Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ POZİTİFLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BRONKOALVEOLER LAVAJ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ POZİTİFLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BRONKOALVEOLER LAVAJ."— Sunum transkripti:

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ POZİTİFLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BRONKOALVEOLER LAVAJ SIVISINDA T HÜCRE YANITININ GÖSTERGESİ OLAN SİTOKİNLERİN DÜZEYLERİ Hasan Yüksel, Özge Yilmaz, Ece Onur, Süheyla Sürücüoglu, Soner Erdin, Cengiz Kirmaz

2 HIV epidemisi Toplum büyümesi Sosyoekonomik değişiklikler Göçler Agresif ve dirençli suşlar Çocukluk çağı tüberkülozu, tüm olguların % 10’ nu oluşturur. Tb de yeniden artış Stop TB Partnership Childhood TB Subgroup World Health Organization. introduction and diagnosis of tuberculosis in children. Int J Tuberc Lung Dis. 2006;10: 1091-7. GİRİŞ: Tüberküloz Dünya nüfusunun üçte biri (~ 2 milyar) TB basili ile enfektedir.

3 Latent enfeksiyon Latent ve aktif sınırı belirsiz Primer enfeksiyon Bölgesel lenf nodu Pulmoner parenkim Ghon complex Granuloma Ag- MHC-II Th1 CD4(+) hücreler Makrofaj Dendritik hücreler B hücreler Mikobakterilere karşı immün yanıtta birincil rol Mikobakteriyum tb. a karşı temel savunma yanıtı antijene özgül bellek T hücrelerinden IFNγ salgılanması : ESAT-6 ve CFP-10’ a karşı Enfeksiyon bölgesinde monosit göçü Mikrobial öldürme Dendritik hücrenin antjen prezentasyonu TH1 polarizasyonu için IL-12 salınımı CD4 T hücrelerin IFN γ salgılaması Upham JW, et al. Dendritic cell immaturity during infancy restricts the capacity to express vaccine-specifi c T-cell memory. Infect Immun 2006; 74: 1106–12. GİRİŞ: Pediatrik Tb İmmnünopatogenezi

4 İnterferon gama; GİRİŞ: Tüberküloz M. tb Patern tanıyan reseptörler TLR2 ve TLR4 aktivasyonu Fagositlerden IL-12 salınımı Th1 aktivasyon, diferansiasyon ve çoğalımı Erken dönemde NK hücrelerden IFN gama salınımı Th1 hücre Adaptif immün yanıt sırasında IFN gama salınımı Ottenhoff TH et al. Control of human host immunity to mycobacteria. Tuberculosis (Edinb). 2005; 85: 53-64. Makrofaj aktivasyonu Hücresel immün yanıtta temel efektör mekanizma Kronik enfeksiyon kontrolü

5 İnterlökin-23; IL-12 benzeri fonksiyonlar IFN gama indüksiyonu (IL-12 den daha sekonder) Th17 hücre yapımı ve mikobakteriyal enfeksiyona karşı IL-17 yapımı IL-12 yokluğunda IL-23’ ün indüklediği IFN gama yanıtı azalır GİRİŞ: Tüberküloz Ottenhoff TH et al. Control of human host immunity to mycobacteria. Tuberculosis (Edinb). 2005; 85: 53-64. Eksiklikte önemli M.tb enfeksiyonu yok ???

6 İnterlökin-17; Mononükleer ve polimorfik hücre akümülasyonu Nötrofil fonksiyonları ve yaşamının indüksiyonu M.tb’a bağlı enflamasyonun geç evreside nötrofil apoptozisinin engellenmesi Granülom bütünlüğünün korunması IL-23’ü indükler IL-12 yapımını azaltır GİRİŞ: Tüberküloz Khader SA, Cooper AM. IL-23 and IL-17 in tuberculosis. Cytokine. 2008;41:79-83. IL-23 ve IL-17 M.tb enfeksiyonunda koruyucudan daha çok regülatuar

7 İnterlökin-4; Th2 yanıt göstergesi sitokin Progresif Tb olanlarda artar M.Tb’a disfonksiyonel immün yanıt ile ilişkili olan regülatuar T hücreleri stimüle eder Progresif pulmoner Tb’da TNF alfa toksisitesini indükler Makrofajların Tb öldürme yanıtını bozar GİRİŞ: Tüberküloz Rook GA. Th2 cytokines in susceptibility to tuberculosis. Curr Mol Med. 2007;7:327-37. M.Tb enfeksiyonlarında olumsuz etkileri mevcut.

8 İnterlökin-10; Th1 yanıtın kontrolü TNF alfa ekspresyonunun kontrolü GİRİŞ: Tüberküloz Khader SA, Cooper AM. IL-23 and IL-17 in tuberculosis. Cytokine. 2008;41:79-83. M.TB enfeksiyonu olan akciğerde kronik akciğer inflamasyonundan koruyucu

9 Transforming growth faktör beta; T hücre proliferasyonu ve Th1 diferansiasyonun inhibisyonu Makrofaj aktivasyonunun ve basil öldürmenin inhibisyonu IL2 ve IFN gama antagonizması GİRİŞ: Tüberküloz Fiorenza G et al. TNF-alpha, TGF-beta and NO relationship in sera from tuberculosis (TB) patients of different severity.Immunol Lett. 2005;98:45-8. M.TB’ a karşı immün yanıtının inhibisyonu ve yaygın hastalık

10 Bu çalışmanın amacı; PPD pozitifliği olup latent Tb enfeksiyonu düşünülen çocukların bronkoalveoler lavaj (BAL) örneklerinde farklı T hücre yanıtlarını yansıtan IL-4, IFNgama, IL-10, TGF-beta, IL-17 ve IL-23 düzeylerinin değerlendirilmesidir. AMAÇ

11 Çalışma Grubu: Tb grubu: PPD pozitifliği olup hava yolu tutulumunun değerlendirilmesi ve bakteriyolojik tanısal etkinliği arttırmak amacı ile BAL örnekleri alınması için fleksibl videobronkoskopi (FB) yapılmış olan 12 çocuk Kontrol grubu: Farklı nedenler ile FB yapılmış PPD negatif 11 çocuk alındı. YÖNTEM

12 Çalışma Düzeni: Flesibl videobronkoskopi yapılan tüm çocuklardan bronkoalveoler lavaj (BAL) örnekleri alındı ve tüm örneklerde Tb açısından aside rezistan basil, PCR veM.tb kültürü bakıldı Sitokin düzeyleri olarak; IL-4 IFNgama IL-10 TGF-beta IL-17 IL-23 düzeyleri ölçüldü. YÖNTEM

13 Bronkoalveolar Lavaj Yöntemi: Vücut ısısında normal steril salin kullanıldı. <20 kg olan çocuklarda üç eşit miktara bölünerek 3 mL/kg >20 kg olan çocuklarda 20 mL’lik miktarlarda toplam 3 mL/kg İlk alınan BAL örneği: kültür ve bakteriyolojik inceleme Sonra alınan BAL örnekleri: sitokin düzeylerinin ölçümü Klinik ya da radyolojik olarak en etkilenmiş bölgeden Sitokin düzeyleri ölçümü için -80ºC’de saklandı YÖNTEM

14 Sitokin düzeylerinin ölçümü ELISA yöntemi kullanıldı Standardizasyon amacı ile BAL mikroalbumin düzeylerine oranlandı YÖNTEM

15 Tablo 1. Grupların sosyodemografik özellikleri BULGULAR PPD (+) GrupPPD (-) Grupp Yaş 8.6 ± 4.36.8 ± 4.50.35 PPD 18.43.1<0.001 CinsiyetE (%) 41.754.5 0.54 K (%) 58.345.5 Ailede TBVar (%) 5018.2 0.11 Yok (%)5081.8

16 BULGULAR Grafik 1. Grupların TGF-β düzeylerinin dağılımı P=0.07 PPD (+)PPD (-)

17 BULGULAR Grafik 2. Grupların IL-23 düzeylerinin dağılımı P=0.49 PPD (+)PPD (-)

18 BULGULAR Grafik 3. Grupların IL-10 düzeylerinin dağılımı PPD (+)PPD (-)

19 BULGULAR Grafik 4. Grupların IL-4 düzeylerinin dağılımı P=0.85 PPD (+)PPD (-)

20 BULGULAR Grafik 5. Grupların IL-17 düzeylerinin dağılımı P=0.85 PPD (+)PPD (-)

21 BULGULAR Grafik 6. Grupların IFN-γ düzeylerinin dağılımı P=0.42 PPD (+)PPD (-)

22 Bu çalışmada PPD pozitifliği olan ve olmayan çocuklarda IL-4, IL-17, IL-23 ve IFN-γ düzeyleri benzer bulunmuştur. İki grup arasında TGF-β düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamakla birlikte TGF-β düzeyleri PPD pozitifliği olan grupta olmayanlara göre daha yüksek olma eğilimindedir. TGF-β’ nın M.Tb’ a karşı immün yanıtı baskılayan bir sitokin olduğu düşünüldüğünde bu sonuç dikkat çekicidir. TARTIŞMA

23 Bu çalışmanın sonuçları latent enfeksiyon bulunan çocuklarda hem Th1 hem de Th2 yanıtının birlikte indüklendiğini, Th17 yanıtının ise baskılanmış olduğunu düşündürmektedir. Ancak, az sayıda hasta ile elde edilmiş olan bu preliminer bulgular kesin sonuçlar elde etmek için yeterli değildir ve hasta sayısının arttırılması gereklidir. TARTIŞMA


"Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Alerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ POZİTİFLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BRONKOALVEOLER LAVAJ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları