Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ?"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ?
Prof. Dr. Selahattin KÖSE KTÜ Rektör Yardımcısı Trabzon

2 TARİHÇE 1920 iş dünyası 1959 kampüslerin fiziksel gelişmesi
1980 rekabetçilik ve üniversite 1990 Türkiye’de üniversiteler 2003 AB uyum

3 YASAL DAYANAK Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(5018)
Stratejik planlama kılavuzu-DPT-2003 YÖK-ADEK Yönetmeliği-20 Eylül 2005 KTÜ Senatosu- ADEK- 31 Ekim 2005 Kamu İdareleri için SP Kılavuzu- 2006 YÖDEK Rehberi – 2006 YÖDEK Rehberi-2007

4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği- 1
Amacı: üniversitelerin eğitim,öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız” dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması esaslarını düzenlemektir. Kalite belgesinin alınması yasal zorunluluk

5 TÜRKİYE’de DURUM: Beklenen
KALİTE KÜLTÜRÜ ETKİNLİKLER SÜREKLİ İYİLEŞTİRME BOLOGNA SÜRECİ GİRDİLERİ ECTS/DS Müfredat Yenileme Hareketlilik ve Tanınma Yaşam Boyu Öğrenim Ortak Dereceler Kalite Güvencesi Göstergeleri Akreditasyon ? Dış Denetim İç Denetim, İyileştirmeler Kalite Yönetimine Geçiş Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon ZAMAN SWOT Analizleri, Öz değerlendirme

6 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-1
Neredeyiz? Nereye Gideceğiz? Nasıl Ulaşabiliriz ? Başarımızı nasıl değerlendiririz?

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-2
Durum analizi Misyon ve Değerler Vizyon Stratejik amaçlar ve hedefler Faaliyetler ve projeler Maliyetlendirme Değerlendirme ve performans ölçümü

8 DURUM ANALİZİ SP ekibinin kurulması Tarihi gelişim Yasal Yükümlülükler
İnsan kaynakları ve yönetim Eğitim-öğretim Araştırma ve Yayın Hizmet analizi Karşılaştırma Etkinlikler Paydaş Analizi SWOT analizi

9 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN KURULMASI
Analiz edebilen ve analizlerden sonuç çıkarabilen Sentez yeteneği olan Geleceğe ilişkin doğru kestirimde bulunan Sezgi yeteneği ve hayal gücü olabilen Bilgi ile donanımlı ve gelişmeye açık Geniş ufuklu Bütünün parçaları arasında mantıksal ilişki kurabilen Ekip çalışması yürütebilen ve lider nitelikli Tüm çalışanlar stratejik planı sahiplenmelidir.

10 PAYDAŞ ANALİZİ Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri katılımcılıktır. Birimin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasıdır. SP’nin sahiplenilmesi sağlanır ve uygulama şansı artırılır. Akademik ve idari birimlerin doğrudan veya dolaylı etkilendiği kişi veya kuruluşlardır.

11 İÇ PAYDAŞLAR Öğretim üyesi(profesör, doçent, yardımcı doçent) temsilcisi Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman temsilcisi Öğrenci temsilcisi İdari personel temsilcisi Anabilim dalı temsilcisi

12 DIŞ PAYDAŞLAR Mezun temsilcisi Kamu kurum/kuruluş temsilcisi
Özel sektör temsilcisi Sivil toplum temsilcisi Emekli temsilcisi Veli temsilcisi Vergi mükellefi (toplantı, mülakat, anket, atölye)

13 KTÜ- ADEK Rektör- Kurul Başkanı Rektör yardımcısı
Akreditasyon danışmanı Akredite birim temsilcisi Dekan temsilcisi Enstitü temsilcisi Bölüm başkanı temsilcisi Yüksekokul temsilcisi Meslek yüksekokulu temsilcisi Genel sekreter Uygulama ve araştırma merkezi temsilcisi Farabi Hastanesi temsilcisi Öğrenci Konseyi temsilcisi Daire başkanı temsilcisi Kamu kuruluşu temsilcisi Trabzon Belediyesi temsilcisi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Meslek odası temsilcisi Mezun temsilcisi Emekli temsilcisi

14 AKADEMİK/İDARİ BİRİMİN ANALİZİ (SWOT-GZFT ANALİZİ)
SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) GZFT(Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) Stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel oluşturur İç kaynaklarla dış koşullar arasında nasıl bir denge kurulacağı sorusuna cevap aramaktadır.

15 MİSYON= ÖZGÖREV Kuruluşun varlık sebebidir Ne yapıldığı, nasıl yapıldığı ve kimin için yapıldığı ifade edilir. Kısa, açık, çarpıcı olmalıdır. Yasal düzenlemelerle birime verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile belirlenir.

16 VİZYON=ÖZGÖRÜŞ Üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile belirlenir.
Kuruluşun geleceğini sembolize eder. Birim uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü anlatımıdır. İddialı, ulaşılabilir, özgün ve çekici olmalıdır. Üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile belirlenir.

17 DEĞERLER-İLKELER Evrensellik, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, üretkenlik, akademik özgürlük, özgünlük, yenilikçilik, verimlilik, katılımcılık, girişimcilik, dürüstlük, açıklık, eşitlik, hesap verebilirlik… İnsan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine bağlılık, akademik etik anlayışı, toplam kalite yönetimi anlayışı, kültür, sanat ve çevreye duyarlılık

18 STRATEJİK AMAÇLAR Bir zaman diliminde ulaşılması hedeflenen kavramsal sonuçlardır. Birimin nereye ulaşacağını gerçekçi olarak ortaya koyar. Misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalıdır.

19 STRATEJİK HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Kısa zamanı kapsar Sayısal olarak ifade edilir. Birden çok hedef belirlenebilir.

20 KTÜ 2007-2011 STRATEJİK HEDEFLERİ
Diploma Eki’nin Avrupa Üniversiteler Birliğince tanınır olması Bölge üniversiteleri arasında ortak programların açılması Akıllı sınıf kurulması Akademik birimlerde akreditasyon çalışmalarının başlatılması Dekanlar konseyinin kurulması Akademik birimlerde etik kurulun kurulması İnternet kullanım kapasitesinin iki katına çıkarılması Hukuk Fakültesinin kurulması Bilgi teknojileri kursunun düzenlenmesi Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması Uyum programlarının bölümlerce yapılması Öğrenci kulüpleri yönergesinin çıkarılması Yabancı öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmesi

21 PROJELER/ FAALİYETLER
Stratejik hedefler proje ve faaliyetlerle ifade edilir. Hedefe hangi faaliyet ve projelerle gidileceğidir. Öncelik sırasına konacaktır. Kalkınma planı, hükümet programı, ekonomik programlar esas alınmalıdır. Diğer faaliyet ve projelerle çakışmamalıdır.

22 MALİYETLENDİRME temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde, kaynak ve maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetini ölçebilmenin yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmaktır. Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında, faaliyetlerin bütçe ile ilişkilendirilmesi gerekir.

23 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planın başarısını ölçer. Ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

24 KTÜ- 2007-2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ-1
Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısı Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Üniversitenin kurulduğu il dışından gelen öğrencilerin oranı Lisans mezunlarının kendi kurumlarında lisansüstü programlara kayıt olma oranı Mezunların mezuniyet not ortalaması Uluslar arası öğrenci değişim programlarına katılma oranı Program başına ortalama ders sayısı Seçmeli derslerin oranı

25 2007-2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ-2
Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati Öğretim üyesi başına tamamlanan tez sayısı Öğretim elemanı başına düşen döner sermaye geliri Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Öğrenci başına düşen kitap sayısı Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi Burs alan öğrenci oranı Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı Öğrenci memnuniyeti

26 TEŞEKKÜRLER


"STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları