakil kanun olan 6331 Sayılı İSG Kanunu ve diğer kanunlardaki ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. 9

10 30 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı, “işyerlerinde İSG’nin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.” 10

11 Kanunun Getirdiği Önemli Yenilikler Şunlardır; Kamu özel ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır, İşyerleri tehlike sınıflarına ayrılmıştır, Risk değerlendirilmesi yapılması zorunluluğu, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu, Çalışanlara periyodik sağlık taraması zorunluluğu, İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması zorunluluğu, 11

12 Araştırmanın Konusu Amacı, Önemi ve Yöntemi 12

13 Sektörel açıdan baktığımızda, kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsam içine alan kanun, sağlık kuruluşlarında bir takım yapısal ve yönetimsel düzenlemeler öngörmektedir.

14 Sağlık kurumlarında öngörülen düzenlemelerin ve İSG’nin sağlanması adına yönetimin ve çalışanların sorumluluklarını yerine getirme düzeylerinin tespiti, İSG konusunda yapılan yasal düzenlemelerin işlerliği açısından önem taşımaktadır.

15 Bu öneme istinaden hazırlanan çalışmamızda; “çok tehlikeli” işyeri sınıfına giren Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne Bağlı KÜKEAH, SDH, YDH ve KADSM’de, yöneticilerin ve çalışanların “İSG Yasası” ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri sorgulanarak kurumlarındaki İSG uygulamaları, bu uygulamalardaki sorunlar ve gelişmeye açık alanlar incelenmektedir. Ayrıca iş kazası geçirme, meslek hastalığına maruz kalma ve demografik verilerin kurumların iş güvenliği düzeyine etkisi incelenmektedir. Araştırmanın Konusu

16 Araştırmanın Amacı Kamu hastanelerinde 6331 sayılı yasa doğrultusunda İSG ile ilgili yöneticilerin ve çalışanların yükümlülüklerini hangi ölçüde yerine getirdiğinin çalışanlar tarafından değerlendirilmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, çalışanlara göre, meslek hastalığı ve iş kazaları geçirmeleri ile yönetimin ve çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerinin, çalışanların iş güvenliği düzeylerinin belirlenmesine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

17 Çalışma uygulamalı olarak yapılmıştır. Anket formu 3 bölüm 57 ifadeden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcılara ait demografik bilgiler ile katılımcıların meslek hastalığı ve iş kazası geçirmeleri sorgulanmaktadır. 6331 sayılı yasa doğrultusunda geliştirilen ikinci bölümde kamu kurumlarında yöneticilerin ve çalışanların ilgili yasa kapsamında ki yükümlülüklerini yerine getirme düzeyleri sorgulanmaktadır. 17 Araştırmanın Yöntemi

18 Üçüncü bölümde ise Williamson ve arkadaşları tarafından 1997 tarihinde geliştirilen, 2006 yılında Türkçe formunun yapı geçerliliği, kapsam geçerliliği ve ayırt etme geçerliliği yapılan İş Güvenliği Ölçeği ile katılımcıların iş güvenlik düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 18 Araştırmanın Yöntemi

19 Çalışmamız, KÜKEAH, SDH, YDH ve KADSM’de görev yapan 6331 Sayılı Kanun kapsamındaki çalışanları kapsamaktadır. Karabük Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı kurumların bünyelerinde ilgili yasa kapsamında görev yapan 1307 personel çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemine göre anket tüm ana kütleye uygulanmıştır. 712 anket %54 tepki oranıyla 4 sağlık kuruluşundan toplanmıştır. 19 Kapsam

20 Araştırmada kullanılan anketin güvenirliğinin test edilmesi için SPSS 18.0 paket programında Cronbach Alfa güvenilirlik analizinden yararlanılmıştır. Cronbach Alfa katsayıları, yönetimin sorumluluğu 0,90 çalışanların sorumluluğu 0,86 ve iş güvenliği ölçeği 0,84 olarak bulunmuştur. Bu veriler araştırmada kullanılan veri setinin güvenilirlik düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermektedir 20 Anketin Güvenilirliği

21 Verilerin Analizi 21

22 Araştırmada Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için yüzde analizi, ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için güvenilirlik analizi, ölçeğinin boyutlarının belirlenmesi ve boyut indirgemeye yönelik faktör analizi, çoklu karşılaştırmalar için çok değişkenli varyans (MANOVA) analizleri uygulanmıştır. Faktör analizi ile ölçekteki 32 ifadenin 6 faktör altında toplandığı görülmüştür. 22 Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

23 Ankete Katılan Çalışanların Demografik Özellikleri Çalışma YılıFrekans( % ) 5 yıldan az13719,4 6-11 yıldır19727,8 12-17 yıldır18325,8 18-23 yıldır11115,6 24 ve üzeri8111,4 CinsiyetFrekans( % ) Erkek 30042,3 Kadın 40957,7 Meslek Frekans( % ) Hemşire 24935,2 Doktor 8812,5 Diğer Sağlık Pers. 14820,9 İdari Personel 12317,4 Temizlik 8211,4 Güvenlik 192,6 YaşFrekans( % ) 18-2913118,5 30-3936751,8 40-4917424,5 50 +375,2 Eğitim DurumuFrekans( % ) Yüksek Lisans 8812,5 Lisans 19126,9 Ön Lisans22031 Lise15121,3 İlköğretim598,3 KurumuFrekans( % ) KÜKEAH47666,9 SDH11516,2 YDH507,3 KADSM689,6 23

24 Katılımcıların MH ve İK’na Maruz Kalmalarına Yönelik Bulgular Ankete katılan 709 çalışandan 422’si (%60) çalışma hayatında işinden kaynaklı bir iş kazasına maruz kaldığını, 569’u (%80) çalışma hayatında işinden kaynaklı bir meslek hastalığına maruz kaldığını belirtmişlerdir.

25 İSG’nin Sağlanmasında Yönetimin Sorumluluğu 25

26 İSG’nin Sağlanmasında Çalışanların Sorumluluğu 26

27 Katılımcılardan, Williamson ve arkadaşları tarafından geliştirilen iş güvenliği ölçeğine göre, iş güvenliği düzeylerini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların iş güvenliği düzeyini belirlemeye yönelik 32 ifadeye verdikleri cevaplar çalıştıkları kuruma, meslek gruplarına, cinsiyetlerine, iş kazası ve meslek hastalığı geçirme durumlarına göre karşılaştırılmıştır. 27

28 Katılımcıların Yaş Dağılımlarına Göre İş Güvenliği Düzeyi 28 * 1 kesinlikle katılmıyorum ile 5 kesinlikle katılıyorum aralığında (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,017<0,05)

29 Katılımcıların İş Kazası Geçirmelerine Göre İş Güvenliği Düzeyi 29 * 1 kesinlikle katılmıyorum ile 5 kesinlikle katılıyorum aralığında (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05

30 Katılımcıların Yönetimin Sorumluluğuna Dair Algılarına Göre İş Güvenliği Düzeyine Yönelik Bulgular 30 * 1 kesinlikle katılmıyorum ile 5 kesinlikle katılıyorum aralığında ( Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05

31 Katılımcıların Çalışanların Sorumluluğuna Dair Algılarına Göre İş Güvenliği Düzeyine Yönelik Bulgular 31 * 1 kesinlikle katılmıyorum ile 5 kesinlikle katılıyorum aralığında (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05

32 SONUÇ VE ÖNERİLER 32

33 Sonuç ve Öneriler Araştırma sonucu ankete katılan 709 çalışandan 422’si (%60) işinden kaynaklı bir iş kazasına maruz kaldığını, 569’u (%80) işinden kaynaklı bir meslek hastalığına maruz kaldığını belirtmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) resmi verilerine göre; Türkiye’de 2012 yılında “İnsan Sağlığı Hizmetleri” faaliyet grubunda çalışanlardan 131’i iş kazasına, 5’i de meslek hastalığına maruz kalmıştır. 33

34 Sonuç ve Öneriler Yine ÇSGB resmi verilerine göre Karabük ilinde tüm sektörler dahilin de, 2012 yılında 929 iş kazası ve 1 meslek hastalığı meydana gelmiştir. Yapılan saha çalışmaları ile uyumsuz olan bu veriler sağlık sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük kısmının kayıt altına alınmadığını göstermektedir. 34

35 Sonuç ve Öneriler 6311 sayılı yasanın 15’inci maddesinde “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyetin işverence karşılanacağı, çalışana yansıtılamayacağı” hüküm altına alınmış olmasına rağmen sağlık kurumları yöneticilerince döner sermaye bütçelerinde ciddi bir gider olarak gördükleri sağlık taramaları maliyetlerinin, çalışanlara yansıtılması nedeniyle sağlık taramalarının düzenli yapılmadığı düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nca sağlık taramalarının “genel bütçeden” ödenmesi yönünde düzenleme yapılması önerilmektedir. 35

36 Sonuç ve Öneriler Anketin uygulandığı kurumlarda yönetimin sorumlulukları ile ilgili ifadelere katılımcıların genel olarak olumsuz cevap vermeleri, bununla beraber “kurumda yangın planı bulunmaktadır” ifadesine olumlu cevap vermeleri nedeniyle, kamuya ait sağlık kurumlarında İSG uygulamalarının bu çalışmalardan sorumlu bir ekibin (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi) oluşturulmaması nedeniyle yerine getirilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 36

37 Araştırma sonucunda, kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun 1 Temmuz 2016 tarihine ertelenmiş olmasının, yönetimin sorumluluklarını düzenleyen diğer maddelerinde kurumlarda uygulanmamasına neden olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurumlarında 6331 sayılı yasa da düzenlenen ve yürürlükte olan hükümlerin uygulanmasının takibinin yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili denetim görevinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca eksiksiz ve tavizsiz uygulanması sağlanmalıdır. 37 Sonuç ve Öneriler

38 Çalışanların işyerlerinde kendilerinin güvende hissedebilmeleri için, çalışanların ve yönetimin yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri ve çalışanların bu konuda ikna olmaları gerekmektedir. İSG çalışmaları kurumlarda tüm tarafların sürecin içinde olmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda İSG çalışmalarında yönetim ve çalışanların yanında sendika ve meslek örgütlerinin de sürece daha aktif katılımı sağlanmalıdır. 38 Sonuç ve Öneriler

39 İSG’nin sağlanmasında yönetimin sorumluluklarından olan “kurumu ilk başlayışta, çalışma yeri veya iş değişikliğinde İSG eğitimi verilmektedir” ifadesine çalışanların %60’ının katılmadığı tespit edilmiştir. Eğitim insan davranışlarının belirlenmesi ve değiştirilmesinde çok önemli bir faktördür. Çalışanların 6331 sayılı yasa gereği yasal bir zorunluluk olarak eğitime tabii tutulmalarının yanında, konunun önemi gereği, orta öğretim ve üniversite eğitimi içerisinde de İSG eğitimlerinin ortak ders olarak verilmesi önerilmektedir. 39 Sonuç ve Öneriler

40 SON SÖZ 40

41 Sağlığını kaybetmiş ya da sağlığından şüphe eden mutsuz insanları memnun etmek ve tekrar sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak ancak; güvenli ortamlarda hizmet veren sağlıklı ve mutlu çalışanlarla mümkündür. 41

42 Güvenli ortamlarda hizmet veren sağlıklı ve mutlu çalışanlar için; 42

43 Her birimiz sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeliyiz! 43

44 TEŞEKKÜR EDERİM 44


"“Karabük İli Kamu Hastanelerinde 6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi” A.Çağlar ÇAKMAK, Hakan CEBECİ," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları