Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan FARMASÖTİK KİMYA II AntiAlzheimer-AntiParkinson İlaçlar Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan FARMASÖTİK KİMYA II AntiAlzheimer-AntiParkinson İlaçlar Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ."— Sunum transkripti:

1

2 Hazırlayan FARMASÖTİK KİMYA II AntiAlzheimer-AntiParkinson İlaçlar Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ

3 SINIFLANDIRILMALARI Demans bilinci açık bir kişide, günlük aktivitelerini etkileyecek derecede entellektüel ve sosyal yeteneklerinde yıkımla giden bir sendromdur. Başta hafıza olmak üzere birden çok kognitif fonksiyonda (dikkat, lisan, beceriler, algılama, problem çözme) bozulma görülür. Alzheimer hastalığı primer dejeneratif bir demanstır. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir. Tüm demansların %50- 70’ini oluşturmaktadır. Progresif dejeneratif gidişli olup 65 yaşın üzerindeki kişilerde %6-10, 85 yaşın üzerindekilerde %30-47 gibi yüksek bir prevalansa sahiptir.

4 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Etiyolojisi kesin olarak bilinmediği için ancak semptomatik tedavisi mümkündür. Tedavi stratejileri semptomların hafifletilmesi, progresyonun yavaşlatılması ve altta yatan selüler ve moleküler mekanizmanın önlenmesini içerir. Tedavi esas olarak kolinerjik sistemin etkilerini arttırmaya yöneliktir. Tedavide Kullanılan İlaçlar Hastalığın Tedavisi Hasatlığın tedavisindeki ilaçların hiç biri radikal tedavi sağlamaz. Buna karşın hastanın yaşam kalitesini ve süresini arttırmaya yönelik uygulama söz konusudur. Tedavide kullanılan ilcalar arasında, Donepezil, Galantamin, Memenatin, Pirasetam,Riluzol, Rivastigmin ve Takrin sayılabilir.

5 Donepezil ANTİKOLİNESTERAZ İLAÇLAR Rivastigmin Galantamin 2-[(1-Benzilpiperidin-4- il)metil]5,6-dimetoksiindan-1-on 3-[1-(Dimetilamino)etil]fenil - N-etil-N-metil karbamat 5,6,9,10,11,12- hekzahidro- 3- metoksi- 11-metil- 4aH- [1]benzofuro[3a,3,2-ef] [2] benzazepin- 6-ol Memenatin 3,5-Dimetiladamantan-1-amin

6 Takrin ANTİKOLİNESTERAZ İLAÇLAR Riluzol 1,2,3,4-Tetrahidro-9-akridinilamin 5-Trifluorometoksi-2-aminobenzotiyazol Pirasetam 2-(2-Okso-1-pirolidinil) asetamid

7 Takrin ANTİKOLİNESTERAZ İLAÇLAR Rivastigmin 1,2,3,4-Tetrahidro-9-akridinilamin 5-Trifluorometoksi-2-aminobenzotiyazol Pirasetam 2-(2-Okso-1-pirolidinil) asetamid

8 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Donepezil Sentezi Rivastigmin Sentezi

9 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Parkinson hastalığı, motor kontrolden sorumlu bazal gangliyonlar, substantia nigra ve korpus striatumdaki inhibitör dopaminerjik nöronların aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak gelişir. Hareketsizken oluşan tremor, hipokinezi, kaslarda rijidite, postür ve yürüme bozukluğu başlıca özellikleridir. Parkinson hastalığı primer (idiopatik, kalıtsal, juvenil) veya sekonder oluşabilir. 7 Başlık altında Sınıflandırılırlar 1)Dopaminprekürsörleri (Levodopa) 2)DOPA dekarboksilaz inhibitörleri (Benzerasit, Karbidopa 3)Dopamin agonistleri (Apomorfin, Bromokriptin, Kabergolin, Lisurit, Nisergolin, Pergolit, Pribedil, Pramipeksol, Ropinol) 4)MAO İnhibitörleri (Selejilin) 5)COMT İnhibitörleri (Entakapon, Tolkapon) 6)Antimuskarinikler (Trihekzifenidil, Benztropin, Biperiden, Bornaprin) 7)Antiviraller (Amantadin)

10 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Levodopa 2-amino-3-(3,4-dihidroksifenil) propanoik asid DOPA Dekarboksilaz İnhibitörleri Karbidopa 2-Metil-2-hidrazino-3-(3,4-dihidroksifenil) propiyonik asit Benzerasit N-(2-Hidroksi-1-aminoetilkarbonil)-N’-(2,3,4-trihidroksibenzil)hidrazin Dopamin Prekürsörleri

11 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Levodopa Sentezi Benzerasit Sentezi

12 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Apomorfin 6αß-Apomorfin-10,11-diol Lisurit 3-(9,10-Didehidro-6-metilergolin-8-α-il)-1,1-dietilüre Pergolit 6-Propil-8-metiltiyometil izoergol Dopamin agonistleri

13 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Selejilin: N,α-Dimetil-N-2-propinil benzenetanamin MAO-İnhibitörleri COMT İnhibitörleri Entakapon Tolkapon 2-Siyano-3-(3,4-dihidroksi-5-nitrophenyl)-N,N- dietil-2-propenamid (3,4-dihidroksi-5-nitrofenil)(4-metilfenil)metanon

14 Tolkapon Sentezi

15 Parkinson hastalığının temel nedeni beyindeki dopamin seviyesinde azalmadır. Dopamin biyotransformasyonunda rol oynayan enzimlerin inhibe edilmesi beyindeki dopamin miktarında azalmanın önüne geçmektedir.

16 PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Trihekzifenidil 1-Siklohekzil-1-fenil-3-piperidil-1-propanol Biperiden α-Bisiklo[2.2.1]hept-5-en-2-il-α-fenil-1-piperidinilpropanol Bornaprin 2-Fenilbisiklo(2.2.1)heptan-2-karboksiik asid, 3-(dietilamino)propil ester Antimuskarinikler Antiviraller Amantadin 1-Aminoadamantan

17 GANGLİYONLARI DİREKT STİMÜLE EDEN İLAÇLAR Biperiden Sentezi Trihekzfenidil Sentezi

18 KAYNAKLAR FARMAKOLOJİYE GİRİŞ KAYNAKLAR Pratik İlaç Bilgisi, T.C. Anadolu Üniversitesi yayını ; no. 2050. Açıköğretim Fakültesi yayını ; no. 1084. ISBN 978-975-06-0733 William O. Foye. : Adrenergic Drugs : Principles of Medicinal Chemistry(3rd Edition) Philadelphia Lea & Febiger (1989) H. Akgün, A. Balkan, A. A. Bilgin, Ü. Çalış, S. Dalkara, H. Erdoğan, D.D. Erol, M. Etan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak Farmasötik Kimya I, II İkinci Baskı Ankara. (2004). Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Pelikan Yayıncılık, 2009.


"Hazırlayan FARMASÖTİK KİMYA II AntiAlzheimer-AntiParkinson İlaçlar Prof. Dr. İlhan IŞIKDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları