Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2  AMAÇ: Anne ve bebek sa ğ lı ğ ının korunması, desteklenmesi ve daha iyi seviyelere ulaştırılması ve bu kapsamda Şubemize ait programların yürütülmesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2  AMAÇ: Anne ve bebek sa ğ lı ğ ının korunması, desteklenmesi ve daha iyi seviyelere ulaştırılması ve bu kapsamda Şubemize ait programların yürütülmesinin."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3  AMAÇ: Anne ve bebek sa ğ lı ğ ının korunması, desteklenmesi ve daha iyi seviyelere ulaştırılması ve bu kapsamda Şubemize ait programların yürütülmesinin sa ğ lanması 3

4 6 ayda bir, 15-49 yaş kadın grubuna ulaşılması tespitsiz gebe oranını azaltacaktır. OCAK-HAZ İ RAN,TEMMUZ-ARALIK AYLARI OLMAK ÜZERE YILDA İ K İ KEZ YAPILIR. 4 15-49 YAŞ KADIN İZLEMİ

5  Gebelik süresince, do ğ um sırasında ve sonrasında sa ğ lık hizmetlerine erişilebilirlik, sa ğ lık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunan sa ğ lık kurumları arasında etkili ve etkin sevk sisteminin bulunması anne ve yenido ğ an ölümlerini önlemede önemlidir.  Bu nedenle ortak kullanılan bu rehbere uyularak izlemlerin gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 5

6 “ Do ğ um Öncesi Bakım Yönetim Rehberi” ve “Risk De ğ erlendirme Formu” kullanılarak gebe takipleri yapılmalı En az “Nitelikli 4 Gebe İ zlemi” yapılmalı Risk durumuna ve/veya iste ğ e göre izlem sayısı artırılabilir 6

7 Tespit: İ lk 14 hafta içinde 18-24. haftalar (tercihen 20-22. haftalar) 30-32. haftalar 36-38. haftalar 7

8 8

9  Risk değerlendirme formu ilk tespitte düzenlenmeli, her gebe izleminde değerlendirme tekrarlanmalı ve risk tespit edilmesi durumunda Kadın Doğum Uzmanına yönlendirilmelidir. 9

10 Gebeli ğ in 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı 1.Öykü Alma(Kişisel bilgileri, Tıbbi öyküsü,Obstetrik öykü,Mevcut gebelik öyküsü) 2. Fizik Muayene:(boy,kilo,tansiyon,Nabız,ÇKS alımı,ödem,varis,anemi kontrolü) Fizik kontrollerinden sonra risk de ğ erlendirme formundaki sorgulamaları yapınız. E ğ er sorulardan 1 tanesine Evet cevabı gelirse 2.basama ğ a yönlendiriniz!!!!! 10

11  3.Laboratuvar Testleri : İ drar Tahlili, Kan sayımı veya Hb-Hct Ölçümü, HBs Ag,Kan grubu tayini( İ lk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzlu ğ u açısından mutlaka bakınız!!! 11-14 Hafta İ kili Tarama Testi için yönlendirin. 11

12 Anemisi yok ise; gebeli ğ in 4. ayının başından (2. trimestır) itibaren gebelik süresince 6 ay ve do ğ um sonrası 3 ay olmak üzere toplam 9 ay demir deste ğ i Günlük 40-60 mg elementer demir verilmelidir. Her 1 kutu demir preparatı (30 tabletlik kutular) Sa ğ lık Müdürlü ğ ünden ücretsiz temin edin. 12

13  Tetanoz ba ğ ışıklaması 12. haftadan itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit edilebilece ğ i düşünülürse 4.ayda veya ilk izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak di ğ er dozlar devam edilir.  Bilgilendirme Ve Danışmanlık: Bir sonraki izlem tarihini 18-24. haftalar (tercihen 20- 22.haftalar) olarak belirleyerek randevu kartına yazınız. 16-18 Üçlü Tarama testi için bilgi ve yönlendirme yapınız. 13

14  İ lk izlemin ardından herhangi bir de ğ işiklik olup olmadı ğ ını sorgulayınız.  İ lk izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.  İ lk izlemden bu yana olan gebelik yakınmalarını sorgulayınız.  (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, meme a ğ rısı, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlı ğ ı, çarpıntı, halsizlik vb...) 14

15  İ lk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.  (Vajinal kanama, kasılma nöbeti, baş a ğ rısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın a ğ rısı, solunum güçlü ğ ü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi) 15

16  Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması  Kanama ve lekelenme olması  Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon (140/90mmHg üzerinde olması, başlangıç tansiyonunun sistolik 30 veya diastolik 15 mmHg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veya proteinüri olması  Uterus yüksekli ğ i de ğ erlendirildi ğ inde beklenen haftayla uyumlu olmaması (büyük veya küçük) 16

17  Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması  Gebeli ğ e eşlik eden sistemik hastalıkların varlı ğ ı (Kalp Hastalı ğ ı, Böbrek hastalı ğ ı, Diyabet, Astım, Tiroid Fonksiyon Bzk.lu ğ u vb) * Sevk edilen vakaların sevk edilen kuruluşa gidip gitmedi ğ i mutlaka takip edilmelidir. Bilgiler Gebe Kartına ayrıntılı yazılacak 17

18  İ kinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.  (Vajinal kanama, konvülziyon, baş a ğ rısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın a ğ rısı, solunum güçlü ğ ü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suyunun gelmesi)  Fetus hareketlerinin varlı ğ ını sorgulayınız. 18

19  İ zlemlerini yapın (kilo,TA,ÇKS,lab tetkikleri vs)  Sevk edilecek durumları sorgulayın.  Gebelik yakınmaları ve bilgilendirme yapın  Danışmanlık Hizmeti Verin.(Özellikle Anne Sütü ve Emzirme )konusundan bahsedin. Bir sonraki izlem tarihini 36-38. hafta olarak belirleyerek randevu kartına yazınız. 19

20  Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız.  (Karın a ğ rısı, kasılmalar, bulantı kusma, ptializm, pika, sık idrara çıkma, memede hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlı ğ ı, çarpıntı, halsizlik vb…)  Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız. 20

21 (Vajinal kanama, konvülziyon, baş a ğ rısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın a ğ rısı, solunum güçlü ğ ü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, kostovertebral açı hassasiyeti günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi) Fetus hareketlerinin varlı ğ ını sorgulayınız..21

22 Do ğ um Acilleri Hakkında Bilgi Verin Do ğ umu Nerede Yapaca ğ ı Hakkında Konuşun Gerekirse Müdürlükle İ rtibata Geçin Do ğ umun Hastane Koşullarında Yapılmasını Sa ğ layın. 22

23  Amaç: Evde Do ğ umların Önlenmesi !!!!  Özellikle 36 haftadaki tüm gebelerle konuşulacak do ğ umu nerede yapacaklar planlama yapılacak.  Sosyal güvencesi olmaması nedeni ile EVDE do ğ um yapma riski olan gebelere Analık Hakkı konusunda bilgi verilecek.  Ulaşım zorlukları nedeni ile EVDE do ğ um yapma riski olan gebelere Konuk Evi hakkında bilgi verilecek.  Hastanede Do ğ umun Gerçekleşmesi Sa ğ lanacak. 23

24 Do ğ um öncesi bakım kadar önem arz etmektedir. “Do ğ um Sonrası Bakım Yönetim Rehber”i standartlarına göre yapılmalı 24

25 Do ğ um sonrası ilk gün : 0-1. saatler (do ğ umhane takibi) Do ğ um sonrası ilk gün : 1-6. saatler (servis takibi) Do ğ um sonrası ilk gün : 6-24. saatler (servis takibi) Do ğ um sonrası 2-5. günler (AH takibi) Do ğ um sonrası 2. hafta (AH takibi) Do ğ um sonrası 6. hafta (AH takibi) 25

26  Vajinal kanama: ◦ Pıhtılı kanama, sürekli kan gelişi ya da renginin parlak kırmızıya dönüşmesi, Kanamanın azalmayarak artması  Konvülsiyon (nöbet) geçirme  Solunum güçlü ğ ü ve hızlı solunum  Ciddi karın a ğ rısı  Ateş,Kötü kokulu Akıntı, İ drar yaparken a ğ rı veya idrar kaçırma  Şiddetli baş a ğ rısı, bulanık görme  Memelerde a ğ rı, ısı artışı v.b 26

27  Do ğ um sonu taburcu olan lohusanın ilk bakımı do ğ umu takip eden 2.-5. günler arasında ev veya sa ğ lık kuruluşu gerçekleştirilmelidir.  Annenin genel durumunu de ğ erlendiriniz.  Anneye yakınmalarını sorunuz: Kanama, idrar problemleri, meme ve emzirme problemleri, depresyon, bacaklarda a ğ rı, şişlik ve ısı farkı vb.  Danışmanlık hizmeti veriniz.  Emzirme konusunda danışmanlık verilir. Bebe ğ in anne Sütü alması sa ğ lanır. 27

28  Do ğ um sonu taburcu olan lohusanın ikinci bakımı do ğ umu takip eden 15. günde ev veya sa ğ lık kuruluşu gerçekleştirilmelidir.  Annenin Genel Durumu De ğ erlendirilir.  Kanama: Do ğ um sonrası ilk 2 gün kırmızı-vişne çürü ğ ü renkte bir akıntı ola ğ andır. 2-10 günler arası renk pembe- kahverengi hale döner. Lekelenme tarzında kanama do ğ umdan sonra özellikle emziren kadınlarda 6. haftaya kadar devam edebilir. 28

29 İ drar problemleri, A ğ rı,Çarpıntı ve Nefes Darlı ğ ı,Ba ğ ırsak Faaliyetleri, Psikolojik durum de ğ işikliklerini sorgula Normal Do ğ um ise Epizyo yerini kontrol Et. Sezaryen ise İ nsizyon yerini kontrol et bilgi ver. Emzirme,kişisel hijyen,aile planlaması vs.danışmanlık ver. 29

30  Her ne kadar lohusanın bu bakımının klasik olarak do ğ umu takip eden 6. haftada yapılması önerilse de, do ğ um sonu 4–8. haftalar arasında yapılabilir.  Kanama kontrolu ve di ğ er şikayetlere yönelik danışmanlık yapılır.  Aile Planlaması Yöntemi uygulanır. 30

31 “ Bebek ve Çocuk İ zlem Protokolü”ne göre izlemler yapılmalı 31

32 Yenido ğ muş bebe ğ in izlenmesi İ lk 48 saat izlemi 15. gün 41. gün 2. 3. ve 4. ay 6. 9. ve 12. ay izlemleri 13-36 ay izlemleri (6 ayda bir) 4-6 yaş izlemleri (yılda 1 kez) 32

33  Bebe ğ e Sistemik Muayene(Göbek Muayenesi,Baş Çevresi,Boy;Kilo,Vücut Isısı,Gelişimsel Kalça displazisi yönünden de ğ erlendir problem var ise USG yönlendirme,Üreme organları muayene edin)  Yenido ğ an İ şitme Taraması Yapıldı mı sorgula yapılmadı ise Yapılmasını sa ğ la.  Ücretsiz D Vit Veriniz.  Aile Planlaması yöntemleri hakkında danışmalık ver 33

34 Her bebe ğ e 15 günlükten itibaren 400 Ü/gün D Vit. 1 yıl süre ile verilmeli Günde 3 damla 1 yaşına kadar devam edilir. Yan etkiler nedeniyle doz aşılmaması konusunda aileler bilgilendirilmeli !!! Bir şişe yaklaşık 3 ay yeterli gelmektedir. 34

35 Bebe ğ e Sistemik Muayene(Baş Çevresi,Boy;Kilo,Vücut Isısı,Gelişimsel Kalça displazisi yönünden de ğ erlendir problem var ise USG yönlendirme,Üreme organları muayene edin,) Anneye Danışmanlık Verin(Emzirme,Gaz Çıkarma Vs.) Aile planlaması yönteminde kararını sorgula ve uygulama için uygun zamanı tesbit ederek randevu ver Aşıları Kontrol Et 35

36 K İ LO ÖLÇÜMÜ Zamanında do ğ an bebekler ortalama 3300 gr (2500- 4000 gr) a ğ ırlı ğ ındadır. Erkek bebeklerin do ğ um a ğ ırlı ğ ı kızlardan 150- 200 gr daha fazladır. Do ğ um a ğ ırlı ğ ı 2500 gr altında olan yenido ğ anlara düşük do ğ um a ğ ırlıklı bebek denir, 4000 gr üstünde olması ise annede şeker hastalı ğ ını düşündürür. 36

37 BOY ÖLÇÜMÜ Yenido ğ anın boyu sırt üstü yatar pozisyonda iken ölçülür Boy ölçümü için bir kenarında mezurası olan ve bebe ğ in ayak tabanına dayanacak hareketli bir bölümü bulunan özel ölçüm masası kullanılır. Bebek, başı boy ölçüm masasının sabit ucuna de ğ ecek şekilde tutulur ve dizleri bastırılarak baş-topuk uzunlu ğ u ölçülür. Yenido ğ an fleksiyon pozisyonunda oldu ğ u için boy ölçülürken tamamen düz tutulması önemlidir. 37

38 38

39 BAŞ ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ Zamanında do ğ an bir bebe ğ in baş çevresi 33-37 cm(ortalama 35 cm) olup, sıklıkla gö ğ üs çevresinden 2 cm daha büyüktür. Baş çevresi için oksipito-frontal çevre ölçülür. Esnek olmayan bir şerit mezura, bebe ğ in başın arkasında oksipital kemi ğ in en çıkıntılı yerinden, yanda kulaklar üzerinden ve önde kaşların üzerinden geçirilerek ölçüm yapılır. Baş çevresi 37 cm’ den büyük, 33 cm’ den küçük olan yenido ğ anın nörolojik yönden incelenmesi gerekir. 39

40 40

41  Yenido ğ anın gö ğ üs gelişimini ve akci ğ erleri de ğ erlendirmek amacıyla gö ğ üs çevresinin ölçülmesi önemlidir.  Yenido ğ anda baş ve gö ğ üs çevresi hemen hemen birbirine eşittir ya da baş çevresinden 2 cm azdır.  Yenido ğ anda gö ğ üs çevresi ortalama 33 cm’dir.  Gö ğ üs çevresi bebek sırt üstü yatarken, mezura arkada skapula kemiklerinin alt ucundan, önde meme çizgisinden geçirerek ölçülür.  Gö ğ üs çevresinin küçük kalmasının en sık nedenlerinden birisi D vitamini eksikli ğ idir. 41

42  Sistematik muayene  Anneye danışmanlık verilmelidir.(giysiler,ev kazaları vs)  D-vit kullanımı sorgulanmalı  Bebe ğ in işitmesini kontrol edin,  Bebe ğ in görmesini de ğ erlendirin,  Baş ve boyun muayenesini yapın, 42

43  Reflekslerini kontrol edin,  Fizik muayene bulgularınızı çocuk istismarı yönünden de de ğ erlendirin.  Her izlemde yapılaca ğ ı gibi emzirme, emzik ve biberon kullanmama, gaz çıkarma,bebek hijyeni, bebe ğ in giysileri ve kazalardan korunma vb.konularda anneye e ğ itim verin  Boy,baş,kilo ve gö ğ üs çevresi ölçümleri her izlemde tekrar yapılmalı  Anemi yönünden de ğ erlendir. 4.ayından itibaren ücretsiz demir deste ğ ine başlanmalı 12. aya kadar devam edilmelidir 43

44 Anemi: Hb < 11g/dl ve Htc < %33 olmasıdır 44

45 Bebek 4 aylık oldu ğ unda; 10 mg/gün dozla ve günde bir kez proflaksi amacıyla Fe başlanmalı 12. aya kadar devam edilmelidir 45

46 10 mg proflaksi dozu için; 9 damla/gün olacak, 1 şişe; 90 gün kullanım için yeterli 4. Ayında proflaksisi başlanan bebe ğ e 7. ayında yeni şişe, 10. Ayında tekrar yeni şişe verilecek 46

47 Sistematik Muayene Dişler çıkmaya başlar Ek gıdaya 6.aydan itibaren bardak ve kaşıkla başlanacak Ve anneye e ğ itim verilecek 47

48  Sistematik Muayene  Danışmanlık Hizmetleri(Ek gıdalarla birlikte Emzirme Gibi.)  3 yaşında çocu ğ un kan basıncını ölçün  3 yaşında görme keskinli ğ i muayenesi yapın  Çocu ğ un dil ve motor gelişimini de ğ erlendirin.  Uygun zamanda tuvalet e ğ itimi başlanmalı  İ yotlu tuz kullanımı sa ğ lanmalı 48

49  Sistematik Muayene  Anneye e ğ itim 49

50 BEBEK ÖLÜMÜ NED İ R: Do ğ umdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler. 22 hafta veya 500 gr üzerinde do ğ up ölen tüm bebekler bebek ölümü kabul edilir.  ANNE ÖLÜMÜ NED İ R:Ölüm nedenine bakılmaksızı gebelik,do ğ um,do ğ um sonrası 42 günlük süreçte meydana gelen kadın ölümlerine denir.  Geç Anne Ölümü ; Do ğ umdan veya isteyerek ve kendili ğ inden düşüklerden sonra 42. gün ile 1 yıla kadar olan zaman diliminde do ğ rudan veya dolaylı nedenlerden dolayı meydana gelen ölümlere denir. 50

51  Bebek ve anne ölümü oldu ğ u takdirde zaman büyük önem arz eder.  Ölüm vakalarında Yapılacak işlemler. 51

52 ÖLÜMÜN OLDU Ğ U ANDA MÜDÜRLÜ Ğ ÜMÜZE B İ LG İ VER İ L İ R. 0-365 GÜN İ Ç İ NDE ÖLEN BEBEKLER İ Ç İ N DOLDURULUR. 22 HAFTA VE YA 500GR ŞARTINDAN B İ R İ N İ TAŞISA B İ LE BEBEK ÖLÜMÜ OLARAK DE Ğ ERLEND İ R İ L İ R. HAZIRLANAN BELGELER MÜDÜRLÜ Ğ ÜMÜZE İ VED İ L İ KLE B İ LD İ R İ L İ R. 52

53  PER İ NATAL BEBEK ÖLÜMLER İ B İ LG İ FORMU  GEBE İ ZLEM KARTI(varsa gebelikte yapılan tahlillerin fotokopisi)  BEBEK YAŞAYIP ÖLDÜ İ SE BEBEK İ ZLEM KARTI  SOSYAL GÜVENCE FOTOKOP İ S İ  DOKTOR TARAFINDAN DÜZENLEN İ P İ MZALANACAK ÖZET FORMU  ETF KARTI VEYA AHBS ÇIKTISI  İ L BEBEK ÖLÜMLER İ İ NCELEME KURULU ÇALIŞMA FORMU 53

54  HER AY BULUNDU Ğ UNUZ BÖLGE İ ÇER İ S İ NDE 12- 50 YAŞ ARASINDAK İ TÜM KADIN ÖLÜMLER İ AY SONUNDA B İ LD İ R İ L İ R.  BU KADIN ÖLÜMLER İ ARASINDA ANNE ÖLÜMÜ VAR İ SE ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞT İĞİ ANDAN İ T İ BARAN İ VED İ L İ KLE B İ LD İ R İ M YAPILIR.(Anne ölümü gebelik ve lohusalık dönemindeki ölümler)  EVRAKLAR TEM İ N ED İ L İ P MÜDÜRLÜ Ğ ÜMÜZE GÖNDER İ L İ R. 54

55  12-50 yaş kadın ölümleri bilgi formu.  Anne ölümleri il bildirim formu(ölümün oldu ğ u anda ivedilikle)  Gebe kartı fotokopisi  Doktor özeti(Gebeli ğ in seyri ile ilgili bilgi)  Gebeye ait tüm belgeler(ETF,15-49 yaş, İ zlem kartı vs.) 55

56 TEŞEKKÜRLER 56


"1. 2  AMAÇ: Anne ve bebek sa ğ lı ğ ının korunması, desteklenmesi ve daha iyi seviyelere ulaştırılması ve bu kapsamda Şubemize ait programların yürütülmesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları