Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS

2 4691 SAYıLı KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder. Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.

3 TEKNOPARKDA FAALİYETTE BULUNAN FİRMANIN MUAFİYETLERİ 1.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETI 2.KDV MUAFİYETİ 3.İŞVEREN SGK MUAFİYETİ (İşveren Hissesinin Yarısı) 4.PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SONUÇ RAPORLARI 1.MUHTASAR BEYANNAMESİ 2.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 3.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALARI

4 1.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ Geçici Madde 2. ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Toplam Kâr – Teknopark Kâr = Vergiye Tâbi Kazanç Toplam Kâr – Teknopark Kâr = Vergiye Tâbi Kazanç Not: Firma zarar etmişse veya teknoparktaki faaliyetlerinde zarar etmiş ise herhangi bir avantajı yoktur.

5 1.GELIR VE KURUMLAR VERGISI MUAFIYETI Ş irket Gelir Tablosu Teknopark Gelir Tablosu Fark Gelir Tablosu Gelirler15.00010.0005.000 Giderler 7.000 6.0001.000 Kar / Zarar8.000 4.000 Vergi Avantajı8.000 * 0,20 = 1.600 4.000 * 0,20 = 800

6 2.KDV MUAFİYETİ KDV Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır. KDV Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

7 3.İŞVEREN SGK MUAFİYETİ 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

8 3.SIGORTA PRIMI İŞVEREN HISSESI DESTEĞI İŞ YER İ TEKNOPARK Brüt Ücret5.000,00 SGK İş veren %20,501.025,00 İş sizlik İş veren %2100,00 05510 İ stisnası-250,00 Kalan SGK 875,00 05746 İ stisnası(1.025-250) / 2 = 387,50 Kalan SGK875,00 487,50 TOPLAM MAL İ YET5.875,005.487,50

9 4.PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Geçici Madde 2. Bölgede yer alan girişimcinin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerden Üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için %50, Doktorasız Diğer AR-GE Personeli için %25’i vergiden müstesnadır.

10 4.PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri hesaplamada dikkate alınmaz. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal bayram ve Genel Tatiller gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal bayram ve Genel Tatiller gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Bölge dışındaki daha önceki hizmetler nedeniyle yıllık izin kullanımında hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulacaktır. Bölge dışındaki daha önceki hizmetler nedeniyle yıllık izin kullanımında hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulacaktır. Fiilen çalışılmayan süre için ödenen ihbar öneli istisna kapsamında değildir. Fiilen çalışılmayan süre için ödenen ihbar öneli istisna kapsamında değildir.

11 4.PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ İŞ YER İ TEKNOPARKFARK Brüt Ücret5.000,00 SGK İş çi %15 750,00 Gelir Vergisi Mat.4.250,00 Gelir Vergisi %15 637,50 Damga V. 0,0079 37,95 Kesintiler Toplamı1.425,45 750,00 Kalan Ücret3.574,554.250,00 AG İ %50 80,33 Ele Geçen Ücret3.654,884.250,00595,12

12 İş veren İş çi Kurumlar ve Gelir Vergisi İ stisnası800,00 SGK İ stisnası 387,50 Personel Gelir + Damga Vergisi İ stisnası595,12 TOPLAM 1.187,50595,12

13 ORKA SQL Teknoparklar İçin Yazılım Çözümleri ORKA SQL Teknoparklar İçin Yazılım Çözümleri

14 ORKA SQL TANIMLAMALAR 1.Şube Tanımlamalarından Şubenin Adres ve SGK Bilgilerini Tanımlayınız. Muhtasar Beyannamesin Adres ve SGK No Önemli. 2.Teknoparkta Onaylanan Projelerinizi Tanımlayınız. Bey. Proje Kodu Muhtasar Beyanname için Önemli. Bey. Proje Kodu Muhtasar Beyanname için Önemli. 3.Bordro Tanımlarındaki Diğer Tanımlar bölümünde Tabi Olduğu Sigortaya Göre Gelir Girilmesine İzin Ver Seçeneğini İşaretleyiniz. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanabilmesi için Örnek Uygulama Aralık Dönemine Ait Hazırlanmıştır.

15 ÜCRET BORDROSU Merkez – Ş ube Tanımı Yeni Ş ube Tanımı, Düzeltme ve Tüm Ş ubelerin Raporunu Alabilirsiniz. ŞUBE TANIMI

16 ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre Muhtasar Bilgileri Teknopark İş lemleri Sa ğ Klik Yaparak Yeni Proje Tanımı, Düzelt, Sil Hangi Grubu Kullanaca ğ ını Belirtmek İ çin Ayarlar Mevcuttur. TEKNOPARK PROJE TANIMI

17 ÜCRET BORDROSU Tanımlamalar Bordro Tanımları Sol Tarafta D İĞ ER TANIMLAR Di ğ er Ayarları Tıklayınız. KANUNA GÖRE GELİR GİRİŞİ AYARI

18 1.Tabi Olduğu Sigorta Üzerinde Çift Tıklayınız. (05746 Sayılı Kanuna 5 Yıl Süre Tanımlayınız.) 2.Çalışma Yerine Teknopark Seçiniz. 3.Gelir Vergisine Tabi İşaretleyiniz. 4.Damga Vergisine Tabi İşaretleyiniz. 5.Departman ve Proje Bilgilerinden Çalıştığı Default Projeyi Seçiniz. ŞUBE TANIMLAMASI

19 ÜCRET BORDROSU İş lemler Yeni Kimlik Tıklayınız. PERSONEL KİMLİK KARTI

20 ÜCRET BORDROSU İş lemler Yeni Kimlik Tıklayınız. PERSONEL DEFAULT PROJE SEÇİMİ

21 Personel Puantajında Personel Puantajında Tabi Olduğu Sigorta Kodu Tabi Olduğu Sigorta Kodu Çalışma Yerini Doğru Tespit Ediniz. Çalışma Yerini Doğru Tespit Ediniz. Proje Giriş Ekranından Çalıştığı Projeleri Seçiniz ve Seçim Yapılmazsa Personel Kartında Tanımlanan Proje Belirlenir. Proje Giriş Ekranından Çalıştığı Projeleri Seçiniz ve Seçim Yapılmazsa Personel Kartında Tanımlanan Proje Belirlenir. PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ

22 ÜCRET BORDROSU İş lemler Puantaj Giri ş i Tıklayınız. PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ

23 Teknopark Saatine Müdahale Edebilirsiniz. Teknopark Saatine Müdahale Edebilirsiniz. Teknopark Yönetiminden Alınan Raporda Personelin Çalışma Saatti olup Muhtasar Beyannamesinde Raporlanacaktır. Aylık Ücretini Yazın ve Bordroyu Hesaplattırın. Aylık Ücretini Yazın ve Bordroyu Hesaplattırın. Verilen Prim, İkramiye vb. Ücretlerin Standart Projeleri veya Çalışma Yerleri Farklı İse Gelirin üzerinde sağ klik yapın ve Kanuna Göre Gelir Girişi Tıklayınız. İlgili Çalışma Yerini veya Projesini Belirtiniz. Verilen Prim, İkramiye vb. Ücretlerin Standart Projeleri veya Çalışma Yerleri Farklı İse Gelirin üzerinde sağ klik yapın ve Kanuna Göre Gelir Girişi Tıklayınız. İlgili Çalışma Yerini veya Projesini Belirtiniz. ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VB.

24 ÜCRET BORDROSU İş lemler Ücret Giri ş i Tıklayınız. ÜCRET GİRİŞİ

25 BORDRO ENTEGRESI ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre Bordro Entegresini Tıklayınız. Fi ş in Üzerinde Çift Tıklayınız.

26 B İ LANÇO MODÜLÜ İş lemler Fi ş Evrak Giri ş i Tıklayınız. TEKNOPARK SATIŞ FİŞİ

27 B İ LANÇO MODÜLÜ İş lemler Fi ş Evrak Giri ş i Tıklayınız. TEKNOPARK GİDER FİŞİ

28 B İ LANÇO MODÜLÜ İş lemler Fi ş Evrak Giri ş i Tıklayınız. TEKNOPARK DIŞI SATIŞ FİŞİ

29 B İ LANÇO MODÜLÜ İş lemler Fi ş Evrak Giri ş i Tıklayınız. TEKNOPARK DIŞI GİDER FİŞİ

30 B İ LANÇO MODÜLÜ RAPORLAR Bölümünde Proje – Ş ube Mizanını Tıklayarak Alabilirsiniz. Kayıt Giri ş inde 600 1 00 Olan Hesap Raporda 600 10_001_00001 1 00 Yani Kebir Hesaptan Sonra Proje Kodu Eklenerek Raporlanmı ş tır. PROJE MİZANI

31 7A/7B YANSıTMALAR B İ LANÇO MODÜLÜ Dönem Sonu İş lemleri 7A/7B Yansıtmaları Tıklayınız.

32 B İ LANÇO MODÜLÜ Mali Tablolardan Gelir Tablosunu Tıklayınız. GELİR TABLOSU

33 BEYANNAME HAZıRLıKLARı ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre Muhtasar Bilgileri Teknopark İş lemleri

34 BÜRO YÖNET İ M İ Kayıt İş lemleri Muhtasar Beyanname MUHTASAR BEYANNAMESİ

35 BÜRO YÖNET İ M İ Kayıt İş lemleri Geçici Vergi Beyannamesi GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

36 BÜRO YÖNET İ M İ Kayıt İş lemleri Kurumlar Vergisi Beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

37 TEŞEKKÜRLER… Hazırlayan: EROL DEM İ RCAN 2014 A Ğ USTOS ORKA BILGISAYAR


"TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları