Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI."— Sunum transkripti:

1 MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

2 Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İ lk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol – İ kinci Uzman Kontrolü 5. Metnin Danışma Komisyonlarına Gönderilmesi 6. Uzmanlardan Oluşan Ekiplerce Kontrolü 7. Metnin Denetim Dairesi Başkanınca Kontrolü 8. KGK Başkanlı ğ ınca Metnin Kontrolü 9. Metnin Gözden Geçirme Komitesi ve Kurul Üyelerine Sunumu 10. Kamuoyuna Duyurulması 11. Görüşlerin Alınması ve De ğ erlendirilmeleri 12. Son Kontroller, Kurul Kararı ve Metnin Yayınlanması 2

3 Türkiye Denetim Standartları  Çalışma ve danışma komisyonları: Ba ğ ımsız denetim konusundaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uygulama alanında uzmanlaşmış kamu görevlileri, ö ğ retim elemanları ile uygulayıcılar geçici çalışma ve danışma komisyonlarında görevlendirilmiştir. TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur. 3

4 Türkiye Denetim Standartları  Çalışma ve danışma komisyonları: 1) Kilit Terimlerin Türkçe karşılıklarının belirlenmesi 2) Etik Kurallar ve E ğ itim Standartları 3) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 200 ler grubu 4) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 300,400 ve 500 ler 5) Ba ğ ımsız Denetim Standartları 600,700 ve 800’ler grubu TDS Kapsamında 5 Komisyon Kurulmuştur. 4

5 Bağımsız Denetim Standartlarının Yapısı  Kapsam  Yürürlük tarihi  Amaç  Tanımlar  Hükümler  Uygulama ve Di ğ er Açıklayıcı Bilgiler Bölümü 5

6 KKS 1 KKS 1 11 inci paragraf: Denetim şirketinin amacı aşa ğ ıdaki hususlara ilişkin kendisine makul güvence sa ğ layan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılı ğ ını sa ğ lamaktır; (a) Denetim şirketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluk sa ğ ladı ğ ı, (b) Denetim şirketi veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan şartlara uygunlu ğ u. Etkin ve verimli bir Uygulama için kilit nokta: KKS 1’i denetim şirketinin büyüklü ğ üne ve faaliyetlerinin karmaşıklı ğ ına uygun bir şekilde gerçekleştirmektir. 6

7 KKS 1- Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları 1. Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 2. İ lgili etik hükümler 3. Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi 4. İ nsan kaynakları 5. Denetimin yürütülmesi 6. İ zleme * Kaliteli bir belgelendirme yukarıdaki unsurlara içeren yapının varlı ğ ının ve etkinli ğ inin en iyi göstergesidir. 7

8 Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları 8

9  Yönetimden en alt kademedeki çalışanı kapsayan bir kalite kültürünün oluşturulması  Nihai Sorumluluk denetim şirketinin yönetim kuruluna aittir.  Kalite Kontrol sisteminin unsurlarına ilişkin operasyonel sorumluluklar - Yeterli ve uygun tecrübeye - Gerekli yetkiye sahip kişilere verilmelidir  Ticari kaygılar yönetimin kaliteye ilişkin sorumluluklarının önüne geçemez 9

10 İlgili Etik Hükümler Şirket ile bütünleşik:  Dürüstlük,  Tarafsızlık,  Mesleki yeterlik ve özen,  Sır saklama  Mesle ğ e uygun davranış. * Aykırılık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını sa ğ lamaya yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması 10

11 İlgili Etik Hükümler  Ba ğ ımsızlık tüm güvence denetimlerinin ön koşuludur.  Tehditlerin ve alınabilecek önlemlerin anlaşılması (Kurum tarafından yayımlanacak Etik Kurallar bu konuda rehberlik sa ğ layacaktır.  Ba ğ ımsızlı ğ ı yönelik tehditlerin tespit edilmesi, belgelendirilmesi ve uygun bir şekilde yönetilmesi: - Firma düzeyinde: Ba ğ ımsızlık taahhütleri - Her bir denetim Düzeyinde: Ba ğ ımsızlık taahhütleri  Çıkar Çatışmalarının tespiti ve gere ğ inin yapılması  Sır Saklama prosedürlerinin oluşturulması 11

12 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 12 Kabul ve Devam prosedürlerinin uygulanması (Etik Hükümler ve Yeterlili ğ in de ğ erlendirilmesi Kabul veya devam edip etmeme kararının verilmesi (Müşterinin Dürüstlü ğ ü ve riskler Risk faktörlerin Listelenmesi

13 Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi 13 Aşa ğ ıdaki hususlarda denetim şirketinin politika ve prosedürleri denetim firmasına güvence sa ğ lamalıdır:  Denetimin yürütülmesi konusunda yetkin olmak, zaman ve kaynaklar dâhil denetimi yürütmek için gerekli beceri ve kapasiteye sahip olmak  Etik hükümlere uygunlu ğ u sa ğ layabilmek Ayrıca risklerin ve alınan önlemlerin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi lazım. Gerekti ğ inde mevzuat izin vermesi halinde denetim çekilme ve bunun nedenlerinin yeterli bir şekilde belgelendirilmesi

14 İnsan Kaynakları 14 Aşa ğ ıdaki alanlarda politika ve prosedürlerin geliştirilmesi:  İ şe alma.  Performans de ğ erlendirmesi.  Verilen görevleri yerine getirme süresi dâhil kabiliyetler.  Yeterlik.  Kariyer gelişimi.  Terfi etme.  Ücret ve sair haklar.  Personel ihtiyacının tahmini. Bu hususlar çalışanların motivasyon (etik hükümlere uyum dahil) ve gerekli yeterli ğ e sahip olmalarını sa ğ layarak yapılan denetimlerin kalitesini artırır.

15 İnsan Kaynakları 15  Denetim Şirketi, yeterli sayıda gerekli yeterlik ve beceriye sahip, etik ilkelere ba ğ lı uygun personele ihtiyaç duyar.  Denetim şirketinin ve müşterilerinin ihtiyaçlarına orantılı bir şekilde uygun niteliklere sahip çalışan teminine odaklanma  Yöneticilerin ve di ğ er personelin uygun bir şekilde e ğ itilmesi ve mesleki gelişimlerinin sa ğ lanması böylece yeterliliklerinin muhafazasının sa ğ lanması  İ lgili çalışma için gerekli yeterlik ve beceriye sahip çalışanların görevlendirilmesi  Bir disiplin sürecinin oluşturulması

16 Denetimin Yürütülmesi 16  Denetimin yürütülme kalitesinin tutarlılı ğ ını sa ğ layan politika ve prosedürler oluşturma  Bu tutarlılık, genellikle yazılı veya elektronik rehberler, yazılımlar veya di ğ er standart belgelendirme biçimleri ile sektöre veya denetimin konusuna özgü rehberlerin oluşturulması suretiyle sa ğ lanır.  Sorumlu Denetçinin tanımlanmış sorumlulukları olmalıdır.  Etkin planlama, yönlendirme ve gözetim ile gözden geçirme prosedürleri  İ stişare Prosedürleri (Kim, Ne zaman, Nasıl …..gerekti ğ inde dışardan temin)  Görüş Ayrılıklarının çözümüne yönelik prosedürler gibi..

17 Denetimin Yürütülmesi Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirme 17  Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmelerin finansal tablolarının ba ğ ımsız denetimlerde zorunlu  Di ğ er denetimlerin hangilerine yönelik uygulanaca ğ ına yönelik denetim şirketinin prosedürler oluşturması  Asgari olarak kapsam belirlenmelidir.  Uygun niteliklere sahip denetimin kalitesini gözden geçiren Kişinin atanması (Kurum içi – Kurum dışı)  Teknik beceriye sahip olmalı  Gerekli yetki ve deneyime sahip olmalı  Tarafsız olmalı

18 İzleme 18  Kalite Kontrol Sisteminin üzerinde bir İ zleme Programı oluşturmak  Teftiş Prosedürleri oluşturmak (denetim tamamlandıktan sonra) - dönemsel olarak mutlaka her bir sorumlu denetçinin çalışması teftiş kapsamına girmeli - Gerekti ğ inde mutlaka dışardan birilerine yaptırılması - - Resmi raporlama  Eksiklerin bildirilmesi ve önlemlerin alınması  Şikayet ve iddiaları ele alan prosedürlerin oluşturulması

19 Belgelendirme 19  Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri  Denetim Dosyaları  Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri  Saklama ve erişim

20 Belgelendirme 20  Kalite Kontrol Politika ve Prosedürleri  Denetim Dosyaları  Kalite Kontrol Gözden Geçirmeleri  Saklama ve erişim

21 KKS 1 ve BDS 220 arasındaki bağlantı 21  KKS 1 11inci paragraf denetim şirketi seviyesinde kalite kontrol sisteminin amacını tanımlar  BDS 220 6 ıncı paragraf her bir denetim düzeyindeki amacı tanımlar: Yürütülen her bir denetimle ilgili olarak denetçiye, (a) Denetimin mesleki standartlar ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun oldu ğ una ve (b) (b) Düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygunlu ğ una ilişkin makul güvence sa ğ layan kalite kontrol prosedürlerini uygulamaktır

22 Bağımsız Denetim Standartları 22  BDS’ler risk bazlı bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. BDS 200, BDS ler kapsamındaki bir denetimden ne anlaşılması gerekti ğ i hususunda da açıklamalar yapar  Riskleri De ğ erleme a) Planlama (ön denetim çalışmaları dahil) b) Risk De ğ erlendirme Prosedürlerini Uygulama  Risklere Karşılık Verme a)Müteakip Denetim Prosedürlerini tasarlama b) Bunları uygulama  Raporlama: a) Denetim kanıtlarını De ğ erlendirme b)Denetim raporunu hazırlama

23 Bağımsız Denetim Standartları GENEL İ LKE VE SORUMLULUKLAR BDS 200 Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi BDS 210Bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması BDS 220Finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrol BDS 230Bağımsız denetimin belgelendirilmesi BDS 240 Finansal tabloların bağımsız denetiminde bağımsız denetçinin hileye ilişkin sorumlulukları BDS 250Finansal tabloların bağımsız denetiminde ilgili mevzuatın dikkate alınması BDS 260Üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim BDS 265 İç kontrol eksikliklerinin üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirilmesi 23

24 Bağımsız Denetim Standartları R İ SK DE Ğ ERLEND İ RMES İ VE DE Ğ ERLEND İ R İ LM İ Ş R İ SKLERE VER İ LECEK KARŞILIKLAR BDS 300Finansal Tablo Bağımsız Denetiminin Planlanması BDS 315 İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi BDS 320Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik BDS 330bağımsız denetçinin değerlendirilmiş risklere karşılık yapacağı işler BDS 402 Hizmet kuruluşu kullanan bir işletmenin bağımsız denetiminde dikkate alınacak hususlar BDS 450 Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında belirlenen yanlışlıkların değerlendirilmesi 24

25 Bağımsız Denetim Standartları BA Ğ IMSIZ DENET İ M KANITLARI BDS 500Bağımsız denetim kanıtları BDS 501 Bağımsız denetimi kanıtları belirli kalemler için dikkate alınması gereken özel hususlar BDS 505Dış teyitler BDS 510İlk bağımsız denetimler- açılış bakiyeleri BDS 520Analitik prosedürler BDS 530Bağımsız denetimde örnekleme BDS 540 Gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dâhil muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların bağımsız denetimi BDS 550İlişkili taraflar BDS 560Bilanço tarihinden sonraki olaylar BDS 570İşletmenin sürekliliği BDS580Yazılı açıklamalar 25

26 Bağımsız Denetim Standartları BAŞKALARININ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI BDS 600 Özel hususlar-topluluk finansal tablolarının bağımsız denetimi (topluluğa bağlı birim denetçilerinin çalışmaları dâhil) BDS 610İç denetçi çalışmalarının kullanılması BDS 620Uzman çalışmalarının kullanılması 26 Ba ğ ımsız denetimin sonuçları ve raporlama BDS 700 Finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma ve raporlama BDS 705 Bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verilmesi BDS 706 Bağımsız denetçi raporunda yer alan dikkat çekilen hususlar ve diğer hususlar paragrafları BDS 710 Önceki dönemlere ait karşılık gelen bilgiler ve karşılaştırmalı finansal tablolar BDS 720 Bağımsız denetçinin denetlenmiş finansal tabloları içeren dokümanlardaki diğer bilgilere ilişkin sorumlulukları BDS 720-A Bağımsız denetçinin denetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin yasal raporlama sorumlulukları

27 Bağımsız Denetim Standartları ÖZEL ALANLAR BDS 800 Özel hususlar – özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi BDS 805 Özel hususlar – tek bir finansal tablonun bağımsız denetimi ile finansal tablolardaki belirli unsurların, hesapların veya kalemlerin bağımsız denetimi BDS 810 Özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yapılan denetimler 27

28 28 Teşekkürler


"MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları