Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 I.MEDA ( ) : 3.ülke II.Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke III.Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci TARİHSEL GELİŞİM

3 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI ( )

4 ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur. YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ

5 MALİ YARDIMDA ÖNCELİKLER Katılım Ortaklığı Belgesi AB’nin çizdiği yol haritası Ulusal Program ve Ön Ulusal Kalkınma Planı Ulusal taahhütler, ihtiyaçlar İlerleme Raporları AB’nin sürece ilişkin değerlendirmesi, özellikle siyasi kriterler alanında güncel ihtiyaçlar ÖNCELİKLER

6 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

7 MALİ YARDIM MİKTARLARI Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... Yıl TOPLAM Tahsisat milyon € Yıl TOPLAM Tahsisat milyon €

8 2002 Yılı Programı 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2003 Yılı Programı 144 M € hibe - Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması tamamlandı Yılı Programı 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir Yılı Programı 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje Proje uygulamaları başladı Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) DÖNEMİ PROGRAMLARI Projelerin uygulamaları tamamlandı. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje Finansman anlaşması imzalandı uygulamalar başladı.

9  Proje sahibi Kurumlar  Mali İşbirliği Komitesi  Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi Sektörel Çalışma Grupları ABABGS Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Eylül………………………………………………………………………Mayıs

10 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ MEDA Yardımları 23 Proje (451,8 m €) Katılım Öncesi Mali Yardım 164 Proje (1.232,3 m €) + TOPLAM 187 Proje (1.684,1 m €) ( Dönemi sonu itibarıyla)

11 Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Sınır Ötesi İşbirliği Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/ DÖNEMİNDE HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILDI ?

12 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

13 YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADIFAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2002 Adalet ve İçişleri Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı Adalet ve İçişleri İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Adalet Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çevre Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği Enerji Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ

14 YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADIFAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2006 İdari Kapasite TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi 10,041, Tek Pazar/ Gümrük Birliği Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı Ekonomik ve Sosyal Uyum Aktif İşgücü Piyasaları Projesi İŞKUR Ekonomik ve Sosyal Uyum Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Ekonomik ve Sosyal Uyum TR 90 Trabzon (Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin) NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ

15 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM :

16 IPA’nın Kapsadığı Ülkeler : Aday Ülkeler  Türkiye  Hırvatistan  Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler  Arnavutluk,  Bosna-Hersek,  Sırbistan  Karadağ IPA Bütçesi : 11,5 Milyar Euro DÖNEMİ AB MALİ PERSPEKTİFİ

17 IPA ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Kosova Bosna Hersek Arnavutluk TOPLAM AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ

18 Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Kalkınma Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği İnsan KaynaklarıKırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)

19 IPA ( ): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar Kurumsal Gelişme Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma TOPLAM AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ

20

21 I- Kurumsal Kapasite Geliştirme (Institution building): Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesabatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. II- Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (Regional and Cross Border Cooperation): Yararlanıcı ülkenin (aday ülke olması şart değil) diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği konularını desteklemeyi hedeflemektedir

22 III- Bölgesel Kalkınma (Regional Development): 1-Ulaştırma: 2-Çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları) 3-Bölgesel Rekabet Edebilirlik: Kişi başı milli geliri%75 in altında kalan bölgelerde uygulanacaktır.Kaynakların önemli bir oranda 15 Cazibe Merkezi il merkezinde kullandırılması öngörülmektedir. (Samsun,Sivas,Kayseri,Gaziantep,Diyarbakır,Elazığ,Erzu rum,Malatya,Van,Şanlıurfa,Trabzon,Kastamonu,Kahram anmaraş,Kars, Batman)

23 IV- İnsan Kaynakları (Human Resources): Bu başlık da IPA mekanizması ile getirilen yeni bir yaklaşımdır. Sadece aday ülkelerin kullanımına açık olup, aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim- sağlık) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir.

24 V. Kırsal Kalkınma (Rural Development): Bu başlıkta yeni bir yaklaşım olup, sadece aday ülkelerin kullanımına açıktır. Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumunu hedefler; ancak bu konuda hangi faaliyetleri destekleyeceğine ilişkin kesin bir yaklaşımı yoktur. SAPARD çerçevesindeki tarım işletmelerine yatırımlar, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi gibi tedbirler, desteklenebilir faaliyetler olarak değerlendirilebilecektir. SAPARD’a benzer bir uygulamayı oluşturmaya çalışmaktadır.

25 AB Mali Yardımınlarının Kullanımına Yönelik Yapılanma DÖNEMİ DÖNEMİ AB’YE ÜYELİK İLE BAŞLAYACAK DÖNEM MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) MERKEZİ OLMAYAN IPA YAPILANMASI GENİŞLETİLMİŞ MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (E- DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ulusal IPA Koordinatörü Stratejik Koordinatör Program Otoriteleri IPA YAPILANMASI ÜYELİK SÜRECİ İÇİN BİR HAZIRLIK DÖNEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR. BU SEBEPLE, ÜYELİĞE GEÇİŞ İLE İLGİLİ BİR “YOL HARİTASI” HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR. -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi -Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Yetkili Akreditasyon Görevlisi -Ulusal Yetkilendirme Görevlisi -Ulusal Fon -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Program Otoriteleri -Hazine Kontrolörleri -Sayıştay Başkanlığı Denetim Otoritesi Hazine Kontrolörleri Başbakanlık Teftiş Kurulu (OLAF) Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar

26 TAMAMLANAN YASAL DÜZENLEMELER: -17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü: IPA Kurucu Tüzüğü -12 Haziran 2007 tarih ve 2499/2007 sayılı Konsey Tüzüğü IPA Uygulama Tüzüğü TAMAMLANACAK YASAL DÜZENLEMELER: -Çerçeve Anlaşma (Framework Agreement) -Sektörel Anlaşma (Tarım ve Kırsal Kalkınma) -Finansman Anlaşmaları IPA: Yasal Çerçeve…

27 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR… AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR… IPA çerçevesinde ilk programlama olan 2007 yılında IPA’nin 1.Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 37 proje için 261,4 Milyon Avro tahsis edildi.

28 YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADIFAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2007 Siyasi Kriterler “Mehmetçik” Projesi Genel Kurmay Başkanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi II AB Genel Sekreterliği Balıkçılık Türkiye’de Balık Yönetim ve Stok Sisteminin Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adalet ve İçişleri Hapishane Reform Sisteminin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması Adalet Bakanlığı Siyasi Kriterler Geri Kalmış Bölgelerde Kadının Sosyal Hayata Kazandırılması GAP İdaresi Sosyal Politika İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı PROGRAMLAMASINDAN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ

29 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI VE İLLERE YÖNELİK PROJELER

30 İLLERE YÖNELİK PROJELERİN YAPISI Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında uygulanan projeler vasıtası ile İllerimizin AB mali yardımından faydalanma imkanı olmuştur. İllerimizin AB mali yardımından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. 1.PİLOT UYGULAMALAR: Kamu kurum ve kuruluşlarımızın geliştirdiği projelerin pilot uygulamaları İllerimizde olabilmektedir. 1.HİBE PROGRAMLARI: Hibe programları İllerimizdeki Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere doğrudan finansman sağlamaktadır.

31 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: İLLERDE PİLOT PROJE ÖRNEKLERİ

32 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri I. Pilot Uygulamaları Belediyeler Aracılığı ile olan Projeler: 1.Altyapı Projeleri  Şanlıurfa İçme Suyu (1997, 21 milyon €)  Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 16.6 milyon €)  Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 20.2 milyon €)  Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24 milyon €)  Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24.2 milyon €)  Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 19.5 milyon €)  Nevşehir Atık Su Tesisi (2006, 8.8 milyon €)  Tokat Atık Su Tesisi (2006, 13.6 milyon €) 2. Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Sorunlar  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da Göç Kaynaklı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek (2006, 12.9 milyon €)  Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep’te Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek (2005, 12.5 milyon €)

33 II. Pilot Uygulamaları Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler: 1. Temel Eğitim:  Müfredat uygulamaları için: Ankara, İzmir, Van, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve Bolu  Kırsal alan uygulamaları için: Adıyaman, Ardahan, Kars, Şanlıurfa, Bayburt, Diyarbakır, Siirt, Erzurum, Muş, Ağrı, Sakarya ve Bingöl  Kentsel alan uygulamaları için: İstanbul, Antalya, Adana, Bursa,Mersin 2. Çocuk İşçiliği: Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ 3. İstinaf Mahkemeleri: Ankara, Erzurum, Diyarbakır 4. İş Merkezleri: 1. Proje için, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, 2. Proje için, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri

34 İllere Yönelik Pilot Uygulamalar 5. Kadın Sığınma Evleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Bursa 6. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi: 1.Proje (1997) Ankara, Bursa, Denizli, Mersin, Çorum 2.Proje (2005) Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat 7. Aktif İstihdam Önlemleri Projesi 1.Proje (2002) tüm Türkiye 2. Proje (2006) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep,Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

35 İllere Yönelik Hibe Programları 8. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı: Van, Hakkari, Bitlis, Muş 9. GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Gaziantep 10. NUTS-II Bölgesel Kalkınma Programları: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 11. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programları: Edirne, Kırklareli 12. STK’lara Destek – Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları: Tüm İller

36 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI

37 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

38 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe ProgramıBütçe (Euro) 1. Türkiye İş KurumuİŞKUR Projesi AB Genel SekreterliğiSTK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliş. Merk.Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı AB Genel SekreterliğiBilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama TeşkilatıSürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Kültür ve Turizm BakanlığıKültürel Haklara Destek Programı AB Genel SekreterliğiSTK Hibe Programı Devlet Planlama TeşkilatıSamsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama TeşkilatıAğrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama TeşkilatıBulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I Devlet Planlama TeşkilatıBulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II TOPLAM BÜTÇE : yılları arasında aşağıda belirtilen toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerin ve başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları analiz edilmiştir:

39 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI SıralamaBaşarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Van (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Konya (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Kayseri (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) İstanbul Samsun (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Karaman (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Ankara Kastamonu (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Bingöl (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Erzurum (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) İzmir Bursa Antalya Kütahya Düzce Karabük Toplam proje finanse edilmiştir. Aksaray, Bilecik, Çanakkale, Kilis ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları:

40 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI SıralamaKuruluşHibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Belediye Özel İşletme (KOBİ) Köylere Hizmet GB Dernek Oda İl Özel İdaresi Vakıf Çiftçi Örgütü Koopertif Üretici Birliği yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 222,3 milyon Euro olan 14 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları:

41 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: hibe almaya hak kazanan projeler belirlendi. Toplam 581 başvuru arasından 93 projeye hibe sağlanmasına karar verildi.  Kadın Hakları için Hibe Programı  Özürlülere YönelikHibe Programı  Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı  Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı  Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI:

42 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK HİBE PROGRAMLARI : Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Hibe çağrıları sona erdi. Başvurular değerlendiriliyor. SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI:  Kentler ve Belediyeler ( 5 M Euro (50,000 – 250,000) )  Mesleki Örgütler ( 3 M Euro (50,000 – 300,000) )  Üniversiteler ( 9.3 M Euro (150,000 – 465,000) )  Gençlik Girişimleri ( 2 M Euro (30,000 – 100,000) )

43 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

44 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? HİBE DUYURUSU  Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int)  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Hibe Duyurusunu Kim Yapar? I. AŞAMA

45  Başvuru Rehberi  Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve Başvuru için Temel Belgeler  Kuruluş Tüzüğü  En Son Mali Rapor  En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler II. AŞAMA PROJE HAZIRLAMA *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!! HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

46 HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr yapılır!!! PROJELER III. AŞAMA HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

47 DİĞER ÜLKELER VE TÜRKİYE Ülkemize Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımların yetersiz olduğu görülmektedir DönemiRomanyaBulgaristanPolonyaTürkiye Tahsisat (milyar €)5,12,815,31,7

48 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu veya -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları