Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLANLAMA NEDİR Planlama: Kavramsal olarak belirlenen bir hedefe ulaşabilmek amacıyla harekete geçmeden önce yapılan hazırlıklar karar verme seçim yapma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLANLAMA NEDİR Planlama: Kavramsal olarak belirlenen bir hedefe ulaşabilmek amacıyla harekete geçmeden önce yapılan hazırlıklar karar verme seçim yapma."— Sunum transkripti:

1 PLANLAMA NEDİR Planlama: Kavramsal olarak belirlenen bir hedefe ulaşabilmek amacıyla harekete geçmeden önce yapılan hazırlıklar karar verme seçim yapma süreci. Planlama harekete- eyleme öncülük yapacak düşünce sistemini oluşturur ve böylece eyleme öncülük edece kıramsal, teorik varsayımsal yapıyı geliştirir. Düşünce tarzını saptar (suher 1996) Planlama: Kavramsal olarak belirli bir andan daha ileriye doğru düşünülen, tasarlanan bir düşünce biçimidir, olabilirlikleri, olasılıkları irdeler, karşılaştırır ve değerlendirir. Kurumsal düzeyde planlama kurumun yıllık (orta veya uzun dönemli faaliyetlerini bunun için gerekli kaynak ve araçları sağlama, programlamayı içeren bir süreç. Plan : Belge Planlama: SÜREÇ tir…

2 Kent planlaması kapsamında: Kentlerin var olan sorunlarının ve büyüme eğilimlerinin verdiği ipuçları uyarılar doğrultusunda kentlerin önceden saptanan bir süre için erişeceği büyüklüğe işlevsel ilişkilerin ulaşım ve iletişimin, sosyal ve fiziksel dokusunun tasarlanması olarak tanımlanan bir karar verme ve değerlendirme sürecidir va kavramsal bir sistem oluşturmalıdır. Plan, planlama sürecinde değerlendirmeler sonucu varılan bir kararın şekli, uygulanması için bir araçtır. Planlama kentin gelecekteki büyümesi düzenlenmesi için yapılan çalışmaların ayrıntılı bir metinle (raporla) yada ölçekli ve ayrıntılı şekilde haritalarla ifadesidir. Tasarım anlatım ve uygulama aracıdır ancak haritadan farklıdır. Planlama çok yönlü bütünleştiricibir faaliyet olup sosyal ekonomik politik psikolojik antropolojik ve teknolojik faktörleri içerir, çok disiplinli, kuralcı, demokratik katılımcılığa açık, seçenek eylem yollarını arayıcı mesleki profosyonel bir uğraştır.

3  Gelecek için karar verme ve  Problem çözme  belirli bir amaç için rasyonel bir düzenleme işlemi PLANLAMA NEDİR? Problem tanımlama İleriye dönük tahminler yapma Süreklilik-her yeni durumda kararları yeniden düzenlemek Şeffaflık Katılım

4 BESLENME Tarım sektörü ÇALIŞMA Hizmet sektörü Sanayi sektörü EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR DİNLENME EĞLENCE- SPOR BARINMA İLETİŞİM ULAŞIM ALTYAPI

5 KENTSEL FONKSİYON ALANLARI 1.KONUT ALANLARI 2. ÇALIŞMA ALANLARI SANAYİ HİZMETLER 3. DONATI ALANLARI 4. ULAŞIM ALANLARI

6  Düzenleyici kurum:  DEVLET..  Nasıl?  Araç:  Yasal Düzenlemeler  Planlama

7  Düzenleme olmazsa….  Düzenleme iyi olmazsa….. KAYNAKLARIN KITLIĞI / SÜRDÜRÜLEBİİRLİK !...... DENGESİZLİK….. EŞİTSİZLİK……. KRİZLER…….. TOPLUMSAL İSYANLAR…. AFETLER……. SAĞLIKSIZ YAŞAM ORTAMLARI OLUR…..

8  İnsanların mutluluğu / Toplumsal refah?????? Temel ilke  Kamu yararının sağlanması Eşitlik- Denge Toplumsal gereksinimlerin karşılanması Mülkiyet haklarına saygı Tarihi, doğal çevrenin korunması Güvenlik

9  Mekanlar farklı özellikte…  Kiminin potansiyeli diğerine göre fazla  Başlangıç avantajları farklı… Tarihsel Kültürel Coğrafik ………

10 DPT,2003

11 Ekonomi Mekan (Çevre) Toplum DENGE=SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK araç: :PLANLAMA

12 AMAÇ HEDEF STRATEJİ Varılmak istenen son EYLEMLER Hedeflere nasıl ulaşılacağının yolunu belirlemek İzlenecek yol… Amacın gerçekleşmesine yönelik daha önceden gerçekleştirilmesi gerekli bağımlı ön noktalardır.

13 Amaç: Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek Vizyon: Bugün ve gelecekte herkes için yüksek kaliteli yaşam ve çevre Ölçüm: 15 yıl içinde dünyanın yüksek performans gösteren ilk 15 bölgesel ekonomileri içinde yer almak Örnek:

14 Başarılıİnsanlar: donanımlı, motive edilmiş, yoğun ve yüksek verimliliği olan işgücü Etkileşen topluluk: yüksek kaliteli işlere, eğitim sağlık ve konut olanaklarına ve diğer hizmetlere erişebilen, katılımcı toplum Etkin altyapı: herkes için sürekli ekonomik büyümenin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlayacak ve destekleyecek ulaşım, iletişim, konut ve sağlık altyapıları Doğal kaynakların sürdürülebilirliği: çevre kalitesinin, ekonomik başarıyı destekleyecek anahtar konu olduğunu gösteren yüksek kaliteli gelişme ve çevresel olarak etkin ekonomi Yarışmacı ekonomi: dinamik, değişen, ve bilgi temelli ekonomi Yaratıcılık, icat ve yenilikçi fikirler SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Örnek: Hedefler

15  Hedeflerin belirlenmesi  Araştırma ve çözümleme  Planlama alan sınırların belirlenmesi  Veri toplama  Analiz  Sentez  Değerlendirme  Alternatif üretme  Alternatif Seçimi  Geri besleme-İzleme

16 11/20/201416 PLANLAMA SURECİ 1.BİLGİ TOPLAMA *TARİHİ YAPI DOĞAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER * SOSYO-EKONOMİK YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER * ÇEVRE VERİLERİ YAZILI KAYNAKLAR İSTATİSTİKLER TESPİT ve GÖZLEM ANKET MÜLAKAT ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜMLEME

17 11/20/201417 PLANLAMA SURECİ 2. ANALİZ 2a /. DOĞAL YAPI ANALİZLERİ * EĞİM YÜZDESİ, * EŞYÜKSELTİ, * EĞİM YÖNÜ / YÖNELİŞ, * JEOLOJİK YAPI, * BİTKİ ÖRTÜSÜ, * SU KAYNAKLARI,……..vb. HANGİ COĞRAFYADA ?......

18 11/20/201418 PLANLAMA SURECİ 2b /. SOSYO-EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ * NÜFUS * SEKTÖREL YAPI * EĞİTİM DURUMU * GÖÇ * AİLE TİPOLOJİSİ * GELİR DURUMU………. KİM ?...... ANKET MÜLAKAT İSTATİSTİK

19 11/20/201419 2C /. ÇEVRE VERİLERİ / MAKRO ÖLÇEK VERİLERİ * KALKINMA PLANI * BÖLGE PLANI * ÇEVRE DÜZENİ PLANI * NAZIM İMAR PLANI * UYGULAMA İMAR PLANI FONKSİYON * Konut * Çalışma * Donatı YOĞUNLUK ULAŞIM PLANLAMA SURECİ

20  Planlamanın en temel unsurlarından birisi, BİRBİRİNİ YÖNLENDİREN VE DENETLEYEN FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ “KADEMELİ BİRLİKTELİK” ilkesidir.  3194 sayılı İmar Kanunu’na göre; (md:6)  “… Planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “bölge planları”, ve “imar planları”, imar planları ise; nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak hazırlanır.”

21  Ancak, yasa söz konusu bütün kademeler arasındaki olması gereken geri besleme, denetleme, uyum bütünlük vbg. esasları yeterince tanımlamamaktadır.

22 Plan AdıPlanlama Alanı ÖlçekPlan Yapma Yetkisi Plan Onama Yetkisi Yasal Dayanak Bölge PlanıBölgeBelirsizDPT 3194 Sayılı İmar Kanunu İl Çevre Düzeni Planı İl Sınırları İçinde kalan alan Belirsizİl Özel İdaresi İl Özel İdaresi ile İlgili Belediye 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Metropoliten İmar Planı Metropolite n Alan BelirsizBakanlık 3194 Sayılı İmar Kanunu Çevre Düzeni Planı Havza, Çevre 1/50.000 ve 1/100.00 0 Şehircilik Bakanlığı 648 KHK Nazım İmar Planı BŞ belediye Sınırları içinde Kalan alan 1/25.000Büyükşehir Belediyesi Büyükşehi r Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

23 Nazım İmar Planı Belediye ve Mücavir alan 1/5.000 1/2.000 Tüm Belediyeler İlgili Belediye 3194 Sayılı İmar Kanun Uygulama İmar Planı Belediye ve Mücavir alan 1/1000 1/500 Büyükşehir Belediyeler i Dışında Kalan Tüm Belediyeler İlgili Belediye 3194 Sayılı İmar Kanunu

24  En üstte, kapsam ve içerikleri ile yaptırım güçleri hala çok açık olmayan Bölge Planlarını yapma yetkisi DPT de iken, bu planların uygulanmalarını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak görevi bugün Bölge Kalkınma Ajanslarına verilmiştir.

25 11/20/201425 3a/. Doğal Yapı sentez 3b/. Sosyo-Ekonomik Yapı Sentez 3c/. Çevre verileri PLANLAMA SURECİ 3.SENTEZ Sorun ve Potansiyel Tanımlama * Yerleşilebilir Alanlar * Önlem Almak Koşulu ile Yerleşilebilir Alan * Yerleşilemez Alan KİM ? FONKSİYON YOĞUNLUK ULAŞIM HANGİ COĞRAFYADA ? HANGİ KOŞULLARDA ?

26 PLANLAMA Turizm Konut SanayiHizmet Diğer FIRSATLAR RİSKLER Her sektörün kendi alanındaki riski nedir? Her sektörün diğer sektörler için oluşturduğu riskler nelerdir? Her sektörün afetler ve çevre açısından oluşturduğu riskler nelerdir? analizler

27 YAPILMASI GEREKEN Öncelikler Zamanlama Programlama Finanse edilebilir Bir PLAN Problemler Trafik sıkışıklığı Beceri yetersizliği Alınabilir konut eksikliği Potansiyelleri İşaret Etme Konumunu Belirleme Planlama

28 Ölçme ve Değerlendirme Süreci Sürdürülebilirlik içinde öncelikleri kesinleştirme Çıktı Hedefler.....sayıda gösterge önceliklere odaklanma Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesi.....sayıda gösterge Çerçeve formu sağlar

29 Uzay Dünya Ülke Yerleşmeler EKONOMİK SİSTEM TOPLUMSAL SİSTEM MORAL SİSTEM HUKUKSAL SİSTEM ……

30 ÜLKE BÖLGE 1/250 000 1/100 000 1/50000 KENT VE ÇEVRESİ 1/50000 1/25 000 KENT 1/10 000 1/5 000 1/1000 SEMT 1/5000-1/1000 MAHALLE 1/5000-1/500 BİNA YERLEŞİMİ 1/500 -1/200 Bölge Planları Kalkınma Planı - Kalkınma Programı- Ülke Mekansal Strateji Planı Uygulama İmar Planı Nazım İmar Planı İmar Programı Kentsel Eylem Planı Alt Bölge Planları Metropoliten Alan Çevre Düzeni Planı Plan - Program İl çevre düzeni planı Bölge Programı Program Vaziyet Planı Program

31 BÖLGE PLANI İL ÇEVRE DÜZENİ / ÇEVRE DÜZENİ PLANI NAZIM İMAR PLANI Kentsel / Kırsal Eylem Planı Çevre ve Turizm Stratejileri Tarımsal ARAZİ KULLANIM PLANI Tarım Mastır Planı-(TB) PLAN BÖLGE 19 NUTS (DÜZEY) – II (İstatistikî Bölge Birimi) BÖLGELERİ KAPSAMINDA DPT-Kalkınma Ajansı İL, METROPOL, İLÇE ve BELDE BELEDİYELERİ KENT BAZINDA BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI / BŞB İL, İLÇE ve BELDE BELEDİYELERİ PLANLAMA KADEMELENMESİ PLANLAMA-UYGULAMA Y ETKİ ve SORUMLULUĞU İL STRATEJİ PLANI İL BAZINDA İL ÖZEL İDARE Ekonomik ve Toplumsal Strateji Planı (KA) UYGULAMA İMAR PLANI

32 Zayıf Yanlar Güçlü Yanlar Fırsatlar Tehditler Sektörel bazda değerlendirmeler VİZYON ANA HEDEFLER ALT HEDEFLER Pozitif Hedefler Negatif Hedefler ÜST ÖLÇEK ve YEREL ÖLÇEK BİRLİKTELİĞİ Stratejilerin Netleştirilmesi Zayıf Yanlar Güçlü Yanlar Fırsatlar Tehditler Yerel ve fonksiyon bazında değerlendirmeler YEREL ÖLÇEKTE VİZYONU DEĞERLENDİRME ve BENİMSEME ANA HEDEFLER ALT HEDEFLER Pozitif Hedefler Negatif Hedefler Üst kararların beslenmesi ve uygulanabilirlik kapasitelerinin araştırılması

33  Ekonomik ve toplumsal gelişmenin tüm yönlerinin içeren bütüncül sosyo-ekonomik bir planlamadır.  üretim faktörlerinin,  ülkenin refah düzeyini yükseltmek amacıyla,  en verimli ve rasyonel şekilde kullanılması yollarını araştıran saptayan,  sağlanacak refah düzeyinden toplum birimlerinin en yaygın ve dengeli bir şekilde yararlanmasını düzenleyen bir eylemdir.

34  İlkeler, politikalar ve gerekli yasal çerçeve tanımlanması.  ekonominin makro büyüklükleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi  Ulusal gelir  toplam sermaye kaynakları ve bunların kullanımı  üretim iş bulma ve dış ekonomik ilişkiler  ekonomik sektör hedeflerinin oluşturulması  eğitim, sağlık, altyapı, ve benzeri alanlardaki düzenlemeler

35  Ülke genelinde jeopolitik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:  Sınır ötesi işbirliği bölgelerini ve uluslararası işleve sahip bölgesel merkezleri belirlemek  Stratejik öneme sahip doğal kaynakları ve yeraltı rezerv bölgelerini tanımlamak (petrol, bor, su vb.)

36  Ülke genelinde sosyo-ekonomik gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak  Ülke genelinde fiziki gelişmeyi düzenleyen temel kararları oluşturmak:  Sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde ülke fiziki mekanına ilişkin eşik ve risk alanlarını tanımlamak (fay hatları, şiddetli erozyona maruz kalan bölgeler, orman alanları vb.)  Kentsel ve kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak üzere, bölgelere göre farklılaşacak temel stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak

37  Ülke bütünü için öngörülen önemli gelişme kutuplarını ve aksları belirlemek  Ana ulaşım ve enerji altyapısına ilişkin büyük ölçekli kamu yatırımlarını (oto yollar, demiryolları, hava alanları, limanlar, petrol boru hatları ve büyük ölçekli barajlar vb.) programlamak  Özel sektör yatırımlarını yönlendirecek ve bölgelere göre farklılaşacak temel stratejileri ve uygulama araçlarını tanımlamak (teşvikler, serbest bölgeler, nitelikli sanayi bölgeleri ve teknoparklar vb.)  Diğer büyük ölçekli kamu hizmetlerine yönelik yatırımları belirlemek (üniversiteler ve uzmanlaşmış hastaneler vb.)

38  Bölge planları sosyo ekonomik gelişme eğilimlerii yerleşmelerin gelişme potansiyellerini kesimlerle ilgili gelişme ereklerini etkinliklerin ve altyapının dağılımını belirlemek üzere hazırlanan plandır  Ekonomik, sosyal, kültürel, sektörel ve fiziksel faaliyetlerin  korunması,  kullanılması,  sınırlandırılması ve  gelişimi ile bu faaliyetlerin bölge içinde dağılımına yönelik hedef ve ilke kararları  Açıklama raporu ile bir bütün olan bu planlar alt ve üst ölçekli planlara girdi teşkil edecek politikaları içerir. .

39  Yatırım kararlarına ve bu yatırımların hangi kent ya da kasaba etrafında yer alabileceğine ilişkin işaretler  Yerleşmelerin nüfuslarına ve sunacakları hizmetlere göre projeksiyon yılında üstlenecekleri kademelerin belirlenmesi  Bölgelerin diğer bölgeler ile olan ekonomik ve sosyal işbirliği ve işbölümünün oluşturulmasına yönelik kamu yatırımlarının belirlenmesi Alt bölge planlama alanlarının ve eylem projelerinin tanımlanması

40  Ekonomik havzaların (sanayi/turizm yığılmaları vb.) risklerinin azaltılması, desantralize edilmesi veya havzaların geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi  Kültürel havzaların (benzer yaşam kültürüne sahip toplulukların ürettiği özgün kimlik değerleri ve mekanlar vb.) sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi  Doğal havzaların (kıyı, nehir, dağ, bitki örtüsü vb.) korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, risklerinin azaltılması ve kullanımına ilişkin kararların verilmesi  Bölge içi tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve modernizasyonuna ilişkin kararların verilmesi

41  Ekonomik havzaların (sanayi/turizm yığılmaları vb.) risklerinin azaltılması, desantralize edilmesi veya havzaların geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi  Kültürel havzaların (benzer yaşam kültürüne sahip toplulukların ürettiği özgün kimlik değerleri ve mekanlar vb.) sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine ilişkin kararların verilmesi  Doğal havzaların (kıyı, nehir, dağ, bitki örtüsü vb.) korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, risklerinin azaltılması ve kullanımına ilişkin kararların verilmesi  Bölge içi tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve modernizasyonuna ilişkin kararların verilmesi

42 TOKYO Ulusal Başkent Bölgesel Gelişme Planı Ağ yapılı, yayılma tipli metropoliten alan ideali-çekirdekler (merkezler) gibi geniş alanda işbirliği temelli yüksek bağımsızlığı olan alanların yaratılması Bunlar arasında işbirliğinin ilerletilmesi Stratejik kentler ring formunun oluşturulması Çeper illerde canlı kentlerin ve kırsal cazibe alanlarının yaratılması Ekonomik bütünlüğün iletişim ve ulaşım altyapısı güçlendirilerek sağlanması Mevcut kentsel bölgeler, Banliyö gelişme alanları ve uydu kent alanlarının plan ile yönlendirilebilmesi Konut alanları, yollar, demiryolları, kamu parkları, su temini ve kanalizasyon sistemleri için yol göstermeli ÖRNEK:

43

44

45  bölge planları ile kentsel ölçekli nazım imar planları arasındaki geçişi sağlayacak plan kademesi  1/50.000 veya 1/25.000  çevre düzeni planları (ÇDP)  metropoliten alan planları (MAP)

46  gerek ekonomik gerekse de sosyal anlamda birlikte yaşayan bölge  İdareler arasında koordinasyon  Stratejik kararlar bütünü  Geleceğe ilişkin sosyal, ekonomik ve fiziksel önemli karar ve öngörüler bütünü

47 Vizyon: Frankfurt/Rhein-Main, yüksek yaşam kaliteli bilgi ve iş bölgesi-uluslar arası, çok kültürlü ve buluşçu: Hedef yıl: 2020 Amaç: 2020’de Avrupa’nın önder metropoliten bölgesi olmak Ana hedefler: İyi gelişmiş, güçlü merkezlerin bölgesi Genç nüfusun ve ailelerin bölgesi, Bilim ve eğitim bölgesi Buluşçu sektörlerin bölgesi Hareketlilik ve lojistik bölgesi Çekici peyzaj ve kültür bölgesi Bilginin iletilmesi ve değişimi, başarılı bölgenin temelini oluşturmakta Mekânsal planlama bu sürecin gerçekleştirilmesinin önemli bir parçası Yaklaşım: Bölgelerarası uluslar arası rekabetin varlığı kabul edilmekte Bunun için gereken şeylerden biri, bölge içindeki herkesin gayretlerinin koordine edilmesi ÖRNEK: FRANKFURT

48 Mekânsal kimlik: Kentsel gökdelenler ve kırsal peyzaj; Ekonominin sürükleyicisi ve yaşamın yavaşlatılması: Bu iki tezatlık Frankfurt-Main bölgesinin en karakteristik özelliğidir FRANFURT ÖRNEK:

49 STRATEJİK PLANLAR İl özel idaresi kanunu ile oluşan bir plan türüdür ve bu plan fiziksel bir plan değildir. Kalkınma planı ve programları ile varsa bölge planına uygun olalarak hazırlanır. Stratejik planlar ve performas planları bütçenin h azırlanmasına e sas teskil etmektedir. Bu planlar fiziksel planların yönlendirilmesinde etkin olabilmektedir.

50  çevre düzeni planları demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, fiziksel araştırmaların ve verilerin değerlendirilmesi ile hazırlanan,  alt bölge veya havza ölçeğinde korunacak tabiat ve kültür varlıkları, su havzaları, ormanlar, tarımsal alanlar ve benzeri doğal kaynak ve varlıklar,  afete maruz yerleşme ve alanlar,  temel altyapı, enerji,  sanayi, ticaret, turizm merkezleri,  ulaşım merkez ve eksenleri ile ana ulaşım ve altyapı kararları  makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluğu  yerleşme gelişme yönünü gösteren, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi ana kullanımı kararları  sektörler arasında koruma kullanma dengesi  idareler ve disiplinler arası eşgüdüm  açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan planlardır.

51  ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI  Merkezi ve yerel yönetimler için içeriğinde ve ölçeğinde kapsadığı  alanlarda en önemli plan türü olma özelliğini korumaktadır.  İmar Kanununa göre: ülke bölge plan kararlarına uygun olarak konut, Sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen plan türüdür. Plan arazi kullanım kararlarının belirlerken yönetsel mekansal ve işlevsel bütünlük göstermesi varsa bölge planı kararlarına uygun olması ve idareler arası koordinasyon esaslarını belirlemesi temel hedeftir.  Plan, plan notu plan raporu ile bir bütün olup 1/ 25.000 1/50000  1/100000 1/200000 ölçekte hazırlanmaktadırlar.

52 İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI (İl özel idaresi kanunu 2005) İl sınırı büyüşehir belediyesi olan illerde plan BŞB tarafından yapılırken ilgili belediye meclisi ( il genel meclisi ) tarafındanda onaylanmaktadır. Bazı iller bu yetkiyi çevre ve orman bakanlığına verirken, bakanlık bu planları birden fazla il bir arada olmak üzere bu planları ihale yolu ile yaptırmaktadır. Fakat il özel idaresi kanunu ve buna dayalı olarakta il yönetimlerinin yapmakla yükümlü olduğu il strateji planı ve il çevre düzeni planının gündeme gelmesi, il gelişme planı ile beklenen tüm ihtiyaçları karşılar duruma gelmesi bu planın gerçekleşebilirliğini zayıflatmıştır.

53  İL GELİŞME PLANI  plan ile belirlenen gelir dağılımı dengesizliklerinin en aza indirilmesi, bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve rasyonel kaynak dağıtımı açısından önem taşıyan, bölge planlarıyla uyumlu il gelişme planları çalışmalarını başlatmıştır. Bu planlar ile il planlama ve koordizasyon birimleri güçlendirecek ve il gelişme planlarının hazırlanması uygulanmasına tüm birimler katılacaktır demektedir. Bu kapsamdada plana altlık olacak ve veri aktaracak il envanteri modellemesi projesinin tamamlanmasını öngörmektedir.

54  Altlık:Onaylı standart topografik kadastral haritalar üzerine,  Dikkate alınması gereken haritalar  jeolojik harita önerileri ve mikro bölgeleme haritaları ve bütünleşik afet haritaları ve afet strateji plan önerileri  analiz aşamasında diğer ilgili kurumlardan temin edilecek tüm bilgi ve veriler  Temel ilkeler:  doğal ve kültürel mirasın korunması gözetilir  bölge ve alt bölge planlarına uygun biçimde hazırlanır


"PLANLAMA NEDİR Planlama: Kavramsal olarak belirlenen bir hedefe ulaşabilmek amacıyla harekete geçmeden önce yapılan hazırlıklar karar verme seçim yapma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları