Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAY ÖĞRETMEN UYUM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAY ÖĞRETMEN UYUM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 ADAY ÖĞRETMEN UYUM SEMİNERİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR HAKKARİ-2011

2 MİLLİ EĞİTİM TEŞKİLAT YAPISI
FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

3 MİLLİ EĞİTİM TEŞKİLAT YAPISI
Milli Eğ. Md. Eğitim Müfettişleri Milli Eğ. Danışma Kurulu Md Yardımcıları/Şube Md. (Özlük,Atama,Kültür, Bütçe vs) Bağlı Birimler Sivil Savunma Uzmanı Milli Eğ. Komisyonu FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

4 Bölümler FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ
1) Özlük Bölümü 2) Atama Bölümü 3) İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme B. 4) Kültür Bölümü 5) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü 6) Program Geliştirme Bölümü 7) Hizmet İçi Eğitim Bölümü 8) Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü 9) Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 10) Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 11) Okul İçi Beden Eğitimi Spor Bölümü 12) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü 13) Burslar ve Yurtlar Bölümü 14) Özel Öğretim Kurumları Bölümü 15) Sağlık İşleri Bölümü 16) Yaygın Eğitim Bölümü 17) Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Bölümü 18) Araştırma, Plânlama ve İstatistik Bölümü 19) Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü 20) Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü 21) Arşiv ve İdare Bölümü 22) Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü 23) Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

5 Millî Eğitim Müdürlüklerinin başlıca görevleri
1. Yönetim hizmetleri 2 .Personel hizmetleri 3. Eğitim-öğretim hizmetleri 4. Bütçe-yatırım hizmetleri 5. Araştırma-plânlama-istatistik hizmetleri 6. Teftiş-rehberlik-soruşturma hizmetleri 7. Sivil savunma hizmetleri FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

6 A. Yönetim Hizmetleri 1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak, 2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek, 3)Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 4)Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

7 B. personel hizmetleri 1-Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, 2-Okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve diğer personele gerektiğinde yetkisi dahilinde bulunan cezaları vermek, 3-Atama ve nakillere ait işleri yürüterek yetkili makamlara sunmak, konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak, 4-Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak, FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

8 C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, Öğretim yılı başında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzurlu ve verimli çalışması için gerekli programları hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek, Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek, Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak, Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

9 D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri
İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde dengeli olarak faydalanmasını sağlamak, Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek, Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işerini yürütmek, FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

10 E- Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri
Millî eğitim müdürlüğünün şubeleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve değerlendirmek, Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli araştırmayı yapmak, FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

11 F. Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri
Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak, Gerektiğinde öğretmen ve diğer personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak, Soruşturma raporlarını adlî, inzibati, malî ve idarî yönden değerlendirmek, İl Millî Eğitim Disiplin Kuruluna ilişkin işleri yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere bildirmek. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

12 G. Sivil Savunma Hizmetleri
Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak, FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

13 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri
Bakanlıkça il emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri belirleme teklifini valilik makamına sunmak, İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne göre yürütmek, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden gelen il dışı nakil isteme dilekçelerini Bakanlığa göndermek, Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak, Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

14 PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
OKULLAR PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

15 Okul Teşkilat Şeması Müdür Müdür Başyrd. Müdür Yrd. Rehberlik Servisi
Öğretmenler Rehberlik Servisi (Memur, Yardımcı hizmetler vs.) Diğer Personel FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

16 a) Araştırma ve planlama, b) Örgütleme, c) Rehberlik,
Yöneticiler; öğretmen, öğrenci, veli ve çevreye eğitim ve öğretim liderliği yapar. Verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, kurumun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik önlemleri alır. Okul veya kurumu hizmete hazır durumda bulundurur. Yönetim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okul veya kurumu sürekli yeniler ve geliştirir. Zamanı ve tüm imkânları okul veya kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır. Yönetim; a) Araştırma ve planlama, b) Örgütleme, c) Rehberlik, ç) İzleme, denetim ve değerlendirme, d) İletişim ve eş güdüm görevlerini yerine getirir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

17 Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
Okullar, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kaynakların etkili ve verimli kullanımından, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

18 devamı… Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak kendilerine bildirir. Planların takip ve kontrolünü yapar. Okul kurul/komisyonlarına başkanlık eder. Her dönemde en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur. Personelin disiplin işleriyle; öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür. Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar. İl/İlçe müdürlükleri ile okul arasında bir köprüdür. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

19 Müdür başyardımcısı Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmelerini koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir. Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar. Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

20 Müdür yardımcısı Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim ve öğretim işlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur. Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri yapar. Okul veya kurumun bina, tesis, araç ve gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar. Okul veya kurumda; kurs, seminer, kamp ve benzeri etkinliklerin düzenlenip yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür. Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür. Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

21 Müdür Yetkili Öğretmen
Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

22 Müdür yetkili öğretmenler köylerde çalışır
Müdür yetkili öğretmenler köylerde çalışır. Bu sebeple okul ile köylü arasında iyi bir ilişki kurulmasında kilit rol oynar. Ders okutmanın yanında okulun idari işlerini yürütür. AVANTAJLARI: 1 yıl müdür yetkili öğretmenlik yapmak C tipi okul müdürlüğüne eşdeğerdir. Yarıyıl ve yaz tatillerinde okulda bulunmak kaydıyla haftada 12 saat; eğitim-öğretim sezonunda ise haftada 18 saat ekders ücreti alırlar. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

23 Müdür Yetkili Öğretmenlere Öneriler
İyi bir çalışma programı yapınız. Bulunduğu makamı iyi temsil ediniz. Okulun güvenliğini sağlamada birinci derecede sorumludur. Okulu terk etmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini aldığınızdan emin olunuz. (Günlük- dönem sonu) En az bir kez İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini okuyunuz. Yönetmeliği elinizin altında bulundurunuz. Yönetmeliği bilmek birçok sorununuzu çözmeye yardım eder. Haziran dönemi seminerinizi il/ilçe MEM haberleri doğrultusunda kendi memleketlerinizde yapabilirsiniz. Ancak bu konu ile ilgili belgelerinizi eylül ayında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmelisiniz. Eğitim müfettişleri ile iletişim içinde olmalı, okula daha önceki senelerde gelen teftiş raporlarını incelemeli ve gerekli düzeltmeleri yapınız. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

24 Öğretmenler Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır. İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

25 devamı… Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür. Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

26 devam…. Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul veya kurum ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur, kılık, kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar. Plan yaparlar. Kendilerine verilen dersleri okuturlar. Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri yapar. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

27 FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ
son…. Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okul veya kurum hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir. Öğretmenler kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılır. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Öğretmenler, e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde yapar. Öğretmenler, eğitim- öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülkî amirin onayıyla ek ders görev alabilirler. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

28 Nöbet görevi Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir. Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir. Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. Nöbet görevi, ilk dersten 30(20) dakika önce başlar, son ders bitiminden 15(20) dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar. Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

29 Özür Bildirme Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden izinsiz ayrılamazlar. Dönem ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bildirirler. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

30 FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ
Rehber öğretmenler Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen rehber öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre görevlendirilirler. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

31 Belletici Öğretmen Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

32 FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ
devam… Belletici öğretmenlere günlük 6 saat ekders ödenir. Ayda alınabilecek en fazla belleticilik ücreti 48 saati geçemez. Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

33 Taşımalı İlköğretim/ortaöğretim
İlköğretim/ortaöğretim okulu bulunmayan veya eğitim-öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim /ortaöğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim- öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya taşımalı eğitim denir. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

34 Merkez Okulu Müdürünün Görevleri
Okulun fiziki durumuna göre taşımalı eğitim kapsamında okuluna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak. Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol etmek. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

35 Merkez Okulu Müdürünün Görevleri
Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek. Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

36 Merkez Okulu Müdürünün Görevleri
Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plâkasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek. Okul servis araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde ilçe millî eğitim müdürlüğüne sürücü hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak. Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak. FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ

37 Yeni görevinizin hayırlı olması dileklerimle…
Faik BENLİ Hakkari-2011

38 İletişim: Hakkari Valiliği Eğitim Müfettişleri Bürosu
elektronik posta: gsm : (505) FAİK BENLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ


"ADAY ÖĞRETMEN UYUM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları