Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu sunum “biyobilim.net” adresinden indirilmiştir. *Kaynak göstermeden kullanmayalım!!! Hazırlayan: Esma İnce.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu sunum “biyobilim.net” adresinden indirilmiştir. *Kaynak göstermeden kullanmayalım!!! Hazırlayan: Esma İnce."— Sunum transkripti:

1 Bu sunum “biyobilim.net” adresinden indirilmiştir. *Kaynak göstermeden kullanmayalım!!! Hazırlayan: Esma İnce

2 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TAKSONOMİ) (SİSTEMATİK)

3 Sınıflandırma (Taksonomi) Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Günümüze kadar iki çeşit sınıflandırma yapılmıştır

4 a) Ampirik (Suni) Sınıflandırma Canlıların dı ş görünü ş lerine göre yapılmı ş tır. Canlıların dı ş görünü ş lerine göre yapılmı ş tır. Ölçmenin olmadı ğ ı nitel gözlemlerle yapılmı ş tır. Ölçmenin olmadı ğ ı nitel gözlemlerle yapılmı ş tır. Görevi aynı olan (analog) organlar dikkate alınmı ş tır. Görevi aynı olan (analog) organlar dikkate alınmı ş tır.Örnek; Ku ş un kanadı Ku ş un kanadı Sine ğ in kanadı Sine ğ in kanadı Yarasanın kanadı Yarasanın kanadı Bu sınıflamaya göre yarasa ve sinek ku ş lar grubuna dâhil edilmi ş tir. Geçerlili ğ i olmayan bir sınıflandırmadır.

5 b) Filogenetik (Tabii) Sınıflandırma: Canlıların bütün özelliklerine (akrabalık ili ş kileri, kromozom yapıları, protein benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik özellikleri) göre yapılmı ş tır. Canlıların bütün özelliklerine (akrabalık ili ş kileri, kromozom yapıları, protein benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik özellikleri) göre yapılmı ş tır. Ölçmenin oldu ğ u nicel gözlemlerle yapılmı ş tır. Ölçmenin oldu ğ u nicel gözlemlerle yapılmı ş tır. Yapısı aynı yani homolog organlar dikkate alınmı ş tır. Yapısı aynı yani homolog organlar dikkate alınmı ş tır. Örnek; Örnek; insanın kolu insanın kolu Balinanın ön yüzgeci Balinanın ön yüzgeci Yarasanın kanadı Yarasanın kanadı Bu sınıflamaya göre yarasa ve balina memeliler grubuna dahil edilmi ş tir. Geçerlili ğ i devam eden sınıflandırmadır. Bu sınıflamaya göre yarasa ve balina memeliler grubuna dahil edilmi ş tir. Geçerlili ğ i devam eden sınıflandırmadır.

6 Taksonomi Grupları Türkçe LatinceÖrnek - 1 Örnek – 2 Türkçe LatinceÖrnek - 1 Örnek – 2 Alem = Regnum: Hayvanlar : Animal Alem = Regnum: Hayvanlar : Animal Ş ube = Filum : Omurgalı : Kordata Ş ube = Filum : Omurgalı : Kordata Sınıf = Clasis : Memeliler : Mammals Sınıf = Clasis : Memeliler : Mammals Takım = Ordo : Carnivor : Carnivor Takım = Ordo : Carnivor : Carnivor Aile = Familya: Felidea : Canidea Aile = Familya: Felidea : Canidea Cins = Genus : Felis : Canis Cins = Genus : Felis : Canis Tür =Species: Felis domesticus : Canis domesticus Tür =Species: Felis domesticus : Canis domesticus (Ev kedisi)(Ev köpe ğ i) (Ev kedisi)(Ev köpe ğ i)

7 Taksonomi gruplarında Alemden Türe do ğ ru gidildikçe; Grup sayısı artar. Grup sayısı artar. Gruptaki birey sayısı azalır. Gruptaki birey sayısı azalır. Ortak özellikler artar. Ortak özellikler artar. Gen benzerli ğ i artar. Gen benzerli ğ i artar. Protein benzerli ğ i artar. Protein benzerli ğ i artar. Tür sayısı azalır. Tür sayısı azalır. Akrabalık artar. Akrabalık artar. Yapısal benzerlik artar. Yapısal benzerlik artar.

8 TÜR İ ki canlının aynı tür olması için; İ ki canlının aynı tür olması için; Ortak özelliklerinin en çok olması, Ortak özelliklerinin en çok olması, Aynı atadan gelmesi ve Aynı atadan gelmesi ve Çiftle ş erek verimli nesiller olu ş turması gerekir. Aynı tür canlıların; Çiftle ş erek verimli nesiller olu ş turması gerekir. Aynı tür canlıların; Kromozom sayıları, Kromozom sayıları, Beslenme ş ekilleri ve Beslenme ş ekilleri ve Üreme ş ekilleri aynıdır. Aynı tür canlıların; Üreme ş ekilleri aynıdır. Aynı tür canlıların; DNA dizili ş leri, DNA dizili ş leri, Protein yapıları ve Protein yapıları ve Enzim çe ş itleri farklı olabilir. Enzim çe ş itleri farklı olabilir.

9 Canlılar tür adları ile bilinir. Bir canlının tür adı; Tür Adı = Cins Adı + Tanımlayıcı ad yazılarak elde edilir. Buna, ikili adlandırma (binominal) denir. Örnek : Tür Adı = Cins Adı + Tanımlayıcı ad yazılarak elde edilir. Buna, ikili adlandırma (binominal) denir. Örnek : Ev kedisi : Felis domesticus Ev kedisi : Felis domesticus Ev köpe ğ i : Canis domesticus Ev köpe ğ i : Canis domesticus Kara çam : Pinus nigra Kara çam : Pinus nigra Fıstık çamı : Pinus pinea Fıstık çamı : Pinus pinea Kara dut : Morus nigra Kara dut : Morus nigra Beyaz dut : Morus alba Beyaz dut : Morus alba Türler sabittir ve türler arasında geçi ş olmaz. Türler sabittir ve türler arasında geçi ş olmaz. Akrabalık ili ş kileri cins isimlerinin benzerli ğ ine Akrabalık ili ş kileri cins isimlerinin benzerli ğ ine göre yapılır göre yapılır

10 CANLILARINSINIFLANDIRILMASI Canlılar hücre yapısına göre ikiye ayrılır. Canlılar hücre yapısına göre ikiye ayrılır. A.Prokaryot Canlılar Çekirdek zarı yoktur. Çekirdek zarı yoktur. DNA sitoplazmadadır. DNA sitoplazmadadır. Zarlı organelleri yoktur. Zarlı organelleri yoktur. Ribozom organeli bulunur. Ribozom organeli bulunur. Monera aleminden olu ş ur. Monera aleminden olu ş ur. 1.Monera Alemi 1.Monera Alemi Bakteriler, Bakteriler, Mavi - ye ş il algler den olu ş ur. Mavi - ye ş il algler den olu ş ur.

11 B.Ökaryot Canlılar Çekirdek zarı vardır. Çekirdek zarı vardır. DNA sitoplazmada bulunmaz. DNA sitoplazmada bulunmaz. Zarlı organelleri vardır. Zarlı organelleri vardır. Ribozom organeli bulunur. Ribozom organeli bulunur. Protistalar, Mantarlar,Bitkiler ve Hayvanlar olmak üzere dört alemden olu ş ur.

12 1. Protista alemi Amip (Kök ayaklı) Amip (Kök ayaklı) Öglena (Kamçılı canlı) Öglena (Kamçılı canlı) Paramesyum (Terliksi canlı) Paramesyum (Terliksi canlı) Plazmodyum malaria Plazmodyum malaria Cıvık mantarlar dan olu ş ur. Cıvık mantarlar dan olu ş ur.

13 2.Mantarlar alemi (Fungi) Küf mantarları, Küf mantarları, Ş apkalı mantarlar Ş apkalı mantarlar Pas mantarı Pas mantarı Maya mantarları dır. Maya mantarları dır.

14 3) Bitkiler Alemi ( Plants ) Çiçeksiz bitkiler; Damarsız çiçeksiz bitkiler (Suyosunu ve Karayosunu) Damarsız çiçeksiz bitkiler (Suyosunu ve Karayosunu) Damarlı çiçeksiz bitkilerden (E ğ relti) Damarlı çiçeksiz bitkilerden (E ğ relti) Çiçekli bitkiler; Açık tohumlu çiçekli bitkiler (Çam, Sedir vs.) Açık tohumlu çiçekli bitkiler (Çam, Sedir vs.) Kapalı tohumlu çiçekli bitkiler (Elma, Ayva vs.) Kapalı tohumlu çiçekli bitkiler (Elma, Ayva vs.)

15 4. Hayvanlar Alemi ( Animals ) Omurgasız hayvanlar 1) Süngerler 1) Süngerler 2) Sölenterler 2) Sölenterler 3) Solucanlar 3) Solucanlar 4) Eklembacaklılar 4) Eklembacaklılar 5) Yumu ş akçalar 5) Yumu ş akçalar 6) Derisidikenliler. 6) Derisidikenliler. Omurgalı hayvanlar 1) Balıklar 1) Balıklar 2) Kurba ğ alar 2) Kurba ğ alar 3) Sürüngenler 3) Sürüngenler 4) Ku ş lar 4) Ku ş lar 5) Memeliler den olu ş ur. 5) Memeliler den olu ş ur.

16 Virüsler Hücresel yapıda de ğ ildirler. Hücresel yapıda de ğ ildirler. Sitoplazması, organelleri ve enzim sistemleri yoktur. Protein kılıf ve nükleik asitten (DNA veya RNA) olu ş ur. Zorunlu hücre içi parazittirler. Sitoplazması, organelleri ve enzim sistemleri yoktur. Protein kılıf ve nükleik asitten (DNA veya RNA) olu ş ur. Zorunlu hücre içi parazittirler. Dı ş ortamda cansız ve kristal yapıdadır. Dı ş ortamda cansız ve kristal yapıdadır. Enzim, protein ve enerji üretemezler fakat girdi ğ i konak hücrede bunları yaptırır ve kullanırlar. Enzim, protein ve enerji üretemezler fakat girdi ğ i konak hücrede bunları yaptırır ve kullanırlar. Yapısında bulunan enzimi ile konak hücre içerisine girerek yönetimi ele geçirip ço ğ alırlar. Yapısında bulunan enzimi ile konak hücre içerisine girerek yönetimi ele geçirip ço ğ alırlar. Virüslerin konakları özeldir, ba ş ka hücrelere girmezler. Örne ğ in; kuduz virüsü beyin hücrelerinde, H İ V virüsü akyuvar hücrelerinde ço ğ alır. Virüslerin konakları özeldir, ba ş ka hücrelere girmezler. Örne ğ in; kuduz virüsü beyin hücrelerinde, H İ V virüsü akyuvar hücrelerinde ço ğ alır. Kona ğ ı bakteri olan virüslere bakteriyofaj denir. Hücreler virüslere kar ş ı interferon üretir. Kona ğ ı bakteri olan virüslere bakteriyofaj denir. Hücreler virüslere kar ş ı interferon üretir.

17 Virüsler Aktif hareket etmez, Aktif hareket etmez, Büyümez, Büyümez, Beslenmez, Beslenmez, Bölünmezler. Bölünmezler.

18 1. Monera Alemi Prokaryot canlılardır. Prokaryot canlılardır. a)Mavi - Ye ş il Algler Prokaryot canlılardır. Prokaryot canlılardır. Ribozomdan ba ş ka organeli yoktur. Ribozomdan ba ş ka organeli yoktur. Çekirdek zarı yoktur. Çekirdek zarı yoktur. Tek tek veya koloni halinde suda ya ş arlar. Tek tek veya koloni halinde suda ya ş arlar. Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Kloroplast yoktur, fakat klorofil vardır. Kloroplast yoktur, fakat klorofil vardır. Hücre çeperi vardır. Hücre çeperi vardır. b)Bakteriler Prokaryot canlılardır. Prokaryot canlılardır. Ribozomdan ba ş ka organeli yoktur. Ribozomdan ba ş ka organeli yoktur. Çekirdek zarı yoktur. Çekirdek zarı yoktur.

19 BAKTERİ HÜCRESİ

20 BAKTER İ LER Tek tek ya da koloni halinde bulunabilir. Hücre zarının dı ş ında hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur. Hücre zarının dı ş ında hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur. Bazılarında çeperin dı ş ında kapsül bulunur. Dayanıklılı ğ ı ve direnci arttırır. Karbonhidrattan yapılmı ş tır. Bazılarında çeperin dı ş ında kapsül bulunur. Dayanıklılı ğ ı ve direnci arttırır. Karbonhidrattan yapılmı ş tır. Yuvarlak, uzun, spiral veya virgül ş eklinde olabilir. Yuvarlak, uzun, spiral veya virgül ş eklinde olabilir. 1) Oksijen ihtiyacına göre ; Oksijenli solunum yapanlar, (Aerop) Oksijenli solunum yapanlar, (Aerop) Oksijensiz solunum yapanlar, (Anaerop) Oksijensiz solunum yapanlar, (Anaerop) Her ikisini yapanlar. (Fakültatif) Her ikisini yapanlar. (Fakültatif) 2) Beslenmelerine göre; Kendi besinini yapanlar (Ototrof) Kendi besinini yapanlar (Ototrof) Fotosentez yapanlar, Fotosentez yapanlar, Kemosentez yapanlardan olu ş ur. Kemosentez yapanlardan olu ş ur. Hazır besin alanlar (Heterotrof) Hazır besin alanlar (Heterotrof)

21 3) Üremelerine göre; Bakterilerin ço ğ u e ş eysiz ürer. Bakterilerin ço ğ u e ş eysiz ürer. Fakat bazı türlerde, farklı özelliklere sahip aynı tür bakteriler arasında konjugasyon köprüsü ile gen aktarımı yapıldı ğ ından e ş eyli üreme görülür. Fakat bazı türlerde, farklı özelliklere sahip aynı tür bakteriler arasında konjugasyon köprüsü ile gen aktarımı yapıldı ğ ından e ş eyli üreme görülür. Bazı bakteriler ortam ko ş ulları zorla ş ınca endospor olu ş turur. Uzun süre bu halde kalabilir. Bazı bakteriler ortam ko ş ulları zorla ş ınca endospor olu ş turur. Uzun süre bu halde kalabilir. Bakterilerin üreme ortamına bıraktıkları ve di ğ er bakterileri öldüren maddelere antibiyotik denir Bakterilerin üreme ortamına bıraktıkları ve di ğ er bakterileri öldüren maddelere antibiyotik denir

22 2. Protista Alemi Ökaryot canlılardır. Ökaryot canlılardır. Hareketlerine göre sınıflandırılırlar. Hareketlerine göre sınıflandırılırlar. Çok çe ş itlidir. Amip, Öglena, paramesyum. Çok çe ş itlidir. Amip, Öglena, paramesyum. a)Amip (Kök ayaklı) Yalancı ayaklarıyla hareket eder. Yalancı ayaklarıyla hareket eder. Hazırcı yani heterotroftur. Hazırcı yani heterotroftur. Fagositoz yapar ya da parazit ya ş ar. Fagositoz yapar ya da parazit ya ş ar. b)Öglena (Kamçılı) Kamçılarıyla hareket eder. Kamçılarıyla hareket eder. Hem hazır besin alır hem de ı ş ıklı ortamda kloroplastı ile fotosentez yaparak besin üretir. Hem hazır besin alır hem de ı ş ıklı ortamda kloroplastı ile fotosentez yaparak besin üretir. c)Paramesyum (Terliksi canlı) Silleriyle hareket eder. Silleriyle hareket eder. Hazır besin alırlar yani heterotroftur. Hazır besin alırlar yani heterotroftur.

23 3.Mantarlar Alemi (Fungi) Klorofil içermediklerinden hazırcı, yani heterotroftur. Ya saprofit ya da parazit ya ş arlar. Hücre çeperi bulunur. Depo maddeleri glikojendir. Sporlarla ürerler. Klorofil içermediklerinden hazırcı, yani heterotroftur. Ya saprofit ya da parazit ya ş arlar. Hücre çeperi bulunur. Depo maddeleri glikojendir. Sporlarla ürerler. Çok çe ş itlidir. Maya mantarları, küf mantarları, ş apkalı mantarlar vs. Çok çe ş itlidir. Maya mantarları, küf mantarları, ş apkalı mantarlar vs. Ekonomik de ğ erleri olanlar oldu ğ u gibi bazıları da yenir Ekonomik de ğ erleri olanlar oldu ğ u gibi bazıları da yenir

24 4. Bitkiler Alemi ( Plants) Kloroplastlı ototrof canlılardır. Kloroplastlı ototrof canlılardır. Hücre çeperi bulunur. Hücre çeperi bulunur. Sentrozom yoktur. Sentrozom yoktur. Endositoz yapamaz, fakat ekzositoz yapabilirler. Endositoz yapamaz, fakat ekzositoz yapabilirler. Yedek depo maddeleri ni ş astadır. Yedek depo maddeleri ni ş astadır. Üremelerine göre sınıflandırılırlar. Üremelerine göre sınıflandırılırlar.

25 a) Çiçeksiz Bitkiler Çiçek ve tohum olu ş maz. Çiçek ve tohum olu ş maz. Gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur. Gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur. Sporlarla ürer ve döl alma ş ı görülür. Sporlarla ürer ve döl alma ş ı görülür. - Suyosunu ve karayosunlarında iletim demetleri yoktur. -E ğ reltilerde iletim demetleri vardır.

26 b) Çiçekli Bitkiler Çiçek ve tohum olu ş turulur. Çiçek ve tohum olu ş turulur. Kök, gövde ve yaprak vardır. Kök, gövde ve yaprak vardır. E ş eyli ürerler. E ş eyli ürerler. Açık (çam) veya kapalı (elma) tohumlu olabilirler. Açık (çam) veya kapalı (elma) tohumlu olabilirler. Tohumlar tek (mısır) veya çift (nohut) çenekli olabilir. Tohumlar tek (mısır) veya çift (nohut) çenekli olabilir.

27 5.Hayvanlar Alemi (Animals) Hepsi heterotroftur. Hepsi heterotroftur. Hücre çeperi yoktur. Hücre çeperi yoktur. Sentrozom vardır. Sentrozom vardır. Yedek depo maddesi glikojendir. Yedek depo maddesi glikojendir. İ skelet sistemlerine göre sınıflandırılır. İ skelet sistemlerine göre sınıflandırılır.

28 a) Omurgasızlar Bel kemi ğ i yoktur. Bel kemi ğ i yoktur. Kapalı veya açık dola ş ım görülür. Kapalı veya açık dola ş ım görülür. Hemoglobin varsa kan sıvısındadır. Hemoglobin varsa kan sıvısındadır. Altı sınıftan olu ş ur. Altı sınıftan olu ş ur.

29 1.Süngerler Denizde bir yere tutulu ya ş arlar. Denizde bir yere tutulu ya ş arlar. i ğ ne ş eklinde ı ş ınsal iç iskeleti vardır. i ğ ne ş eklinde ı ş ınsal iç iskeleti vardır. Sinir sistemleri yoktur. Sinir sistemleri yoktur. E ş eyli ve e ş eysiz ürerler. E ş eyli ve e ş eysiz ürerler. Hücre içi sindirim yaparlar. Hücre içi sindirim yaparlar.

30 2.Sölenterler Denizde ya ş arlar. Denizde ya ş arlar. Tek açıklıklıdırlar.(Gastro Vasküler bo ş luk) Tek açıklıklıdırlar.(Gastro Vasküler bo ş luk) Sinir a ğ ı ve sinir hücreleri bulunur. Sinir a ğ ı ve sinir hücreleri bulunur. E ş eyli ve e ş eysiz ürerler. E ş eyli ve e ş eysiz ürerler. Hücre dı ş ı ve hücre içi sindirim yaparlar. Hücre dı ş ı ve hücre içi sindirim yaparlar. Örnek; Hidra, deniz anası ve Mercanlar.

31 3.Solucanlar Tatlı su ve çamurlarda ya ş arlar. Tatlı su ve çamurlarda ya ş arlar. Üç çe ş idi vardır. Üç çe ş idi vardır. I.Yassı Solucanlar Tek açıklıklı sindirim sistemi vardır. Tek açıklıklı sindirim sistemi vardır. Hücre dı ş ı ve hücre içi sindirim görülür. Hücre dı ş ı ve hücre içi sindirim görülür. ip merdiven sinir sistemi vardır. ip merdiven sinir sistemi vardır. Çift cinsiyetli yani hermafrodittir. Çift cinsiyetli yani hermafrodittir. Ço ğ u parazittir. Ço ğ u parazittir. Bo ş altım protonefridyumlarda olur. Bo ş altım protonefridyumlarda olur. Örnek: Ergin Ara konak Örnek: Ergin Ara konak Köpek tenyası Köpek İ nsan Köpek tenyası Köpek İ nsan

32 II. Yuvarlak Solucanlar Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır. Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır. Ço ğ u parazittir. Ço ğ u parazittir. Örnek; Kancalı kurt ve ba ğ ırsak kurdu vs. Örnek; Kancalı kurt ve ba ğ ırsak kurdu vs.

33 III. Halkalı Solucanlar III. Halkalı Solucanlar Vücutları segmentlidir. Vücutları segmentlidir. Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır. Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır. Hücre dı ş ı sindirim görülür. Hücre dı ş ı sindirim görülür. ip merdiveni sinir sistemi vardır. ip merdiveni sinir sistemi vardır. Çift cinsiyetli yani hermafrodittir. Çift cinsiyetli yani hermafrodittir. Kapalı dola ş ım görülür. Kapalı dola ş ım görülür. Bo ş altım organı nefridyumlardır. Bo ş altım organı nefridyumlardır. Deri solunumu yaparlar. Deri solunumu yaparlar. Örnek; Toprak solucanı vs. Örnek; Toprak solucanı vs.

34 4.Ku ş lar Karada ya ş arlar. Karada ya ş arlar. iç döllenme ve dı ş geli ş me görülür. iç döllenme ve dı ş geli ş me görülür. Akci ğ er solunumu yaparlar. Akci ğ er solunumu yaparlar. Kalp dört odalıdır. Kalp dört odalıdır. Kapalı dola ş ım görülür. Kapalı dola ş ım görülür. Vücuda temiz kan gider. Vücuda temiz kan gider. Hücre dı ş ı sindirim görülür. Hücre dı ş ı sindirim görülür. Sıcak kanlıdır. Sıcak kanlıdır. Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır. Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır. Örnek; Serçe, kanarya, ş ahin vs. Örnek; Serçe, kanarya, ş ahin vs.

35 5. Memeliler Suda ve karada ya ş arlar. Suda ve karada ya ş arlar. İ ç döllenme ve iç geli ş me görülür. İ ç döllenme ve iç geli ş me görülür. Yavrular sütle beslenir. Yavrular sütle beslenir. Akci ğ er solunumu yaparlar ve alveol vardır. Akci ğ er solunumu yaparlar ve alveol vardır. diyafram kası bulunur. diyafram kası bulunur. Kalp dört odalıdır. Kalp dört odalıdır. Kapalı dola ş ım görülür. Kapalı dola ş ım görülür. Alyuvarlar çekirdeksizdir. Alyuvarlar çekirdeksizdir. Vücuda temiz kan gider. Vücuda temiz kan gider. Hücre dı ş ı sindirim görülür. Hücre dı ş ı sindirim görülür. Sıcak kanlıdır. Sıcak kanlıdır. Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır. Örnek; Yarasa, yunus, balina, inek, kirpi, fok vs. Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır. Örnek; Yarasa, yunus, balina, inek, kirpi, fok vs.

36 Beslenme İ li ş kileri ve Etkile ş im Tabiattaki bütün canlılar birbiriyle etkile ş im halindedir. Tabiattaki bütün canlılar birbiriyle etkile ş im halindedir. Bu etkile ş im kendini beslenme ili ş kisi ş eklinde gösterir. Bu etkile ş im kendini beslenme ili ş kisi ş eklinde gösterir. Canlılar beslenme ili ş kileri bakımından ikiye ayrılır Canlılar beslenme ili ş kileri bakımından ikiye ayrılır

37 1.Üretici (Ototrof) Canlılar Kendi besinini kendileri yaparlar. Kendi besinini kendileri yaparlar. İ norganik maddelerden organik madde sentezlerler. İ norganik maddelerden organik madde sentezlerler. iki çe ş ittir. iki çe ş ittir. a) Fotosentetik Canlılar Klorofil bulundururlar. Klorofil bulundururlar. I ş ık enerjisini kullanırlar. I ş ık enerjisini kullanırlar. Örnek; Bitkiler, bazı bakteriler ve mavi ye ş il algler. Örnek; Bitkiler, bazı bakteriler ve mavi ye ş il algler. b) Kemosentetik Canlılar Klorofilleri yoktur. Klorofilleri yoktur. Kimyasal enerjiyi kullanırlar. Örnek; Bazı bakteriler. Kimyasal enerjiyi kullanırlar. Örnek; Bazı bakteriler.

38 2.Tüketici (Heterotrof) Canlılar Hazır besin alırlar. Hazır besin alırlar. Organik maddeleri ba ş ka organik maddelere ya da inorganik maddelere dönü ş türürler. Organik maddeleri ba ş ka organik maddelere ya da inorganik maddelere dönü ş türürler. Üç çe ş ittir. Üç çe ş ittir.

39 a) Holozoik Beslenme Katı besinlerle beslenirler. Katı besinlerle beslenirler. Sindirim sistemi geli ş mi ş tir. Sindirim sistemi geli ş mi ş tir. (3)Üç çe ş ittir. Otçul: (Herbivor) inek, kuzu vs. Otçul: (Herbivor) inek, kuzu vs. Etçil: (Karnivor) Kedi, köpek vs. Etçil: (Karnivor) Kedi, köpek vs. Hem etçil hem otçul: (Omnivor) insan, ayı. Hem etçil hem otçul: (Omnivor) insan, ayı.

40 b)Simbiyotik Beslenme Ortak beslenme ş eklidir. Ortak beslenme ş eklidir. Üç çe ş ittir. Üç çe ş ittir. 1 ) PARAZ İ T İ ZM Bir canlı di ğ erine zarar vererek ya ş ar.(+,-) Bir canlı di ğ erine zarar vererek ya ş ar.(+,-) Ayrıldıklarında parazit olan azalır, di ğ eri artar. Ayrıldıklarında parazit olan azalır, di ğ eri artar. İ ç parazitlerin sindirim sistemleri geli ş memi ş fakat dı ş parazitlerin geli ş mi ş tir. İ ç parazitlerin sindirim sistemleri geli ş memi ş fakat dı ş parazitlerin geli ş mi ş tir. Örnek; Plazmodyum, bazı bakteriler,kene vs. Örnek; Plazmodyum, bazı bakteriler,kene vs.

41 2. Kommensalizm İ ki canlıdan birinin di ğ erine zarar vermeden birlikte ya ş amasıdır. (+, 0) İ ki canlıdan birinin di ğ erine zarar vermeden birlikte ya ş amasıdır. (+, 0) Örnek; Köpek balı ğ ı ve vantuzlu balık.

42 3. Mutualizm iki canlı birbirine faydalı olarak ya ş ar.(+, +) iki canlı birbirine faydalı olarak ya ş ar.(+, +) Örnek;insan ba ğ ırsa ğ ındaki vitamin üreten bakteriler ve insan. Örnek; Suyosunu ve mantar (Liken) gibi. Örnek;insan ba ğ ırsa ğ ındaki vitamin üreten bakteriler ve insan. Örnek; Suyosunu ve mantar (Liken) gibi.

43 c) Saprofit Beslenme (Çürükçüller) Organik artıklarla beslenme ş eklidir. Organik artıklarla beslenme ş eklidir. Organik maddeleri inorganik maddelere dönü ş türürler. Organik maddeleri inorganik maddelere dönü ş türürler. Ayrı ş tırıcılar da denir. Ayrı ş tırıcılar da denir. Örnek; Bazı bakteriler ve bazı mantarlar. Not: Bazı canlılar hem üretici hem de tüketicidir. Öglena ve böcekçil bitkiler gibi. Not: Bazı canlılar hem üretici hem de tüketicidir. Öglena ve böcekçil bitkiler gibi.


"Bu sunum “biyobilim.net” adresinden indirilmiştir. *Kaynak göstermeden kullanmayalım!!! Hazırlayan: Esma İnce." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları