Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ AR-GE TEŞVİKLERİ BURSA.S.M.M.M.O. 17.11.2007 web: e mail : A-1 BA Ğ IMSIZ DENET İ M A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ AR-GE TEŞVİKLERİ BURSA.S.M.M.M.O. 17.11.2007 web: e mail : A-1 BA Ğ IMSIZ DENET İ M A.Ş."— Sunum transkripti:

1 KOBİ AR-GE TEŞVİKLERİ BURSA.S.M.M.M.O. 17.11.2007 web: www.tigogluymm.comwww.tigogluymm.com e mail : kemal@tigogluymm.com A-1 BA Ğ IMSIZ DENET İ M A.Ş. BURSA TEMS İ LC İ L İĞİ

2 TEŞVİK VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA AR-GE HARCAMALARI

3 AR – GE NED İ R: * * Yeni ürün üretilmesi, * Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, * Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar – Ge kapsamında değerlendirilmekte ve teşvik edilmektedir.

4 NEDEN AR – GE:   Globalleşen dünyada rekabet şansı,  Karşılıksız destek ve iyi koşullarda kredi olanakları,  Vergisel avantajlar.

5 GLOBALLEŞEN DÜNYADA REKABET ŞANSI   Eskiden; Maliyet + Kar Payı = Satış Fiyatı  Şimdi; Satış Fiyatı – Maliyet = Kar Bu iki formül konunun iktisadi yönünü anlatmaya yeter sanırım.

6 AR-GE Y İ DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLARIN BAŞLICALARI TÜB İ TAK – TEYDEB TTGV KOSGEB HAZ İ NE MÜSTEŞARLI Ğ I KOB İ G İ R İ Ş İ M SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLI Ğ I Gibi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

7 TÜB İ TAK – TEYDEB DESTEKLER İ 1501-SANAY İ ARGE PROJELER İ DESTEK PROG. 1502-EUREKA SANAY İ ARGE A Ğ I DESTE Ğİ 1503-ARGE PROJE PAZARI PLATFORMU DESTEKLEME PROGRAMI 1507-KOB İ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 1508-TEKNO G İ R İ Ş İ M DESTEK PROGRAMI

8 1508-TEKNOGİRİŞİM1507-KOBİ AR-GE 1501-SANAYİ AR-GE Fikrim var! Firmamı Kurdum! Artık Ar-Ge yapabiliyorum Ar-Ge sayesinde yeni ufuklar 7. Çerçeve Programı EUREKA İkli ve Çoklu İşbirlikleri 1503-PROJE PAZARLARI

9 BAŞVURU SÜRECİ Proje Başvurusu TEYDEB Değerlendirmesi Hakem Değerlendirmesi

10 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı RedKabul Hakem Raporları TEYDEB Uzman Değerlendirmesi

11 İZLEME VE DESTEKLEME SÜRECİ Dönem Raporu TEYDEB Değerlendirmesi İzleyici Değerlendirmesi Mali Rapor YMM İncelemesi Ar-Ge Yardımı İstek Formu

12 ÖDEME SÜRECİ Destek oranı ve miktarının belirlenmesi İzleyici Raporu TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı uygunluk görüşü Firmaya ödemenin yapılması

13 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ar-Ge nitelikli proje harcamalarına %60’a varan oranlarda Geri Ödemesiz (Hibe) şeklinde Mali destek 13

14 1501- BAŞVURU ŞEKL İ K İ M BAŞVURAB İ L İ R Sektör ve büyüklü ğ üne bakılmaksızın firma düzeyinde katma de ğ er yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar DESTEK B İ Ç İ M İ Harcama yapıldıktan sonra hibe şeklinde destek DESTEKLEME M İ KTARI Ar-Ge proje giderleri toplamının en fazla %60’ı DESTEKLEME SÜRES İ En çok 36 ay

15 TEYDEB’ İ N YEN İ DESTEK PROGRAMLARI KOB İ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı

16 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AMACI: KOBİ’leri araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilik projesi yaptırmaya özendirmek için bu ölçekteki firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin avantajlı bir şekilde desteklenmesidir. BAŞVURU DÖNEMLERİ: Yılın herhangi bir gününde başvuru yapılabilir. Fiilen başlatılmış bir Ar-Ge projesi için de başvuru yapılabilir. SAĞLANAN DESTEĞİN TÜRÜ VE MİKTARI: Proje niteliğine göre belirlenmekle birlikte, proje giderlerinin %75’i hibe olarak desteklenir. Proje bütçesi için üst sınır 400.000 YTL’dir. DESTEK ÜRESİ: Destek süresi proje bazında azami 18 aydır.

17 K İ MLER BAŞVURAB İ L İ R Programa,18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Küçük ve Orta Büyüklükteki İ şletmelerin Tanımlanmasına, Niteliklerine, Sınıflandırılmasına ve Uygulamalarına ilişkin Yönetmelik”’te bulunan KOB İ tanımına uyan firmalar ile daha önceden TÜB İ TAK’tan hiç destek almamış olan ya da en fazla bir projesi için destek almış olan KOB İ ’ler başvurabilir. Programda genel destek kalemlerinin yanı sıra Proje (AGY101 ve AGY301) Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İ le Yeminli Mali Müşavir Giderleri de desteklenecektir.

18 TTGV’ DEN UYGUN KOŞULLARDA KRED İ : TTGV ( Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ), sanayinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü arttıracak teknolojik kapasitenin geliştirilip güçlendirilmesinin desteklenmesini hedeflemektedir. Örne ğ in; Teknoloji Geliştirme Projeleri Deste ğ i sanayi kuruluşları ile yazılım şirketlerini kapsamakta olup, 1 yılı geri ödemesiz toplam 4 yıl “ faizsiz ” kredi verilmektedir. Üst sınırı 1 milyon ABD $ ve en fazla proje bütçesinin %50’ sidir. Deste ğ in kayna ğ ı Dış Ticaret Müsteşarlı ğ ı’ dır.

19 VERG İ SEL AVANTAJLAR: Ar-Ge İ ndirimi;  G.V.K. 89/9 bendi ile  5520 Say.K.V.K. 10/1-a bendinde “ Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıra yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40 oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimi ” ibaresi yer almaktadır.

20 Ar – Ge konusundaki yasal düzenleme, I Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli ğ i ile usül ve esaslar açısından düzenlemeler yapılmıştır.

21 AR –GE HARCAMALARI:  İ lk Madde ve Malzeme Giderleri,  Personel Giderleri,  Genel Giderler,  Dışarıdan Sa ğ lanan Fayda ve Hizmetler,  Vergi, Resim ve Harçlar,  Amortisman ve Tükenme Payları ve  Finansman Giderleri

22 AR –GE İ ND İ R İ M İ N İ N UYGULANMASI: Alanında uzman kuruluşlarca hazırlanan “ Ar – Ge Projesi De ğ erlendirme Raporunun ” olumsuz olması halinde, Ar – Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyatlar yapılır. Bu sakıncanın önlenmesi için, Ar – Ge projesinin önce TÜB İ TAK’ tan onaylanmasına dikkat etmeliyiz. Mükelleflerin Ar – Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin di ğ er faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar – Ge indiriminin do ğ ru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.

23 AR-GE İ ND İ R İ M İ GEÇ İ C İ VERG İ DÖNEMLER İ NDE DE UYGULANAB İ L İ R. AR-GE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARI G İ DERLEŞT İ R İ LECEK M İ ?

24 MAL İ YE BAKANLI Ğ INA GÖNDER İ LECEK BELGELER: Mükellefler Ar – Ge indiriminin uygulandı ğ ı ilk geçici vergi beyannamesinin verilece ğ i tarihe kadar tebli ğ in ( Ek. 1 ) de yer alan forma uygun olarak düzenlenecek rapor bir yazı ile Maliye Bakanlı ğ ı Gelir İ daresi Başkanlı ğ ı’ na elden veya posta ile gönderilecektir. Bakanlık, raporun genel de ğ erlendirmesinden sonra, projenin bilimsel olarak incelenmesi için TÜB İ TAK ve/veya üniversiteler ile uzmanlaşmış kurumlara intikal ettirecektir. TÜB İ TAK tarafından daha önce incelenmesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına gerek bulunmamakla birlikte mükelleflerin gerekli bildirimde bulunması do ğ ru olacaktır.

25 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU: Ar – Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar – Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatla belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ar – Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması durumunda, Ar – Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

26   Teşekkürlerimizle… Y.M.M. Kemal TIĞOĞULLARI S.M. Adalet KİLCİ SMMM Stajyeri Emre BAŞTÜRK


"KOBİ AR-GE TEŞVİKLERİ BURSA.S.M.M.M.O. 17.11.2007 web: e mail : A-1 BA Ğ IMSIZ DENET İ M A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları