Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİIIİ GÜVENIİGİN TANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİIIİ GÜVENIİGİN TANIMI"— Sunum transkripti:

1 MİIIİ GÜVENIİGİN TANIMI
Milli güvenlik; devletin anayasal düzenini, milli varlığını, bütünlüğünü, uluslararası alanda siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarını ve uluslararası antlaşmalarla belirlenen haklarını her türlü iç ve dış tehditlere karşı koruması ve kollamasıdır. MİIIİ GÜVENLİGİN TESPİTİNDEN SORUMLU ORGANLAR Bakanlar Kurulu 1982 Anayasası'nın 117. maddesine göre, milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu 1982 Anayasası'nın 118. maddesi, devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesiyle Milli Güvenlik Kurulu'nu görevlendirmiştir. Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Milli Savunma, Adalet, içişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden oluşur. Toplantı gündemine göre kurula daimi üyeler dışında bakan ya da diğer görevliler çağrılabilir.

2 Milli Güvenlik Kurulu'nun Çalışma Yöntemi
- Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan veya Genelkurmay Başkanı da öneride bulunabilir. - Cumhurbaşkanının katılamadığı Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına Başbakan başkanlık eder. - Milli Güvenlik Kurulu iki ayda bir kez toplanır. Kurul Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü ve Başbakan ile Genelkurmay Başkanının önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü de toplanabilir - Milli Güvenlik Kurulu'nda kararlar oy çoğunluğuna göre alınır. -Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, ancak oy kullanamaz.

3 MİLLİ STRATEJİ VE UNSURLARI
Devlet hayatında, milletin çıkarları ile ilgili hedeflere ulaşmak ve bunları elde etmek siyasetin yükümlülüklerindendir. Günümüzde devlet yönetiminin özellikleri; bilimsel yöntemler kullanılması, sağlam düşünce ve muhakeme temeline dayandırılmasından geçmektedir. Bu yöntemlerin belirlenmesinde temel unsur milli menfaatlerdir. Milli menfaatlerin tespit ve korunması amacıyla devletin takip ettiği politikaya "milli strateji" denir. Milli stratejiye milli politika da diyebiliriz.

4 Milli Güç Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamına "Milli Güç" denir. Milli güç siyasi, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel ve teknolojik, psiko-sosyal ve kültürel güçlerin birleşiminden oluşur. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda milli gücün tüm unsurlarını çok iyi kullanabildiği için başarılı olmuştur. Milli Güç Unsurları Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Nüfus (Demogratik) Güç Coğrafi Güç Bilimsel ve Teknolojik Güç Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç

5 Milli Güvenlik Kurulu'nun Görevleri
- Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili konularda görüş tespit etmek - Milli hedef, plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin önlemleri belirlemek - Milli güç unsurlarının milli hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel esasları belirlemek - Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili önlemleri tespit etmek Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce doğrultusunda, milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek milli hedeflere yönlendirici önlemleri belirlemek - Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali için görüş tespit etmek - Topyekün savunma, milli seferberlik ve diğer konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, vatandaşlara düşecek hizmet ve yükümlülükler ile bu hususlarda yapılacak planlara temel teşkil edecek esasları tespit etmek - Milli güvenlik kapsamına giren konularda yapılan ve yapılacak milletlerarası antlaşmalar hakkında görüş tespit etmek

6 Milli Hedef Milli hedef; bir milletin menfaatlerinin gerçekleştirilmesinde ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlardır. Milli hedef; - Tamamen milli nitelik taşımalıdır. - Sadece bir lider, hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır. - Devletin var oluş nedenine uygun olarak milli menfaatini sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır. - Hayal ve aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olarak tespit edilmelidir. - Millete rağmen değil, milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalı, millete benimsetilmelidir. Milli Hedeflerimiz Siyasal Hedefler Sosyal ve Kültürel Hedefler Ekonomik Hedefler Askeri Hedefler

7 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
Milli Güvenlik Stratejimizde Türk Silahlı Kuwetlerinin Yeri ve Önemi Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Güvenlik Kurulu'nda tespit ve tayin edilen milli güvenlik stratejimizin uygulanmasından ve devamından sorumlu olan organların en önemlilerindendir. Toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığın korunması, tehditler karşısında caydırıcı olmak ve yapılan sal­dırılara karşı koymak doğrudan Türk Silahlı Kuv­vetleri'nin görev ve sorumluluğu içerisindedir. Ayrı­ca yurt içerisinde milli güvenliğimize zararı doku­nabilecek hareketlere karşı da silahlı kuvvetler gö­rev ve sorumluluk sahibidir.

8 TÜRK SiLAHlı KUWETLERiNiN ÜLKEMizDEKi GÖREV ve iŞLEVLERi
Koruma ve Kollama Görevi Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunuIve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuri­yeti'ni kollamak ve korumaktır." demektedir.! İÇ Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevi 1982 Anayasası'nın 119., 120., ve 122. maddeleri olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne huzur ve gü­venliği sağlama yükümlülüğü vermiştir. Doğal Afetlerde Halka Yardım Türk milletinin bağrından çıkan Silahlı Kuvvetler doğal afetlerle karşılaşan halkın yardımına derhal koşarak yaraların sarılmasına katkıda bulunmak­tadır. Silahlı Kuvvetlerin doğal afetlerde halka yar­dım edeceği iç Hizmet Kanunu'nda belirtilmiştir. Savunma Sanayii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu çeşitli silah, araç ve gereçlerin bir kısmı ülkemizde bulu­nan fabrika ve tesislerden karşılanmaktadır. Böy­lece binlerce kişiye iş imkanı sağlanmakta ve mil­yonlarca dolar tasarruf edilmektedir. Bu fabrika ve tesisler daha çok haberleşme, elektrik, elektronik ve ulaşım dallarındadır. Ayrıca Silahlı Kuvvetlere ait olan dikimevieri, silah, araç bakım ve onarım tesis­leri ile ilaç fabrikaları bulunmaktadır.

9 Jandarma Genel Komutanlığı'nın Görevleri
Mülki Görevler Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, ko­rumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tah­kik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli ön­lemleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlarıve tutuk evlerinin dış korumalarıyla tutuklu ve hü­kümlülerin sevk ve nakillerini yapmaktır. Adli Görevler işlenmiş suçlarla ilgili olarak, suç delillerinin tespit ve toplanması, hazırlık soruşturması, icrası, sanık ve tanıkların adli makamlara sevki gibi kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili adli hizmetleri yerine getirmektir. Askeri Görevler Askeri kanun ve nizamların verdiği görevlerle Ge­nelkurmay Başkanlığı'nca verilen görevleri yap­maktır. Diğer Görevler Mülki, adli ve askeri görevleri dışında kalan ve di­ğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görev­leri yapmaktır.Jandarma görev ve sorumluluk alanı genelolarak polis görev sahasının dışıdır. Bu alanlar il ve ilçe be­lediye hudutları dışında kalan yerler ile polis teşki­latı bulunmayan yerlerdir.Jandarma Birlikleri Genelkurmay Başkanlığı'nca lü­zum görülen hallerde sıkıyönetim, seferberlik ve savaş durumunda gerekli olan bölümü Kuvvet Ko­mutanlıkları emrine girer, kalan bölümü Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine de­vam eder. Jandarma Genel Komutan/tğı Silah/{ Kuvvetler ile ilgili göre.vleri, eğitim ve, öğretim ile askeri kanun ve nizamlarm jandarmaya verdifii görev yönun­den Genelkurmay Başkan/tğı'na, emniyet V'e asaC yiş görevleriiıin '/erine getirilmesi yönünden içiş­leriBakanllğt'na bağ/tdır.

10 Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı barışta görev ve hiz­metler yönünden içişleri Bakanlığı'na, olağanüstüdurumlarda Genelkurmay Başkanlığı'nın isteğiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat komutasına bağlıdır. Görevleri - Bütün sahillerimizin, kara sularımızın, iç suları. mızın ve körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması - Milli ve milletlerarası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın genel sorumluluğu dışında kalan hak ve yetkilerinin kullanılması . - Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması

11 Silahlı Kuvvetler, Özel Yasalara Neden ihtiyaç Duyarlar
Silahlı Kuvvetler, Özel Yasalara Neden ihtiyaç Duyarlar?iç Hizmet Kanunu'nun 36. maddesi "Silahlı kuvvet­ler, harp sanatını öğrenmek ve öğretmekle görevli­dir. Bu görevin yerine getirilmesi için gerekli tesisler ve teşkiller kurulur ve önlemler alınır." demektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel yasalara ihtiyaç duy­masının nedenleri şöyle sıralanabilir:- Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yurdun her kö­ şesinde görev yapar.- Arazi, iklim ya da hiçbir koşul askeri eğitimleri engelleyemez. - Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir. - Askeri eğitimin büyük bölümü gerçek silah ve mermilerle yapılır. Doğalolarak bu da çeşitli can kayıplarına neden olur.- Askeri eğitimin esası mevcut silahlarla düşmanı yok etmek esasına dayanır.- Silahlı kuvvetler devlet ve millethayatı için "ol­mazsa olmaz" türünden kuruluşlar olduğu için her durumda personele ihtiyaç vardır. Dünya­nın en demokratik ülkelerinde bile gerektiği tak­dirde zorla askere alma kuralı geçerlidir

12 TÜRKiYE CUMHURiYETi ÜZERiNDE OYNANAN OYUNLARTÜRKiYE'NiN KONUMU
Jeopolitik Konumu: Bir toprağın veya coğrafyanın bölge ya da dünya siyasetindeki konumuna jeopolitik konum denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Asya ve Avrupa arasında yer alması, Orta Doğu'ya hakim bir konumda bu­lunması ve buna dayalı olarak güçlü bir Türkiye'nin bu bölgeler üzerinde etkili olabilecek konumda bu­lunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Ak­deniz ile Karadeniz arasında geçişi sağlayan ve ok­yanusa çıkışı kısaltan istanbul ve Çanakkale Boğaz­Iarına sahip olması, büyük zenginlik ifade eden tu­rizm değerlerinin varlığı, binlerce yıllık kültür, iklim ve bitki örtüsünün zenginliği, yer altı ve yer üstü zenginlikleri jeopolitik konum açısından çok az ül­kede bulunan öneminin ifadesidir. Sovyetler Birli­ği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk devletleri ülkemizin jeopolitik önemini daha da artırmıştır.Türkiye jeopolitik konumunun öneminden dolayı tüm dünyanın gözünü üzerinden ayırmadığı bir ül­kedir. Bu yüzden iç ve dış kaynaklı nedeni ne olur­sa olsun sorunlarını çözerek her zaman güçlü bir devlet olmak zorundadır.

13 Jeostratejik Konumu: Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı öneme jeostratejik konum denilmektedir. Türkiyenin sahip olduğu coğrafya bir savaş sırasın­da Avrupa, Asya ve Orta Doğu için askeri açıdan büyük önem taşımaktadır. Savaş ister bölgesel, is­ter geniş kapsamlı olsun ülkemizin coğrafi konumu doğal bir üstünlük sağlamaktadır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin kullanılabilme uygunluğu, do­ğu, güneydoğu ve kısmen de güneyinin saldırı kar­şısında savunmaya elverişli bir durumda olmasıayrı bir önem kazandırmaktadır. Geniş ve kalabalık bir nüfusa sahip toprakların işgal edilme zorluğu, güçlü ve disiplinli bir silahlı kuvvetlere sahip olma­sı bu önemi artırmaktadır.

14 KOMŞULARtMIZ ve TARiHSEL HEDEFLERiYunanistan'ın Hedefleri:
Birçok ittifaka ortak üye olduğumuz Yunanistan, buna karşın en çok sorun yaşadığımız komşuları­mızdan biridir.Yunanistan'ın uluslararası kuralları ihlal etmesi, Türk kompleksinden kurtulamaması, Megalo idea ile belirlenen hedeflerini elde etmek için girişimlerde bulunması ve bu girişimleri rahatça yapa­bilmek için Türkiye'yi içte ve dışta zayıflatma gay­retlerini sürdürmesi aramızdaki sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Yunanistan;- Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla destek vermektedir.Türkiye'nin Batı ile bütünleşme yolundaki çabalarına engel çıkarmaktadır.Türkiye ile sorunları olan doğu ve güneydoğu ülkeleriyle savunma ve işbirliği anlaşmaları im­zalamaktadır.- Türkiye'nin ilgi sahası olan Balkanlar, Karadeniz, Orta Asya gibi bölgelerde etkinliğini azaltmaya çalışmaktadır.

15 Megalo idea Büyük ideal anlamına gelmektedir. Yunanistan'ın Helen Devleti'ni canlandırma idealidir. Temeli Rus Çariçesi II.Katerina ve Avusturya imparatoru II. Josef'in hazırladıkları Grek projesine dayanan Mega­lo idea; İstanbul başkent olmak üzere Girit, TeseI­ya, Epir, Makedonya, Trakya, Ege Adaları, Batı Ana­dolu, Marmara civarı, Kıbrıs, Trabzon ve civarına sahip büyük bir Yunanistan kurma hülyasıdır. Ege Adaları ve Kıta Sahanlığı Megalo idea'yı gerçekleştirmek isteyen Yunanistan 1923 yılında imzalanan ve iki ülke arasındaki politik ve askeri çıkarları dengeleyen Lozan Barış AntIaşması'nın aksine tutum ve girişimlerde bulunmuştur. Yunanistan'ın özellikle Ege'de yoğunlaşan bu giri­şimleri şunlardır:- Deniz ve hava sahası egemenlik sınırlarını ge­ nişletme gayreti içindedir.- Lozan Antlaşması ile silahsızlandırılmak kaydıy­la egemenliği kendisine devredilen Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmıştır.- Ege'de uluslararası antlaşmalarla egemenliği kendisine verilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerinde oldu - bittiler meydana getirip burala­rı egemenliğine katmak istemektedir.- Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığını 12 mile çıkar­mak istemekte ve böylece Ege Denizi'ni Türk gemilerine kapatmayı amaçlamaktadır. Türkiye uluslararası hukuka aykırı bu duruma göz yum­mamakta ve Yunanistan'ın çabalarını sonuçsuz bırakmaktadır.

16 KıbrısYunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumiarın tarihi amaçlarından birisi de Kıbrıs'ı Yunanistan'ın bir parçası yapmaktır. Bu nedenle 1960 yılından sonra soydaşlarımıza karşı kanlı saldırılarda bulunmuş­lardır. Bu faaliyetler karşısında Türk Silahlı Kuwet­leri 20 Temmuz 1974'te duruma müdahale etmişve bunun sonucunda önce Kuzey Kıbrıs Türk Fede­rasyonu, ardından 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.Yunanistan 1974'teki Enosis olarak adlandırılan ilhak girişimi başarılı olamayınca "dolaylı Enosis" olarak tanımlanan Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne sok­mak, böylece bu çatı altında Kıbrıs'la bütünleşmek çabalarına yönelmiştir. Ancak bütün bunlara rağ­men Kıbrıs'ta taraflar yıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Bunun da en önemli nedeni Türk ve Rum nüfusunun ayrılmış, olmasıdır.

17 NATO Kuruluş Amacı ve Tarihçesi Nato; Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Nato II. Dünya Savaşı'nın ardından özellikle Avrupa'da Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikası sonucunda beliren komünizm tehlikesine karşı Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, ingiltere, ABD, Kanada, Portekiz, Norveç, italya, izlanda ve Danimarka arasında 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan antlaşma ile kurulmuştur. ittifaka 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Federal Almanya ve 1982'de ispanya katılmıştır. NATO Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sorunlar karşısında dünya barışının güvencelerinden birisini oluşturmaktadır. Türkiye'nin Statüsü ve Türkiye Açısından Önemi Türkiye'nin NATO üyeliği ittifak ile karşılıklı çıkar esasına dayanmaktadır. Türkiye bu üyelik sayesinde hem demokrasisini güçlendirmekte hem de kendi­sine yönelebilecek tehdit ve saldırılara karşı göğüs gerebilmektedir.

18 HARP (SAVAŞ) ve MUHAREBE
HARBiN TÜRLERi Soğuk Harp Politik Harp Teknolojik Harp Ekonomik Harp Silahlı Harp Sınırlı Harp (Bölgesel Harp) Genel Harp (Topyekün Harp Özel Harp Gayri nizami harp

19 SEFERBERLiK Seferberliğin Türleri
Seferberlik uygulama alanı ve kapsamı bakımından iki gruba ayrılır: Uygulama Alanı Bakımından - Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik birtehdidin karşılanması, mevcut bütün. güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütü­nünde uygulanan. Seferberliktir - Bölgesel (Kısmi) Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. Kapsam Bakımından - Topyekun Seferberlik: Silahlı Kuwetler dahil bütün özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları kapsar. - Silahlı Kuvvetler Seferberliği: Silahlı Kuwet­lerin barış durumundan sefer durumuna geç­mesidir. - Personel Seferberliği: Silahlı Kuwetlerin barış mevcutlarının seferi kadro seviyesine yükseltil­mesi ve seferin devamı süresince Silahlı Kuwet­lerin ihtiyaçlarını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barış­ta yapılan hazırlıkların olağanüstü bir durumda uygulanmasıdır - Lojistik Seferberliği: Silahlı Kuwetlerin ihtiyaç duyacağı ikmal maddeleri (yiyecek, giyecek, malzeme, teçhizat, araç vs.) ile bakım ve hiz­metlerin hangilerinin barışta, hangilerinin sefer­berlik ve savaş hallerinde yurt içi veya yurt dışıkaynaklardan temin edileceği, birliklere nasıl ulaştırılacağı, nerelerde muhafaza edileceği ile ilgili olarak barıştan itibaren yapılan planlama ve hazırlıklar, lojistik seferberliğin esasını teşkil eder.

20 SİVİL SAVUNMA Sivil Savunma Teşkilatı'nın Görevleri
- Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak - Doğal afetlerde can ve mal kurtarmaki - Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak - Savaşta ve doğal afetlerde yok olmaları, çalışmaz hale gelmeleri, toplum yaşamını büyük ölçüde etkileyecek, ordunun savaş gücünü azaltacak mahiyetteki önemli resmi ve özel müessese ve tesisleri (fabrika, trafo merkezi, su tesis­leri vb.) korumak, çalışmaların sürekliliğini sağlamak, ivedi onarımları yapmak - Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami derecede desteklenmesini sağlamak -Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini kuvvetlendirmek - Bütün bu işleri silahsız olarak bilinçli bir şekilde yapmak

21 NBC SiLAHLARı NBC'nin anlamı; N : Nükleer, B: Biyolojik, C: Kimyasal kelimelerinin baş harfleridir Nükleer Silahlar (Atom Silahları) Bir atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi sırasında açığa çıkan enerjiden yararlanılarak nükleer silahlar geliştirilmiştir. Nükleer silahlar bazı metal atomlarının (Uranyum - Plutonyum Qipj) nöt­ron bombardımanı yoluyla yapılır. Nükleer Silahların Etkileri Işık: Güneşli bir günde insan gözünde dakika kadar süren geçici körlük yapabilecek parlaklıktadır. isı: Bu etki insanlar üzerinde üç çeşit yanık meydana getirmektedir. Bunlar, birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece yanıklar şeklindedir. Radyasyon: Ani radyasyon ve serpinti olmak üzere iki türlüdür. Ani radyasyon 20 saniye sürelidir ve geçicidir. Radyoaktif serpinti ise yüzeyde veya yüzeye yakın yerlerde patlatılan nükleer silahların yer­den kaldırmış olduğu ve radyoaktif hale gelen cisimlerin dakika sonra ağırlıklarına göre dökülmeleridir. Radyasyon hücre ölümüne, bu da in­san ve hayvanların ölümüne neden olur.

22 Biyolojik Silahlar Canlı varlıklara etki eden, çeşitli bulaşıcı hastalıklar yapan mikroorganizmalardan oluşturulmuş silahlardır. Biyolojik savaş maddelerinin genel özellikleri şunlardır: - Bulaşıcıdır. - Zehirlidir. - Geniş alana etki edebilir. - Keşfedilmesi güçtür. - Yapılmaları kolaydır, toplu zayiat' silahlarının en ucuz olanıdır. Kimyasal Silahlar Kimyasal silahlar kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, bitki ve metailere etkili olan katı, sıvı, gaz veya aerosol halindeki maddelerden yapılmış silahlardır.

23 EMNİYET TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
Görev ve Yetkileri Polisin görevleri üç ana bölümde toplanmaktadır. - Suçun ve suçluluğun önlenebilmesi amacıyla uygulanan önleyici, caydırıcı görevler - Suç işlendikten sonra suçlunun yakalanarak adli makamlara teslim edilmesiyle ilgili görevler - Yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etme görevleridir. Bu görevleri yapan polise kanun bazı yetkiler de vermiştir: - Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi - Silah kullanma yetkisi - Otel, kahve, gazino, sinema vb yerleri açma ve kapama yetkisi - Üst, eşya ve araç arama yetkisi - Suç işlenen ve işlenebilecek eşyaları zapt yetkisi - Yakalama ve ifade alma yetkisi - Kimlik sorma yetkisi - Bazı yerlere girme ve zor kullanma


"MİIIİ GÜVENIİGİN TANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları