Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C 1) Dünyada İş Müfettişliğinin kanunla uygulamaya girdiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Rusya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C 1) Dünyada İş Müfettişliğinin kanunla uygulamaya girdiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Rusya."— Sunum transkripti:

1 C 1) Dünyada İş Müfettişliğinin kanunla uygulamaya girdiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Rusya

2 Ülkeler ve İSG gelişimi
İngiltere Endüstri sağlığı meselelerinin devlet tarafından ele alınması, İngiltere’de sanayi devrimi hareketlerinin hızlanmaya başladığı devrelere rastlar. Sir Percivale Pott; 1776’de baca temizleyicilerinin skrotum (testis) kanserini tarif etmiştir. Charle Turner Tacrach ( ); Çok etraflı bir meslek hastalıkları kitabı yazmıştır. Bu ülkede, XIX. yüzyılın başlarında (1802), “Sağlık ve Ahlakın Korunması Kanunu” ve bunu izlemek üzere (1833) “Fabrikalar Kanunu yayınlanmış tır. Bu sonuncu kanunda, “İş Güvenliği Müfettişliği” öngörülmüştür. 1802 – Çıraklık Kanunu (Sağlık ve Ahlakın korunması kanunu) kabul edildi. Dünyada bir ilk olan bu kanuna göre; Çalışma süresi 58 saat/hafta oldu, Eğitimin önemi ortaya çıktı. 1833 – Fabrikalar kanunu yürürlüğe kondu; En küçük çalışma yaşı – 10 yaş ve Doktor raporu (işe giriş muayenesi) zorunlu oldu. 1847 – İşyeri denetimi, İş müfettişliği kavramı ortaya çıktı.

3 D 2) 1930 yılında yürürlüğe giren ve 180. maddesi ile işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş yeri hekiminin çalıştırılmasına ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) 931 sayılı iş Kanunu B) 3008 sayılı İş Kanunu C) 818 sayılı Borçlar Kanunu D) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

4 Ülkemizde İSG’nin gelişimi- Cumhuriyet dönemi
Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun(10 Eylül1921) 1926 Borçlar Kanunu 1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu ( mdd.) Çalışma hayatının ilk önemli Yasası “3008 Sayılı İş Kanunu” 1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu içerisinde ilk defa modern hükümler vardı. Bu kanunun, Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmesinden sonra tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu gereği İSG güvenliği yönünden birçok tüzük ve yönetmelik uygulamaya konuldu.

5 Umumi Hıfzıssıha Kanunu- MADDE 180 -
Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehir ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahallî beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar. Mülga: 11/10/ Sayılı KHK-/58 md.)

6 B 3) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum değildir?
A) Uygun olmayan koruyucular B) Kişisel koruyucuları kullanmamak C) Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler D) Yetersiz ya da fazla aydınlatma

7 Tehlikeli Hareketler Emniyetsiz çalışma, Gereksiz hızlı çalışma,
Emniyet donanımı kullanılmaz duruma sokma, Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma, Emniyetsiz yükleme, taşıma, istifleme, Emniyetsiz vaziyet alma, Tehlikeli yerlerde çalışma, Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, şakalaşma vb. Kişisel koruyucuları kullanmamak

8 Tehlikeli Durumlar Uygun olmayan koruyucular Koruyucusuz çalışma ???
Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler Yetersiz ya da fazla aydınlatma Yetersiz havalandırma Emniyetsiz yöntem ve şartlar

9 Tehlikeli Hareket Ve Tehlikeli Durumlar

10 A 4) “Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halidir” tanımı hangi uluslararası örgüt tarafından yapılmıştır? A) Dünya Çalışma Örgütü (ILO) B) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) C) Avrupa Konseyi D) Avrupa Parlamentosu

11 D 5) Çalışma hayatında güvenlik kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden hangisi/hangileri sorumludur? A) İşverenler ve çalışanlar B) Devlet C) Sendikalar D) Hepsi

12 D 6) Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır. B) Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen on gün içinde şekli bakımından anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir. C) Yerel Mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunduğunda, hâkim iddiayı anayasa mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir. D) Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir

13 Yasaların ve Yasa Hükmünde Kararnamelerin Anayasaya Uygunluk Denetimi
Yasalar, yasa hükmündeki kararnameler ile TBMM içtüzüğü hükümleri Anayasa ile uyumlu olmak zorundadırlar. Bunların denetimi anayasa mahkemesince yapılır. İptal davası- MADDE 150- Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir.

14 Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi - MADDE 152
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

15 A 7) Aşağıdakilerden hangisi işyeri sayılmaz? A) Lojman
B) Soyunma giyinme odası C) Forklift D) Vinç

16 6331 Sayılı İSG Kanun Madde 3: Tanımlar
h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

17 D 8) İşe iade davası aşağıdaki nedenlerden hangisine dayalı olarak açılamaz? A) Feshin geçersiz sebebe dayalı olarak yapıldığı gerekçesi ile B) Fesih sebebinin gösterilmediği gerekçesi ile C) Feshin haklı sebebe dayanmadığı gerekçesi ile D) Feshin sadece ihbar sürelerine uymadan gerçekleştirilmesi nedeniyle

18 Fesih bildirimine itiraz ve usulü 4857 Sayılı Kanun- Madde 20 -
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür

19 Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları - Madde 21 -
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, İşveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

20 Madde 18 -Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.   d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

21 Sözleşmenin feshinde usul Madde 19 -
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

22 B 9) Aşağıdakilerden hangisi bildirimsiz (haklı sebeple) fesih bakımından söylenemez? A) Hem belirli hem belirsiz süreli iş sözleşmelerinde uygulama alanı bulur B) Sadece belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulama alanı bulur C) Sözleşmeyi derhal sona erdirir D) Hem işçi hem işveren haklı sebeple sözleşmeyi feshedebilir

23 İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı - Madde 24 -
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller III- Zorlayıcı sebepler

24 İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 25 -
Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller III- Zorlayıcı sebepler IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

25 A 10) “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, işverenler çalışanlarına, asgari olarak ilgili Yönetmelik Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüm işyerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanması gerekir. B) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanması gerekir. C) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanması gerekir. D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanması gerekir

26 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri - MADDE 6 (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. (5)İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, ilave eğitim Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce, bilgi yenileme eğitimi verilir.

27 B 11) Ücret bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı para ile ödenmesi kararlaştırılabilir B) Sadece ayın (eşya) olarak ödenmesi kararlaştırılabilir C) Bir kısmının Türk parası, bir kısmının yabancı para ile ödenmesi de kararlaştırılabilir D) Para yanında ayın(eşya) ödenmesi de kararlaştırılabilir

28 Ücret ve ücretin ödenmesi 4857 sayılı Kanun- Madde 32 -
(Değişik ikinci fıkra : 17/4/ /85 md.) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir. Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.         Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

29 C 12) İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen, yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir? A) Bordro B)İbraname C) Çalışma belgesi D) Bonservis

30 Çalışma belgesi - Madde 28 -
İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Madde 99 - Bu Kanunun; 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüzon Türk Lirası idari para cezası verilir.

31 C 13) İşverenin sakat ve eski hükümlü işçilerle iş sözleşmesi yapma zorunluluğu doğması için o iş yerinde en az kaç işçi çalışıyor olması gerekir? A)1 B)10 C)50 D) 100

32 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya ……….askerlik hizmetini yaparken Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler

33 B 14) Haftalık çalışma süresi için hangisi yanlıştır?
A) Genel bakımdan en çok 45 saattir B) En az 45 saattir C) 45 saati işçinin rızası ile aşması mümkündür D) 45 saatin altında uygulanması mümkündür

34 Fazla çalışma ücreti - Madde 41 -
Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Saat ücreti %50 fazla ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Saat ücreti %25 fazla ödenir.

35 D 15) Kadın işçiler, gebeliklerinin kaçıncı ayından sonra gece postasında çalıştırılamazlar? A) 3. aydan sonra B) 4. aydan sonra C) 6. aydan sonra D) Gebe oldukları doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar sürede

36 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı - Madde 9 Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, Emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

37 A 16) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda meslekte kazanma gücü azalmış bulunduğu belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)En az %10 B) En fazla %10 C) En az % D) En fazla % 20

38 5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 16/6/2006
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması - MADDE 19 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

39 C 17) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. B) Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. C) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az iki yılda bir defa yenilenecektir. D) Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.

40 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Madde 5 — Risk Değerlendirmesi Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.

41 B 18) Gürültü Yönetmeliğine göre çalışanlara kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu için işyeri ortamında ses şiddeti en az kaç desibel olmalıdır? A)60 B) 85 C) D) 90

42 Gürültü Yönetmeliği Madde 8 —Kişisel Korunma
1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır, 2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,

43 Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri - Madde 5
En yüksek maruziyet etkin değerleri = 85 dB (A) En düşük maruziyet etkin değerleri : 80 dB (A) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A)

44 B 19) Kuruluşların çevreye olabilecek muhtemel etkilerinin en az seviyede tutulmasını ve çevreyi korumayı hedefleyen yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) TS ( OHSAS ) 18001 B) TS EN ISO 14001 C) TS EN ISO 9001 D) ILO-OSH 2001

45 A 20) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de onayladığı İş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesinde yer almaz? A) İşçilerin işle ilgili sağlığının gözetimi, onların ücretlerinde herhangi bir azalmaya neden olmayacak, ücretsiz yapılacak ve mümkün olduğu ölçüde çalışma saatleri dışında yerine getirilecektir. B) Bütün işçiler, yaptıkları işin ihtiva ettiği sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirileceklerdir. C) İşveren ve işçiler, çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağlığını etkilediği bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen etkenler hakkında iş sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar edeceklerdir. D) İş sağlığı hizmetlerini sunan personel, işveren, işçi ve bulunmaları durumunda bunların temsilcilerinden mesleki anlamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak çalışacaklardır

46 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ
Madde 10 - İş sağlığı hizmetlerini sunan personel, 5 inci Madde sıralanan görevlere ilişkin olarak, işveren, işçi ve bulunmaları durumunda bunların temsilcilerinden mesleki anlamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak çalışacaklardır.  Madde 12 - İşçilerin işle ilgili sağlığının gözetimi, onların ücretlerinde herhangi bir azalmaya neden olmayacak, ücretsiz yapılacak ve mümkün olduğu ölçüde çalışma saatleri içerisinde yerine getirilecektir. 

47 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ
Madde 13 - Bütün işçiler, yaptıkları işin ihtiva ettiği sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendirileceklerdir. Madde 14 - İşveren ve işçiler, çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağlığını etkilediği bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen etkenler hakkında iş sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar edeceklerdir.

48 D 21) ILO tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda her üye ülke kaç delege ile temsil edilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

49 Uluslararası Çalışma Örgütü- ILO
Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. Her üye ülkenin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz alabilirler ve oy verebilirler. Konferansın yıllık oturumları arasındaki ILO çalışmaları ise, 28 Hükümet temsilcisi ile 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu tarafından sürdürülür. 

50 C 22) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Konsey’in başkanlığını yürütür. B) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. C) Ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak amacıyla işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile TMMOB, TTB, TESK, TZOB ve TOBB’dan birer Yönetim Kurulu üyesi oy kullanma hakkı olmaksızın sadece temsilci olarak Konsey’e katılırlar. D) Konsey faaliyet ve çalışmaları, “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte” belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir.

51 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ - 05.02.2013
Konseyin kuruluş amacı – MADDE 4 (1) Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konseyin oluşumu – MADDE 5 (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

52 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ - 05.02.2013
(1) ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi

53 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ - 05.02.2013
Karar alma - MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi - MADDE 13 – (1) Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir.

54 C 23) Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) lerden İşyeri Hekimliği hizmeti alınması durumunda işveren aşağıdakilerden hangisi ile sözleşme imzalamak durumundadır? A) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Müdür B) Sağlık Bakanlığı C) İl Sağlık Müdürlüğü D) İşyeri Hekimi

55 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Görevlendirme belgesi ve sözleşme - MADDE 9  (1) TSM’lerden işyeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

56 C 24) Aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde bulunması zorunlu bina ve donanım şartlarından değildir? A) En az bir muayene odası B) En az bir iş güvenliği uzmanı odası C) En az bir eğitim salonu D) En az bir ilkyardım ve acil müdahale oda

57 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ – 29.12.2012
Ortak sağlık ve güvenlik birimi - MADDE 12 (3) …………..yetecek asgari büyüklükte; İşyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları 12 metrekarelik bekleme yeri, Uygun büyüklükte arşiv odası ve En az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

58 C 25) İSG Kurulları ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında belirlenen bir saatte yapılması asıldır. B) Kurul toplantıları için tüm üyelerinin katılımının sağlanması asıldır. C) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür. D) Kurul, işyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde durumu Bakanlığa rapor etmekle yükümlüdür.

59 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK – 18.01.2013
Çalışma usulleri – MADDE 9: ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurul toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. d)Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

60 İşverenin yükümlülüğü – MADDE 4:
(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Görev ve yetkiler–MADDE 8 : ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek

61 C 26) İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinin yer aldığı tehlike sınıfı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Yapılan işin özelliği B) İşin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler C) İşyerindeki çalışan işçi sayısı D) İş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri

62 D 27) 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre, işverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını en geç kaç iş günü içinde hangi kuruma bildirmek zorundadır? A) 2 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne B) 3 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne C) 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na D) 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na

63 6331 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi–MADDE 14 (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

64 A 28) 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene verilecek idari para cezaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Görevlendirmediği her bir kişi için TL, B) Görevlendirmediği her bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için TL, C) Görevlendirmediği her bir diğer sağlık personeli için TL, D) Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

65 6331 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İdari para cezaları ve uygulanması – MADDE 26 (1) Bu Kanunun; b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.

66 C 29) Bir inşaatta duvar örme işi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi çalışanların başına tuğla düşme sonucu şiddeti artıracak etmenlerden sayılmaz? A) Aşağıda çalışan kişilerin sayısı B) Duvar örme işlemini yapıldığı yere çalışanların girmemesi için önlem alınmaması, C) Aşağıda çalışan kişilerin ailesinde bulunan kişi sayısı, D) Yukarıda ve aşağıda çalışan kişilerin çalışma alışkanlıkları

67 A 30) Risk kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir? A) Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir B) Kaybetme ihtimali C) Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali D) Muhtemel kaybın miktarı

68 B 31) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A) Çalışan istihdam eden esnaflar B) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri C) İşyerlerindeki çırak ve stajyerler D) Devlet memurları

69 6331 - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Kapsam ve istisnalar – MADDE 2 : Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

70 B 32) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, aşağıdakilerden hangisi verilecek eğitimlerle ilgili olarak çalışanların yükümlülüklerinden biridir? A) Eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek B) Düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak C) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak D) Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almak

71 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanların yükümlülükleri – MADDE 9 : (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve Bu konudaki talimatlara uyarlar.

72 B 33) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde sigortalının bu Kanun’a göre hesaplanacak günlük kazancının ne kadarıdır? A) Tümü B) Yarısı C) Üçte ikisi D) Dörtte biri

73 Geçici iş göremezlik ödeneği - MADDE 18 :
5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 16/6/2006 Geçici iş göremezlik ödeneği - MADDE 18 : Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/ /11 md.) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

74 D 34) İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direk faydaları aşağıdakilerden hangileridir? I-Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar. II-Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar. III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar. A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II – III

75 C 35) İşçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgiler ve belgeler en az ne kadar süreyle saklanır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

76 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ – 29 12.2012
İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri – MADDE 7 : (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

77 D 36) Aşağıdakilerden hangisi sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A) Sağlığın en yüksek düzeyde sürdürülmesini sağlamak B) İş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini sağlamak C) İşçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak D) Hepsi

78 A 37) Çalışma ortamı gözetiminin amaçları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanların sağlık sorunlarını belirlemek B) İşyeri ortamındaki etkenlerin düzeyini belirlemek C) İşyeri ortamında bulunan etkenlerin türünü belirlemek D) İşyerinde koruyucu uygulamaları planlamak için bilgi toplamak

79 C 38) Aşağıdaki ifadelerden hangisi en kapsamlı ve en uygun risk değerlendirmesi tanımıdır? A) Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkân veren bir dizi mantık adımıdır B) Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek C) Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür D) Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

80 C 39) Mevzuatta belirtildiği şekliyle en az 3 ayda bir periyodik olarak kontrol yapılması gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik fosfor B) Toz C) Kurşun D) Arsenik

81 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Kurşunlu Çalışmalarda Önlem-Madde 60: 9) Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuar usulleri ile tespit edilecektir. İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı, diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı, kolların ekstansiyon durumları incelenecektir. İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır. Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler,ihtisas laboratuarlarına gönderilecektir.

82 B 40) El aletleri ile yoğun biçimde çalışılan bir işyerinde el aletlerinin olumsuz etkileri için hangi çalışma ortamı ölçümü yapılmalıdır? A) Toz-gaz ölçümü B) Titreşim-gürültü ölçümü C) Aydınlatma-sıcaklık ölçümü D) Hava akım hızı-nem ölçümü

83 A 41) Akciğerde biriken fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlar……………….dır. A) İnert tozlar B) Alerji yapan tozlar C) Fibrojenik tozlar D) Toksik tozlar

84 C 42) Meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden hangisi havalandırma, kapatma, ayırma veya kullanılan teknolojiyi değiştirme gibi yöntemlerle uygulanır? A) Tıbbi Yaklaşımlar B) Kişisel Koruyucu Uygulamaları C) Kaynakta Kontrol Yaklaşımları D) Uyarı işaret ve levhaların kullanılması

85 B 43) Mesleki rehabilitasyon neyi ifade eder?
A) Tıbbi protez kullanımı sağlamak B) Özürlü kişinin uygun bir işte çalışabilmesi ve bu işi devam ettirmesini sağlayarak mesleki rehberlik etmek C) Kişinin fonksiyonel yeterliliğini mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmak D) Özürlünün topluma entegrasyonunu sağlamak

86 C 44) Biyolojik izlem neyi ifade eder?
A) Bulaşıcı hastalıkların izlenmesi B) İşyerinde hijyenik olmayan koşulların takibi C) Zararlı ajanların kendileri veya metabolitlerinin vücut dokusu, vücut sıvıları, vücut salgıları ve solunum havasında ölçülmesi ve tespit edilmesi D) Tansiyon, vücut ısısı, nabız takibi

87 C 45) Sıcaklık, nem ve hava akımı hızının insan vücudundaki birleşik etkisi için aşağıdaki tanımlardan hangisi uygundur? A) Bağıl nem B) Konforsuzluk eşiği C) Hissedilen (efektif) sıcaklık D) Hissedilen (efektif) eşdeğer sıcaklık

88 Mutlak nem: Birim havadaki su miktarıdır.
Bağıl nem: Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösterir. Bir işyeri ortamı bağıl nemi değerlendirilirken, sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer şartların da değerlendirilmesi gerekir. Ancak, genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem % 30 ila % 80 arasında olmalıdır. İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya efektif sıcaklık denir.

89 C 46) Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur? A) 180 desibel B) 120 desibel C) 93 desibel D) 90 desibel

90 Birden fazla gürültü kaynağının bulunduğu ortamlarda
Ses düzeyleri Yüksek düzeydeki sese Arasındaki fark (dB) eklenecek miktar (dB) 90 dB + 90 dB = dB 100 dB +100 dB = 103 dB

91 B 47) Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir? A) Hava akım hızı B) Gürültü C) Hava sıcaklığı D) Radyant ısı

92 C 48) Aşağıdaki cihazlardan hangisi sıcaklık ölçümlerinde kullanılır?
A) Higrometre B) Kalorimetre C) Kuru ve yaş termometre D) Anemometre

93 A 49) Kulak zarı ve orta kulak kemiklerinde mesleki maruziyet nedeniyle meydana gelen işitme kaybı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? A) İletim tipi işitme kaybı B) Anatomik tip işitme kaybı C) Algı tipi işitme kaybı D) Fizyolojik işitme kaybı

94 C 50) Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasalların sağlık zararları dikkate alınarak konsantrasyonlarına göre yapılan sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Zararlı ve tahriş edici maddelerin göze ve solunum yoluna zarar verdikleri konsantrasyonlar B) Zehirli ve zararlı maddelerin yutulması, deriden alınması veya solunması durumunda ani ölüme neden oldukları konsantrasyonlar C) Genetiğe kalıtsal etki yapan konsantrasyonlar D) Aşındırıcı ve tahriş edici maddelerin yanıklara, gözde, ciltte tahrişe neden oldukları konsantrasyonlar

95 B 51) Aşağıdakilerden hangisi vücuda alındığında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardandır? A) Fibrojen Tozlar B) Toksik Tozlar C) Alerji Yapan Tozlar D) Inert Tozlar

96 A 52) El-kol titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri ne kadardır? A) 2,5m/s2 B) 1,15 m/s2, C) 5 m/s2, D) 0,5 m/s2,

97 Titreşim Yönetmeliği Tanımlar — Madde 4
a) El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi, Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri: a) El – kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2, 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.

98 A 53) “Dalgıçların çalışma süreleri su altında 18 metreye kadar ……saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde ……….. saattır.”cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 3 – 1/2 B)3 – 1 C) 4 – D) 5 – 2

99 D 54) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etmenlerin vücuda giriş yollarından biri değildir? A) Solunum sistemi B)Deriden emilim C) Sindirim sistemi D) Termal radyasyon

100 B 55) İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak B) Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek C) Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak D) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu sağlamak

101 D 56) Doğal gaz tehlikesi için aşağıdakilerden hangisi geçerli bir açıklama değildir? A) Oksijen yetersizliğine neden olması B) Havadan hafif olması C) Patlayıcı olması D) Zehirli olması

102 D 57) Parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda hangi forklift tipi kullanılmalıdır? A) Akülü ve susturuculu türde forklift B) Yakıtlı ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış türde forklift C) Akülü ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış türde forklift D) Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış türde forklift

103 B 58) Mesleki maruziyet sınır değeri aşağıda yer alanlardan hangisidir? A) Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır. B) Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır. C) Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır. D) Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerin havadaki miktarıdır.

104 A 59) Kimyasal etmenler göz önüne alınarak uygun projelendirme veya kullanılan zararlı maddenin değiştirilmesi, ayırma veya havalandırma metotlarının uygulanması gibi yöntemlerle tehlikelerin önlenmesi işlemlerine ………...………… kontrolleri denir. A) Mühendislik B) İdari C) Tıbbi D) Kişisel

105 C 60) Kimyasalın, kendi ülkelerinde kullanımı sağlık ve güvenlik gerekçesiyle yasaklanmışsa, ithal eden ülkeye buna ilişkin bilgileri vermekle kim sorumludur? A) Yetkili Makamın Sorumlulukları B) Kimyasalı Temin Edenin Sorumluluğu C) Kimyasalı İhraç Eden Ülkenin Sorumluluğu D) İşverenin Sorumluluğu

106 D 61) Aşağıdakilerden hangisi parenteral bulaşan hepatitlerden korunma için diyaliz birimlerinde alınacak ilave önlemler arasındadır? A) HBsAg taşıyıcıları için farklı aygıtlar kullanılmalı B) Personel ve hastaların hepatit serolojisi 6 ayda bir kontrol edilmeli C) Personel işlem sırasında eldiven giymeli D) Hepsi

107 C 62) Aşağıdakilerden hangisi Brucella’nın vücuda girme yollarından değildir? A) Sindirim B) Deri C) Solunum D) Mukoza

108 D 63) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubundadır? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler

109 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Risk düzeyi–MADDE 5 : ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

110 B 64) Aşağıda görülen işaret hangi tür etkenlerin kullanıldığı işyerlerinde bulunmalıdır? A) Aşındırıcı etkenler B) Biyolojik risk etkenleri C) Patlayıcı etkenler D) Toksik etkenler

111 A 65) Aşağıdakilerden hangisi “omurganın ve iskelet sisteminin sağlığının korunabilmesi için dikkat edilmesi gereken başlıca duruş özellikleri”nden biri değildir? A) Ağırlık mümkün olduğunca gövdeden uzak tutulmalıdır. B) Dengesiz yüklenmiş yüklerin taşınmasından kaçınılmalıdır. C) Dik yürüme ve dik oturma alışkanlık hâline getirilmelidir. D) Ağırlık kaldırma işlemine geçilmeden, ağırlığın kaldırılacağı yol üzerinde bulunan hareketi engelleyecek her şey yoldan kaldırılmalıdır

112 D 66) Aşağıdakilerden hangisi, işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir? A) Monoton iş B) Vardiyalı çalışma C) Değişmez çalışma saatleri D) Liyakate uygun yükselme olanağı

113 C 67) Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde B Grubu meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları B) Kimyasal etkenlerle olan meslek hastalıkları C) Mesleki cilt hastalıkları D) Mesleki bulaşıcı hastalıklar

114 2. Meslek Hastalıklarının Özellikleri ve Sınıflandırılması
Türkiye ‘ de ise meslek hastalıkları ,’’ Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü ‘’ ne ekli meslek hastalıkları listesinde ve ‘’ Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ‘’ Madde – 18 ‘ de 5 ana grupta toplanmıştır.Bunlar aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır : A Grubu : Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B Grubu : Mesleki cilt hastalıkları , C Grubu : Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları , D Grubu : Mesleki bulaşıcı hastalıklar , E Grubu : Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları.

115 B 68) Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde, ilk sırada aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? A) Mesleki kardiyo-vasküler hastalıklar B) Mesleki kanserler C) Mesleki kas-iskelet sistemi hastalıkları D) Mesleki solunum sistemi hastalıkları

116 C 69) Siderozis aşağıdakilerden hangisine maruziyet sonucu gelişen bir meslek hastalığıdır? A) Cıva B) Kurşun C) Demir D) Alüminyum

117 B 70) Türkiye’de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?
A) İnşaat B) Metal C) Maden D) Kimya

118 Grafik 15. İş Kazası Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı (2004-2008)

119 Grafik 16. İş Kazası Oranlarının Sektörlere Göre Dağılımı/100
Grafik 16. İş Kazası Oranlarının Sektörlere Göre Dağılımı/ işçi ( )

120 C 71) Aşağıdakilerden hangisinde çalışan işçi sayılarına göre en çok iş kazası meydana gelmektedir? A) işçi B) işçi C) 1-3 işçi D) işçi

121 Tablo 1. 2008 Yılı KOBİ İstatistikleri (SGK)
İşçi Sayısı KOBİ’lerin İşyeri Sayısı İçindeki Oranı (%) KOBİ’lerin İşçi Sayısı İçindeki Oranı (%) İş Kazaları İçindeki Oranı (%) 1-9 İşçi 85.4 29.1 33.8 10-49 İşçi 12.7 32.9 26.7 İşçi 1.6 21.8 20.2 TOPLAM 99.7 83.8 80.7 Tablo Yılı KOBİ İstatistikleri (SGK)

122 A 72) İlkyardım Yönetmeliğine göre temel ilkyardım eğitimi alan kişilerin ilkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgelerinin geçerliliği kaç yıldır? A) 3 yıl B) 4 yıl C) 5 yıl D) 8 yıl

123 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Sertifika - Madde 21 : (Değişik fıkra:RG-18/03/ ) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

124 D 73) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine göre maruziyet aşağıdaki hastalıklardan hangisine sebep olmaz? A) Mezotelyama B) Akciğer kanseri C) Mide-bağırsak kanseri D) Mesane kanseri

125 C 74) Aşağıdakilerden hangisinde sayılan mesleklerin hepsinde kanser riski yüksektir? A) Veteriner–çatı izolasyoncusu–ahşap doğramacı B) Röntgen teknisyeni-akü işçisi-fırıncı C) Boyacı-asbest işçisi-asfalt işçisi D) Pamuklu dokumacı-hemşire-boyacı

126 Grup 1 Kanserojen Meslek Kanser türü Benzidin Lastik ve boya işleri
Mesane Naftilamin Aminobifenil Radon Madencilik Akciğer Asbest İzolasyon işleri Nikel Nikel rafinerisi Akciğer, burun Krom Krom kaplama Arsenik Pestisid işleri Akciğer, deri

127 Grup 1 Kanserojen Meslek Kanser türü İyonize radyasyon Sağlık işleri
Akciğer, kemik, lösemi Benzen Boya, ayakkabı lösemi Ultraviyole Tarım, denizcilik Deri Kadmiyum Pil yapımı, metal işi Prostat Aflotoksin Tarım işleri Karaciğer Vinil klorür Plastik Karaciğer anjiosarkomu

128 D 75) Endüstride kullanılan kimyasalların, erkeklerde oluşturduğu üreme sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Erkeğe özel üreme sağlığı etkilenimi spermatogenez bozukluklarıdır. B) Testislerin radyasyona maruz kalması oligospermi veya azospermiye yol açar. C) İş yeri ortamında ısı artışı, spermatogenezi veya epididimal fonksiyonu bozabilir. D) Pestisit üretimi ve uygulaması işlerinde çalışanlarda, kullanılan chlodecone,di bromo chloro propan, 2,4 dichloro phenoxy aceticacid gibi maddeler fertilite bozukluğuna neden olmaz

129 KİMYASALLARA BAĞLI ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI
Pestisit üretimi ve uygulaması işlerinde çalışanlarda, kullanılan chlodecone, Dibromokloropropan etkilenimi , 2,4 dichloro phenoxy aceticacid gibi maddeler infertilite, azospermi, oligospermiye neden olmaktadır.

130 A 76) Etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfektivite B) Sürveyans C) Patojenite D) Enfeksiyon zinciri

131 D 77) Hepatit B aşılama sonrası en düşük koruyucu antikor (anti-HBs) düzeyi ne olmalıdır? A) 0,1 mİÜ/mL B)1,0 mİÜ/mL C) 5 mİÜ/mL D) 10 mİÜ/mL

132 B 78) Aşağıdakilerden hangisi mesleki kontakt dermatitin özellikleri ile ilgili olarak doğrudur? A) Mesleki dermatozlar içinde en az görülendir. B) Çevresel ajanlarla karşılaşmayı izleyerek gelişen inflamatuar bir deri hastalığıdır. C) Mesleki kontakt dermatit olgularının tanısında yama testinin değeri yoktur. D) Mesleki olguların % 80 – 90’ında (tek başına ya da diğer vücut bölgeleriyle birlikte) ayaklarda tutulum vardır.

133 B 79) 85 desibelin üzerinde meydana gelebilen işitme kayıplarında temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A) İşitme merkezi harabiyeti B) Titrek tüylü hücre harabiyeti C) Dış kulak yolu bozukluğu D) Kemik yapı bozukluğu

134 A 80) Duyma eşiği seviyesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 dB B) 5 dB
C) 10 dB D) 15 Db

135 A 81) Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında etkili fiziksel risk etmenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Radyasyon B) Vibrasyon C) Temas stresi D) Hava sıcaklığının çok düşük olması

136 B 82) İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Üst ekstremitede omuz, kol, dirsek ve el klinik açıdan önemli olan ve işlevsel kayıplarla sonuçlanan patolojilerin ortaya çıktığı bölgelerdir. B) Büyük çoğunluğu iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açmazlar. C) Dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçü dirseği) sık gelişen sorunlardandır. D) El bilek seviyesinde fleksor tendonlarda gelişen tenosinovit, karpal tünel sendromuna da neden olabilir.

137 C 83) Aşağıdakilerden hangisi mesleksel kansere neden olan etkenlerden değildir? A) Asbest B) Krom C) Demir D) Radyasyon

138 C 84) TWA (zaman ağırlıklı ortalama) nedir?
A) Günde 8 haftada 45 saat çalışma ile işyeri ortam havasında bulunmasına müsaade edilen en yüksek konsantrasyonu ifade eder. B) Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri ifade eder. C) 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamayı ifade eder. D) 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarını ifade eder.

139 C 85) “Deney hayvanlarına belirli koşullarda ve solunum havasına verilerek uygulanan toksik maddenin, bu hayvan popülasyonun %50'sini öldüren dozu” aşağıdakilerden tanımlardan hangisidir? A) ED50 (Etkin Doz) B) TD50 (Medyan Toksik Doz) C) LC50 (Median Letal Konsantrasyon) D) LD50 (Median Letal Doz)

140 Akut Toksisite Belirteçleri
Medyan Letal Doz; Solunum yolu dışı bir yolla (LD50) organizmaya verilen katı veya sıvı ya da gaz kimyasalların bir kez belirli koşullarda verildiğinde bir hayvan popülasyonunun %50’sini öldüren dozdur Medyan Letal Konsantrasyon (LC50); Belirli koşullarda solunum yolu ile verildiğinde hayvanların %50’sini öldüren kimyasal maddenin solunan havadaki konsantrasyonudur. 140

141 Medyan Toksik Doz (TD50);
İlaç veya diğer kimyasalların ölüm olmaksızın vakaların %50’sinde toksik etkilerinin görüldüğü doz miktarıdır. Etkin Doz(ED50); Bir kimyasalın uygulandığı kişilerin %50’sinde terapötik etkisinin (ilaç etkisi) gözlendiği doz miktarıdır.

142 A 86)Aşağıdakilerden hangisi akut toksisite belirteçlerinden birisidir? A) LD50 B) MAK C) STEL D) TLV

143 Subakut/Kronik Toksisite Belirteçleri
MAK DEĞER (Müsaade edilen azami konsantrasyon): Günde 8 haftada 45 saat çalışma ile işyeri ortam havasında bulunmasına müsaade edilen en yüksek konsantrasyon TLV (Ortalama Eşik değer): Günde 8 haftada 40 saat çalışma ile çalışanlara zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama konsantrasyon STEL (Kısa Süreli Maruziyet Limiti): Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri

144 B 87) Makine koruyucuları hangi tür koruma uygulamasıdır?
A) Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları B) Kaynağa Yönelik Korunma Uygulamaları C) Ortama Yönelik Korunma Uygulamaları D) Hiçbiri

145 C 88) Aşağıdakilerden hangisi uygun nitelikte ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma yöntemdir? A) Devlet tarafından oluşturma B) Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler tarafından C) İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak devlet tarafından D) İşveren ve işçi sendikaları tarafından

146 C 89) Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında ………… fazla çalıştırılamaz. A) 6,5 saatten B) 7 saatten C) 7,5 saatten D) 8 saatten

147 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi Madde 5 — Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

148 B 90) Genç işçi yasalara göre hangisidir?
A) 14 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış işçidir B) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış işçidir C) 18 yaşını doldurmuş 20 yaşını doldurmamış işçidir D) 12 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış işçidir

149 6331 – İSG Kanunu MADDE 3 – Tanımlar :
e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,

150 D 91) İş yerinde sağlığı geliştirme etkinliklerinin işveren açısından öncelikle yararı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşam biçimi faktörlerini olumlu hâle getirmektir. B) Güvenli bir çalışma ortamında sağlıklı olarak çalışmaktır. C) Hastalıkların erken dönemde saptanması ve uygun tedavi programları sağlamaktır. D) Hastalık ve kaza nedeni ile olan iş kayıplarının azaltılması, iş yerinde verimli çalışmanın sağlanması ve sonuç olarak üretimin artırılmasıdır.

151 B 92) Çalışma ortamının sıcaklığı 30 derecenin üzerine her 1 derece yükseldiğinde, enerji gereksinimi ne kadar artar? A) % B) % 5 C) % D) % 10

152 A 93) Aşağıdaki davranışlardan hangisi iletişimin etkinliğini azaltmaz? A) Empati B) Savunma C) Güvensizlik D)Anlatım yetersizliği

153 D 94) Aşağıdakilerden hangisi, çalışanlara eğitim verirken önem verilmesi gereken unsurlardan bir değildir? A) Eğitim planlaması yapılmalıdır B) Eğitim konusuna göre kimlerin katılacağının listesi çıkarılmalıdır C) Eğitimde kullanılacak materyaller önceden hazırlanmalıdır D) Yönetici eğitimine ağırlık verilmelidir

154 B 95) Bir madende çalışan işyeri hekimi 300 işçide solunum sıkıntısı şikayetlerinin artması üzerine, işçilerde solunum fonksiyon testi yaptırmıştır. Yer altında çalışan 210 işçiden 42’sinde 1. Evre KOAH, 14’ünde 2. Evre KOAH, yer üstünde çalışan 90 işçiden ise sadece 6’sında 1. Evre KOAH, bir işçide 2. Evre KOAH olduğunu belirlemiştir. Bu ne türde epidemiyolojik bir çalışmadır? A) Kohort araştırması B) Tanımlayıcı araştırma C) Vaka – Kontrol araştırması D) Müdahale araştırması

155 C 96) Bir akü fabrikasında ortamdaki kurşun düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenen bölümlerde çalışanlarda 10 yıllık dönemde kurşun zehirlenmesi sıklığının binde 12, kurşunun eşik sınır değerler altında olduğu belirlenen bölümlerde çalışanlarda ise binde 2 olduğu saptanmıştır. Kurşunun yüksek olduğu bölümde çalışanlarda kurşun zehirlenmesi görülme sıklığının 6 kat daha fazla olduğuna işaret eden bu değere ne ad verilir? A) Atfedilen risk B) İnsidans Hızı C) Rölatif risk D) Koruyuculuk oranı

156 KOHORT ARAŞTIRMALARI ATFEDİLEN RİSK
Etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan grupların insidans hızları arasındaki farktır. Etiyolojik rolü araştırılan etken ortadan kaldırılabilirse zaman içinde insidansın ne olacağını belirtir. Ne kadar kişinin incelenen hastalıktan korunabileceğini gösterir.

157 D 97) İş kazaları nedeniyle meydana gelen iş göremezlik süreleri toplamının, o işyerindeki toplam çalışma süresine oranı aşağıdakilerden hangisini verir? A) Mortalite hızı B) İş Kazası sıklık hızı C) Prevalans D) İş Kazası ağırlık hızı

158 İş Kazası İnsidans Hızı
İşyerinde çalışan tüm işçilerin toplam çalışma saati üzerinden hesaplanır (k) sabiti değişkendir. Sıklıkla bir milyon olarak kullanılır. Toplam çalışma saati (ülkemiz için 45saat/hafta) Formül; Gerçekleşen iş kazası sayısı x Tüm işçilerin toplam çalışma saati

159 Toplam gün kaybı (saat kaybı) Bütün işçilerin toplam çalışma saati
İş Kazası Ağırlık Hızı Bir takvim yılında iş kazası nedeniyle yitirilen saatleri veya günlerin saptanmasında kullanılır. Bir milyon saatte yitirilen iş gününü 100 saatte yitirilen iş saatini gösterir. Formülü; (*) 100 Toplam gün kaybı (saat kaybı) x * Bütün işçilerin toplam çalışma saati

160 B 98) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde tutulması zorunlu ve form örneği verilmiş sağlık kayıtlarındandır? A) Yıllık Çalışma Planı B) Yıllık Değerlendirme Raporu C) İSG Kurul Tutanağı D) Kişisel Sağlık Dosyası

161 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

162 C 99) Çalışma yaşamında etik kurallara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Etik, davranış bilimidir. B) Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır. C) İş sağlığı çalışanları, faaliyetleri sırasında vâkıf oldukları endüstriyel ve ticari sırları gerektiğinde diğer iş yerlerinde de kullanabilirler. D) İş sağlığı çalışanları, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır.

163 A 100) Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Zararlılarla ilgili olarak belirlenen sınırların ülkeler arasında farklı olması kaçınılmaz bir durumdur. B) Bilimsel araştırmaların konuya ilişkin endüstri tarafından desteklenmesi araştırmaların güvenilirliğine gölge düşürmektedir. C) Asbestli gemilerin sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur. D) Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması uluslararası etik sorunlardandır.


"C 1) Dünyada İş Müfettişliğinin kanunla uygulamaya girdiği ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransa B) Amerika Birleşik Devletleri C) İngiltere D) Rusya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları