Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YA Ğ HÜCRESİ Ya ş am boyu, enerji ihtiyac ı ve tüketimine ba ğ l ı olarak, büyüklü ğ ü sürekli de ğ i ş kenlik gösterir ( Çapları 20-200 μ m arasında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YA Ğ HÜCRESİ Ya ş am boyu, enerji ihtiyac ı ve tüketimine ba ğ l ı olarak, büyüklü ğ ü sürekli de ğ i ş kenlik gösterir ( Çapları 20-200 μ m arasında."— Sunum transkripti:

1

2 YA Ğ HÜCRESİ Ya ş am boyu, enerji ihtiyac ı ve tüketimine ba ğ l ı olarak, büyüklü ğ ü sürekli de ğ i ş kenlik gösterir ( Çapları 20-200 μ m arasında ) Ekstrasellüler s ı v ı içeriğine sitokin ve hormon salg ı lar.

3 YA Ğ HÜCRESİ Pasif enerji deposu Aktif metabolik düzenleyici

4 Fibroblast Adipoblast Preadiposit Adiposit çoğalma Farklılaşma

5 Yağ hücresinin Görevleri : 1. Metabolizma fazlası enerjiyi, trigliseritlere çevirerek depolamak, 2. İhtiyaç durumunda depo trigliseritleri yağ asidine dönüştürerek kana vermek, 3. Sinirsel, endokrin, metabolik kontrolü sağlamak YA Ğ HÜCRESİ FONKSİYONLARI

6 Endokrin organ gibi salg ı yapar Sitokin üretimi ile sempatik sistem sitümülan ı gibi çal ışı r Yağ hücresi insülin’e diğer doku hücrelerinden daha duyar.

7 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ : Leptin Resistin Adiponektin TNF  Adipsin IL-6 Plazminojen aktivatör inhibitör(PAI-1), Transforming growth faktör(TGF) Anjiotensinojen Kompleman faktör-3 ASP(Asilation stimüle edici protein) Metalotionin

8 IGF-1 PG Aguti Protein Leptin Ajiotensinojen TGFβ Steroidler Adipsin TNF  ApoE ASP PAI-1 Resistin IL-6 Adiponektin Makrofaj migrasyon inhibitör faktör Metalotionin Yağ hücresinden sekrete edilen maddeler ve reseptörü olanlar Yağ hücresi

9 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ Yağ hücresi bu salgı ürünleri ile endokrin, parakrin ve otokrin yolla diğer hücrelerle haberleşir Hormonlar ve sitokinlere membran reseptörü aracılığı ile cevap verir Enerji depolamaya ve salgılamaya adapte olmuştur

10

11 İnsülin Leptin Adipsin Noradrenalin TNF  Adrenalin PAI-1 Kortizon Resistin Adiponektin Ajiotensinojen Metalotionin Transforming Büyüme Faktörü Yağ hücresine etki ederek sekresyona neden olan bazı maddeler

12 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ Yağ hücresinde noradrenalin ve adrenalin ile Salgılanması düzenlenenler Leptin, TNF  IL-6

13 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ : Yağ hücresinden salgılanan sitokin ve hormonlar kan glukoz homeostazisinde görev alırlar.

14 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ Leptin, Adiponektin Resistin sadece yağ dokusunda bulunur TNF  IL-6 Yağ hücresi dışında Lenfositler, Makrofajlardan da salgılanır

15 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ TNF , IL-6 ve Leptin benzerlikler gösterirler : Reseptörleri benzer Hücre içi JAK / STAT yolağını kullanırlar Büyüme faktörü özelliğindedirler

16 YA Ğ HÜCRESİ SALG I ÜRÜNLERİ Obezlerde Plazma düzeyi Leptin artar Resistin artar TNF  artar IL-6 artar Adinopektin azal ı r

17 Leptin yağ hücresinden salgılanan negatif feedback ile hipotalamusa etki ederek besin alımını baskılayan ve enerji harcanmasını artıran hormondur

18 LEPTİN  Ob gen ürünü  16 kda glikolize protein (146 aminoasit)  Gıda alınımı ve enerji harcanmasını düzenleyen adiposit hormonu  iştahı , enerji harcanımını   Beslenme durumu ve adipoz doku kitlesiyle direk orantılı olarak leptin salgılanır.

19  Az miktarda hipotalamus, hipofiz, plasenta, iskelet kası, mide ve meme epitelinden salgılanır.  Leptin reseptörleri sitokin reseptör klas-7 süper ailesinin üyesidir. Merkezi sinir sisteminde ve periferik dokularda (kas dokusu, pankreas  hücreleri) yerleşim gösterir.

20  2 majör reseptör vardır. › Ob Ra (kısa) › Ob Rb (uzun)  Kadın > erkek › Erkek: Erken pubertede , sonra  (Androjenler leptini inhibe eder) › Kadın: Tüm puberte döneminde   Subkutan yağ doku > intra – abdominal yağ doku  Klirens böbrek yoluyla

21  

22 Leptin seviyesinin beslenme, hormonlar ve diğer faktörlerle düzenlenmesi Leptin   Tokluk  Obezite  İnsülin  Glukokortikoidler  Akut infeksiyon / sepsis › Endotoksin (liposakarid) › Sitokinler (IL-1, TNF)  Glukozamin

23 Leptin   Açlık  Testesteron   -adrenerjik agonistler  ? Tiroid hormon (sıçan)  Sigara  Soğuğa maruz kalma (BAT)

24 Leptin etkilerinin medyatörleri  1-MAPK p38  2-ERK  3-JAK /STAT3  4-IRS tirozin fosforilasyonu  PI3 kinaz aktivasyonu  5-NOS   ROS  Proinflamatuar sitokinler  TNF –  IL-6  IL-12  

25 Etkileri  Anoreksijenik  Anti-diabetik adipokin  İskelet kasında insulin sensitivitesini   Pankreas  hc hiperpolarizasyonu  KC ve kasta AMPK aracılı  oksidasyon , hücre içi lipid seviyesi   Trombosit agregasyonu , arteryel tromboz  anjiogenez 

26 Obezite hiperinsülinemi Obezite – Leptin direnci Tip 2 DM – insülin direnci İnsülin direnci İnsülin direnci Leptin direnci Leptin direnci hiperleptinemi

27 Leptinin biyolojik etkileri : İş tah ve vücut a ğı rl ığı n ı n düzenlenmesine kat ı l ı r. De ğ i ş ik hücreleri sitokin gibi stimüle eder Hematopoez, anjiogenez, immün cevap, kan bas ı nc ı kontrolü,

28 OB-R aracılığı ile hücrelerde proliferasyon farklılaşma canlılık fagositozu sitümüle eder Anjiogeneze katılır Yara iyileşmesileptinle artar Leptinin Biyolojik Etkileri :

29 Kan basıncı NO salgılanmasını azaltır sempatik aktiviteyi artırır Kemik formasyonunu inhibe eder Renal tübüler hücrelerde diürez ve natürezi artırır Leptinin Biyolojik Etkileri :

30 Kas hücresi Leptin Karaciğer Hücresi Yağ Hücresi Leptinin glukoz kullanımında rolü Glukoneogenez Glukojenolizde

31 Plazma Leptini Artarsa Besin alımı azalır Enerji harcanması artar Lipoliz artar Lipogenez azalır İnsülin’e Hassasiyet artar

32 Resistin Uluslararası komite tarafından FIZZ3 ADSF, RELM  FIZZ1 Retn1, adipofilin adları arasından 2001 yılında insülin direncindeki rolü nedeniyle resistin adı seçilmiştir.

33 Resistin Sistein içeren polipeptitdir glukoz toleransını azaltır insüline hassasiyeti azaltır serum insülin düzeyini düşürür insülin direncini giderir insülin antogonisti gibi hormondur

34 REZİSTİN (FIZZ 3)  Potansiyel anoreksijenik  Adipoz dokuya özgü salgı faktörü  İnsülin sensitivitesini   Kas ve KC’de insülin direnci   Glukoz çıkışı  (KC)  Antiadipogenik (lipoliz  )  TNF- , IL-1 , IL-6 ve IL-12   Obezitede 

35 Merkezi Sinir Sistemi Leptin (Hipotalamus)) Enerji harcanmasında artış Besin alımında azalma Pozitif Enerji Dengesi Negatif Enerji Dengesi Periferik Doku R esistin (karaciğer,kas...) İnsülin Direnci Gelişmesi Tip-2 Diabet Yağ Hücresi Beslenme ?

36 IL-6  185 AA polipeptid zincir, proinflamatuar sitokin  Dolaşımdaki IL-6 düzeylerinin %10-30’u yağ dokusu kaynaklı  Diğer kaynaklar: Endotel hc, fibroblast, keratinosit, osteoblast, miyosit, pankreas  hc, inflamatuar bölgedeki monosit/ makrofajlar  Anoreksijenik etki mekanizması: 1-JAK / STAT 2-MAPK

37 Etkileri  Lipolitik etki  Aterojenik etki  Miyokin etki (eksersizle)  İnsülin sensitivitesi   sistemik insülin direnci  T hücre aktivasyonu  CRP   Makrofaj farklılaşması,  Plazma CRP düzeyi, insulin direnci, obezite ve endotel disfonksiyon arasında (+) korelasyon

38 IL-6 İmmün hücreler Fibroblast Endotel hücreler Kas hücresi Endokrin hücreler yağ hücresi tarafından üretilir Visseral yağ dokusu daha fazla üretir Glukoz ve lipid metabolizmasında Vücut savunmasında rol alır

39 IL-6 LPL aktivitesini azaltır Akut faz protein sentezini stimüle eder Hepatik trigliserit olu ş umunu ve sekresyonunu artırır Prekoagulan madde sentezini art ı r ı r Hipertrigliseridemiye neden olur

40 İskelet kası, karaciğer ve yağ dokusunda IL-6 üretimi ve fonksiyonları

41 TNF-  (endotoksin induced serum faktör)  Transmembran protein  Yağ dokusunda sentezlenir  Ayrıca: Preadiposit endotel hc, düz kas hc fibroblast, lökosit, makrofaj › m-TNF-   otokrin ve parakrin etki › s-TNF-   endokrin etki  Lokal düzenleyici, dolaşıma serbestleşmez  İmmunomodülatör ve inflamatuar cevapta etkili TNF-  –leptin  Benzer etki TNF-  –adiponektin  ters etki

42 TNF  MONOSİT, KAS HÜCRELERİ ve YAĞ HÜCRESİ’den salg ı lanır TNF  bir sitokindir. Bazal metabolizma hızını ve iştahı düzenler Obezlerde plazma TNF  miktar ı 2,5 kat fazla Dola şı mdaki TNF  ’ n ı n en büyük kayna ğı ya ğ dokusudur

43 TNF  Apoptotik etkili insülin reseptör say ı s ı n ı azaltır, insülin direncine sebep olur, Hücrelerin gulukoz al ı m ı n ı azalt ı r, insülin reseptörünün tirozin kinaz aktivitesini bozar.

44 TNF  ’ n ı n iki reseptörü var : p60 insülin reseptör sinyali ve glukoz transportu, preadipositlerin ile ilgili ve ya ğ hücre say ı s ı ve volümünü düzenler. İnhibe edici p80 insülin direncine ba ğ l ı TNF  patogenezinde görevlidir. Eksite edici

45 TNF  fazlalığında, İnsülin Direnci için IRS-I tirozin fosforilasyonunu inhibe eder GLUT4, IRS-I,IR proteini down regüle, Karaciğerden glukoz çıkışını azaltır TNF  azlığında plazma insülini azalır Vucut ağırlığı azalır Glukoz toleransı artar

46 Etki Mekanizmaları  1-IRS serin fosforilasyonu  2-Serin kinaz aktivasyonu (JNK ve AMPK)  3-NF K  aktivasyonu  4-SOC3 ekspresyonu  5-GLUT-4 supresyonu  6-ROS üretimi

47 Etkileri  1-İnsülinle uyarılan glukoz uptake  (WAT, Kas)  2-Antiadipojenik  3-KC’de de novo FA ve TG sentezi   4-İnsülin sinyal transdüksiyonu , insülin direnci   5-Adipoz hc. farklılaşması , BAT atrofisi   6-Endotel disfonksiyonu   7-Apopitozis  (endotel hc.)  8-Adhezyon molekülleri   aterogenez   9-Lipoprotein lipaz inhibisyonu  10-Diğer proinflamatuar sitokinlerin (IL-6, IL-1) üretimini düzenler.  Oksidatif stres, mitokondrial disfonksiyonu, insulin direnci ve diabet gelişmesinde önemli patojenik faktör

48

49 Adiponektin (Adipo 9, Acrp 30, GBP 28, apM)  244-247 aminoasit 4 domain  Sadece yağ dokusunda sentezlenir  Karaciğerde Adipo R2  Kasta Adipo R1 reseptörleri multimerik yapı

50 Adiponektin Yağ hücresinden salgılanan Kollegen VIII ve kompleman C1q’e benzer Plazmada bulunur(2-25 μg/ml) İnsülin stimülasyonu ile salgılanır

51 Adiponektin Kasda ve karaciğerde yağ asidi okisdasyonunu artırır Düz kas hücrelerinde proliferasyon yapan büyüme faktörlerini inhibe eder(PDGF, EGF, HB-EGF, bFGF) Plazmada kollegen I, III, V’e bağlanır, II ve IV’e bağlanmaz.

52 Etkileri  Antidiabetik, insülin direnci   Antiinflamatuar › TNF-   › IL-10  › IL-6  › İnterferon    Antiaterojenik  Antiapopitotik  Dislipidemiye karşı koruyucu  Obezite  Tip 2 DM  Metabolik sendrom  Koroner arter hastalığı  İnsülin direnci Adiponektin 

53 Karaciğer ve kasta adiponektinin insülin sensitivitesine etki mekanizmaları

54 Hipoadiponektinemi ve insülin direnci

55 Adiponektinin anti-aterojenik özellikleri Endotelyal vazodilatasyon NO Anjiogenez VCAM_1 TNF_ α İnsülin sensitivitesi Endotel hücresinde okside-LDL özellikleri Endotel hc proliferasyon/migrasyon Düz kas hücresine büyüme hormon etkileri Neointima kalınlaşması Düz kas hc proliferasyonu

56 Adipsin Yağ hücresinden salgılanan serin içeren, insanda kompleman faktör-D olarak bilinen bir proteindir. İnsülin ve glukokortikoit plazma konsantrasyonunda artışa neden olur. Yağ dokusu metabolizması ve kompleman yolları arasında olası bağlantıyı sağlar.

57 ASP (Asilation stimüle protein) 14-kDa molekül ağırlığında, arginin içeren serum proteinidir Yağ hücre metabolizmasında yağ asitlerinin esterleşmesini, Trigliserit sentezini stimüle eder vesentez hızını artırır.

58 ASP (Asilation stimüle protein) Adipsin ve ASP ile birlikde yağ hücre büyüklüğünü düzenler. ASP görevi dolaşımda diete bağlı yağ damlacıklarının görülmesini sağlamakdır Yağlı yemeklerden sonra plazmada artar Adipsin ve ASP yağ hücre büyüklüğünü düzenler

59 Anjiotensinojen Karaciğerde sentez edilir Bir çok dokuda anjiotensinojen mRNA vardır. Kan basıncı ve elektrolit homeostasisinde görevli anjiotensin II nin öncü maddesidir Yağ hücresi membranında anjiotensin II reseptörü (AT reseptör)vardır.

60 PAI-1 Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Serin proteaz ailesininden inhibitör bir proteindir Bir çok dokuda ve trombositlerde var Doku plazminojen aktivatörünü inhibe ederek endojen fibrinolitik sistemi düzenler Özellikle trombo embolik olaylarda plazma konsantrasyonu artar.

61 PAI-1 Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Obezitede ve insülin direnci gelişenlerde plazmada miktarı artar Visseral yağ dokusundan daha çok salgılanır Yağ hücrelerinde PAI-1 sentezini, insülin ve TGF-β stimüle eder

62 PAI-1 Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 Fibrinolitik sistemin potent inhibitörüdür ve trombolizi inhibe eder Plazmadaki miktarı visseral yağ miktarı hakkında bilgi verir


"YA Ğ HÜCRESİ Ya ş am boyu, enerji ihtiyac ı ve tüketimine ba ğ l ı olarak, büyüklü ğ ü sürekli de ğ i ş kenlik gösterir ( Çapları 20-200 μ m arasında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları