Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ? Prof. Dr. Selahattin KÖSE KTÜ Rektör Yardımcısı Trabzon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ? Prof. Dr. Selahattin KÖSE KTÜ Rektör Yardımcısı Trabzon."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ? Prof. Dr. Selahattin KÖSE KTÜ Rektör Yardımcısı Trabzon

2 TARİHÇE  1920iş dünyası  1959kampüslerin fiziksel gelişmesi  1980 rekabetçilik ve üniversite  1990Türkiye’de üniversiteler  2003 AB uyum

3 YASAL DAYANAK  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(5018)  Stratejik planlama kılavuzu-DPT-2003  YÖK-ADEK Yönetmeliği-20 Eylül 2005  KTÜ Senatosu- ADEK- 31 Ekim 2005  Kamu İdareleri için SP Kılavuzu- 2006  YÖDEK Rehberi – 2006  YÖDEK Rehberi-2007

4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği- 1  Amacı: üniversitelerin eğitim,öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız” dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması esaslarını düzenlemektir.  Kalite belgesinin alınması yasal zorunluluk

5 TÜRKİYE’de DURUM: Beklenen SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Akreditasyon ? Dış Denetim İç Denetim, İyileştirmeler Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Kalite Yönetimine Geçiş Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon SWOT Analizleri, Öz değerlendirme ETKİNLİKLER ZAMAN BOLOGNA SÜRECİ GİRDİLERİ ECTS/DS Müfredat Yenileme Hareketlilik ve Tanınma Yaşam Boyu Öğrenim Ortak Dereceler Kalite Güvencesi Göstergeleri KALİTE KÜLTÜRÜ

6 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-1  Neredeyiz?  Nereye Gideceğiz?  Nasıl Ulaşabiliriz ?  Başarımızı nasıl değerlendiririz?

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-2  Durum analizi  Misyon ve Değerler  Vizyon  Stratejik amaçlar ve hedefler  Faaliyetler ve projeler  Maliyetlendirme  Değerlendirme ve performans ölçümü

8 DURUM ANALİZİ  SP ekibinin kurulması  Tarihi gelişim  Yasal Yükümlülükler  İnsan kaynakları ve yönetim  Eğitim-öğretim  Araştırma ve Yayın  Hizmet analizi  Karşılaştırma  Etkinlikler  Paydaş Analizi  SWOT analizi

9 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN KURULMASI  Analiz edebilen ve analizlerden sonuç çıkarabilen  Sentez yeteneği olan  Geleceğe ilişkin doğru kestirimde bulunan  Sezgi yeteneği ve hayal gücü olabilen  Bilgi ile donanımlı ve gelişmeye açık  Geniş ufuklu  Bütünün parçaları arasında mantıksal ilişki kurabilen  Ekip çalışması yürütebilen ve lider nitelikli Tüm çalışanlar stratejik planı sahiplenmelidir.

10 PAYDAŞ ANALİZİ  Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri katılımcılıktır.  Birimin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasıdır.  SP’nin sahiplenilmesi sağlanır ve uygulama şansı artırılır.  Akademik ve idari birimlerin doğrudan veya dolaylı etkilendiği kişi veya kuruluşlardır.

11 İÇ PAYDAŞLAR  Öğretim üyesi(profesör, doçent, yardımcı doçent) temsilcisi  Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman temsilcisi  Öğrenci temsilcisi  İdari personel temsilcisi  Anabilim dalı temsilcisi

12 DIŞ PAYDAŞLAR  Mezun temsilcisi  Kamu kurum/kuruluş temsilcisi  Özel sektör temsilcisi  Sivil toplum temsilcisi  Emekli temsilcisi  Veli temsilcisi  Vergi mükellefi (toplantı, mülakat, anket, atölye)

13 KTÜ- ADEK  Rektör- Kurul Başkanı  Rektör yardımcısı  Akreditasyon danışmanı  Akredite birim temsilcisi  Dekan temsilcisi  Enstitü temsilcisi  Bölüm başkanı temsilcisi  Yüksekokul temsilcisi  Meslek yüksekokulu temsilcisi  Genel sekreter  Uygulama ve araştırma merkezi temsilcisi  Farabi Hastanesi temsilcisi  Öğrenci Konseyi temsilcisi  Daire başkanı temsilcisi  Kamu kuruluşu temsilcisi  Trabzon Belediyesi temsilcisi  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi  Meslek odası temsilcisi  Mezun temsilcisi  Emekli temsilcisi

14 AKADEMİK/İDARİ BİRİMİN ANALİZİ (SWOT-GZFT ANALİZİ)  SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  GZFT(Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)  Stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel oluşturur  İç kaynaklarla dış koşullar arasında nasıl bir denge kurulacağı sorusuna cevap aramaktadır.

15 MİSYON= ÖZGÖREV  Kuruluşun varlık sebebidir  Ne yapıldığı, nasıl yapıldığı ve kimin için yapıldığı ifade edilir.  Kısa, açık, çarpıcı olmalıdır.  Yasal düzenlemelerle birime verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile belirlenir.

16 VİZYON=ÖZGÖRÜŞ  Kuruluşun geleceğini sembolize eder.  Birim uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü anlatımıdır.  İddialı, ulaşılabilir, özgün ve çekici olmalıdır. Üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile belirlenir.

17 DEĞERLER-İLKELER  Evrensellik, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, üretkenlik, akademik özgürlük, özgünlük, yenilikçilik, verimlilik, katılımcılık, girişimcilik, dürüstlük, açıklık, eşitlik, hesap verebilirlik…  İnsan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine bağlılık, akademik etik anlayışı, toplam kalite yönetimi anlayışı, kültür, sanat ve çevreye duyarlılık

18 STRATEJİK AMAÇLAR  Bir zaman diliminde ulaşılması hedeflenen kavramsal sonuçlardır.  Birimin nereye ulaşacağını gerçekçi olarak ortaya koyar.  Misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalıdır.

19 STRATEJİK HEDEFLER  Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.  Kısa zamanı kapsar  Sayısal olarak ifade edilir.  Birden çok hedef belirlenebilir.

20 KTÜ 2007-2011 STRATEJİK HEDEFLERİ  Diploma Eki’nin Avrupa Üniversiteler Birliğince tanınır olması  Bölge üniversiteleri arasında ortak programların açılması  Akıllı sınıf kurulması  Akademik birimlerde akreditasyon çalışmalarının başlatılması  Dekanlar konseyinin kurulması  Akademik birimlerde etik kurulun kurulması  İnternet kullanım kapasitesinin iki katına çıkarılması  Hukuk Fakültesinin kurulması  Bilgi teknojileri kursunun düzenlenmesi  Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması  Uyum programlarının bölümlerce yapılması  Öğrenci kulüpleri yönergesinin çıkarılması  Yabancı öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmesi

21 PROJELER/ FAALİYETLER  Stratejik hedefler proje ve faaliyetlerle ifade edilir. Hedefe hangi faaliyet ve projelerle gidileceğidir.  Öncelik sırasına konacaktır.  Kalkınma planı, hükümet programı, ekonomik programlar esas alınmalıdır.  Diğer faaliyet ve projelerle çakışmamalıdır.

22 MALİYETLENDİRME  temel amaç, bütçe hazırlanması sürecinde, kaynak ve maliyet yapılarının ortaya konulması suretiyle her bir politikanın maliyetini ölçebilmenin yanında harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmaktır.  Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında, faaliyetlerin bütçe ile ilişkilendirilmesi gerekir.

23 PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Stratejik amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  Stratejik planın başarısını ölçer.  Ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

24 KTÜ- 2007-2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ-1  Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın sayısı  Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı  Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği  Üniversitenin kurulduğu il dışından gelen öğrencilerin oranı  Lisans mezunlarının kendi kurumlarında lisansüstü programlara kayıt olma oranı  Mezunların mezuniyet not ortalaması  Uluslar arası öğrenci değişim programlarına katılma oranı  Program başına ortalama ders sayısı  Seçmeli derslerin oranı

25 2007-2011 PERFORMANS GÖSTERGELERİ-2  Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati  Öğretim üyesi başına tamamlanan tez sayısı  Öğretim elemanı başına düşen döner sermaye geliri  Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı  Öğrenci başına düşen kitap sayısı  Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi  Burs alan öğrenci oranı  Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı  Öğrenci memnuniyeti

26 TEŞEKKÜRLER


"STRATEJİK PLANLAMA NASIL HAZIRLANIR ? Prof. Dr. Selahattin KÖSE KTÜ Rektör Yardımcısı Trabzon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları