Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (İLK ALTI AY)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (İLK ALTI AY)"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (İLK ALTI AY)
PROF.DR. KAMİL DİLEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EKİM 2011

2 YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ Yönetim anlayışımız ‘Adalet, ortak akıl, şeffaflık, hesap verme ve hoşgörü’ ilkelerinin üstüne dayanacaktır. Adalet duygusunun hissedilmediği bir kurumda huzur ve iç barışın sağlanamayacağı, hiçbir hedefe ulaşılamayacağına inanıyorum. İç çekişmelerinden arındırılmış ve işine odaklanmış üniversite yaratmak istiyoruz. Göreve geldiğim günden beri işlerlik kazandırdığımız uygulamalar ile ‘ortak akılı arama ilkemizin’ kurumda hissedilmeye başladığını sevinerek görüyorum. Yakın zamanda oluşturduğumuz web sayfamızdaki ‘Öneri Merkezi’ ile tüm çalışanlarımız kurumuz adına faydalı olacağına inandığı fikir ve projelerini üst yönetime iletme olanağına sahip olmuştur. Mensuplarımızın kurumunun gelişimi adına proje ve fikir üretmede gösterdiği azim ve aidiyet duygusu beni umutlandırmaktadır. Öneri Merkezimize gelen öneri sayısı 200’ü geçti. Hesap verme adına en etkili kullanacağımız kurul başta fakülte akademik kurulları olacaktır. Bunun yanı sıra, idari kurul, dekanlar kurulu ve danışmanlar kurulu gibi yasada yeri olmayan kurullar oluşturarak yönetim anlayışımızın tabana yayılması sağlanacaktır. Ayrıca, kurumumuza özgü bir model olan ‘açık iletişim’ modelimiz ile tesadüf olarak seçilmiş akademisyenler ve öğrenciler çalışma ortamlarında ve yaşam alanlarında ziyaret edilerek yönetimin idari uygulamalarının nasıl algılandığı belirlenecektir.

3 AÇIK İLETİŞİM MODELİ ZİYARETLERİ
Açık İletişim Modelimiz kapsamında her ay bir fakülteden bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ziyaret edilerek görüşleri alınacaktır. İlk ziyaretler Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Serap Çelikler, Yard.Doç.Dr. Figen Ersoy, Araş.Gör. Özgür Vatan, Araş.Gör.Dr. Özer Yılmaz’a yapılmıştır. Öğrenci ziyaretlerine yoğun olarak devam edilmektedir.

4 DEKANLAR KURULU Kurulun amacı; fakültelerin idari ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgi sunabilmek, birimlerinin yaşadığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunmak, sunulan eğitim öğretim ve araştırma hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek gerekli girişimlerde bulunmaktır. Kurul üyelerinin birimlerinde üretilen yayınlar ve projelere ilişkin veriler dışında; ödüller, sanayi, paydaşlar ve uluslararası işbirliği, akreditasyon ve başarı öykülerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeleri ve bu faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda yeni fikir ve projelerini sunmaları da bu kurulun amaçları arasındadır. Rektör Rektör Yardımcıları Tıp Fakültesi Dekanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Veteriner Fakültesi Dekanı Ziraat Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı İlahiyat Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Hukuk Fakültesi Dekanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Genel Sekreter

5 Proje Yönetim Merkezi Koordinatörü
Danışmanlar Kurulu Rektör Rektör Yardımcıları Rektör Danışmanı Genel Sekreter Proje Yönetim Merkezi Koordinatörü Kurulun amacı; Kurulun amacı; bürokratik yapıdan bağımsız bir bakış açısı ile üst yönetimin almış olduğu kararları tartışmaya açmak, üniversitenin akademik ve idari gelişimi ve iç ve dış paydaşları ile ilişkilerini geliştirmek adına üretilen yeni fikir ve projeleri değerlendirmektir.

6 İDARİ KURUL Kurulun amacı; Kurulun amacı; üniversitemiz birimlerinin yaşadığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunmak, sunulan hizmetlerin mevzuat çerçevesinde, daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde koordineli bir şekilde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır. Rektör Rektör Yardımcıları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Personel İdari ve Mali İşler Öğrenci İşleri Sağlık Kültür ve Spor Kütüphane ve Dokümantasyon Bilgi İşlem Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Genel Sekreter Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı

7 REKABET UNSURUNU KULLANMA
Kurum içinde kaynakların dağıtımında ulusal ve uluslararası ölçekte akreditasyon çalışmaları yürüten birimlerimize mutlaka öncelik vereceğiz. Birkaç ay içinde Mühendislik Fakültemizin bir çok bölümü ve Tıp Fakültesi’ndeki bazı bölümlerin (Dermatoloji, Göğüs Cerrahisi) akreditasyonu, Tıp Fakültesi Eğitim Akreditasyonu (UTEAK) tamamlanacaktır. Böylece, birimlerimizi kaliteyi arttırma anlamında üniversitemiz içinde ve dışında rekabet eder duruma getireceğiz. Rekabet unsurunu başarı ile kullanan kurumların mutlaka farklılık yaratacağına inanıyorum. Günümüzde kabul gören ‘Girişimci Üniversite’ modelinin vazgeçilemez unsurunun ‘rekabet edebilirlik’ olduğunu kesinlikle unutmayacağız.

8 BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ ARTIRMA
Uludağ Üniversitesi’nin rektörü olarak görev sürem içinde makale ve atıf sayımızın yanı sıra patent, faydalı model ve lisans sayısı gibi verilerde artış oluşturmaya çalışacağız. Bu amaca yönelik olarak zorlayıcı unsurları kullanmak yerine teşvik edici, ödüllendirici önlemleri benimseyeceğiz. Böylece, kurum kimliği içinde uygulamalarımız özümsenecek, kalıcı ve sürdürülebilir bir artış yakalanacaktır. Kısa görev sürem içinde ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Yönergesinde’ köklü değişikler yaparak üniversitemizde ‘inovasyona’ yönelik çalışmalara önemli teşvikler getirdik. Yeni ‘Ödül Yönergemiz ile bilimsel üretkenliği yüksek akademisyenleri kamuoyunda ön plana çıkarmayı planladık TL’lik bir kaynağı bu alanda kullanacağız. BAP projelerinin sekretarya ve satın alma sürecinde yaşanan gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldırmak için yeni ‘otomasyon programı’ satın alınmıştır. Bu program ile projesi olan hocalarımız projelerinin sekretarya ve satın alma işlemlerini daha rahat bir şekilde takip edebileceklerdir. Otomasyon programının Aralık 2011 başvuru döneminden önce test edilmek üzere çalıştırılması planlanmaktadır. Aynı program ile BAP web sayfası yenilecek, üniversitemiz AB, TÜBİTAK ve DPT projeleri elektronik ortamda izlenebilecektir. Proje yazım ve kullanımındaki akış şemaları hazırlanmış olup web’te sunulacaktır. Son altı ay içinde 8 yeni Avrupa Birliği Projesi alınmıştır.

9 BAP YÖNERGESİ C) Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında akademisyenlere sağlanan olanaklar C1) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ve sanatsal etkinliklere katılım:  C2) Uluslararası katılımlı ortak proje önerisi hazırlığı: Özellikle AB projelerinde kullanılmak üzere C3) Bilim insanlarının çalışma ortamı ve araştırma olanaklarını geliştirme: C3a) Makale baskı ücreti, makale dil kontrol (editing) ücreti, AB projelerine editing hizmeti, C3b) Ulusal ve Uluslararası Projeleri Özendirme: Proje üretenlere teşvik C4) Patent veya tescil gibi telif amaçlı belge alımı: C5) Uludağ Üniversitesi Akademisyenlerinin Ödüllendirmesi:

10 ÖDÜL YÖNERGESİ Bilim-Sanat Ödülleri Hizmet Ödülleri
Grup Başarı Ödülleri Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülleri Yıllık Yayın Performans Ödülleri Proje Ödülleri Yıllık Atıf Ödülleri Patent Ödülleri

11 AZ BÜROKRASİ, ÇOK İŞ Uludağ Üniversitesi öğrencisi ile Türkiye’nin onuncu büyük üniversitesidir. Üniversitemizde 5000 civarında akademik ve idari personel çalışmaktadır. Öğrenci ve personel sayıları kurumun büyük bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir. Bu büyük yapıyı sağlıklı işleyen, bilimsel üretkenliği yüksek, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi paydaşlarına ulaştırarak kamusal yarar sağlayan bir anlayış ile yönetmek zorundayız. Bürokratik ve akademik oligarşiye teslim olmuş üniversite modeli ile yaşadığımız çağda ayakta kalmamız mümkün değildir. Bürokrasiyi azaltmak için hazırladığımız ‘İmza Yetkileri ve Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi’ ile kurum içinde gereksiz yazışmalar kaldırılmış, evrakların gereksiz dolaşımı engellenmiş ve idari birimlerimiz görüş oluşturma ve bu görüşü üst makama sunma konusunda yetkilendirilmiştir. Tüm çabamız kurumuzu daha hızlı karar alan ve iş yapan bir hale getirmektir. Elektronik evrak projesi son aşamada olup, yakında bu sisteme geçilecektir.

12 ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ ÖZLÜK HAKLARI, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SAĞLIK OLANAKLARINI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 KADRO İLANLARI Üniversitemizde Eylül ayında çıkan ilan 150 öğretim üye kadrosu ilan edilmiştir. Bu ilanda 39 profesör, 54 doçent ve 57 yardımcı doçent kadrosu ilan edilmiştir. Bu kadroların çoğuna öğretim üyelerimiz atanmıştır. Üniversitemizde ilk defa bu sayıda öğretim üye kadrosu bir seferde ilan edilmiştir. Bazı anabilim dallarının YÖK kaynaklı uzun yıllardır devam eden kadro sorunları çözülmüştür. Üniversite tarihinde ilk defa akademik kadroların ilanında bir mekanizma kullanılmış, oluşturulan listeler incelenmek üzere dekanlıklara gönderilmiştir. Adaylara bu listelere itiraz hakkı verilmiştir. Yeni akademik kadro ilanında daha gelişmiş bir mekanizma kullanılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

14 SAĞLIK HİZMETİ Üniversitemiz öğretim üyelerinin hastanemizde kaliteli bir sağlık hizmeti almasında önemli sorunlar yaşanmaktaydı. Tıp Fakültemiz dışında kalan fakülte ve birimlerde görev yapan öğretim üyelerimizin ve birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş, çocuk) herhangi bir aksaklık olmadan hastanemizde muayene olabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Öğretim Üyelerimiz Başhekimlik sekreteri Aylin Menekşe’yi nolu telefondan arayarak randevu alabilmektedirler. Tıp Fakültesi’nin tüm anabilim/bilim dalları bu konuda bilgilendirilmiş ve muayene edecekleri gün ve saatler belirlenmiştir. Aksaklık yaşanması durumunda ise, nolu telefon numarasından SUAM Müdür Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Funda Coşkun’a ulaşılması gerekmektedir. Rektörlüğümüz de sistemin çalışmasını titizlikle takip edecektir. Sistemde sorun yaşayan öğretim üyelerimiz rektörlük özel kalemini de arayabilirler. Oluşturulan bu sistemin işlerlik kazanmasında başlangıçta bazı sorunlar yaşanabilecek olsa da konunun tüm tarafları üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiği takdirde soruna kalıcı bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Öğretim Görevlilerinin de bu hizmetten yararlanması sağlanacaktır.

15 YENİ YEMEKHANE VE RESTORAN ÇALIŞMASI
Öğretim üyelerimiz için tenis kortlarının yan tarafında bulunan 2 katlı binanın yeniden restore edilerek restoran ve sosyal tesis olarak hizmet vermesi için çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Mimarlık Bölümü proje çalışmasını tamamlamıştır. İhale süreci başlamak üzeredir. Altı ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Öğretim üyelerimiz için kültür merkezinin yanında bulunan ağaçsız alanda 750 kişilik yeni bir yemekhane ve kafeterya inşası başlayacaktır.

16 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE KREŞ VE ANAOKULUMUZ İÇİN İMZALANAN PROTOKOL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yoğun çalışmalar sonucunda imzalanan protokol ile Üniversitemiz Kreş ve Anaokulunda görev yapmak üzere 5 yeni öğretmen görev yapmaya başlamıştır. Göreve başlayan öğretmenlerimiz okul öncesi eğitim konusunda eğitim görmüş kişiler olarak kreşimizin eksikliklerini giderme konusunda bize yeni fikir ve projeler getireceklerdir. Araştırma görevlilerinin çocuklarının aylık ücretleri 300 TL’ye düşürülmüştür.

17 KENTLE VE PAYDAŞLARIMIZLA BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI

18 ÜNİVERSİTEMİZİN DIŞA AÇILAN PENCERESİ OLAN WEB SAYFAMIZ YENİLENDİ
İngilizce web sayfası hazırlıkları başlamıştır.

19 BASIN TOPLANTISI Kentle bütünleşme çabalarımız çerçevesinde üniversitemizdeki faaliyetlerimizi anlatmak için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Basın mensupları ilk defa düzenlenen bu toplantıdan oldukça memnun ayrıldılar. Altı aylık dönemler halinde bu toplantıların tekrarına karar verildi. Toplantıya 50’yi aşkın köşe yazarı ve gazeteci katıldı

20 BASIN TOPLANTISININ YANKILARI

21 ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ Kentle bütünleşme ve dar gelirli ailelerin çocuklarını bilim ve üniversite ile tanıştırmak adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak başlattığımız ‘Çocuk Üniversitesi’ büyük ilgi gördü. Bu projede onlarca İlköğretim öğrencisi üniversitemiz laboratuarlarında uygulamalı eğitim görme olanağı elde etti. Bu çocukların geleceklerine ilişkin küçük bir katkı bizi çok mutlu etmektedir. Bu etkinlik basında büyük ilgi gördü ve üniversitemizin tanıtımına önemli katkı sağladı.

22 KENTLE BÜTÜNLEŞME PROJELERİ
Kalkınma Ajansı, Merkez ve İlçe Belediyelerimizin desteği ile yürüttüğümüz projelerimizin sayısını arttırarak kent ile bütünleşme konusunda önemli adımların atılabileceğine inanıyorum. Benzer şekilde, Proje Yönetim Merkezimiz aracılığı ile Avrupa Birliği fonlarını kullanarak öğrencilerimizin ‘Gençlik Projeleri’ içinde paydaşlarımız ile bütünleşerek kentin kalkınması, sosyal, kültürel ve teknolojik yapısının gelişmesi için çalışmalarda bulunmalarını hedefliyoruz. Son günlerde Bursa’da Kentleşme, Cumalıkızık ve Kemalpaşa Sempozyumları düzenlenmiştir.

23 SES GETİREN AÇILIŞ TÖRENİ
Açılış Töreni üniversitelerin şölenidir. Biz de açılış törenimizin görkemli olması için yoğun hazırlık yaptık. Başbakan Yardımcımız, her siyasi partiden milletvekili, il başkanları, belediye başkanları, üst düzey kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunun katılımı bizi mutlu etti. Açılış konuşmamızı bastırarak, katılımcılara mesajlarımızı hem yazılı hem sözlü olarak sunma şansımız oldu. Açılışta yaptığım konuşma bizim manifestomuz olacak ve üniversiteyi bu konuşmada belirtilen ilke ve hedefler ile yöneteceğiz. Konuşmamda Türk yüksek öğretimine ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerimi de kamuoyuna duyurma fırsatını etkili kullandığımı düşünüyorum. Üniversitemizde ilk defa açılış dersi verildi. Köklü üniversitelerde olduğu gibi bunu gelenek haline getireceğiz. Açılış akşamı ‘Tuluyhan Uğurlu’ konseri ile bu etkinliklere ne kadar önem verdiğimizi göstermek istedik. Geleneksel ‘Açılış Kokteyli’ yapıldı.

24 TULUYHAN UĞURLU KONSERİ VE AÇILIŞ KOKTEYLİ

25 AÇILIŞIN BASINDA YANKILANMASI

26 KENTLE BÜTÜNLEŞME ADINA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ
Kültür Sanat Kurulumuza etkinlik sayısının en az 3 kat artırılması için çalışmaların hızlandırılması hedefi konmuştur. Etkinlerimiz sadece merkez kampusumuzda olmayacaktır. İlçelerimizde de mutlaka bu etkinlikler gerçekleşecektir. Kentle ve ilçelerimizle bütünleşme adına Bursa’mızın kültür sanat hayatında üniversitemizin öncü olmasını çok önemsiyoruz. Açılış törenimizin gerçekleştiği günün akşamına Tuluyhan Uğurlu davet edilerek konser vermesi sağlanmıştır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi devam etmektedir. 3 Ekim’de İdil Biret üniversitemize gelmiştir. 4 Ekim’de Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir panel düzenlenmiştir. 6 Ekim’de Dans Gecesi düzenlenmiştir. 10 Ekim’de ‘Halk Oyunları Şenliği’ düzenlenmiştir. Kasım ayından itibaren her hafta Devlet Tiyatrosu kampusde oyunlarını sergileyecektir. Senfoni orkestrası ilki 28 Ekim’de Cumhuriyet konseri ile başlayarak yıl içerisinde 7 konser verecektir. 3 Kasımda Akbank Caz Festivali üniversitemizde yapılacaktır. Üniversiteler arası film festivali için üniversitemizin yapmış olduğu başvuru kabul edilmiştir. Tarihi daha sonra belirlenmek üzere 1 ay süre ile film festivali üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Aydınlarla Yüzyüze Toplantılarına yeniden başlanacaktır.

27 ETKİNLİKLERE YOĞUN KATILIM
DANS GECESİ

28 ETKİNLİKLERE YOĞUN KATILIM

29 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Çadır Projesi Köy Projesi (Keles Alpagut Köyü) Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mahkum ve Tutukluları Topluma Yeniden Kazandırma Projesi Nilüfer İlçesi Milli Eğitim Okullarında Kalite Kültürü Projesi Kalder ile Kalite Kültürü Gelişimine Katkı Projesi BTSO ile 6 aylık meslek edindirme kursları Sanayicilerden elde edilen burs ve destekler

30 MERKEZ LABORATUAR Üniversitemizde DPT tarafından finanse edilen ‘Merkez Araştırma Laboratuarı’ projesini çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırarak merkez laboratuarımızı ulusal ve uluslar arası düzeyde akredite olmuş ve sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verir bir yapıda hizmete açmak istiyoruz. Bu laboratuar çevre mühendisliği ve gıda mühendisliği alanında önemli hizmetler verecektir.

31 BİLGİLENDİRME VE AR-GE GÜNLERİ
‘Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri’ adında üniversitemize özgü bir platform oluşturarak inovasyona ve disiplinler arası işbirliğine yönelik çalışmaları teşvik etmek, üniversitemizde yürütülen çalışma ve laboratuarlar imkanlarını kamu ve sanayideki paydaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bu platformda elde edilecek çıktıları çok önemsiyoruz. Üniversitenin sanayi ve kamudaki paydaşları ile ortak ilgi alanlarının yaratılmasında son derece önemli olacağını düşünüyoruz. Üniversitemizden 400’ün üzerinde poster sunumu gelmesi bizi çok memnun etmiştir. Bu platformda çalıştay düzenlenerek büyük şirketlerin AR-GE Müdürleri üniversitemize getirilecek ve işbirliğinin geliştirmesi adına çalışacaklardır.

32 EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

33 ÖĞRENCİ OTOMASYON PROGRAMI
Yönetime geldikten kısa bir süre sonra üniversitemizin önemli sorunlarından olan otomasyon programının çalışmasındaki aksaklıkların üzerine gittik. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız üniversitemizin tüm birimlerinde toplantılar yaparak yaşanan sorunları tespit etti ve çözümler üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca, ilgili daire başkanlığı kendi tespit ettiği sorunları da eş zamanlı olarak çözmek üzere çalışmalara başladı. Geldiğimiz noktada, tarafımıza iletilen sorunların %97’sinin çözümlendiğini içeren raporu aldım. Hepinizin bildiği üzere, ‘Öğrenci Otomasyon Sistemi’ son derece dinamik bir sistem olup, günlük sorunlar halen yaşanabilir. Ancak, en azından kısa bir süre içinde iletilen sorunların önemli bir kısmının çözüme kavuşturulması beni sevindirdi ve umutlandırdı. Bundan sonra da olası sorunları hızla çözmek için tüm gücümüz ile çalışacağız. Akıllı Kart Uygulaması son aşamaya gelmiştir.

34 EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER
Kredili sistemden sapmalar yeniden düzenlendi. Yaz okullarına etkinlik kazandırıldı. Gemlik Hukuk Fakültesi Gemlik’te eğitime başladı. Yeni açılan bölümler İnegöl İşletme Fakültesi Otomotiv Bölümü İnşaat Mühendisliği Bölümü

35 UYGULAMALI EĞİTİM Eğitimin kalitesini artırma konusu önceliklerimizdendir. Yıllarca sıradan bir öğretim üyesi olarak ‘Tıp Fakültesi’ Eğitim Komisyonunda yaptığım çalışmalar sonucu elde ettiğim birikimi rektör olarak etkili bir şekilde kullanacağım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Meslek Liselerinin Atölyelerinde uygulama yapma olanağı sağlandı. Sanayiciler ile işbirliğine giderek öğrencilerimizin uygulama olanaklarını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Bologna süreci çerçevesinde ders programlarında uygulamalı ve seçmeli derslerin oranları artırıldı. Bu çerçevede kalite ve akreditasyon çalışmaları devam ediyor.

36 DERSLİK VE LABORATURLARA YATIRIM
Yeni dersliklerin oluşturulması, mevcut dersliklerin projeksiyon, akıllı tahta ve bilgisayarları ve laboratuarlar için mikroskop alınmasına yönelik olarak TL’lik bir yatırımın ihalesi tamamlanmıştır. Bu yatırımın TL’si akreditasyon çalışmaları için Mühendislik Fakültesi’ne harcanmıştır.

37 BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMİ
Rektörlüğümüz bünyesinde bulunan bilgisayar donanım birimimiz yeniden yapılandırılmıştır. Randevu sistemi ile bilgisayarlarda yaşanan arızalara anında müdahale imkanı sağlandığı web sayfamızda duyurulmuştur. Bu duyuru ile haftada ortalama 4-5 bilgisayar tamir eden birim, bilgisayarı tamir eder hale gelmiştir. Böylece, yeni bilgisayar alımlarında önemli tasarruf sağlanmıştır.

38 ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YENİ YAŞAM VE SPOR ALANLARI, SOSYAL TESİS
YEŞİL SOKAK FITNESS MERKEZİ SAĞLIKLI YAŞAM PARKURU

39 FİZİKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI

40 DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Merkez kampus içindeki ve dışındaki bazı binaların depreme karşı güçlendirme çalışmaları için TL’lik bir ek kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. DPT ile yapılan görüşmeler sonucu TL’lik yeni bir kaynak sağlanmış ve projenin ilk etabı başlayacaktır. Binaların depreme dayanıklılık durumu bilimsel bir yöntem ile incelenmiş ve Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler ve Eğitim Fakültesi (Pembe bina) binaları yüksek risk taşıması nedeni ile öncelikli olarak güçlendirilecektir. Projenin tamamının 3 yıl içinde bitmesi hedeflenmektedir.

41 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ
Büyükşehir belediyesi ile imzaladığımız protokol ile kampus içine belediye kampus yol ve altyapısı için TL’lik bir yatırımı 18 ay içinde yapma sözü vermiştir. İlk etapta metro son durağı ile İzmir yolu arasındaki yaklaşık 5 dönümlük alanı toplu taşıma araçları için ring alanına çevirecektir. Böylece kampus içine toplu taşıma araçlarının girişi engellenecektir. Kampus kamera sisteminin entegrasyonu ile güvenli hale gelecektir. Bazı kavşakların inşası için ihale süreci tamamlanmıştır ve çalışmalar başlayacaktır. Diğer Belediyeler ile ilişkilerimiz devam etmektedir.

42 YENİ YOL VE KAVŞAKLAR

43 KAMPÜS GÜVENLİĞİ, KAMERA SİSTEMİ
Üniversitemiz kampusu güvenlik konusunda bir çok üniversite kampusuna göre maalesef iyi durumda değildir. İlk yatırımlarımızdan biri kampusu 24 saat izleyebileceğimiz kameraların satın alma işlemini başlatmak olmuştur. Bu sistem yakında devreye girecek ve kampus içi bir merkezden izlenecektir. Bu sistem içinde kampusa giren ve çıkan araçların izlendiği otomasyon da olacaktır.

44 YENİ FİZİKİ ALANLAR Spor Kompleksi Binamızı yılda TL harcayarak 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Öğrenci ve Öğretim Üyesi Yemekhane ve Sosyal Tesisini 6 ay içinde tamamlayacağız. Kredi Yurtlar Kurumu 1000 yataklı yurt inşaatını 1 yıl içinde tamamlayacak. Konservatuar ve Fen Edebiyat Fakültesinin inşaatları için ödenekler sağlanmıştır. Öztimurlar İnşaat ile protokol imzlanacak. Beyçelik Çocuk Hastanesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi için yer ve sponsor bulunmuştur.

45 HESAP VEREBİLİRLİK Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi hesap verebilirliktir. Bu bağlamda, demokratik bir yönetici olarak belirli aralıklar ile yürüttüğümüz çalışmaları ve projeleri sizler ile paylaşmamız gerektiğine inanıyorum. Sizler ile belirli dönemlerde bu toplantıları yaparak, çalışmalarımızı sizlerin değerli görüşlerine sunmayı ve böylece izlenebilir bir yönetim modeli oluşturmayı arzuluyorum . Sizlerden gelecek öneri ve eleştirileri dinleyerek sizi de yönetimimize ortak etmeyi amaçlıyorum. Fakülte Akademik Kurullarını yönetimine entegre etmiş bir rektörün üniversiteyi yönetirken öncelikleri daha doğru belirleyeceğini düşünüyorum.

46 TEŞEKKÜR KATILIMINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
BİR SONRAKİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA GÖRÜŞME DİLEĞİYLE SAYGILARIMI SUNARIM


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (İLK ALTI AY)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları