Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER"— Sunum transkripti:

1 BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER
Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü

2 GENEL DURUM 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu.
tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. İlçe belediyelerinin sınırları, ilçe mülki sınırı olarak belirlendi. Toplam 30 büyükşehirdeki belde belediyesi ile köy, mahalle haline getirildi. 30 ilde Özel İdareler yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kuruldu. Katı atık belediye birlikleri/içme suyu birlikleri ve köylere hizmet götürme birlikleri kapatıldı.

3 İçişleri bakanlığının yol göstericiliği(!)
İçişleri Bakanlığı kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelik ve genelge çıkarılmayacağını sadece sorulara verilecek görüşlerle yönlendireceğini duyurmuştur. Oysa 3030 sayılı yasa döneminde devir işlemleri için bir yönetmelik yayınlanmıştı. 6360 sayılı yasa ile ilgili soru sormak ve verilen cevapları görmek için bakınız: Bu güne kadar sadece 46 soruya cevap vererek büyük bir başarıya imza atmışlardır.

4 BÜYÜKŞEHİRLER

5 MAHALLEYE DÖNÜŞE(MEYE)N KÖYLER

6 Mahalle- köy farkı Mevcut tüm köyler ilçe belediyelerine (nüfusları kaç olursa olsun)Mahalle olarak bağlanacaktır. Mahalle yönetimlerinin Anayasanın 127. maddesinde söz edilen mahalli idare birimlerinden biri olarak sayılmamış olması, yasa ile kurulmamaları, kamu tüzel kişiliklerinin olmayışı, kendilerine özgü bütçe ve personeli bulunmayışı nedeniyle yerel yönetim birimi değildirler. Oysa Köy muhtarlığı anayasa’nın 127. maddesine göre kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimdir. Bu nedenle kiralama, satış, vergi toplama, mahkemede temsil gibi birçok yetkisi bulunmaktadır.

7 Sorun/öneri 6360 sayılı yasadan sonra örneğin Şanlıurfa’da 2 yeni köy kuruldu.Kanun metninde köyler ismen tek tek sayılmış olduğundan bu yeni köylerin mahalleye dönüşebilmesi için nüfusunun 500 kişi olması gerektiği görüşündeyiz.

8

9 Köy korucularının durumu
geçici ve gönüllü köy korucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Geçici ve gönüllü köy korucularının memur veya kamu görevlisi olmadığına dair Danıştay 1. dairesi, / sayılı istişari kararı mevcuttur. Buna göre bunların devri söz konusu olmayacaktır.

10 Köylerin belediye sınırlarına alınması ve TCK M.184
Mahalleye dönüşen köylerde seçimden sonra yapılacak yapılar ruhsatsız yapılması halinde “imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturacaktır.

11 Köyde imarda son durum 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinde yapılan konuyla ilgili değişiklik şöyledir; ğ) (Ek: 12/7/ /73 md.) Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine (Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar) göre yürütülür. Kırsal alanlarda iş yeri açma ve çalışma izni; kadimden kalan veya yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa edilen yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. Köylerde bulunan konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir.

12

13 Bunlar belediyeden inşaat ve iskan ruhsatı talep ederse ruhsat düzenlenip verilecek midir?
Hayır sadece 6360 sayılı yasa gereğince ruhsatlı sayıldığına dair bir yazı verilebilir

14 Köydeki meralara müdahale
TCK’nin 154. maddesinin 2. fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunan meraları…kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

15 Büyükşehir olunca belediye sınırları içerisinde olacak ve köy tüzel kişiliğine ait olma şartıyla köylünün kullanması şartı ortadan kalkacağından meraya yapılacak müdahalelere TCK m.154.”hakkı olmayan yere tecavüz suçu”ndan dolayı ceza verilemeyecektir. Yasal düzenleme gerekmektedir.

16 Köyler ve seçim İlin tamamı büyükşehir belediye başkanı için oy kullanacağından şimdiden hizmet talep etmektedirler. Çözümü Belediyeler belediye meclis kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. (6360 s. Kanun Geçici m.1/f.18)

17 BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYESİ

18

19

20  Yolcu ve yük terminalleri.. toptancı hallerini ve mezbahalar,
Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir?  Mezarlık hizmetleri  Yolcu ve yük terminalleri.. toptancı hallerini ve mezbahalar, “ temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”

21

22 Sorun/öneri Mevcut personel,Alacak ve borç durumu değişkenlik arz etmektedir. Personelin görev yerinin değiştirilmesi,kadro değişikliğine bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı belediyeler itfaiye memuru olanların kadrolarını değiştirmektedir. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde çalışan personeller değiştirilmektedir.

23 İtfaiye yönetmeliğine uygun olmayan ancak kadrosu itfaiye eri olanların durumu ne olacak?
bir memurun/işçinin özlük dosyasında neler olması gerekir bunun listesi yapılarak bu liste üzerinden kontrol yapılarak teslim alınmalıdır. Devir alınanlar HİTAP (hizmet talep projesi) kapsamındaki hizmet belgesi talep edilmelidir

24 memur personelin daha önce SSK veya Bağ-kur’da geçen hizmetleriyle ilgili hizmet birleştirilmelerinin ve askerliklerinin değerlendirilmediği görülmüştür. Memur personelin hizmet belgeleri incelenmeli, eğer işçilikte geçen süreler varsa bu süre bitiminde tazminat ödenip ödenmediğine dair belge mutlaka istenmelidir.

25 kanunda yer almayan birim personelinin devir alınmamasına özen gösterilmelidir.
ilçelerden sadece hal zabıtası ve terminaller için trafik zabıtası kadrosunda bulunanların devri mümkündür.Bunların dışındaki zabıtalar devre alınmamalıdır. Personelin eski kurumlarda yıllık izin kullandığına dair belgelerin özlük dosyasına konulup konulmadığına bakılmalı aksi halde yıllık izin ücreti talep edebilirler.

26 Sosyal Güvenlik Kurumuna köy adına çalıştığına dair bildirimde bulunulmuş ve altı aydan fazla çalışması olan köy personeli ilçe belediyesine devredilecektir. Bu hususa dikkat edilmelidir.

27 Kapatılan belde belediyelerinin malları merkezi idarenin diğer kurumlarına verilemeyeceği bilinmeli komisyonda buna izin verilmemelidir. Su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğünün tüzel kişiliği ayrı olduğundan ihale işlemlerini yürütecek kişiler belirlenerek ihale eğitimi almaları sağlanmalıdır.

28 Sorun/öneri Büyükşehir olacak il belediyesi 2014 yılı temizlik ihalesini 3 aylık seçime kadar mı? Yoksa seçimden sonraki 6 ayı kapsayacak şekilde 9 aylık mı? Yoksa yıllık olarak mı yapacak? Cevap ????????????????

29 Mezbaha sorunu Mezbahaların Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik (RG: 17 Aralık Sayı: 28145) hükümlerine ve Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik(RG: 17 Aralık Sayı: 28145) 31/12/2013 tarihine kadar uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Aksi halde kapatılacaktır. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik in geçici 1. maddesine göre halen ruhsatı bulunan Belediye mezbahalarının en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar yeni teknik ve hijyenik şartları yerine getirerek Onay belgesi almaları veya Onay belgesi alamayacak durumdakilerin tesisin modernizasyonuna dair planlar ile modernizasyonun hangi tarihte ve hangi aşamalardan sonra tamamlanacağına dair bilgileri İl Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir. Yönetmeliğe uygun hale getirilmesinin çok maliyetli olduğu dikkate alınarak ilin ihtiyacına göre uyumlu hale getirilecek mezbaha belirlenmelidir.

30 Otopark hesabındaki paralar
Yeni duruma göre imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacaktır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli Plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi Karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların İnşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.. (5216 s.K m.27/8) “Otopark yönetmeliğinin 11. maddesinde kamu bankalarının birinde açılacak otopark hesabında toplanacağı kurala bağlanmıştır.

31 Sorun/öneri Özellikle kapanan belde belediyelerinin “otopark hesabında” biriken paralar katılacağı ilçe belediyesine değil büyükşehir belediyesine aktarılmalıdır. Devir tasfiye komisyonları,belediyelerden “otopark hesabında bulunan bedelleri” ayrıca talep etmelidir. 4708 sayılı yasa gereğince “belediye adına açılan yapı denetim hesabında” biriken paraların durumu ne olacak?

32 Su ve Kanalizasyon hizmetleri
14 yeni büyükşehirde “su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü “ kurulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmasını bekliyoruz.

33 Büyükşehir belediye meclis üyeleri

34 KARAR ALMAK ZORLAŞABİLİR
büyükşehir sınırları içindeki ilçe belediyelerinde nüfusu 1 milyon olan beldelerde kişiye bir meclis üyesi düşerken nüfusu 10 bin olan bir beldede ise kişiye bir meclis üyesi düşmektedir. Bu dengesizlik büyükşehir belediye meclislerine de yansıyacaktır. Seçim sisteminin bir sonucu olarak, nüfusu az olan ilçelerin büyükşehir belediyesini çalışamaz hale getirmeleri ihtimali de vardır

35 ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Şanlıurfa büyükşehir belediye meclisinin 69 kişiden oluşacağı dikkate alındığında bir karar için en az 36 kişinin oyu gerekecektir. İl nüfusunun neredeyse yarısı olan (haliliye,eyyübiye,karaköprü=19 üye)merkezin bu meclisteki ağırlığı üçte bir oranında bile değildir.

36 Büyükşehir Olmak İlde Yaşanlara Mali Külfetler Getirecek midir?
Emlâk vergisi yüzde 100 zamlı ödenecektir.

37 Sorun/öneri (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 59. maddesi)
Büyükşehir belediyesinin Emlak vergisiyle ilgisi kalmayacaktır. İl belediyesi tarafından, ilçelere bağlı köy ve mahalleler dikkate alınarak emlak vergisine ait evrakların ayrıştırılarak kurulan yeni ilçelere devre hazır hale getirilmesi gerekir. il belediyesi kendisi için dijital ortamda evraklardan örnek alıp saklayabilir.Bunun yapılmaması halinde doğacak ihtilaflarda belediye zarar görebilir.

38 İlçe belediyelerinin dikkatine
Emlak vergisinin %10 tutarında olan Kültür Varlıkları payının Mart 2014 tarihinden itibaren il Özel idaresi kapandığından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılmak üzere defterdarlıkta açılacak emanet hesaba aktarılacaktır.

39 Çevre temizlik vergisi yüzde 25 zamlı ödenecektir.
Köylü 5 yıl sonra büyükşehir tarifesi üzerinden, yani yüzde 100 artırımlı emlâk vergisi ödeyecektir. Hâlen emlâk vergisinden muaf olan, köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile köylünün hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları için de artık emlâk vergisi ödenecektir. Köylü 5 yıl sonra büyükşehir tarifesi üzerinden, yani yüzde 25 artırımlı olarak çevre temizlik vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Yol, kanalizasyon ve su tesislerinin harcamalarına katılma payı ödenecektir. Köylüye bunların dışında da ilâve vergi ve harç ödeme yükümlülüğü gelmektedir.

40 Mahalleye dönüşen köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suyu için alınacak ücret en düşük tarifenin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenecek

41 Yeni kurulan ilçelere ek kaynak
Altıeylül, Antakya, Arsuz, Artuklu, Battalgazi, Defne, Dulkadiroğlu, Efeler, Ergene, Eyyübiye, Haliliye, İpekyolu, Kapaklı, Karaköprü, Karesi, Menteşe, Merkezefendi, Onikişubat, Pamukkale (Akköy), Payas, Seydikemer, Süleymanpaşa, Şehzadeler, Tuşba, Ortahisar, Yeşilyurt, Yunusemre büyükşehir ilçe belediyelerine 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından yıl boyunca 3 katı artırımlı olarak ödenecektir.

42 Devir sonrası büyükşehir belediyesine gelen personelin bir de belediye içersinde daire başkanlıklarına dağılımı yapılması için komisyon kurularak dağıtılmalıdır.

43 ulaşım Ulaşımla ilgili tek yetkili büyükşehir olduğundan hat güzergahlarının ve bilet ücretlerinin belirlenmesi gerekecektir. İlçe belediyelerince, ticari plakalar, taksi durakları ve dolmuş hatlarına ilişkin alınacak kararlarla ilgili olarak öncelikle İl Belediyesinin görüşünün alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

44 Okul servis araçları Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ne göre;
Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar,(Değişik:RG-6/8/ ) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almak zorundadır.( Madde 5 – 1/c) Yine bunlar (Değişik:RG-6/8/ ) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci Maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla, yükümlüdürler.( Madde 5 – 1/d) Ayrıca (Ek:RG-6/8/ ) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur. (Madde 5 /2)

45 Büyükşehir belediye meclisi kararıyla yollar, parklar vs
Büyükşehir belediye meclisi kararıyla yollar, parklar vs. paylaşımı yapılırken ilin durumu dikkate alınarak kriterler belirlenmelidir Örenğin;Kocaeli büyükşehir belediyesi 14,50 metreden daha geniş ana arterlerde yetkilidir. 20.000,00 m² den büyük park ve yeşil alanlar büyükşehirdedir.

46 Coğrafi bilgi sistemi . İlçe belediyeleri ile birlikte kapanacak olan belde belediyeleri ellerindeki sayısal datalar toplanıp CBS ye aktarılması gerekir.

47 İmar işleri ilçe belediyelerinden gelen imar planlarıyla ilgili olarak en son yürürlükte olan imar planları olduğuna ve ıslak imzalı olmasına dikkat edelim.

48 NUMARATAJ İlin tamamında düzen ve standart sağlanması için numarataj çalışmaları büyükşehir belediyesi sorumluluğunda kalması sağlanmalıdır. Bu husus da ilçelere yetki verilmemeli aksi halde coğrafi bilgi sistemi kurulamaz .CBS yi de ancak büyükşehir kurabilir ilçe kuramaz.

49 Su ve kanal hizmetlerinde devir
Belediyenin su, atıksu ve diğer aboneliklerine ait kayıtların tutulduğu defter, abone kartları, alacak ve borçları, depozito ve teminatları, teminat mektupları gibi belgelerin raporlanarak tutanak altına alınması, ilgili belediyenin abonede ki tüm alacakları, hak ve menfaatleri, varsa hacizli alacakları ve sarfiyatlarını gösteren belgelerin teslim alınması, Belediyenin su ve kanalizasyondan kaynaklanan dava ve icraların listesinin düzenlenerek teslim alınmalıdır.

50 Su ve kanalizasyon hizmetleri için ilan edilen ihalelerin devir alınması,
Su ve kanalizasyon alt yapılarına ait varsa inşaat ve işletme projelerinin teslim alınması, önem arz etmektedir.

51 İşyeri ruhsatları 1.sınıf GSM’ ler büyükşehir belediyelerinin; 2.sınıf ve 3.sınıf GSM’ ler ise ilçe belediyelerinin yetki alanına girecektir.(5393 sk.m.80 göre akaryakıt istasyonu ruhsatını büyükşehir verecek) Devir komisyonunda kapanan ve ilçe belediyelerindeki işyeri ruhsatlarından büyükşehir yetkisine girenleri ayırmalıdır.

52 BAZ İSTASYONLARINDA TEK YETKİLİ BÜYÜKŞEHİR
BAZ İSTASYONLARI YÖNETMELİK TASLAĞI b) Yerleşim sağlayıcısının yer kullanım hakkı talebini reddetmesi durumunda işletmeci, reddetme gerekçesi ile birlikte sorunun çözüme kavuşturulması için Bakanlığa başvurabilir. Bakanlık, gerekli değerlendirmeyi yaparak sonucunu yerleşim sağlayıcısı ve işletmeciye bildirir. Buna göre bakanlığın görüşü doğrultusunda yer tahsisi yapmak zorunda mı kalacak? Taslağa göre;”Kurulacak bir istasyon için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni imar mevzuatı çerçevesinde alınmak zorundadır. “ Mevcut yer kullanım hakları GEÇİCİ MADDE 1- (1) 13 Ekim 2009 tarihi ile bu yönetmeliğin yürürlük tarihi arasında kurulan ve yapı ruhsatı ile yapı kullanım izni olmayan istasyonlar için işletmeci, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde gerekli yapı ruhsatı ve yapı kullanım iznini alacaktır. (2) 6360 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulmuş olan istasyonlar için istasyonun yeri değiştirilmediği sürece yer seçim belgesi alınmaz. (3) 6360 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi arasında kurulmuş olan istasyonlar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip işletmeci yer seçim belgesi almak için 30 gün içinde yetkili belediyeye başvuruda bulunmak zorundadır.

53 Yer Seçim Belgesi Ücreti (KDV hariç)İstasyon Başına
Taslak yönetmeliğe göre Büyükşehir il mülki sınırları içerisinde kalan yerlerdeki her istasyon için TL seyyar istasyon içinse 750 TL

54 Anayasa Mahkemesi 6360 sayılı yasayı iptal edecek mi?
Belde belediyelerinin nasıl kapatılacağı 5393 sayılı yasada düzenlenmiş olmasına rağmen buna uyulmadan kaldırmanın Anyasaya aykırı olduğu itirazı

55 . “Bir yasa kuralı bir başka yasa kuralına göre ve onun varlığı ya da yokluğu gözetilerek değil, ancak ilgili Anayasa kuralına göre değerlendirilerek denetleneceğinden ve yasa koymak, değiştirmek, yasayı yürürlükten kaldırmak ve yerindeliği takdir etmek tümüyle yasa koyucunun yetkisi içinde ve yasalar arasında uyum ve uygunluk yasa koyucu tarafından gözetilmesi gereken hususlardır” Anayasa Mahkemesinin sayılı yasayla ilgili tarihinde verdiği 2008/34 E. 2008/153 K. gerekçesinden (Resmi Gazete : 6 Aralık )

56   “kapatılan belediye veya mahalleye dönüşen köylerle ilgili olarak köy ve belde halkı hiçbir yolla bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve köyde halk oylaması yapılmamıştır. Yerel tüzel kişiliklerin, yerel halka danışılıp sorulmadan kapatılması, Türkiye'nin 1992 yılında onayladığı Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı hükümlerine ve dolayısıyla Anayasa'nın 90.maddesine aykırıdır” şeklinde özetleyebileceğimiz itirazdır.

57 Nitekim; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın “yerel yönetim sınırlarının korunması” başlıklı 5.maddesine göre “yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz”. Özerklik şartı ise referanduma gitmeyi -mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse- şartına bağladığından referandum yapmadan tüm bu değişiklikler yapılmıştır

58 TİS’DEN YARARLANMA Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından, yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından, 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre tespit edilir.

59 SORUN/ÖNERİ Büyükşehire/il/ilçe belediyesine devredilen belde belediyesi işçisi dayanışma aidatı ödeyerek büyükşehir/il/ilçe belediyesinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isterse ne olacak?

60 Yeni Büyükşehir Belediyeleri ile ilçe belediyelerinin, 2014 yılı Bütçesini neye göre hazırlaması gerekir? içişleri bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğünün tarihli ve sayılı yazısı ile;” Tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçimlerinde sona erecek belediyelerin 2014 yılı bütçesinin tüzel kişiliklerinin 3 ay devam edeceği göz önünde bulundurularak yıllık olarak hazırlanması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde cevap verilmiştir.

61 Sınırları il mülki sınırına genişleyecek olan mevcut 16 büyükşehir belediyelerinde 2014 yılı bütçesinin yapılması 30 mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinden sonra 5216 sayılı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan büyükşehir belediyesine ait görevler ulaşım, itfaiye, su ve kanalizasyon vb. tüm il sınırları içerisinde yerine getirileceğinden bu büyükşehir belediyeleri 2014 yılı bütçelerini genişleyen hizmet alanına yeterli olacak şekilde planlamak suretiyle yıllık olarak hazırlayacaktır.

62 büyükşehir belediyesine dönüşerek 14 adet il belediyelerinde 2014 yılı bütçesinin yapılması
14 il belediyesinde 2014 yılı bütçesinin 5216 sayılı kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan büyükşehir belediyesine ait görevler ulaşım, itfaiye,terminal,Toptancı halleri, su ve kanalizasyon vb,nin 9 ay süreyle yürütüleceği göz önüne alınarak yıllık bütçe hazırlanması uygun olacaktır.

63 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerde 2014 bütçesinin yapılması
Bilindiği gibi 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin mahalli idareler genel seçimlerinin yapılmasıyla birlikte buralara katılacak belde ve köylerle beraber sınırları ilçe mülki sınırına genişleyecektir. Öte yandan büyükşehir ilçe belediyesine dönüşecek belediyelerin yürüttüğü görevlerin su kanalizasyon, toplu ulaşım,terminal,toptancı halleri, mezarlık vb bir bölüm de büyükşehir belediyesi ile bağlı idarelere geçecektir. Bu çerçevede 6360 sayılı kanun ile sınırları ilçe mülki sınırlarına genişleyen belediyeler mahalli idareler genel seçimlerini müteakip hizmet alanlarına genişlemesini dikkate alarak buralarda da 9 ay süreyle belediye hizmetlerini aksatmayacak şekilde gelir ve giderlere ilişkin yeterli ödenek konulmak suretiyle 2014 yılı bütçelerini yıllık olarak hazırlayacaklardır.

64 At yarışları At yarışlarını seyretmek için hipodromlara giriş yapılırken kesilen bilet bedellerinin %10 nu kadar eğlence vergisinin hipodromun sınırları içinde bulunduğu ilçe belediyesine ödenecektir.(2464 sk.m.21) At yarışları üzerinden ganyan bayileri aracılığıyla oynanan müşterek bahislerden alınan % 5 eğlence vergisi ise 5216 sayılı yasanın 23/1-c maddesine göre büyükşehir belediyesi bunun % 20 sini hipodromun bulunduğu ilçe belediyesine, %30 unu nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıttıktan sonra kalan % 50 ise büyükşehir belediyesine ait olacaktır.

65 KAPANAN BELDE BELEDİYELERİ

66

67 KAPANACAK BİRLİKLER

68 Diyarbakır’daki birlikler

69

70

71 Atık yönetimi/BİRLİKLER
. katı atık konusunda kurulmuş birliklerin tasfiye edilmesi söz konusudur,bunların yaptığı işler,personelleri hak ve alacaklarıda büyükşehire devredilecektir.

72 birlikler Ancak birliklerin tasfiyesinde başlangıç tarihi belli değildir sadece son gün yani seçim tarihine kadar tasfiye edilmesi şartı konulmuştur. Tüzükte hüküm varsa ona göre eğer yoksa devir tasfiye komisyonu bunu yapacaktır. 6360 sayılı yasa çıktıktan sonra bu gün bile birlikler tüzüklerinde değişiklik yaparak tasfiye konusunu daha açık ve net düzenleyebilirler. Birlik kendisini bu günde fesh edebilir ve tasfiyesini sonuçlandırabilir

73 İL ÖZEL İDARESİ VE YİKB BAŞKANLIĞI

74

75 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı. : B. 05. HUK. 00. 00
6360 sayılı Kanunla Bakanlık onayı alınması şeklinde getirilen geçici izin müessesinin il özel idarelerinin kendilerine ait taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması için söz konusu olduğu, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer altı ve doğal kaynak suları ile jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların kiralanmasında Bakanlık onayı alınması zorunluluğunun bulunmadığı

76 TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN YASAKLARI
Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; Nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapamaz. 06 Aralık tarihinden itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi (ilk mahalli idareler genel seçim tarihini) geçecek şekilde yeni hizmet alımı yapamaz. tarihini) geçecek şekilde mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenleyemez.

77

78

79 Madenle ilgili yetkiler Vali’ye

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Anayasaya aykırılık sorunu
“bir il ortadan kalkmadıkça il özel idaresi ortadan kaldırılamaz” itirazı s. İl Özel İdaresi Kanununa göre bir yerde il kurulması, orada il özel idaresi kurulması anlamına da gelmektedir. Ancak il özel idarelerinin, ilin kurulmasına bağlı olduğunu belirten norm, anayasa hükmü değildir. 

90 İl özel idaresinin tüm görev ve yetkileri büyükşehire mi geçiyor?
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında (Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının toplanması ve kullanımı) il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca kullanılır ve yürütülür.  Toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır.

91 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır?
6455 sayılı Kanunla, 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesine sekizinci fıkraya göre özel idarelerin sayılı Kanundan kaynaklanan yetkileri; özel idarelerin tüzel kişiliklerinin kalkacağı illerde, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren defterdarlık tarafından kullanacaktır . Yine 6455 sayılı Kanunla 5607 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9 uncu madde ile "... ile tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın bulunduğu yerdeki defterdarlığa devredilmiş sayılır" düzenlemesi yapılmıştır.

92 6360 SAYILI YASA İLE BELEDİYE KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ?

93 6063 s. Yasa ile 5393 s. Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?
Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için aranılan nüfus şartı ne indirildi. Yeni mahalle kurulması için 500 nüfus şartı getirildi ancak 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüşenlerin nüfusu ne olursa olsun mahalleye dönüşecektir. Köylünün mera üzerindeki hakları korundu. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ’in üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorunluluğu getirildi.[ Belediyelerin amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilmesinin önü açıldı. Belediyelerin, sporu teşvik amacıyla hemşehrilerine spor malzemeleri verebilmesi imkanı verildi. Belediyelerin, yurtdışı müsabakalarda derece alan veya üstün başarı gösteren teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere meclis kararıyla ödül verebilmesi imkânı geldi. Belediyelere, “Mabet” yapabilme yetkisi verildi. Belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketlere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesi (bütçeden yardım yapılması) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10’uncu maddesi (yardım ve işbirliği) uygulanmayacaktır.

94 6360 SAYILI YASA İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ?

95 6360 s. Yasa ile 5216 s. Büyükşehir Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?
.  Büyükşehir Belediye sınırları “en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesi” iken yeni düzenlemede Büyükşehir Belediye sınırları “il mülki sınırları” oldu.  Fiziksel yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın, toplam nüfusu ’den fazla olan il belediyelerinin kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceği kuralı getirildi.  Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olurken İlçe belediyelerinin sınırları da, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.  Ortak hizmetler ve projelerin yapılmasında “kamu yararı” yerine “belediye kanununda verilen görevler kapsamında olup olmadığı” ölçütünün esas alınması sağlandı.  Ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcilerinin UKOME üyesi olmaları sağlandı.  Büyükşehir Belediyeleri, “Mabet” yapabilme yetkisi verildi.  Büyükşehir Belediyelerinin ilçe belediyelerine devredecekleri görevlerde değişiklikler yapıldı.  Büyükşehir Belediyeleri, elektronik haberleşme altyapısı kurup işletebilecektir.  Belediyeler elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesi verebilme yetkisi büyükşehirlerde sadece büyükşehir belediyesine ait oldu. Belediyeler; özürlülerle ilgili dernek ve vakıflara ancak;”kamuya yararlı dernek statüsü”nde olması veya Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınmış vakıf olması halinde ortak hizmet projesi gerçekleştirebileceklerdir.  Büyükşehir Belediyelerinin bazı varlık ve kaynaklarını şirketler aracılığıyla ihalesiz olarak üçüncü kişilere kiralama yetkisi kaldırıldı.

96 KAMU DENETÇİSİNE ŞİKAYET
Belediyenin ve/veya bağlı kuruluşlarının/mahalli idare birliklerinin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarından Menfaati ihlal edilenlerin öncelikle idareye başvuruda bulunup, idari başvuru yollarını tüketmesi ve idareye başvuru tarihinden itibaren 6 (altı) aydan fazla bir sürenin geçmeden e-posta,faks, posta, elden ve e-başvuru yöntemlerinden birini kullanarak, ücretsiz olarak başvuruda bulunabilirler. Mahalli idareler hakkındaki şikayetler 29/03/2014 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır.

97

98 Şanlıurfa ili birlikler

99

100 Mardin ili birlikler


"BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları