Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Adıyaman Üniversitesi 02.04.2014 Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Adıyaman Üniversitesi 02.04.2014 Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ı."— Sunum transkripti:

1 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Adıyaman Üniversitesi 02.04.2014 Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ı

2  Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme  Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3 Hazırlık dönemi ve programı MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur. (2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. (3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir. a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları, b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler, c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi, ç) Sorumlu birim ve kişiler, d) Eğitim ihtiyacı, e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı, f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4  Üniversitemizin amaçlarını açıkça ve kesin olarak saptayıp gerekli çalışmaları yaparak yeni kurallar ve yollar oluşturabilme.  Üniversitemizin tüm kaynaklarını etkin kullanabilme.  Belirli bir alanda rekabet avantajı elde edebilme.  Planları gerçekçi bilgiler üzerine oluşturup çevresel etkilerden kolay kolay etkilenmeme. STRATEJİYE SAHİP OLMANIN SONUÇLARI

5

6  Durum Analizi  Geleceğe Bakış -Misyon - Vizyon - Temel Değerler -Amaçlar -Hedefler  Performans göstergeleri  Stratejiler  Tüm amaç ve hedefleri içeren tahmini maliyet tablosu  İzleme ve Değerlendirme STRATEJİK PLANDA YER ALMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR

7  Evrensel değerlere bağlı, insan ve doğa merkezli, öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir. Misyon

8  İhtiyaç odaklı ve nitelikli bilgi, ürün, hizmet üreten, kullanan ve sunan yenilikçi bir Üniversite olmak Vizyon

9  Şeffaflık  Hesap Verebilirlik  İnsani Değerlere Saygı  Katılımcılık  Rekabetçi Üretim  Çevre Duyarlılığı  Liyakat  Girişimcilik Temel Değerler

10 Amaçlar ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR 1. EĞİTİM 1.1- Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek 2. AR - GE 2.1-Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini artırmak 3. KURUMSAL YAPI 3.1- Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek 3.2- Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak 3.3- Kurumsal Yönetim Sistemlerin oluşturulması ve tüm birimlerde yaygınlaştırılmasını sağlamak 3.4- Öz gelirlerimizi arttırmak ve bütçe ödeneklerini etkin/verimli kullanmak 4. TOPLUMA HİZMET 4.1- Toplumsal fayda sağlayacak hizmet/ürün sunmak ve geliştirmek 4.2- Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir kurum olmak

11 Stratejik Planlama Ekibi Koordinatör Birim (Sekreterya) Koordinatör Ekip Çalışma Grupları Birim Stratejik Planlama Ekipleri Adıyaman Üniversitesi Stratejik Planı:2015-2019 “Süreci yönlendirecek ekipler”

12 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI Stratejik Planlama Ekibi Rektörlük Onayı ile oluşturulan 22 kişilik ekip Koordinatör Birim (Sekreterya) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinatör Ekip 1- Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞIRektör Yardımcısı 2- Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLUGenel Sekreter V. 3- Yrd. Doç. Dr. Murat AYANTKY Koordinatörü - İ.İ.B.F. 4- Yrd. Doç. Dr. Suat AŞKINİ.İ.B.F 5- Ali ÇALIŞIRSKS Daire Başkanı V. 6- Mustafa DOĞANSGD Başkanı Durum Analizi Çalışma Grubu 1-.Prof. Dr. Murat KOCAFen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2- Doç. Dr. Nazif ÇALIŞADYÜ PROJEM Ofisi Koordinatörü 3- Doç. Dr. Nihat ŞİRECİEğitim Fakültesi Dekan Yrd. 4- Nursel ÇİTİLÖğrenci İşleri Dai. Başkanı V. 5- Abdurrahman ÜNSALYapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk. V. 6- M. Ali TERZİGölbaşı MYO Sekreteri 7- Arif ÖZGÜLBESYO Sekreteri Geleceğe Bakış Çalışma Grubu 1- Prof. Dr. Niyazi KAHVECİRektör Yardımcısı 2- Prof. Dr. Mustafa YILMAZTıp Fakültesi Dekanı 3- Prof. Dr. Ali AYDINSağlık Yüksekokulu Müdürü 4- Doç. Dr. Nazif ÇETİNGölbaşı MYO Müdürü 5- Yrd. Doç. Dr. Mücahit ÇELİKBesni MYO Müdürü 6- Sefa TÜRKMENFen Bilimleri Ens. Sek. Eğitim – Öğretim (Faaliyet Alanı) Çalışma Grubu 1- Prof. Dr. Seyit TEMİRRektör Yardımcısı 2- Prof. Dr. Turhan KOYUNCUTeknoloji Fak. Dekanı 3- Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ İ.İ.B Fakültesi Dekan Yrd. 4- Bekir DULKADİREğitim Fak. Sekreteri Birim Stratejik Planlama Ekipleri 1- Birim Akademik Yöneticisi (Akademik Bir. Deken/Dek. Yrd. Y.O Müd/Y.O Md.Yrd.)/Daire Bşk. Birimler 2- Birim İdari Yöneticisi (Akademik Bir. Sekreter)/ İdari Birim(Şube Müd.) Birimler 3- Birim çalışanı Tasarım-Yazılım Çalışma Grubu 1- Doç. Dr. İ. Halil TUĞLUKSosyal Bilimler Ens. Müdürü 2- H. Sinan TEMEL Basın Koordinatörü

13 Birim Stratejik Planlarının hazırlanması Üniversite Stratejik Planının Konsolide edilerek Taslak Planın Hazırlanması Üniversite Taslak Stratejik Planının Senatoya sunulması Üniversite Taslak Stratejik Planının Kalkınma Bakanlığına sunulması Kalkınma Bakanlığı görüşünü müteakip varsa; revizelerin yapılarak Stratejik Planın ilgili Kurumlara gönderilmesi ve kamuoyuna sunulması Adıyaman Üniversitesi Stratejik Planı: 2015-2019 “YOL HARİTASI”

14 ARZ EDERİM……


"2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Adıyaman Üniversitesi 02.04.2014 Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları