Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Hizmet Alımlarında Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Hizmet Alımlarında Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale."— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Hizmet Alımlarında Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ İhaleye Katılımda Yeterlik Belgeleri (Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler) - Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler(Banka Referans Mektubu), - İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri, - İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler ** (Gelir Tablosu veya taahhüdü altında devam eden veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.)

3 3Alattin ÜŞENMEZ İstenecek Belgelerin Tespit Edilmesi (750.000 TL’lik Hizmet İşi İçin) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır.

4 4Alattin ÜŞENMEZ Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (750.000 TL’lik Hizmet İşi İçin) ** Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit (ED=699.270 ) veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde; ** Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit (ED=699.270 ) veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde; 1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin (Banka referans Mektubu), 1) Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin (Banka referans Mektubu), 2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin, 2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

5 5Alattin ÜŞENMEZ Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (750.000 TL’lik Hizmet İşi İçin) ** Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit (ED= 699.270 ) veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde ; ** Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit (ED= 699.270 ) veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde ; 3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu (Gelir Tablosu) veya hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin(Fatura) idarelerce istenilmesi zorunludur. Sonuç: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler, istenilmelidir. Sonuç: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler, istenilmelidir.

6 6Alattin ÜŞENMEZ Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Belge istenilmemesi durumu) Yaklaşık maliyeti, 152.588 TL tutarının altında kalan Hizmet alım ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.

7 7Alattin ÜŞENMEZ İstenecek Belgelerin Tespit Edilmesi (750.000 TL’lik Hizmet İşi İçin) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır.

8 8Alattin ÜŞENMEZ İhaleye Katılımda Yeterlik Belgeleri (Hizmet) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler: Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler: - İş deneyim belgeleri, - İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler, - Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, - Kapasite Raporu, - Kalite ve standarda ilişkin belgeler,

9 9Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Faaliyet İçin Alınması Zorunlu Belgeler) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin olması halinde, sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin olması halinde, bu belgeler yeterlilik için istenilmelidir. Örnek: Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterlidir.

10 10Alattin ÜŞENMEZ Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı (Faaliyet İçin Alınması Zorunlu Belgeler) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin olarak, İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin olarak, ***Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine yer verilmesi gerekmektedir. İhaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu İhaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu --Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.”

11 11Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (750.000 TL’lik Hizmet İşi İçin İş Deneyim) Yaklaşık maliyeti, Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit (ED=699.270 TL) veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur. Sonuç: İş deneyime ilişkin belgeler, istenilmelidir.

12 12Alattin ÜŞENMEZ HİZMET ALIMLARINDA İŞ DENEYİM BELGELERİ

13 13Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgeleri (Kabul İşlemi Yapılma Şartı) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; *** İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerdir. *** İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerdir.

14 14Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgeleri (İş Ortaklığı) İş ortaklığında pilot ortağın, İş ortaklığında pilot ortağın, **istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, **istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, --diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

15 15Alattin ÜŞENMEZ İş Ortaklığında İş Deneyim (Özel Durum) İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından (ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla) ---daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, ---daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, Pilot ortak ve diğer ortakların her birinin Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiş olan Pilot ortak ve diğer ortakların her birinin Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiş olan --- (% 70, %10, %30) oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmamalıdır. asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmamalıdır.

16 16Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (İş Deneyiminin % 50 Fazla Hissedara Ait Olması) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya YMM ya da SMMM tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren Ortaklık Durum belgesi, sunulmalıdır.

17 17Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyimine İlişkin Referans İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte, bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer bazı yabancı ülkeler gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir.

18 18Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyimine İlişkin Referans Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, Kamu İhale Kurulunun konuyla ilgili uyuşmazlık kararlarında, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, iş deneyimini gösteren belgelerin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça belirtildiğinden, idarelerce; idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında **referansın hiçbir şekilde yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.

19 19Alattin ÜŞENMEZ Belge düzenleme koşulları (İş Deneyim Belgeleri) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

20 20Alattin ÜŞENMEZ Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi Gerçek kişilere, Gerçek kişilere, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. iş deneyim belgesi düzenlenemez.

21 21Alattin ÜŞENMEZ Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi (Nelerden Oluşmaktadır) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç, işlerin yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç, işlerin yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; ** sözleşme, **fatura örnekleri ya da bunların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretleri veya ***serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretleri,

22 22Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyim Belgeleri Personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak Personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir.

23 23Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyiminin Tespiti G erçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, G erçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

24 24Alattin ÜŞENMEZ Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi (İş Eksilişi-Kabul Tarihinin Olmaması) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde yapılmasını anlaştığını gösterir belgenin, Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde yapılmasını anlaştığını gösterir belgenin, iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

25 25Alattin ÜŞENMEZ Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi (Birim Fiyat- Sözleşme Tutarının Olmaması) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan **süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen **süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

26 26Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Personel Durumuna İlişkin Belgeler) İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler: İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler: İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri teknik şartnamede belirtilmelidir. İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri teknik şartnamede belirtilmelidir. İdare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, İdare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenilmemelidir. Hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel istenemez. Hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel istenemez.

27 27Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Zorunlu Olmayan Belgeler) Kapasite raporu: Kapasite raporu: İdare, ihale dokümanlarında işin niteliğini göz önünde bulundurarak İdare, ihale dokümanlarında işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

28 28Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Zorunlu Olmayan Belgeler) ***Kalite Ve Standarda İlişkin Belgeler: İşin niteliği göz önünde bulundurularak ihale dokümanlarında; İşin niteliği göz önünde bulundurularak ihale dokümanlarında; ***kalite yönetim sistem belgesi, ***çevre yönetim sistem belgesi, ***hizmet yeterlilik belgesi, ***hizmet yeterlilik belgesi, ***deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir

29 29Alattin ÜŞENMEZ Kalite ve Standarda İlişkin Belge Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmemelidir. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmemelidir. Belge istenmesi durumunda, standarda ilişkin tanıma (kritere), Belge istenmesi durumunda, standarda ilişkin tanıma (kritere), Belgenin teklif kapsamında istenmesi halinde idari şartnamede, Belgenin teklif kapsamında istenmesi halinde idari şartnamede, ***yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilmelidir. yer verilmelidir.

30 30Alattin ÜŞENMEZ Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, Kalite ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenilmesi halinde, Söz konusu belgenin/belgelerin Söz konusu belgenin/belgelerin ---TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları, ---Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları, ****tarafından düzenlenmesi yeterlidir. Bu şekildeki bir düzenlemenin yerine, Bu şekildeki bir düzenlemenin yerine, söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması söz konusu belgelerin belirli bir belgelendirme kuruluşundan alınmış olması zorunluluğu getirilemez. zorunluluğu getirilemez.

31 31Alattin ÜŞENMEZ ISO 9001:2000 Kalite ve Standardı Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı, Kalite yönetim sistem belgelendirilmesine ilişkin olarak ISO 9001:2008 standardı, 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2008 tarihinde yayımlanmış olup, 13/11/2010 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 standardına göre verilen kalite yönetim sistem belgeleri geçersiz hale gelmiştir.

32 32Alattin ÜŞENMEZ ISO 9001:2008 Kalite ve Standardı Bu nedenle hizmet alımı ihalelerinde Bu nedenle hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda; kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi durumunda; ---- İhale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesinin sunulmasının gerektiğine yönelik düzenleme yapılmalı, ***** istekliler tarafından da ISO 9001:2008 standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesi sunulmalıdır.

33 33Alattin ÜŞENMEZ Kalite Yönetim Sistem Belgesi İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmet alımı ihaleleri İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmet alımı ihaleleri (örneğin; (örneğin; --temizlik, özel güvenlik, --hasta ve ziyaretçi yönlendirme, --veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, -- yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile ile Personel/ öğrenci taşıma hizmetleri ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde Personel/ öğrenci taşıma hizmetleri ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi kalite yönetim sistem belgesi istenilmemelidir. istenilmemelidir.

34 34Alattin ÜŞENMEZ Çevre Yönetim Sistem Belgesi İdarelerin kendi hizmet binalarında İdarelerin kendi hizmet binalarında veya veya Diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmetler Diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmetler(örneğin; ---temizlik, özel güvenlik, ---hasta ve ziyaretçi yönlendirme, --- veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, ---yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile ile Niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmesi uygun olmayan hizmet alımı ihalelerinde Niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmesi uygun olmayan hizmet alımı ihalelerinde (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) çevre yönetim sistem belgesi çevre yönetim sistem belgesiİstenilmemelidir.

35 35Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (Kısmi Teklif-Zorunlu Olmayan Belgeler) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan hizmet alımı ihalelerinde, Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan hizmet alımı ihalelerinde, yaklaşık maliyete bakılmaksızın istenebilen yeterlik belgelerinin (makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu ile kalite ve standarda ilişkin belgeler) ve bunlara ilişkin kriterlerin kısımlar itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi ve bu kapsamda işin bir kısmı için söz konusu yeterlik belgeleri istenirken, kısımlar itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi ve bu kapsamda işin bir kısmı için söz konusu yeterlik belgeleri istenirken, diğer kısmı için düzenleme yapılmayabilir. diğer kısmı için düzenleme yapılmayabilir.

36 36Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Hizmet Alımlarında Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları