Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company LOGO GÜNDEM  SAYGI DURUŞU  İSTİKLAL MARŞI  ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN KONUŞMALARI  FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU  SORU-CEVAP,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company LOGO GÜNDEM  SAYGI DURUŞU  İSTİKLAL MARŞI  ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN KONUŞMALARI  FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU  SORU-CEVAP,"— Sunum transkripti:

1 Company LOGO GÜNDEM  SAYGI DURUŞU  İSTİKLAL MARŞI  ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN KONUŞMALARI  FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU  SORU-CEVAP, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

2 Company LOGO İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ

3 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR İç Kontrol Sistemi idarenin amaçlarına, belirlenmis ̧ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir s ̧ ekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının dog ̆ ru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sag ̆ lamak üzere idare tarafından olus ̧ turulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve dig ̆ er kontroller bütünüdür. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ  I ̇ ç kontrol, idarenin bu ̈ tu ̈ n is ̧ ve is ̧ lemlerini kapsar.  İç kontrol, idarenin en u ̈ st kademeden en alt kademeye kadar tu ̈ m kurum c ̧ alıs ̧ anlarının sorumlulug ̆ undadır.  I ̇ ç kontrolu ̈ n olus ̧ turulması, is ̧ letilmesi, izlenmesi ve gelis ̧ tirilmesinden yo ̈ netim sorumludur.  I ̇ c ̧ kontrol konusunda tu ̈ m c ̧ alıs ̧ anların rol ve sorumlulukları aynı deg ̆ ildir.  I ̇ c ̧ kontrol belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda deg ̆ il; tu ̈ m faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir su ̈ rec ̧ tir.  Sadece yazılı doku ̈ manlara dayanmaz. Gu ̈ c ̧ lü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.  Merkezi kontrollerden ziyade, yo ̈ netim sorumlulug ̆ una dayalı yo ̈ ntemlerin benimsenmesinin sonucudur. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

5 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DAYANAKLARI  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,  31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi  26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  24.02.2009 tarihli ve 911 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi” konulu 2009/24 nolu genelge İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların “İç Kontrol Standartları” başlıklı 5. maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

7 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDARTLARI Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

8 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL STANDARTLARI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

9 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI 1. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurullarının oluşturulması, iç yönerge hazırlanması 2. ADIM: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol standartlarının incelenmesi İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

10 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI I-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1 – ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. KOS 1.3: Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. KOS 1.4: Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. KOS 1.5: İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. KOS 1.6: İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

11 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI 3. ADIM: İç Kontrol Standartlarına ait mevcut durumu tespit eden, karşılaştıran ve bos ̧ lukları ortaya koyan bir rapor hazırlanması KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. MEVCUT DURUM: Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmakta olup, Üst Yönetim bilgilendirilmiştir. İç kontrol ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmaktadır. İç kontrol sistemi ile işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için var olan bilincin geliştirilmesi gerekmektedir. KOS 1.2: İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. MEVCUT DURUM: İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri iç kontrol sistemi konusunda bilgilendirilmiş ve kendilerine İç Kontrol Sisteminin Müdürlüğümüzde kurulması ile ilgili görev verilmiş olup, yöneticiler sistemin uygulanmasında personele örnek olmaya başlamışlardır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

12 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI 4. ADIM: Mevcut durum raporu doğrultusunda Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin olus ̧ turulmasını sag ̆ lamak amacıyla yapılması gereken çalıs ̧ maların, prosedürlerin ve düzenlemelerin tespit edilmesi KOS 1.1: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 1.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlığı için Müdürlüğümüzde Üst Yöneticinin onayı ile “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu”, “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruplar ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağının hazırlanması ve incelemeden geçirilen eylem planının Üst Yönetici tarafından onaylanması sağlanacaktır. 2.İç kontrol konusunda bir broşür hazırlanarak İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Bölümlerine gönderilecektir. 3.İç Kontrol Sistemi ile ilgili dokümanlar İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanacaktır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI 5. ADIM: Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslag ̆ ınının hazırlanıp I ̇ ç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulması 6. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun hazırladığı mevcut durum raporu ve I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslag ̆ ının I ̇ ç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 7. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslag ̆ ından mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden deg ̆ erlendirilerek gelis ̧ tirilmesi veya taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektig ̆ i sonucuna varılması 8. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında değişiklik yapılması ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna gönderilmesi İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

14 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI 9. ADIM: İç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun gördüğü değişikliklerin plan taslağında gerçekleştirilerek plana son şeklinin verilmesi 10. ADIM: Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının onay için üst yöneticiye sunulması 11. ADIM: İç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında önerilen çalıs ̧ maların deg ̆ erlendirilmesi varsa gerekli görülen deg ̆ is ̧ ikliklerin yapılması 12. ADIM: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylanıp yürürlüğe konması İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİ İLÇE MEM, OKUL VE KURUMLARDA KURULMALI MI? Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 24.02.2009 tarihli ve 911 sayılı 2009/24 Genelgesinin “II İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI, İŞLETİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE İZLENMESİ” başlıklı bölümünün a bendi “Maliye Bakanlıg ̆ ı tarafından yayımlanan Teblig ̆ hükümlerine uygun olarak Bakanlıg ̆ ımız merkez ve tas ̧ ra birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalıs ̧ maları, Bakanlıg ̆ ımız üst yöneticisinin liderlig ̆ i ve gözetiminde; Strateji Gelis ̧ tirme Bas ̧ kanlıg ̆ ının teknik desteg ̆ i ve koordinatörlüg ̆ ünde harcama birimlerinin katılımı ile yürütülecektir. Bu anlamda Bakanlıg ̆ ımız merkez ve tas ̧ ra tes ̧ kilatında bulunan tüm okul ve kurumlar iç kontrol sisteminin kurulması ve is ̧ letilmesi çalıs ̧ malarına katılacaklardır”, ibaresi yer almaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

16 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR? Üst Yöneticinin Görevleri: I ̇ ç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında önerilen çalıs ̧ maları deg ̆ erlendirmek varsa gerekli görülen deg ̆ is ̧ iklikleri yaptırmak I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını onaylayıp yürürlüğe koymak, I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen çalıs ̧ maların gerçekles ̧ tirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar dog ̆ rultusunda planın revize edilmesine onay vermek İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

17 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR? İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve Görevleri 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol standartlarını incelemek Kurum birimlerindeki bu standartlara ait mevcut durumu tespit etmek, karşılaştırmak ve bos ̧ lukları ortaya koyan bir rapor hazırlamak Rapor doğrultusunda kurum birimlerinde Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin olus ̧ turulmasını sag ̆ lamak amacıyla yapılması gereken çalıs ̧ maları, prosedürleri ve düzenlemeleri tespit etmek Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslag ̆ ını hazırlayıp I ̇ ç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kuruluna sunmak I ̇ ç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulunun önerileri dahilinde eylem plan taslağında değişiklikler yaparak plana son şeklini vermek İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

18 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR? İç Kontrol I ̇ zleme ve Yönlendirme Kurulu ve Görevleri: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun hazırladığı mevcut durum raporu ve I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslag ̆ ını incelemek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslag ̆ ında mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden deg ̆ erlendirilerek gelis ̧ tirilmesi veya taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektig ̆ i sonucuna varmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı taslağında değişiklik yapmak ya da yapılması istenen işlemi gerekçesi ile birlikte Kamu I ̇ ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubuna göndermek İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR? Bölümlerin ve Sorumlu Yöneticilerinin Görevleri İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için yapılan çalışmalara ve eylem planının mevzuatlara uygun olarak uygulanmasına tam destek vermek, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan bölümlere ait faaliyetleri yerine getirmek, faaliyetlere dair istenen rapor ve çizelgeleri zamanında hazırlamak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR NASIL OLABİLİR? Strateji Geliştirme Hizmetleri 1 Bölümünün Görevleri İç Kontrol Sisteminin kurum bünyesinde kurulması, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının izleme ve değerlendirmesini yapmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında üst yöneticinin onayı ile yapılacak revize çalışmalarını koordine etmek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının yıllık uygulama raporunu üst yöneticiye sunmak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulamasının mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI HANGİ DÖNEMİ KAPSAR? İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Ocak-Aralık ayları arasında yapılacak bir yıllık çalışmaları kapsar. Planın 6 ayda bir izleme değerlendirmesi yapılır. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı riskler, gelişmeler, iç denetim sonuçları ve yenilikler dikkate alınarak üst yöneticinin onayı ile revize edilebilir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

22 Company LOGO Stratejik planlama ilçe temsilcileri ile Stratejik Yönetim ve Planlama konulu bir çalıştay yapıldı. İlçelerin stratejik planlamasından sorumlu il temsilcileri tespit edildi. Stratejik planlama süreci İl, ilçe, Okul ve Kurum Ekipleri Yönergesi hazırlanarak ilçelere gönderildi. EYLEM PLANI HANGİ BAŞLIKLARDAN OLUŞUR? Eylem planında sırasıyla Bileşen, Standart ve Genel Şart başlıkları yer aldıktan sonra “Mevcut Durum” başlığı altında o genel şarta ilişkin daha önceki gerçekleştirilen eylemler ve kurumun o anki durumuna ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Daha sonra gelen “Öngörülen Eylemler” başlığı altında eğer öngörülen bir eylem yoksa eylem öngörülmeme nedeni açıklanmakta, öngörülen bir eylem var ise Eylem Numarasına göre sıralanan tablolarla gösterilmekte ve bu tablolarda Eylem Kod No, Eylem, Sorumlu Birim, İşbirliği Yapılacak Kurum/Birim, Çıktı/Sonuç ve Tamamlanma Tarihi bilgileri yer almaktadır. Eylem planında öngörülmüş olan eylemlerin “Tamamlanma Tarihi” bölümünde belirtilmiş olan tarihte tamamlanacak şekilde planlanarak gerçekleştirilmesi Eylem Planının başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23 Company LOGO STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI TEŞEKKÜR EDERİZ...


"Company LOGO GÜNDEM  SAYGI DURUŞU  İSTİKLAL MARŞI  ŞUBE MÜDÜRÜ DR. YURDAGÜL ARIKAN’IN KONUŞMALARI  FORMATÖR DR. SEVTAP YAZAR’IN SUNUMU  SORU-CEVAP," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları