Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR YÖNETİM MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR YÖNETİM MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 BİR YÖNETİM MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

2 SUNUM PLANI STRATEJİK YÖNETİM İÇ KONTROL SİSTEMİ 5 N 1 K

3 YÖNETİŞİM Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren tüm dünyada hükümetlerin odak noktası, performans artışını sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmek olmuştur. Söz konusu amaca hizmet etmek üzere ortaya atılan yönetişim, son dönemde kamu sektörü için de rehber ilke haline gelmiştir.

4 YÖNETİŞİM Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Performans Programı Faaliyet Raporu İç Kontrol Sistemi

5 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik yönetim, bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, (Stratejik Plan) bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini (Faaliyet Raporu) sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim, organizasyonun yönetiminde stratejik düşüncenin uygulanmasıdır. 

6 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik yönetim, devamlı olarak “Doğru şeyi mi yapıyoruz” sorusunu sormak olarak tanımlanmaktadır. Stratejik yönetim, tahmin edilebilir ölçekteki değişken faktörler bağlamında geleceğe odaklanmıştır. Büyük resme dikkat etmeyi ve değişen koşullara ayak uydurma konusunda istekli olmayı gerektirmektedir.

7 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik yönetim üç aktivite ve karar aşamasından oluşmaktadır: Organizasyonun geleceğe dair hedeflerinin belirlenmesi, Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için etkin bir stratejinin ortaya konulması, Stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kaynakların uygun şekilde kullanılabilmesine uygun bir organizasyon yapısının kurulması

8 İÇ KONTROL SİSTEMİ Böylece kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılması gerekliliği doğmuştur. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı iç kontrol sistemidir.

9 İÇ KONTROL SİSTEMİ Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. İç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar.

10 İÇ KONTROL SİSTEMİ Özetle; Daha iyi bir yönetim için,
karar alma ve uygulama süreçlerini desteklemek ve böylece kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamaktır.

11 İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Sistemi, Kamu Yönetimi Reformunun
en önemli unsurlarından biridir. İç kontrolün, faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması gerekmektedir.

12 İÇ KONTROL SİSTEMİ Stratejik Plan, geminin yol haritası,
İç Kontrol Sistemi, geminin haritaya uygun seyahati için yapılması gereken diğer her şeydir.

13 İÇ KONTROL SİSTEMİ MEVZUAT
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi

14 İÇ KONTROL SİSTEMİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmı “İç Kontrol Sistemi” başlığını taşımaktadır.

15 5018 SAYILI KMYK KANUNU BEŞİNCİ KISIM İç Kontrol Sistemi
Madde 55: İç kontrolün tanımı             Madde 56: İç kontrolün amacı             Madde 57: Kontrolün yapısı ve işleyişi             Madde 58: Ön malî kontrol            Madde 60: Malî hizmetler birimi             Madde 61: Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları            Madde 62: Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması             Madde 63: İç denetim             Madde 64: İç denetçinin görevleri             Madde 65: İç denetçinin nitelikleri ve atanması             Madde 66: İç Denetim Koordinasyon Kurulu             Madde 67: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri  

16 5018 SAYILI KMYK KANUNU İç kontrolün tanımı Madde 55: (1) İç kontrol; - idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, - varlık ve kaynakların korunmasını, - muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, - malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere, idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

17 5018 SAYILI KMYK KANUNU (2) Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

18 5018 SAYILI KMYK KANUNU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesi

19 5018 SAYILI KMYK KANUNU İç kontrolün amacı
     Madde 56- İç kontrolün amacı;     a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,      b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,    c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,      d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,     e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,  Sağlamaktır.

20 5018 SAYILI KMYK KANUNU Kontrolün yapısı ve işleyişi
   Madde 57- (1) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. 

21 5018 SAYILI KMYK KANUNU (2) Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

22 5018 SAYILI KMYK KANUNU Malî hizmetler birimi Madde 60- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: … m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

23 İÇ KONTROL SİSTEMİ NE YAPACAĞIZ………………? NEDEN YAPACAĞIZ……….?
KİM YAPACAK ??? NASIL YAPACAĞIZ………….? NEREDE YAPACAĞIZ.…..…? NE ZAMAN YAPACAĞIZ….?

24 NE YAPACAĞIZ? KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM SAĞLAYACAĞIZ. Kamu İç Kontrol Standartları, (COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde) Maliye Bakanlığı tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde belirlenmiştir. ( tarihli R.G.) İdareler, tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

25 NE YAPACAĞIZ? İdarelerce, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilmektedir. Belirlenebilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, mevzuata ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır.

26 NE YAPACAĞIZ? Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.        Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

27 NE YAPACAĞIZ? Maliye Bakanlığınca belirlenen 5 … Bileşen 18 … Standart
79 … Genel Şart bulunmaktadır. Bakanlığımızda, İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları bulunmamaktadır.

28 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki Devri RİSK DEĞERLENDİRME Planlama ve Programlama Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi KONTROL FAALİYETLERİ Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri BİLGİ VE İLETİŞİM Bilgi ve iletişim Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi İZLEME İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim

29 NEDEN YAPACAĞIZ? 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta, Üst Yöneticilere bir yönetim modeli olarak İç Kontrol Sistemi kurulması gerektiği hükmedilmiştir. Kanun hükümlerine uymak adına İç Kontrol Sistemi çalışmalarında bulunmak zorundayız. TBMM adına yapılan Dış Denetimde Sayıştay Başkanlığı idarelerin İç Kontrol Sistemini de değerlendirmektedir.

30 NEDEN YAPACAĞIZ? MADDE 35 – (1) Denetimin genel esasları şunlardır:
6085 sayılı Sayıştay Kanunu Denetimin genel esasları MADDE 35 – (1) Denetimin genel esasları şunlardır: a) Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. … Sayıştay denetimi MADDE 36 – (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. (2) Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,   c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, Suretiyle gerçekleştirilir.

31 NEDEN YAPACAĞIZ? Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin; - amaçlara, - iyi malî yönetim ilkelerine, - kontrol düzenlemelerine ve - mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.

32 NEDEN YAPACAĞIZ? KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 19: Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli … (2) İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan "Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir. …

33 NEDEN YAPACAĞIZ? Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3] Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[5] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [3] Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir. [4] Yıl içinde üst yönetici değişmişse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. [5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

34 NEDEN YAPACAĞIZ? Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[8] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. [8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

35 NEDEN YAPACAĞIZ? Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin ………. yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [9] Strateji geliştirme başkanlıklarında başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire başkanı, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten birim yöneticisi.

36 NEDEN YAPACAĞIZ? ONUNCU KALKINMA PLANI ( )

37 NEDEN YAPACAĞIZ? 1. GİRİŞ dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.

38 NEDEN YAPACAĞIZ? 2. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 2.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM Kamuda Stratejik Yönetim a. Durum Analizi 359. Kamu idarelerinde stratejik yönetime destek oluşturacak ve yönetim süreçlerini iyileştirecek iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları yürütülmekte, iç denetçi atamaları yapılmaktadır. Kamu idarelerinin hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ile performansının değerlendirilmesini amaçlayan dış denetime ilişkin mevzuat yürürlüğe konulmuştur. Ancak, henüz stratejik yönetim bağlamında dış denetim uygulaması gerçekleştirilememiştir.

39 NEDEN YAPACAĞIZ? c. Politikalar 370. Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır Sayıştay tarafından stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetimi yapılacaktır.

40 NEDEN YAPACAĞIZ? 372. Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem kurulacaktır. 373. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır. 375. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.

41 KİM YAPACAK? MALİYE BAKANLIĞI ÜST YÖNETİCİ BİRİM YÖNETİCİLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ

42 KİM: MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI, Merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında, İç kontrole ilişkin standart ve yöntemleri belirler, geliştirir ve uyumlaştırır. Bu çerçevede; a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadığını izler. b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî karar ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını belirler. c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere rehberlik hizmeti verir. d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde idarelerle işbirliği yapar, çalışma toplantıları düzenler.

43 KİM: MALİYE BAKANLIĞI e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler. f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler. g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların uygulanması yönünde çalışmalar yapar. h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim programları hazırlar.

44 KİM: ÜST YÖNETİCİ 5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas almaktadır. Bu doğrultuda, etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu kamu idarelerinin üst yöneticileri ile diğer yöneticilerine aittir.

45 KİM: ÜST YÖNETİCİ İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak ÜST YÖNETİCİLERE ait bulunmaktadır. İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur.

46 KİM: ÜST YÖNETİCİ Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.

47 KİM: BİRİM YÖNETİCİLERİ
Harcama Yetkililerine (BİRİM YÖNETİCİLERİ) görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

48 KİM: SGB Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

49 KİM: İÇ DENETİM İÇ DENETÇİLER, idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır.

50 KİM: MUHASEBE YETKİLİSİ
Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden,raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından sorumludur.

51 NASIL YAPACAĞIZ? İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmalar için EYLEM PLANI oluşturulması gerekmektedir.

52 NASIL YAPACAĞIZ? İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, - üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, - strateji geliştirme biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde, - harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir.

53 NASIL YAPACAĞIZ? Amacımız Kamu İç Kontrol Standartlarına
uyum sağlamak, Aracımız “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”

54 NASIL YAPACAĞIZ? Maliye Bakanlığının tarihli ve 1205 sayılı yazısıyla bildirilen KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ’nde, Eylem Planı hazırlığı için bir takım önerilerde bulunulmuştur. Rehber, bir mevzuat türü olmayıp, mevzuatın açıklanması olarak tanımlanması da mümkün değildir. Rehberler, uygulamaya ilişkin yeknesaklığı sağlamak üzere oluşturulan bir belgelerdir.

55 NASIL YAPACAĞIZ? Rehberdeki öneriler dikkate alınmalıdır.
Fakat, İç kontrol sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaşımla, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi kendine özgü koşulları dikkate alınmalıdır.

56 NASIL YAPACAĞIZ? Nitekim Rehberde:
“İç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek yöntemin belirlenmesi kamu idarelerinin inisiyatifinde olmakla birlikte, aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmesi çalışmalarda etkinliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.” denilmektedir.

57 NASIL YAPACAĞIZ? 1. Eylem Planı hazırlık çalışmaları üst yönetici onayıyla başlatılacaktır. 2. Onay ile Strateji Geliştirme Başkanının Başkanlığında, Birim Yöneticilerinden oluşan “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” Birimlerde bulunan Daire Başkanı / Başkan Yardımcısı / Grup Başkanından oluşan bir Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulacaktır. Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri İç Kontrol Dairesi tarafından yürütülecektir. 3. İç Kontrol Sistemi Çalışmaları görevinin, her birimde, hangi birimin görevi olduğu belirlenecektir.

58 NASIL YAPACAĞIZ? 4. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından öncelikle İLK BİLEŞEN OLAN KONTROL ORTAMINA İLİŞKİN STANDART VE GENEL ŞARTLARIN idaredeki mevcut durumunu tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapora, idarede Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı eklenecektir.

59 NASIL YAPACAĞIZ? 5. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri, Eylem Planı Taslağından kendi birimleri için öngörülmüş mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya Taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa, gerekçesi ile birlikte Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı Hazırlama Grubuna gönderebilecektir.

60 NASIL YAPACAĞIZ? 9. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan rapor ve Eylem Planı üst yöneticinin onayına sunulacaktır. Eylem Planında önerilen çalışmalar üst yönetici tarafından değerlendirilir, varsa gerekli görülen değişiklikler bu aşamada yapılır. Bu suretle son şekli verilen Eylem Planı üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. 10. Eylem Planı 10 işgünü içerisinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

61 NASIL YAPACAĞIZ? 11. Eylem Planında öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üst yöneticinin onayıyla Eylem Planı her zaman revize edilebilecektir. 12. Revize edilen Eylem Planı 10 işgünü içerisinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

62 NASIL YAPACAĞIZ? 13. Üst yönetici tarafından onaylanan Eylem Planında öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle görevli birim veya çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak düzenlemeler İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunulacaktır.

63 NASIL YAPACAĞIZ? 14. Taslak düzenlemelerden üst yönetici tarafından uygun bulunanlar onaylanarak yürürlüğe konulacak ve uygulanacaktır. 15. Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, strateji geliştirme birimi tarafından altı ayda bir değerlendirilecek ve eylem planı formatında üst yöneticiye raporlanacaktır.

64 NE ZAMAN YAPACAĞIZ? Eylem Planı 1 yıllık hazırlanacaktır. Plan tarihinde başlayacak ve tarihinde bitecektir. Planın bitimine 3 ay kala, tarihinde, revizyon hazırlığına başlanacaktır.

65 NEREDE YAPACAĞIZ? Bakanlığımız ilk Eylem Planı, Merkez Teşkilatı birimleri ile yapılacaktır. İhtiyaca göre, Bölge ve İl Müdürlüğü de hazırlıklara dahil edilebilecektir.

66 ARZ EDERİM


"BİR YÖNETİM MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları