Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI"— Sunum transkripti:

1 DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI
MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

2 Bağımsız Denetim Standartları
Kilit Terimlerin Belirlenmesi Metnin Çevrilmesi İlk Uzman Kontrolü Çapraz Kontrol – İkinci Uzman Kontrolü Metnin Danışma Komisyonlarına Gönderilmesi Uzmanlardan Oluşan Ekiplerce Kontrolü Metnin Denetim Dairesi Başkanınca Kontrolü KGK Başkanlığınca Metnin Kontrolü Metnin Gözden Geçirme Komitesi ve Kurul Üyelerine Sunumu Kamuoyuna Duyurulması Görüşlerin Alınması ve Değerlendirilmeleri Son Kontroller, Kurul Kararı ve Metnin Yayınlanması

3 Türkiye Denetim Standartları
Çalışma ve danışma komisyonları: Bağımsız denetim konusundaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uygulama alanında uzmanlaşmış kamu görevlileri, öğretim elemanları ile uygulayıcılar geçici çalışma ve danışma komisyonlarında görevlendirilmiştir. TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur.

4 Türkiye Denetim Standartları
Çalışma ve danışma komisyonları: Kilit Terimlerin Türkçe karşılıklarının belirlenmesi Etik Kurallar ve Eğitim Standartları Bağımsız Denetim Standartları 200 ler grubu Bağımsız Denetim Standartları 300,400 ve 500 ler Bağımsız Denetim Standartları 600,700 ve 800’ler grubu TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur.

5 Bağımsız Denetim Standartlarının Yapısı
Kapsam Yürürlük tarihi Amaç Tanımlar Hükümler Uygulama ve Diğer Açıklayıcı Bilgiler Bölümü

6 KKS 1 KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşağıdaki hususlara ilişkin kendisine makul güvence sağlayan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamaktır; (a) Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sağladığı, (b) Denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygunluğu. Etkin ve verimli bir Uygulama için kilit nokta: KKS 1’i denetim şirketinin büyüklüğüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir şekilde gerçekleştirmektir.

7 KKS 1- Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları
Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları İlgili etik hükümler Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi İnsan kaynakları Denetimin yürütülmesi İzleme * Kaliteli bir belgelendirme yukarıdaki unsurlara içeren yapının varlığının ve etkinliğinin en iyi göstergesidir.

8 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları
Kalite Odaklı bir İç kültür Kalite Kontrolden sorumlu kişilerin belirlenmesi Denetim şirketinin tüm iletişim ve bildirimlerinde kalite kontrol ilişkin eylem ve mesajların yansıtılması

9 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları
Yönetimden en alt kademedeki çalışanı kapsayan bir kalite kültürünün oluşturulması Nihai Sorumluluk denetim şirketinin yönetim kuruluna aittir. Kalite Kontrol sisteminin unsurlarına ilişkin operasyonel sorumluluklar - Yeterli ve uygun tecrübeye - Gerekli yetkiye sahip kişilere verilmelidir Ticari kaygılar yönetimin kaliteye ilişkin sorumluluklarının önüne geçemez

10 İlgili Etik Hükümler Şirket ile bütünleşik: Dürüstlük, Tarafsızlık,
Mesleki yeterlik ve özen, Sır saklama Mesleğe uygun davranış. * Aykırılık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması

11 İlgili Etik Hükümler Bağımsızlık tüm güvence denetimlerinin ön koşuludur. Tehditlerin ve alınabilecek önlemlerin anlaşılması (Kurum tarafından yayımlanacak Etik Kurallar bu konuda rehberlik sağlayacaktır. Bağımsızlığı yönelik tehditlerin tespit edilmesi, belgelendirilmesi ve uygun bir şekilde yönetilmesi: - Firma düzeyinde: Bağımsızlık taahhütleri - Her bir denetim Düzeyinde: Bağımsızlık taahhütleri Çıkar Çatışmalarının tespiti ve gereğinin yapılması Sır Saklama prosedürlerinin oluşturulması

12 Risk faktörlerin Listelenmesi
Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi Kabul ve Devam prosedürlerinin uygulanması (Etik Hükümler ve Yeterliliğin değerlendirilmesi Kabul veya devam edip etmeme kararının verilmesi (Müşterinin Dürüstlüğü ve riskler Risk faktörlerin Listelenmesi

13 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi
Aşağıdaki hususlarda denetim şirketinin politika ve prosedürleri denetim firmasına güvence sağlamalıdır: Denetimin yürütülmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar dâhil denetimi yürütmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak Etik hükümlere uygunluğu sağlayabilmek Ayrıca risklerin ve alınan önlemlerin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi lazım. Gerektiğinde mevzuat izin vermesi halinde denetim çekilme ve bunun nedenlerinin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi

14 İnsan Kaynakları Aşağıdaki alanlarda politika ve prosedürlerin geliştirilmesi: İşe alma. Performans değerlendirmesi. Verilen görevleri yerine getirme süresi dâhil kabiliyetler. Yeterlik. Kariyer gelişimi. Terfi etme. Ücret ve sair haklar. Personel ihtiyacının tahmini. Bu hususlar çalışanların motivasyon (etik hükümlere uyum dahil) ve gerekli yeterliğe sahip olmalarını sağlayarak yapılan denetimlerin kalitesini artırır.

15 İnsan Kaynakları Denetim Şirketi, yeterli sayıda gerekli yeterlik ve beceriye sahip, etik ilkelere bağlı uygun personele ihtiyaç duyar. Denetim şirketinin ve müşterilerinin ihtiyaçlarına orantılı bir şekilde uygun niteliklere sahip çalışan teminine odaklanma Yöneticilerin ve diğer personelin uygun bir şekilde eğitilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması böylece yeterliliklerinin muhafazasının sağlanması İlgili çalışma için gerekli yeterlik ve beceriye sahip çalışanların görevlendirilmesi Bir disiplin sürecinin oluşturulması

16 Denetimin Yürütülmesi
Denetimin yürütülme kalitesinin tutarlılığını sağlayan politika ve prosedürler oluşturma Bu tutarlılık, genellikle yazılı veya elektronik rehberler, yazılımlar veya diğer standart belgelendirme biçimleri ile sektöre veya denetimin konusuna özgü rehberlerin oluşturulması suretiyle sağlanır. Sorumlu Denetçinin tanımlanmış sorumlulukları olmalıdır. Etkin planlama, yönlendirme ve gözetim ile gözden geçirme prosedürleri İstişare Prosedürleri (Kim, Ne zaman, Nasıl …..gerektiğinde dışardan temin) Görüş Ayrılıklarının çözümüne yönelik prosedürler gibi..

17 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme
Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimlerde zorunlu Diğer denetimlerin hangilerine yönelik uygulanacağına yönelik denetim şirketinin prosedürler oluşturması Asgari olarak kapsam belirlenmelidir. Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gözden geçiren Kişinin atanması (Kurum içi – Kurum dışı) Teknik beceriye sahip olmalı Gerekli yetki ve deneyime sahip olmalı Tarafsız olmalı

18 İzleme Kalite Kontrol Sisteminin üzerinde bir İzleme Programı oluşturmak Teftiş Prosedürleri oluşturmak (denetim tamamlandıktan sonra) - dönemsel olarak mutlaka her bir sorumlu denetçinin çalışması teftiş kapsamına girmeli Gerektiğinde mutlaka dışardan birilerine yaptırılması - Resmi raporlama Eksiklerin bildirilmesi ve önlemlerin alınması Şikayet ve iddiaları ele alan prosedürlerin oluşturulması

19 Belgelendirme Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri
Denetim Dosyaları Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri Saklama ve erişim

20 Belgelendirme Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri
Denetim Dosyaları Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri Saklama ve erişim

21 KKS 1 ve BDS 220 arasındaki bağlantı
KKS 1 11inci paragraf denetim şirketi seviyesinde kalite kontrol sisteminin amacını tanımlar BDS ıncı paragraf her bir denetim düzeyindeki amacı tanımlar: Yürütülen her bir denetimle ilgili olarak denetçiye, Denetimin mesleki standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olduğuna ve (b) Düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygunluğuna ilişkin makul güvence sağlayan kalite kontrol prosedürlerini uygulamaktır

22 Bağımsız Denetim Standartları
BDS’ler risk bazlı bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. BDS 200, BDS ler kapsamındaki bir denetimden ne anlaşılması gerektiği hususunda da açıklamalar yapar Riskleri Değerleme a) Planlama (ön denetim çalışmaları dahil) b) Risk Değerlendirme Prosedürlerini Uygulama Risklere Karşılık Verme a)Müteakip Denetim Prosedürlerini tasarlama b) Bunları uygulama Raporlama: a) Denetim kanıtlarını Değerlendirme b)Denetim raporunu hazırlama

23 Bağımsız Denetim Standartları
GENEL İLKE VE SORUMLULUKLAR BDS 200 Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi BDS 210 Bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması BDS 220 Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol BDS 230 Bağımsız denetimin belgelendirilmesi BDS 240 Finansal tabloların bağımsız denetiminde bağımsız denetçinin hileye ilişkin sorumlulukları BDS 250 Finansal tabloların bağımsız denetiminde ilgili mevzuatın dikkate alınması BDS 260 Üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim BDS 265 İç kontrol eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesi

24 Bağımsız Denetim Standartları
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE VERİLECEK KARŞILIKLAR BDS 300 Finansal Tablo Bağımsız Denetiminin Planlanması BDS 315 İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik BDS 330 bağımsız denetçinin değerlendirilmiş risklere karşılık yapacağı işler BDS 402 Hizmet kuruluşu kullanan bir işletmenin bağımsız denetiminde dikkate alınacak hususlar BDS 450 Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların değerlendirilmesi

25 Bağımsız Denetim Standartları
BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BDS 500 Bağımsız denetim kanıtları BDS 501 Bağımsız denetimi kanıtları belirli kalemler için dikkate alınması gereken özel hususlar BDS 505 Dış teyitler BDS 510 İlk bağımsız denetimler- açılış bakiyeleri BDS 520 Analitik prosedürler BDS 530 Bağımsız denetimde örnekleme BDS 540 Gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dâhil muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların bağımsız denetimi BDS 550 İlişkili taraflar BDS 560 Bilanço tarihinden sonraki olaylar BDS 570 İşletmenin sürekliliği BDS580 Yazılı açıklamalar

26 Bağımsız Denetim Standartları
BAŞKALARININ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI BDS 600 Özel hususlar-topluluk finansal tablolarının bağımsız denetimi (topluluğa bağlı birim  denetçilerinin çalışmaları dâhil)  BDS 610 İç denetçi çalışmalarının kullanılması BDS 620 Uzman çalışmalarının kullanılması Bağımsız denetimin sonuçları ve raporlama BDS 700 Finansal tablolara ilişkin  görüş oluşturma ve raporlama BDS 705 Bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verilmesi BDS 706 Bağımsız denetçi raporunda yer alan dikkat çekilen hususlar ve diğer hususlar paragrafları BDS 710 Önceki dönemlere ait  karşılık gelen bilgiler ve karşılaştırmalı finansal tablolar BDS 720 Bağımsız denetçinin denetlenmiş finansal tabloları içeren dokümanlardaki diğer bilgilere ilişkin sorumlulukları  BDS 720-A Bağımsız denetçinin denetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin yasal raporlama sorumlulukları

27 Bağımsız Denetim Standartları
ÖZEL ALANLAR BDS 800 Özel hususlar – özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi BDS 805 Özel hususlar – tek bir finansal tablonun bağımsız denetimi ile finansal tablolardaki belirli unsurların, hesapların veya kalemlerin bağımsız denetimi BDS 810 Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yapılan denetimler

28 Teşekkürler


"DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları