Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞBAKANLIKTA 5018 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI. Başbakan (3056/Md.4)  Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞBAKANLIKTA 5018 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI. Başbakan (3056/Md.4)  Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının."— Sunum transkripti:

1 BAŞBAKANLIKTA 5018 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI

2 Başbakan (3056/Md.4)  Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.  Başbakan;  Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sa ğ layıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sa ğ lamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve di ğ er maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirli ğ ini temin eder.  Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.  Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen di ğ er görevleri yapar.

3 3056 Sayılı Kanunun Amacı  Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirli ğ ini sa ğ lamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.  Başbakanlık Teşkilatı; merkez teşkilatı ile ba ğ lı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. Merkez teşkilatı ise anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşmaktadır.

4 Başbakanlık Teşkilatı

5 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kısa Bilgiler  Sayın Başbakan, 11 Devlet Bakanı ve Bakanlar Kuruluna hizmet sunuyoruz  21 Harcama Birimi  Bir hizmet alanından çok ihtiyaca göre oluşmuş bir teşkilat yapısı  1.433’ü kadrolu, 472’si sözleşmeli ve 315’i geçici olmak üzere toplam 2.220 personel  13 Hizmet Binası  2010 bütçesi 4.003.750.000 TL. Bu bütçenin %88’i (3.563.074.000 TL.’si di ğ er idarelere transfer)

6 Transferler Hariç Başbakanlık 2010 Bütçesi Da ğ ılımı

7 Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı  17/4/2006 Ekrem Tato ğ lu (Görevlendirme)  21/11/2006 Nahit Bingöl  10/12/2009 Muhsin Sezgi

8 SGB Organizasyon Şeması Başkan Daire Başkanı Stratejik Yönetim İ ç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Performans ve Bütçe Bilgi Hizmetleri

9 SGB Personel Durumu UnvanSayı Strateji Geliştirme Başkanı1 Daire Başkanı1 Araştırmacı (Devlet Bütçe Uzmanı)1 Başbakanlık Uzmanı3 Mali Hizmetler Uzmanı1 Programcı1 Başbakanlık Uzman Yrd.9 Mali Hizmetler Uzman Yrd.1 Şube Müdürü2 Memur2 TOPLAM22

10 Stratejik Planlama Çalışmaları  2011 – 2015 Başbakanlık Stratejik Planı  Başbakanlık Müsteşarının 10/08/2009 tarihli ve 381 sayılı İ ç Genelge  Stratejik Planlama Ekibi  Yönlendirme Kurulu  Yürütme Kurulu (16 kişi)  Stratejik Plan Çalışma Ekibi (43 kişi)  Strateji Geliştirme Başkanlı ğ ı (Koordinasyon Birimi)

11 Stratejik Plan Takvimi

12 Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar  Başbakanlık Algısı (Anket ve OAP Sonuçları)  Neyin Planı?  Başbakan ve Üst Yöneticinin Konumu  Görev Alanının Genişli ğ i  Yazılı Olmayan Görevler  Kamu Yönetiminin Genel Alışkanlıkları

13 İ ç Kontrol  SGB’ce yapılan hazırlıklar. INTOSAI, AB ve GAO uygulamalarının gözden geçirilmesi.  Başbakanlık Müsteşarının 11/9/2009 tarihli ve 43 sayılı Oluru ile Başbakanlık İ ç Kontrol İ zleme ve Yönlendirme Kurulunun kurulması  İ ç Kontrol Eylem Planı tasla ğ ının tüm birimlerin katılımı ve İ ç Kontrol İ zleme ve Yönlendirme Kurulunun talimatları çerçevesinde hazırlanması  23/11/2009 tarihli ve 62 sayılı Müsteşarlık Makamı Oluruyla Başbakanlık İ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının onaylanması

14 İ ç Kontrol Sistemi Çalışmaları Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar  Kontrol – Denetim Karmaşası  Mali Kontrol Algısının Öne Çıkması  Tebli ğ le Getirilen Standartların Türk Kamu Yönetimi Yapısına Uyum Sorunu  İ ç Kontrol Standartlarındaki Birçok Kavramın Anlaşılamaması (Hassas Grev, Kilit Görev…)  Ne Yapılaca ğ ının Tam Olarak Bilinememesi (Rehberlik Eksikli ğ i)  İ ç Kontrol – İ ç Denetim, İ ç Denetim – Teftiş Kurulu Bilinmezli ğ i

15 Performans ve Bütçe - Mali Yönetim  Bütçe ve Kesin Hesap Süreçleri sorunsuz işliyor  Başbakanlıkta Orta Vadeli Harcama Sistemini yerleştirmeye çalışılıyoruz  Harcama Birimi (HB) ve Harcama Yetkilisi kavramları yerleşiyor  Başbakanlık ve Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlükleri dışında tüm HB’leri kendi mali süreçlerini bizzat yürütüyor  Her aşamada mali danışmanlık hizmeti veriliyor

16 Bilgi Hizmetleri  Hizmet sundu ğ umuz Sayın Başbakan, Devlet Bakanları, Başbakanlık Üst Yönetimi ve Merkez Teşkilatı için bir Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) kurmak istiyoruz  YBS’nin henüz ihtiyaç analizi ve iş süreçleri analizi kısmındayız  SGB ve iki harcama biriminde pilot uygulama yürütüyoruz. buradaki deneyimi Başbakanlık geneline taşımayı düşünüyoruz  Stratejik plan ve iç kontrol çalışmalarını bu sistem için pilot çalışma fırsatı olarak de ğ erlendiriyoruz

17 SGB Ortak Çalışma Alanı  Sharepoint Doküman ve Bilgi Paylaşım Portalı  Bilgi ve doküman yönetimi Taslakların sürüm (versiyon) bazlı saklanması Kurumsal bilgilerin paylaşımı ( İ letişim bilgileri, notlar, serbest tartışma listeleri vb.) Çevrimiçi (online) faks izleme Elektronik belgelerin arşivlenmesi (belgeler, fakslar, e-postalar vb.)  Görev yönetimi Görevlerin elektronik ortamda kişilere atanması İ zleme ve Raporlama  Çalışma ekipleri arası bilgi paylaşımı ve iletişim Stratejik Plan Çalışmaları Bilgi Paylaşım Sitesi ( İ ntranet) İ ç kontrol Çalışmaları Bilgi Paylaşım Sitesi ( İ ntranet)  SGB İ nternet sitesi (Test aşamasında) Başkanlı ğ a ait internet sitesinin yayımlanması İ çerik sa ğ layıcı personel tarafından onay mekanizmasına dayalı yayımlama Geriye dönük sürüm (versiyon) arşivleme

18 Nasıl Çalışıyoruz?  Sürekli Gelişim İ lkesi  Ö ğ renen Örgüt Kültürünü İ çselleştirme  Harcama Birimleri ile İ yi İ lişkiler  Her Aşamada Üst Yönetimi Bilgilendirme  Çalışmaları Birim Temsilcileriyle Yürütme (Katılımcılık)  Kurum İ çi İ letişimi Geliştirme  Teknolojiyi İ yi Kullanma

19 Tespit ve Öneriler  Stratejik Plan, Performans Programı, Performansa Dayalı Bütçeleme, İ ç Kontrol, İ ç Denetim henüz çok iyi anlaşılamamıştır. Bilgilendirme ve kültürel bir de ğ işime ihtiyaç vardır.  Reformun bir taşıyıcıya, rehbere, lidere ihtiyacı vardır. Reformun uygulama stratejisi yeniden gözden geçirilmelidir. Neden bu reforma ihtiyaç duyuldu ğ u unutulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda merkezi uyumlaştırmanın önemi çok artmaktadır.  İ yi tasarlanmış bir mali yönetim bilgi sistemine ihtiyaç vardır (e-bütçe, say2000i, DPT yatırım bilgi sistemi, taşınır mal yönetimi, taşınmaz mal yönetimi…)

20 Tespit ve Öneriler  Mali Hizmetler Uzmanlarının özlük hakları İ ç Denetçiler benzeri bir sistemle tüm kamuda eşitlenmelidir.  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin kefalet sandı ğ ı kesintilerinden kaynaklanan sorunlarına bir çözüm bulunmalıdır.  Merkezi uyumlaştırma kapsamında yapılan e ğ itimler SGB’lerde çalışan (MHU’lar dışında) di ğ er personele de yaygınlaştırılmalıdır.

21 Sabrınız ve İ lginiz İ çin Çok Teşekkür ederim.


"BAŞBAKANLIKTA 5018 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI. Başbakan (3056/Md.4)  Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları