Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Orman Eylem Planı AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Orman Eylem Planı AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU"— Sunum transkripti:

1 AB Orman Eylem Planı AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
Brussels, COM(2006) 302 final KOMİSYONDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLEMENTOSUNA AB Orman Eylem Planı hakkında TEBLİĞ {SEC(2006) 748} AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

2 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
1. Giriş Bu tebliğ Komisyonun 2006 da bir AB Orman Eylem Planı sunması için Konseyin[1] talebine cevap vermektedir. Üye ülkelerle sıkı işbirliği içerisinde ve pay sahipleri ile istişare ederek hazırlanmıştır. AB Ormancılık Stratejisinin uygulanması hakkında Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan raporu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi tarafından hazırlanan ilgili raporları göz önünde bulundurmaktadır. Hazırlık sürecinin gözden geçirilmesini sağlayan Komisyon Personel Çalışma Belgesi Tebliğe eklenmiştir. [1] AB Orman Eylem Planı hakkında Konsey Sonuç Bildirgesi, 2662nci Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı, Mayıs 2005.Konuyu tanımlayın AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

3 2. Genel İlkeler ve Amaçlar
Avrupa Birliği[2] için ormancılık stratejisi hakkında 15 Aralık 1998 Konsey İlke Kararına dayanarak, Eylem Planı Topluluk ve Üye Devletler düzeyinde ormanla ilgili eylemler için bir çerçeve sağlar ve Topluluk eylemleri ile Üye Devletlerin ormancılık politikaları arasında bir koordinasyon aracı olarak hizmet eder. AB Orman Eylem Planının genel amacı sürdürülebilir orman yönetimini ve ormanların çok fonksiyonlu rolünü desteklemek ve geliştirmektir. [2] OJ C 56, AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

4 2. Genel İlkeler ve Amaçlar
Genel amaç aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır: ormanla ilişkili uluslararası taahhütleri yerine getirmek için uygun bir çerçeve olarak ulusal orman programları; global ve sektörler arası sorunların ormancılık politikasındaki yükselen önemi, gelişmiş uyumluluk ve koordinasyon talebi; AB orman sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi ve AB ormanlarının iyi yönetilmesi ihtiyacı; yetki devri ilkesine saygı duyulması. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

5 2. Genel İlkeler ve Amaçlar
Eylem Planı, Avrupa ormanlarının mülkiyet rejimlerindeki çok çeşitli doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartların ve farklılıkların farkına vararak, ormanların değişik türleri için özel yaklaşımları ve eylemleri kabul etmektedir. AB deki ormanların sürdürülebilir yönetiminde orman sahipleri tarafından oynanan önemli rolü vurgulamaktadır. Eylem Planı büyüme ve işler için yenilenmiş Lizbon Stratejisinin ve sürdürülebilir kalkınma için Gothenburg Gündeminin amaçlarına ulaşmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. Eylem Planını bugünlerde hazırlanmakta olan AB orman tabanlı endüstrilerin rekabet gücü hakkında bütünleyici bir Tebliğ takip edecektir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

6 2. Genel İlkeler ve Amaçlar
AB Orman Eylem Planının hazırlanması sürecinde, Komisyon ve Üye Devletler ormancılığın ve modern topluma ormanların ve ormancılığın katkısının ortak bir vizyonunu geliştirmişlerdir. Toplum için ormanlar: Uzun dönem çok fonksiyonlu ormancılık şimdiki ve gelecekteki toplumsal ihtiyaçları karşılar ve ormanla ilgili geçim kaynaklarını destekler. Çok fonksiyonlu ormancılık, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel faydalar temin etmektedir. Yenilenebilir ve çevre dostu ham maddeler tedarik etmekte ve ekonomik kalkınmada, istihdamda ve Avrupa’nın özellikle kırsal bölgenin refahında önemli bir rol oynamaktadır. Ormanlar çevresel hoşlukları ve ekolojik değerleri korurken ve geliştirirken yaşamın kalitesine pozitif bir katkı sağlamakta, hoş bir yaşama çevresi temin etmekte, rekreasyon ve koruyucu sağlık için imkan sağlamaktadır. Ormanlar barındırdıkları manevi ve kültürel mirası muhafaza etmektedir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

7 2. Genel İlkeler ve Amaçlar
Yukarıdaki vizyona uygun olarak, Eylem Planı dört ana amaca sahiptir. uzun dönem rekabet gücünü arttırma; çevreyi geliştirme ve koruma; yaşamın kalitesine katkı sağlama; koordinasyonu ve haberleşmeyi teşvik etme. Beş yıllık Eylem Planı (2007–2011) Komisyonun Üye Devletlerle müştereken gerçekleştirmeyi teklif ettiği birtakım kilit eylemlerden meydana gelmektedir. Eylem Planı aynı zamanda gerçekleştirme ulusal araçları gerektirebilecek olsa bile mevcut topluluk araçlarından destek alarak Üye Devletler tarafından kendi özel durumlarına ve önceliklerine göre yapılabilecek ilave eylemleri de işaret etmektedir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

8 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler 3.1 Uzun dönem rekabet gücünü arttırma Amaç: Orman sektörünün uzun dönem rekabet gücünü arttırmak ve orman ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımını geliştirmektir. Orman sektörünün rekabet gücü sürdürülebilir ormancılığın topluma sağladığı çok yönlü faydalar için gerekli bir kaidedir. Orman sektörü toplumun yenilenebilir ham madde kaynaklarına muhtelif ve yükselen talepleri için yüksek kalite ve katma değerli ürünleri ve hizmetleri daha fazla geliştirmek için büyük potansiyele sahiptir. Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme, çeşitlendirme, iş kalitesinde ve insan kaynaklarında değişiklik ve yatırım küresel değişikliğin taleplerini karşılayabilen, sağlam ve dinamik bir sektör geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır . AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

9 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 1: Küreselleşmenin AB ormancılığının rekabet gücü ve rantabilitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi Komisyon AB orman sektöründeki gelişmelere tesir eden başlıca etkenleri teşhis etmek için küreselleşmenin AB ormancılığının rekabet gücü üzerindeki etkileri hakkında ve ormancılığın rekabet gücünü ve kapasitesini geliştirmek için başkaca alınacak önlemler hakkında müzakereleri desteklemek için bir çalışma yapacaktır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

10 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 2: Orman sektörünün rekabet gücünü arttırmak için bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin teşvik edilmesi Araştırma ve teknolojik gelişme AB orman sektörünün sürdürülebilir kalkınması için çok önemlidir. Komisyon 7nci Araştırma Çerçeve Programında[3] ormancılık araştırma ve teknolojik gelişme için desteğini sürdürecektir. Komisyon ve Üye Devletler Orman tabanlı Sektör Teknoloji Platformunun gelişmesini teşvik etmeyi sürdüreceklerdir. Komisyon platform tarafından hazırlanan stratejik araştırma gündeminin uygulanmasını dikkatle izleyecektir. Üye Devletler özel projeler yapmak için ABKF[4] tarafından araştırma alanında teklif edilmiş imkânlardan yararlanabileceklerdir. Komisyon bilim/politika ara yüzünü kuvvetlendirmek için bir Topluluk Orman Bilim Fonu kurma imkânını araştıracaktır. İlk adım olarak, Komisyon 2007de Topluluğun bu alandaki eylemlerini müzakere etmek için bir çalıştay organize edecektir. [3] COM(2005) 119 final. [4] Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

11 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 3: Odun dışı orman ürünlerinin ve hizmetlerinin kıymet takdirinde ve pazarlanmasında deneyimlerin değişimi ve değerlendirilmesi Ormanlar pazarlanan odun ve odun dışı ürünlerin fiyatlarına yansımayan çok sayıda fonksiyonları yerine getirmektedir. Ormanların ve fonksiyonlarının toplam değerlerini ölçmeye ve pazarlanmayan ürünlerin ve hizmetlerin bedelini ödemek için araçlar geliştirmeye ve uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur. Komisyon pazarlanmayan ürünlerin ve hizmetlerin kıymet takdiri ve tazmini için mekanizma üzerinde deneyimlerin değerlendirilmesinin yapılması için Daimi Ormancılık Komitesine bir geçici çalışma grubunun kurulmasını teklif edecektir. Komisyon böyle bir değişim için kolaylaştırıcı olarak hareket edecektir. Üye Devletler deneyimlerin paylaşılmasına aktif olarak katılacaklardır. Üye Devletler kıymet takdiri, tazminat ve orman ürünlerinin ve hizmetlerinin yenilikçi pazarlaması hakkında Yenilik Çerçeve Programı[5] kapsamında EARDF[6], HAYATA+ belgesi[7], 7nci Araştırma Çerçeve Programı ve Avrupa Akıllı Enerji Programı tarafından desteklenebilecek çalışmaları ve projeleri teşvik edeceklerdir. [5] COM(2005) 121 final. [6] CR (EC) No 1290/2005 (OJ L 209, ) [7] COM(2004) 621 final. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

12 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 4: Enerji üretimi için orman biokütlesinin kullanımının arttırılması Enerji kaynağı olarak fosil yakıtın yerine odunun kullanılması iklim değişikliğinin hafifletilmesine, enerji yeterliliğinin gelişmesine, kırsal bölgelerde iş olanaklarının sağlanmasının ve temininin emniyetinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Daimi Ormancılık Komitesi özellikle pelet ve yonga için pazarların gelişmesine ilişkin Biokütle Eylem Planının[8] hayata geçirilmesine ve enerji hammaddesinin üretimi olanakları hakkında orman sahiplerinin bilgilendirilmesine destek verecektir. [8] COM(2005) 628 final. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

13 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyon enerji üretimi için küçük boyutlu odun ve odun artıklarının, düşük değerli kerestelerin yönlendirilmesi hakkında deneyimin dağıtılmasını ve incelenmesini kolaylaştıracaktır. Üye Devletler odunun enerji üretiminde kullanılmasının desteklenmesinde başlıca eylemleri göz önünde bulundurmak için odun ve odun artıklarının varlığının ve onların ulusal ve bölgesel düzeylerde enerji üretimi için kullanımının olabilirliğini tespit edeceklerdir. 7nci Araştırma Çerçeve Programı ve Avrupa Akıllı Enerji Programı-Yeni Çerçeve Programı bu tür faaliyetlerin kolaylaştırılması için gerekli olanakları sağlayacaklardır. Komisyon 7nci Araştırma Çerçeve Programının ortak çalışması özel programın enerji temasında orman kaynaklarından ısı, soğutma, elektrik ve yakıtların[9] üretilmesi için araştırma ve teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeyi ve biyoyakıt teknoloji platformunun gelişimini ve 7nci Araştırma Çerçeve Programı aracılığıyla araştırma gündeminin uygulamasının teşvik edilmesini sürdürecektir. [9] COM(2006) 34 final. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

14 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 5: Orman sahipleri arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve ormancılıkta eğitim ve öğretimin geliştirilmesi Mülkiyet yapılarının değişmesinden ve çiftçi olmayanların orman sahibi olmasının oranının artmasından dolayı çok sayıda mülk sahibi sürdürülebilir orman yönetimi için beceri ve kapasiteden yoksundur. Özel orman arazilerinin parçalanması odunun akışkanlığını azaltarak ve orman hizmetlerinin sağlanmasını zayıflatarak orman yönetiminde yüksek maliyetlere ve başkaca zorluklara öncülük edebilir. İyi eğitilmiş ve uyumlu iş gücü ayrıca gereklidir. Yukarıda belirtilenlerden dolayı, Üye Devletler orman sahiplerinin ve orman işçilerinin mesleki eğitimini destekleyeceklerdir. Üye Devletler aynı zamanda orman sahipleri ve onların birlikleri için danışma servislerinin geliştirilmesini de destekleyeceklerdir. Bu servisler yeni, piyasa eksenli yaklaşımlara, sürdürülebilir yönetim uygulamaları hakkında bilginin yayılmasına ve orman sahiplerinin biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesindeki ve yaşam alanı iyileştirmesindeki becerilerine katkıda bulunacaktır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

15 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyon ve Üye Devletler bu konularda ve endüstriyel kullanım için piyasanın odun arzının nasıl yükseltileceği konusunda deneyimleri ve en iyi uygulamaları değişeceklerdir. Eğitim ve öğretim için Topluluk araçları ile birlikte EARDF, bu faaliyetlerin desteklenmesi için olanaklar sağlar. Ormancılığın finansal kapasitesinin ve rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi amacıyla ve öncelikleri çerçevesinde, Üye Devletler ayrıca: orman sahipleri, endüstri ve üçüncü şahıslar arasında yeni ürünlerin, işlemlerin, teknolojinin ve etkin piyasanın geliştirilmesinde işbirliğini teşvik edebilirler; ormanların ekonomik değerinin arttırılması için yatırımları teşvik edebilirler; orman sahipleri birliklerinin kurulmasını ve gelişmesini destekleyebilirler. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

16 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler 3.2 Çevreyi geliştirme ve koruma Amaç: Biyolojik çeşitliliği, karbon tutulmasını, orman ekosistemlerinin bütünlüğünü, sağlığını ve dirençliliğini çeşitli coğrafik ölçeklerde muhafaza etmek ve uygun bir şekilde geliştirmek. Üretim kapasitesinin korunması, dirençlilik ve biyolojik çeşitlilik sağlıklı bir ekosistem temin etmenin anahtar etkenleridir. Bu sırayla, sağlıklı bir toplum ve ekonomi için şarttır. Ormanlar, sürdürülebilir kalkınma hakkındaki Topluluğun Gothenburg amaçlarının ve İlgili Stratejiler dahil, 6ncı Topluluk Çevresel Eylem Programında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinde önemli rol oynarlar. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

17 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 6: UNFCCC[10]’nin iklim değişikliğini hafifletme hakkındaki zorunlulukları ve Kyoto Protokolü ile AB’nin uyumunun kolaylaştırılması ve iklim değişikliğinin etkilerine adaptasyonun teşvik edilmesi Ormanlar karbon havuzu gibi davranır ve yenilenebilir ve çevre dostu hammadde ve enerji hammaddesi üretebilir. Ancak, küresel sera gazı emisyonunun %25 i arazi kullanımı değişikliğine atfedilebilir, aralarında tropikal ormansızlaşma en önemlisidir[11]. Komisyon SFC ile Kyoto protokolünün 3.3 ve 3.4[12]ncü bentlerindeki zorunluluklara en koordineli yolla nasıl karşılık verileceğini, ilave olarak arazi kullanımı değişiklikleri ve orman yönetimi hakkında rapor vermeyi mütalaa edecektir. [10] İklim Değişikliği Hakkında BM Çerçeve Sözleşmesi [11] COM(2005) 35 final. [12] Ağaçlandırma, yeniden ağaçlandırma, ormansızlaşma ve orman yönetimi AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

18 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyon iklim değişikliğinin hafifletilmesi hakkında müzakerelerin etkililiğinin arttırılması için SFC ve AB havuz uzmanlar grubu[4]arasında değişimleri sağlayacaktır. Küresel ormansızlaşmanın azaltılması için önlemler ve post–2012 iklim taahhütleri ele alınacaktır. Komisyon iklim değişikliğinin etkilerine ve iklim değişikliğine adaptasyona dair araştırma, eğitim ve çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir. Üye Devletler iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim değişikliğine adaptasyon için faaliyetlerin geliştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerinin değerlendirilmesi hakkında çalışmak, bilinçlendirmek ve deneyimleri değişmek için davet edilmiştirler. [4] Bu grup UNFCCC’nin toplantılarında arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık hakkında müzakereleri kapsar AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

19 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 7: 2010 ve sonrası[14] için düzenlenmiş Topluluk biyolojik çeşitlilik amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması AB biyolojik çeşitliliğin çoğu fakirleşmiştir ve hala da bozulmaktadır, eğer biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulması amacı karşılanacaksa, yaşam alanlarının ve doğal ekosistemin iyileştirilmesi için Topluluk ve Üye Devletler düzeyinde hızlandırılmış eylem gereklidir. Komisyon Daimi Ormancılık Komitesine: orman alanlarında Natura 2000 in uygulanması hakkındaki deneyimleri değişmeyi; AB biyolojik çeşitlilik göstergeleri[15] hakkındaki mevcut çalışma çerçevesinde biyolojik çeşitliliğin izlenmesini pilot bir uygulama olarak kabul etmeyi; [14] COM(2006) final “2010 ve sonrasında biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulması” [15] “SEBI 2010” (Avrupa Çevre Ajansı ve BM Çevre Programı ile “Avrupa 2010 Biyolojik Çeşitlilik Göstergelerini Yoluna Koyma” işlemi. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

20 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler ormanların parçalanmasının ve orman genişlemesinin biyolojik çeşitlilik üzerine etkilerinin izlenmesini; insan tarafından bozulmamış ormanların korunması için usulleri ve insan tarafından bozulmamış ormanların kapsamındaki gerekli alanlarda mevcut bilgi ve bilimsel çalışmaları değerlendirmesini; CBD[16]’nin uygulamalarını ve orman biyolojik çeşitliliği ile ilgili diğer kararları takip etmesini; teklif edecektir. Komisyon periyodik olarak AB ormanlarının ve Doğa Yöneticilerinin ortak toplantılarını organize edecek ve AB de doğanın korunması yasasının uygulanmasında üye devletler arasında gayri resmi değişimlerde orman idarecileri tarafından aktif katılımı geliştirecektir. (Yeşil Uygulama Ağı) [16] Biyolojik Çeşitlilik hakkında BM Sözleşmesi AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

21 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 8: Avrupa Orman İzleme Sistemine yönelik çalışma yapılması Orman Odaklı[17] izleme projesi 2006 da sona ermektedir. 2007–2013 periyodunda HAYATA+ belgesi altında AB düzeyinde çevresel izlemeleri desteklemek mümkün olacaktır. Komisyon ve Üye Devletlerin uluslar arası sözleşmelere bağlı taahhütlerini yerine getirmeleri için ve Natura 2000, Su Çerçeve Direktifi ve Bitki Sağlığı Direktifinin uygulanmasını sağlamak için ormanlar hakkında uyumlu hale getirilmiş bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Komisyon, Üye Devletlerle ve ilgili kuruluşlarla birlikte mevcut orman veri tabanı ve izleme sistemini kullanan bir Avrupa Orman İzleme Sisteminin kurulmasına yönelik çalışma yapacaktır. [17] Tüzük (EC) No 2152/2003 (OJ L 324, ) AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

22 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Mevcut ve yakında hazır olacak[18] veri toplama projesine ve üye devletlerin uzmanlığına dayanan tutarlı bir sistem Komisyon, (Ortak Araştırma Merkezi, Eurostat[19]), EEA[20] ve uluslar arası organizasyonlar (UNECE[21], FAO[22] gibi) hem politik hem de bilimsel amaçlı rapor ihtiyacının karşılanması için en iyi yoldur. Ortak araştırma merkezi tarafından bir Avrupa Orman Veri Merkezi kurulacaktır. Ormanların izlenmesi sadece çevresel göstergelerle sınırlı olmayacak aynı zamanda ekonomik ve sosyal bilgileri de içerecek ve Avrupa’daki Ormanların Korunması hakkındaki 4ncü Bakanlar Konferansında (MCPFE)[23] uygun bulunan göstergeleri de kapsamak için genişletilecektir. [18] AB 2008 e kadar gelişmiş, güncel ve tutarlı jeo-uzamsal bilgi sağlamak için iki girişimi devam ettirecek: “Galileo” seyir sistemi ve “GMES” Yerküresi Gözlem Sistemi (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) [19] Avrupa Topluluğunun İstatistik Ofisi [20] Avrupa Çevre Ajansı [21] BM Avrupa Ekonomik Komisyonu [22] BM Gıda ve Tarım Örgütü [23] 4ncü MCPFE (Viyana 2003): Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Göstergeleri AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

23 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 9: AB ormanlarının korunmasının geliştirilmesi Orman yangınları, biyotik faktörler ve hava kirliliği ekolojik şartlar ve AB deki ormanların üretim kapasitesi üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Küresel ticaret ve iklim değişikliği zararlı organizmalar ve istilacı türler için potansiyel vektörleri arttırmıştır. Ormanların biyotik ve abiyotik faktörlere karşı korunması ormancılık politikasının ana önceliğinden birisidir, AB deki ormanların durumları hakkında bilgi almak zaruridir. Komisyon: Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma yapacak; Avrupa’da ormanın durumunun gelişmesini etkileyen ana faktörleri (orman yangınları dahil) mevcut Topluluk araçlarının ve orman koruma tedbirlerinin verimliliğini ve tedbirlerin verimliliğini arttırmak için potansiyel gelecek opsiyonlarını analiz edecek bir çalışma yapacak; ormanların durumlarıyla ilgili özel bölgesel problemlerin araştırılması için gruplandırmaların oluşturulması için Üye Devletleri teşvik edecek; ormanların korunması hakkında 7nci Araştırma Çerçeve Programına bağlı olarak bitki sağlığı konularında araştırmaları destekleyecektir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

24 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler İlave olarak, EARDF’nin ve Hayata+ belgesinin desteği ile Üye Devletler: ulusal ağaçlandırma esasları geliştirebilirler ve çevresel ve koruma amaçlı ağaçlandırmaları teşvik edebilirler; tarımsal ormancılığı destekleyebilirler; Natura 2000-orman tedbirlerini destekleyebilirler; orman sahiplerinin gönüllü çevresel taahhütlerle uğraşması için projeler düzenleyebilirler; ormanların ekolojik değerlerini arttıracak yatırımları destekleyebilirler; orman yangınlarını önleyici tedbirleri destekleyebilirler; doğal afetler ve yangın sonucu zarar gören ormanların yeniden kurulmasını destekleyebilirler; orman yangınlarının nedenleri, bilinçlendirme kampanyaları, eğitim ve tatbikat projeleri hakkındaki çalışmaları destekleyebilirler; zararlı organizmalar ve istilacı türlere dair risk değerlendirme çalışmaları dahil, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı daha kapsamlı koruma stratejilerini gözden geçirebilir ve güncelleyebilirler. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

25 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler 3.3 Yaşamın Kalitesine Katkı Sağlama Amaç: Ormanların sosyal ve kültürel boyutlarını geliştirerek yaşamın kalitesine katkı sağlamak. Ormanlar vatandaşlara, sağlıklarına, kentsel ve kırsal alanlarda rekreasyon ve sosyal aktivite dahil yaşam kalitelerine faydalı olan hizmetler ve ürünler sağlar, milyonlarca insana iş ve gelir sağlar, çölleşmeye ve doğal tehlikelere karşı koruma sağlar. Ormanların sosyal ve kültürel boyutlarını geliştirerek yaşamın kalitesine katkı sağlamak için, öncelikleri çerçevesinde ve EARDF’nin desteği ile Üye Devletler ormanların kamu rahatlığı değerini geliştirmek için yatırımı teşvik etme imkânına sahiptir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

26 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 10: Çevresel eğitimin ve bilginin teşvik edilmesi Sürdürülebilir orman yönetiminin toplum tarafından yeterince bilinen faydalarını garantiye almak için bilinçlendirme gereklidir. Komisyon özellikle çocuklara yönelik (“ormanda okul” veya “orman eğitim merkezi” gibi girişimler) çevresel eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları hakkında Üye Devletler arasında deneyimlerin değişimini çabuklaştıracaktır. Üye Devletler sürdürülebilir orman yönetimi hakkında eğitimi teşvik edecektir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

27 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 11: Ormanların muhafaza fonksiyonlarının korunması ve geliştirilmesi Doğal afetlerin artan tehdidi, Avrupa’nın bazı kısımlarındaki erozyon ve çölleşmenin yanı sıra ekstrem hava olayları özellikle dağlık bölgelerde ve Akdeniz civarında ormanların koruyucu fonksiyonunu vurgulamaktadır. Etkili koruyucu tedbirler ile birlikte koordineli izleme ve planlama gerekmektedir. Bilinçlendirme ve doğal tehlike ve risk yönetimi hakkında bilgi transferi çok önemlidir. Öncelikleri çerçevesinde ve EARDF’nin desteği ile Üye Devletler: doğal tehlikelerin önlenmesi ve emniyet için yatırımları ve sürdürülebilir orman yönetimini geliştirebilirler; bu bakış açılarını orman eğitimine ve bilinçlendirme faaliyetlerine dahi edebilirler. ERDF’nin desteği ile Üye Devletler öncelikle sınır ötesi işbirlikleri çerçevesinde doğal tehlikenin önlenmesi ve emniyet için yatırımları arttırabilirler. Komisyon ormanların koruyucu fonksiyonunun arttırılması için alınan önlemler hakkında deneyimlerin değişimini çabuklaştıracaktır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

28 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 12: Kent ve kent çeperi ormanlarının potansiyelinin araştırılması Birçok Avrupalı için kent ormanları doğanın faydaları ve değerleri için ana kaynaktır. Kent ve kent çeperi ormanının planlanması, kurulması ve yönetimi özellikle orman faaliyetlerinden etkilenebilecek veya orman faaliyetlerinden faydalanmayı bekleyen yerel toplulukların işe alınmaları ve tepkileri hakkında orman yöneticilerine yeni talepler yükler. Bilimsel çalışmaya dayanarak, Komisyon ve Üye Devletler: gelecek yatırımlara ve yönetime kılavuzluk edecek uygun uzun dönem göstergeler ve sağlam çerçeve kurmak amacı ile kent ve kent çeperi ormanlarının sosyal ve beşeri etkilerini değerlendirmek için yöntemler entegre edecekler ve gözden geçirecekler; kent ve kent çeperi ormanlarının planlanmasında, kurulmasında, yönetilmesi ve kullanımında yerel toplulukları geleneksel olmayan pay sahiplerini çalıştıracak yapıları araştıracaklardır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

29 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler 3.4 Koordinasyonu ve haberleşmeyi teşvik etme Amaç: Çok yönlü örgütsel ve kurumsal düzeylerde ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel amaçları desteklemek için tutarlılığı ve sektörler arası işbirliğini geliştirmek. Orman politikası üye devletlerin bir ehliyeti iken, orman sektörü üzerinde bir baskı ile Avrupa düzeyinde birçok politika girişimleri geliştirilmiştir. Üye Devletler arasında, Komisyon ile Üye Devletler arasında ve Komisyon içerisinde değişik politika alanları arasında koordinasyon özellikle orman sektörü için önemlidir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

30 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 13: Daimi Ormancılık Komitesinin rolünün kuvvetlendirilmesi Daimi Orman Komitesini[24] kuran Konsey Kararı bilginin ve danışmanın değişimiyle ilgili bakış açıları hakkında Komiteyi geniş bir yetki ile donatmaktadır. Eylem Planının koordineli bir şekilde uygulanmasına imkân vermek için SFC’nin üyeleri ile birlikte Komisyon yıllık bir çalışma programı oluşturulacaktır. Komisyon Ormancılık ve Ormanla İlgili Endüstriye ilişkin Topluluk Politikası Danışma Komitesi[25] gibi diğer istişari organların yanı sıra, SFC’nin üyeleri ve Orman ve Mantar Danışma Grubu[26] arasında ortak toplantılar organize edecektir. [24] Karar 89/367/EC (OJ L 165, , p. 14) [25] Karar 97/837/EC (OJ L 346, , p. 95) [26] Karar 2004/391/EC (OJ 120, , p. 50) AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

31 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyon politika oluşturma sürecinde bilhassa SFC’nin düşünce notlarını ve kendi inisiyatif raporlarını sağlamasını teşvik ederek SFC’nin istişari rolünde aktif katılımını kuvvetlendirmeyi araştıracaktır. SFC’nin çalışma yöntemleri geçici çalışma gruplarından faydalanarak belirlenecektir. Üye Devletler AB Orman Yöneticileri toplantılarını düzenli olarak organize etmeyi sürdürmek için teşvik edilmektedirler. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

32 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 14: Ormanla ilgili konularda politika alanları arasında koordinasyonun kuvvetlendirilmesi Orman sektörü üzerinde etkili olabilecek girişimler hakkındaki bilginin etkili değişimini teşvik edilmek için, ilgili her Genel Müdürlük ormanla ilgili politikalar için bir koordinatör atayacaktır. Komisyon düzenli olarak komitenin çalışmasıyla ilgili değişik politika alanlarındaki girişimlerden ve eylemlerden SFC’ yi haberdar edecektir. Komisyonun idari yapısına ve bireysel servislerin özel sorumluluklarına saygı duyarken, Komisyon Orman Servisler Arası Grubun rolünü daha da kuvvetlendirecektir. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

33 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 15: Açık koordinasyon metodunun (OMC) ulusal orman programına uygulanması Lizbon Avrupa Konseyi OMC yi üye devletlere kendi politikalarını tedricen geliştirmede yardımcı olacak bir metot olarak tanımladı SFC bağlamında Üye Devletler ve Komisyon tarafından Ulusal orman programlarının gönüllü koordinasyonuna OMC nin uygulanabilirliği araştırılacaktır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

34 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 16: Uluslar arası ormanla ilgili işlemlerde AB profilinin kuvvetlendirilmesi Ormanla ilgili uluslar arası farklı işlemlerde tutarlılığı sağlamak için hem Komisyon ve hem de Üye Devletler içerisinde koordinasyonun bir yüksek derecesi gereklidir. Özellikle ormancılıkta ilgili Konsey Çalışma Tarafları bu konuda anahtar bir role sahiptirler. AB üyesi olmayan ülkelerde desteklenebilen uluslar arası taahhütlerdeki ana araç Topluluğun ve Üye Devletlerin gücünün bir paylaşımı olan ekonomik ve kalkınma işbirliğidir. Gelecek 10 yıl boyunca gelişmek için yardım düzeyleri belirlenmiştir. Zorluk kaynak tahsisine karar verirken ormanların rolünün yeterli dikkate alınmasının sağlanmasıdır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

35 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyonun 2006’dan sonra ormanlar için artık özel bir finansman aracı olmayacak olmasına karşın 2007’den itibaren ülke ve bölgesel programlarda olduğu gibi Çevre ve Doğal Kaynaklar Tematik Programından finansal destek için imkânlar olacaktır. Bu Çok Taraflı Çevresel Anlaşmaların[27] uygulanması için desteğe ve orman politika işlemlerinin[28] ilerlemesi için izin verecektir. FLEGT Eylem Planı[29] özellikle FLEGT ortağı ülkelerde kapasite geliştirme için Komisyondan ve Üye Devletlerden destek almak için diğer bir öncelikli amaç olacaktır. Üye ve aday ülkelerle ve aynı zamanda komşu Avrupa ülkeleri ile işbirliğiyle ilgili olarak, Komisyon, Avrupa Ormanlarının Korunası hakkındaki Bakanlar Konferansında, UNECE Kereste Komitesinde ve FAO’nun ormanla ilgili faaliyetlerinde etkin kalacaktır. [27] BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, BM [28] BM Ormanlar Forumu, Uluslar arası Tropikal Kereste Anlaşması [29] COM(2003) 251 final. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

36 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 17: Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan odunun ve diğer orman ürünlerinin kullanımın teşvik edilmesi Odunun ve orman ürünlerinin artan kullanımını teşvik etmek için uygun eylemler orman tabanlı endüstrilerin rekabet gücüyle ilgili olarak öngörülmüş Tebliğe dahil edilmiş olacaktır. Bu tebliğ sektörün eksiksiz bir analizini ve belirlenmiş anahtar zorlukları içeren AB Orman tabanlı ve İlgili Endüstrinin Rekabet Gücünün Durumu hakkındaki Tebliğin[30] devamı niteliğindedir. Öngörülen tebliğ AB orman tabanlı endüstrinin karşılaştığı yüksek küresel rekabeti göz önünde bulundurarak özellikle enerji ve ham maddeye ilişkin sorunlara istinaden endüstri için çerçeve şartları kuvvetlendirmek için tedbirlere odaklanmıştır. Bu bölümde Rekabet Gücü, Enerji ve Çevre Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmasının neticesine dayanacaktır. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra yenilik, araştırma ve kalkınmaya ilişkin sorunları daha fazla dahil edecektir. Eylem Planı kapsamında Komisyon Üye Devletler arasında orman ürünlerine Kamu İhale Direktifinin uygulanması için ana esasların geliştirilmesinde deneyimin değişimini hızlandıracaktır. [30] COM(1999) 457 final. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

37 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Anahtar eylem 18: Bilgi değişiminin ve haberleşmenin geliştirilmesi Güncel bilginin varlığı ve iletişimi halk bilincinin arttırılması ve politika yapımında ormancılığın göz önünde tutulması için şarttır. Üye Devletlerin aktif katılımıyla Komisyon ormancılıkta bir iletişim stratejisi geliştirecektir. Bu Toplulukta ormancılık üzerine iletişimin iletişimi geliştirmek için atılacak ana adımları özetleyecektir. Üye Devletler arasında deneyimin değişimi stratejisinin hazırlanması bağlamında meydana gelecektir. Ormanlar hakkında gelecekteki uluslar arası olaylar[31] bağlamında bireysel iletişim tedbirlerinin uygulanabileceği de araştırılacaktır. [31] BM Orman Forumunun 6ncı Oturumu: 2010 yılını Uluslar arası Orman Yılı olarak ilan ettiği önerge AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

38 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Eylemler Komisyon Europa web sitesinde bir “ormancılık” sayfası geliştirecek. Üye Devletler ormanla ilgili bilgilerin kendi ilgili web sayfalarında mevcut olmasını ve Europa ormancılık sitesi ile bağlantılı olabilmesini temin edeceklerdir. Avrupa orman izleme sistemi girişimi bağlamında, Komisyon, mevcut bilgiyi daha iyi kullanmak ve iletmek amacı ile Avrupa Orman Bilgi ve Haberleşme Platformunu geliştirme üzerinde çalışacaktır. İlave olarak, sürdürülebilir orman yönetiminin faydaları hakkında bilinçlendirmek için “Orman Haftası” veya “Orman Günü” gibi görünen olaylar organize etmek için Üye Devletler teşvik edilmektedirler. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

39 AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU
3. Değerlendirme Eylem Planı 5 yılı (2007–2011) kapsayacaktır. Ara değerlendirme 2009 da olacak ve son değerlendirme 2012 de yapılacaktır. Eylem planının gerçekleşme raporu 2012 de Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunulacaktır. Topluluk düzeyinde Eylem Planının gerçekleştirilmesinde pay sahipleri ile iş birliği çoğunlukla Orman ve Mantar Danışma Grubu aracılığıyla yönlendirilecektir. Daimi Ormancılık Komitesi Eylem Planının uygulanması için Komisyon ve Üye Devletler arasında eşgüdümü sağlayan organ olacaktır. Aynı zamanda ara ve son değerlendirmelerde aktif olarak bulunacaktır. AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU


"AB Orman Eylem Planı AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları